Nájdené rozsudky pre výraz: vylúčenie veci z konkurznej podstaty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 529

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

58 dokumentov
444 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa ustanovení § 524 ods. l a 526 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak postúpenie pohľadávky oznámi dlžníkovi postupca, nie je dlžník oprávnený sa dožadovať preukázania zmluvy o postúpení a môže sa zbaviť záväzku iba plnením postupníkovi, ktorým bola podľa obsahu tohto oznámenia P., a. s., a to aj bez preukazovania zmluvy o postúpení pohľadávky. Konajúci súd ďalej poukázal na judikát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky R 119/2003, podľa ktorého relevantné oznámenie postupcu dlžníkovi o postúpení pohľadávky bez ďalšieho zakladá aktívnu legitimáciu postupníka na vymáhanie postúpenej pohľadávky ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obo 69/2011 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členov senátu JUDr. Petra Dukesa a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci žalobcu: Ing. V. Š., V., zastúpený Ing. E. Š., M. S., proti žalovanému: JUDr. A.. T., M. R. Š., správc
Kľúčové slová: odôvodnenie rozsudku odôvodnenie rozhodnutia
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Štruktúra práva na odôvodnenie rozsudku bola rámcovo upravená v § 157 ods. 2 O. s. p. Táto norma sa uplatňovala aj v odvolacom konaní (§ 211 ods. 2 O. s. p.). Ústavný súd vo svojej ustálenej judikatúre zdôraznil, že odôvodnenia rozhodnutí súdu prvej inštancie a odvolacieho súdu nemožno posudzovať izolovane, pretože prvoinštančné a odvolacie konanie z hľadiska predmetu konania tvoria jeden celok (IV. ÚS 489/2011). Tento právny názor, ktorý zastáva aj dovolací súd, zahŕňa požiadavku komplexného posudzovania všetkých rozhodnutí všeobecných súdov, ktoré boli vydané v priebehu príslušného súdneho k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1ObdoV/9 /2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej rep ubliky v právnej veci žalobcu Ing. M. M. , nar. X. , bytom K. , zastúpeného advokátkou JUDr. M. T. , AK T. , IČO: X. , proti žalovanému JUDr. S. D. , so sídlom P. , správca konkurznej podstaty úpadcu M. M. , nar. X. , K. , IČO: X. , zastúpenému advokátom JUDr. M. R. , Ž. , IČO: X. , o vylúčenie veci z konkurznej podstaty , vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 4Cbi 3/2012 -80, na d
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Obsahom pozemkových úprav je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného vykonávané vo verejnom záujme v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka. Združenie účastníkov sa eviduje v registri združení účastníkov pozemkových úprav na príslušnom obvodnom pozemkov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Obo 18/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: U. - P. S. H., H., zast. G. Z., H., X., proti žalovanému: JUDr. P. V., M., X., správca konkurznej podstaty úpadcu P. „v konkurze“, IČO: X., o vylúčenie veci z konkurznej podstaty, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 12. ja
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky konštatoval, že vylučovacia žaloba sa spravidla opiera o vlastnícke právo, výrokom rozhodnutia sa však nerieši vlastníctvo k predmetným veciam, i keď v konaní sa súd touto otázkou bude zaoberať ako otázkou predbežnou. Aktívne legitimovanou osobou na podanie vylučovacej žaloby je osoba, ktorá tvrdí, že vec nemala byť zaradená do súpisu konkurznej podstaty, z čoho vyplýva, že touto osobou by nemusel byť ani vlastník veci. Najvyšší súd zároveň poukazuje na časový odstup od podania jednotlivých žalôb, t.j. vylučovacej a určovacej. Určovacia žaloba nebráni rozhodn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A.T., H.c.X., B., zast. advokátom JUDr. J.Č., D.X., B., proti žalovanému: JUDr. A.T., M.R.Š. X., P. správca konkurznej podstaty úpadcu S.B.D.V., M. X. B., IČO: X., zast. Advokátska kancelária K., K. a partneri, s.r.o., V. X. B., IČO: X., konateľom spoločnosti, advokátom, JUDr. P.K., o vylúčenie veci z konkurznej podstaty, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Brat
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Nepriaznivý výsledok podnikania obchodnej spoločnosti nie je dôvodom pre dodatočné hodnotenie právnych úkonov, ktoré viedli k majetkovej účasti spoločníka na podnikaní v tejto spoločnosti a nezakladá neplatnosť týchto právnych úkonov z dôvodu, že odporujú dobrým mravom Podpis obce na vyhlásení ovklade nehnuteľnosti do obchodnej spoločnosti podľa § 60 ods. 1 Obch. zák. nemusí byť opatrený osvedčením o jeho pravosti.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1M ObdoV/2/2008 - 235 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Dukesa a členov senátu JUDr. Anny Markovej, JUDr. Dariny Ličkovej, JUDr. Juraja Semana a JUDr. Aleny Priecelovej, v právnej veci žalobcu M.. S., Š. X., S., zastúpeného JUDr. V. J., ad
