Nájdené rozsudky pre výraz: vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 187

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

17 dokumentov
160 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Zmluva o dielo je synalagmatickou zmluvou, čo znamená, že zmluvné strany majú voči sebe vzájomné plnenia. Záväzku zhotoviteľa vykonať určité dielo zodpovedá záväzok objednávateľa zaplatiť cenu za jeho vykonanie. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon. V posudzovanom prípade zmluva o dielo upravovala dôvody odstúpenia od zmluvy a spôsob, akým tak je možné urobiť, pričom v bode 11.4 sú upravené dôvody, kedy môže od zmluvy odstúpiť zhotoviteľ. Medzi tieto dôvody patrí aj prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry zhotoviteľa dlhšie ako 40 dní, ak ob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Obdo/17/2018 Identifikačné číslo spisu: 8115202126 Dátum vydania rozhodnutia: 16.10.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hullová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:8115202126.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hullovej a členiek senátu Mgr.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Sama skutočnosť, že prebieha konanie o (excindačnej) žalobe na vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty, nezakladá bez ďalšieho nedostatok naliehavého právneho záujmu žalobcu [§ 80písm. c) O. s. p.] na určení, že je vlastníkom tejto veci.

Úryvok z textu:
Okresný súd Trebišov rozsudkom z 11. decembra 2006, č. k. 10 C 47/2003-437, zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala voči žalovanému určenia svojho vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zapísaným v katastri nehnuteľností pre kat. úz. Z. T. na liste vlastníctva č. 1020. Zároveň rozhodol, že účastníkom sa nepriznáva náhrada trov konania. Zamietnutie žaloby odôvodnil nedostatkom naliehavého právneho záujmu žalobkyne na určení vlastníckeho práva k označeným nehnuteľnostiam. Tento nedostatok
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: V spore o vylučovacej žalobe je súd v zmysle ustanovenia § 78 ZKR oprávnený len prejudiciálne posudzovať otázku vlastníckeho práva (prípadne iného práva) k vylučovaným veciam za tým účelom, aby mohol dospieť k záveru o správnosti alebo nesprávnosti postupu správcu konkurznej podstaty úpadcu pri zapísaní sporných vecí do súpisu majetku konkurznej podstaty úpadcu. Výsledkom takéhoto konania nie je určenie vlastníckeho práva, ale výrok, ktorým súd buď zamietne vylučovaciu žalobcu alebo rozhodne o vylúčení vecí zo súpisu majetku konkurznej podstaty úpadcu.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Obdo/84/2020 Identifikačné číslo spisu: 8118203589 Dátum vydania rozhodnutia: 24.11.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hullová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:8118203589.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Investičná Správcovská s.r.o., so sídlom Popradská 56, 040 01 Košice, IČO
Merito veci Prevod práva nájmu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pokiaľ je úpadcom právnická osoba, do konkurznej podstaty v podstate patrí celý jej obchodný majetok (§ 6 ods. 1 OBZ), pričom rozsah tohto majetku je možné zistiť z jednotlivých položiek aktív z účtovnej rozvahy (bilancie), a to nehmotný a hmotný investičný majetok, finančné investície, dlhodobé a krátkodobé pohľadávky a finančný majetok. Samotný súpis konkurznej podstaty však nedokazuje, že v ňom zahrnuté veci (aktíva) do konkurznej podstaty patria. Podstatná je tiež otázka, či ide o veci (aktíva), ktoré právne môžu byť predmetom speňaženia, ktoré je konečným účelom súpisu, pre splnenie zákl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Obo/5/2021 Identifikačné číslo spisu: 7007200691 Dátum vydania rozhodnutia: 21.06.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Ivana Nemčeková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:7007200691.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivany Nemčekovej a členie
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Úmyslom zákonodarcu (ratio legis) vo vzťahu k prijatiu zákona č. 190/1995 Z. z. (ktorým bol novelizovaný privatizačný zákon) bolo (o. i.) zavedenie účinnejších opatrení vo vzťahu k nadobúdateľom privatizovaného majetku, ktorí si neplnia svoje povinnosti voči fondu, čo zákonodarca normatívne vyjadril práve v § 19a privatizačného zákona. Dôvod vzniku právnej normy (zákona č. 190/1995 Z. z.) je prezentovaný a vyjadrený účelom jej prijatia, ktorý je (a musí byť) z nej aj vyvoditeľný. Účel zákona č. 190/1995 Z. z. je uvedený v jeho dôvodovej správe, pričom účel prijatia konkrétneho ustanovenia § 19 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1ObdoV/5/2021 Identifikačné číslo spisu: 1015200715 Dátum vydania rozhodnutia: 19.10.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hullová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:1015200715.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hullovej a členiek senátu JUDr.
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Neúčinnosť právneho úkonu znamená, že dochádza k zániku účinkov právnych úkonov dlžníka vo vzťahu na právne úkony, ktoré dlžník urobil v lehote stanovenej v ust. § 15 ZKV pred začatím konkurzného konania. Táto strata účinkov má za výsledok, že sa v konkurze môžu pohľadávky veriteľov uspokojovať i z majetku, ktorý už nie je vo vlastníctve úpadcu. Teda ak je právny úkon dlžníka voči jeho veriteľom neúčinný, neznamená to súčasne, že by bol takýto právny úkon dlžníka tiež neplatným právnym úkonom. Vlastníkom veci zahrnutej do konkurznej podstaty úpadcu v dôsledku neúčinného právneho úkonu dlžníka ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 41/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Júlie Horskej v právnej veci žalobcu: Ing. Ľ.L., nar. X., X., zast. JUDr. Ľ., advokátkou so sídlom ul. X.H. proti žalovanému: Ing. D., K.K., správca konkurznej podstaty úpadcu L, s.r.o., P.L., IČO: X., zast. JUDr. I., advokátkou so sídlom H.K., o vylú
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Konanie o žalobe na náhradu škody podľa zákona č. 514/2003 Z. z. spôsobenej nesprávnym úradným postupom súdu v konkurzom konaní nie je konaním podľa ust. § 88 ods. 1 písm. j/ O. s. p.