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Predmetom konkurzu sú veci, ktoré patrili dlžníkovi v deň vyhlásenia konkurzu, a ktoré počas konkurzu nadobudne a tvoria konkurznú podstatu. Veci, ktoré nepatria úpadcovi, musia byť z konkurznej podstaty vylúčené. Podľa § 19 ZKV jedným z právnych dôvodov nároku na vylúčenie veci z konkurznej podstaty, je vlastníctvo k predmetnej veci a žaloba smerujúca proti správcovi konkurznej podstaty na vylúčenie veci neprávom zaradenej do konkurznej podstaty je žalobou procesnou a nie hmotno-právnou, pretože zadržanie veci správcom konkurznej podstaty je úkon podľa procesných predpisov a nie podľa práva h ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Zemaníkovej a členiek Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Evy Hudobovej v právnej veci žalobcu v l. rade: A.K., O.X., M. a žalobkyne v 2. rade: A.K., O.X., M., obaja zastúpení JUDr. B.N., advokátom, H.X., B.B., proti žalovanému: JUDr. M.D., advokát, A.R.X., Ž., správca konkurznej podstaty úpadcu G., s.r.o., V.L., zast. JUDr. M.Š., advokátom
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Funkciou vydržania je umožniť nadobudnutie vlastníctva držiteľovi, ktorý vec dlhodobo ovláda v dobrej viere, že je jej vlastníkom, pričom táto dobrá viera (dobromyseľnosť) je podľa platnej úpravy daná „so zreteľom na všetky okolnosti“ (...) Princíp dobrej viery vo všeobecností chráni účastníkov súkromnoprávnych vzťahov a predstavuje jeden z prejavov ústavného princípu právnej istoty. (...) Pri hodnotení dobrej viery potrebné vziať do úvahy, či držiteľ pri bežnej opatrnosti, ktorú možno od neho požadovať podľa okolnosti a povahy daného prípadu, nemal, resp. mohol mať počas celej vydržacej doby ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Obo/35/2016 Identifikačné číslo spisu: 1010201419 Dátum vydania rozhodnutia: 30.01.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Beáta Miničová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1010201419.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Eleny Kraj
Kľúčové slová: súčasť vecipríslušenstvo vecivzťah k hlavnej veci
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Súd prvého stupňa sa v odôvodnení rozhodnutia zaoberal otázkou právneho vzťahu súčasti veci k veci hlavnej v zmysle § 120 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Žalobca tvrdí, že sociálno-prevádzková budova je objekt, ktorý je príslušenstvom vínnej pivnice. Vínna pivnica je vecou hlavnou. Podľa § 121 ods. 1 Občianskeho zákonníka príslušenstvom veci sú veci, ktoré patria vlastníkovi hlavnej veci a sú ním určené na to, aby sa s hlavnou vecou trvale užívali. Príslušenstvom v zmysle uvedeného ustanovenia je samotná vec, ktorá z hospodárskeho hľadiska slúži hlavnej veci. Ak určitá vec plní funkciu prísluše ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6 Obo 178/2007 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Dariny Ličkovej v právnej veci žalobcu: R.B.R., N, .R., IČO: X., zastúpeného advokátkou JUDr. V.N., S., B. proti žalovanému JUDr. P.V., advokát, správca konkurznej podstaty úpadcu P.A., a.s., D., IČO: X., M., V., o vylúčenie veci z konkurznej podstaty, na odvol
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Podľa § 44 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku, vyhlásením konkurzu prechádza na správcu, správca pritom koná v mene a na účet úpadcu. Podľa § 47 ods. 4 tohto zákona, súdne a iné konania, ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu patriaceho úpadcovi, možno po vyhlásení konkurzu začať len na návrh správcu, návrhom podaným voči správcovi v súlade s týmto zákonom alebo z podnetu orgánu príslušného na konanie, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A., M., X., IČO: X., zast. J., advokátom, AK, M., X., proti žalovanej: J., M., X., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu: J., M., IČO: X., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovanej: M., P., X., zast. J., advokátom, M., X., o vylúčenie vecí z konkurznej podstaty, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 52 Cbi 52/2006-151 zo dňa 4. ja
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Podľa § 6 ods. l zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, majetok podliehajúci konkurzu tvorí konkurznú podstatu. Podľa odseku 2 tohto ustanovenia, podstatu tvoria veci, byty a nebytové priestory, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patrili dlžníkovi v deň vyhlásenia konkurzu a majetok, ktorý dlžník nadobudol počas konkurzu, ako aj majetok, ktorým dlžník zabezpečil svoj záväzok. Z predloženého listu vlastníctva je nepochybné, že v deň vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka, tento nebol vlastníkom nehnuteľnosti, vydania ktorej sa navrhovateľ domáha. Vlastníkom bol a je podľa predl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: M., P., X., IČO: X., zast. J., advokát, K., X., proti odporcovi: J., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu: G., Š., K., IČO: X., zast. J., advokát, Z., X., o vylúčenie veci, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 45 Cbi 80/02–141 zo dňa 14. septembra 2006, takto r o z h o d o l : Rozsudok Krajského súdu v Bratislave č. k. 45 Cbi 80/02–
MENU