Úryvok z textu:
Okresný súd Banská Bystrica podaním zo dňa 12. 02. 2015 spis z dôvodu nedostatku vecnej príslušnosti v zmysle § 104a O. s. p. postúpil na vybavenie Krajskému súdu v Banskej Bystrici z dôvodu, že predmetom sporu je náhrada škody, z dôvodu nesprávneho úradného postupu krajského súdu vyplývajúceho zo zákona o konkurze a vyrovnaní. Krajský súd v Banskej Bystrici s postúpením veci nesúhlasil a vec predložil na rozhodnutie Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky podaním doručeným súdu dňa 11. 03. 2015.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ochrana vlastníckeho práva ďalších nadobúdateľov (za predpokladu, že toto svoje právo nadobudli v dobrej viere), je zakotvená v § 124 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana. Toto rovné postavenie subjektov vlastníckeho práva (tak fyzických ako aj právnických osôb, alebo aj štátu, pokiaľ je účastníkom občianskoprávnych vzťahov) je zaručené Ústavou Slovenskej republiky, z ktorej vyplýva právo každého vlastniť majetok s tým, že vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu (čl. 20 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Obo/92/2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členiek senátu JUDr. Viery Pepelovej a JUDr. Gabriely Mederovej, v právnej veci žalobcu: D. s. r. o., so sídlom: S., IČO: X., zast. advokátkou JUDr. V. Ž., so sídlom: F., proti žalovanému: JUDr. J. G., správca konkurznej podstaty úpadcu D. a. s., so sídlom: Z., IČO: X., o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej po
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Majetkom podliehajúcim konkurzu je konkurzná podstata, ktorú tvoria veci, byty a nebytové priestory, práva a iné majetkové hodnoty (ďalej len „majetok“), ktoré patrili dlžníkovi v deň vyhlásenia konkurzu a majetok, ktorý dlžník nadobudol počas konkurzu, ako aj majetok, ktorým dlžník zabezpečil svoj majetok. Podľa § 19 ods. 1 ZKV, ak sú pochybnosti, či vec patrí do podstaty, zapíše sa do súpisu podstaty s poznámkou o nárokoch uplatnených inými osobami s poznámkou o iných dôvodoch, ktoré spochybňujú zaradenie veci do súpisu. Podľa § 19 ods. 2 ZKV, súd uloží tomu, kto uplatňuje, že vec sa nemala ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: I., zastúpenej I., L., proti žalovanej: J., 040 01 Košice, správca konkurznej veci úpadcu K., o vylúčenie veci z konkurznej podstaty úpadcu, na odvolanie žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 15Cb/276/2001-210 zo dňa 1. júla 2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Košiciach č. k. 15Cb/276/2001 zo d
MENU