Nájdené rozsudky pre výraz: vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 185

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

16 dokumentov
159 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Sama skutočnosť, že prebieha konanie o (excindačnej) žalobe na vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty, nezakladá bez ďalšieho nedostatok naliehavého právneho záujmu žalobcu [§ 80písm. c) O. s. p.] na určení, že je vlastníkom tejto veci.

Úryvok z textu:
Okresný súd Trebišov rozsudkom z 11. decembra 2006, č. k. 10 C 47/2003-437, zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala voči žalovanému určenia svojho vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zapísaným v katastri nehnuteľností pre kat. úz. Z. T. na liste vlastníctva č. 1020. Zároveň rozhodol, že účastníkom sa nepriznáva náhrada trov konania. Zamietnutie žaloby odôvodnil nedostatkom naliehavého právneho záujmu žalobkyne na určení vlastníckeho práva k označeným nehnuteľnostiam. Tento nedostatok
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Konanie o žalobe na náhradu škody podľa zákona č. 514/2003 Z. z. spôsobenej nesprávnym úradným postupom súdu v konkurzom konaní nie je konaním podľa ust. § 88 ods. 1 písm. j/ O. s. p.

Úryvok z textu:
Okresný súd Banská Bystrica podaním zo dňa 12. 02. 2015 spis z dôvodu nedostatku vecnej príslušnosti v zmysle § 104a O. s. p. postúpil na vybavenie Krajskému súdu v Banskej Bystrici z dôvodu, že predmetom sporu je náhrada škody, z dôvodu nesprávneho úradného postupu krajského súdu vyplývajúceho zo zákona o konkurze a vyrovnaní. Krajský súd v Banskej Bystrici s postúpením veci nesúhlasil a vec predložil na rozhodnutie Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky podaním doručeným súdu dňa 11. 03. 2015.
Merito veci ovylúčenie veci zo súpisu KP úpadcu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu 1/ J. K. , V. žalobcu 2/ J. B. , M. , žalobcu 3/ Ing. M. H. , S., všetci právne zast. JUDr. S. O. , advokátom, H. , proti žalovanej JUDr. J. Z. , A. , správkyňa konkurznej podstaty úpadcu G. , a. s., W. , IČO: X. , právne zast. Advokátskou kanceláriou JUDr. A. V. , s. r. o., B. , IČO: X. , o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu, na odvolanie žalovanej proti rozsud
Kľúčové slová: súčasť vecipríslušenstvo vecivzťah k hlavnej veci
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Súd prvého stupňa sa v odôvodnení rozhodnutia zaoberal otázkou právneho vzťahu súčasti veci k veci hlavnej v zmysle § 120 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Žalobca tvrdí, že sociálno-prevádzková budova je objekt, ktorý je príslušenstvom vínnej pivnice. Vínna pivnica je vecou hlavnou. Podľa § 121 ods. 1 Občianskeho zákonníka príslušenstvom veci sú veci, ktoré patria vlastníkovi hlavnej veci a sú ním určené na to, aby sa s hlavnou vecou trvale užívali. Príslušenstvom v zmysle uvedeného ustanovenia je samotná vec, ktorá z hospodárskeho hľadiska slúži hlavnej veci. Ak určitá vec plní funkciu prísluše ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6 Obo 178/2007 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Dariny Ličkovej v právnej veci žalobcu: R.B.R., N, .R., IČO: X., zastúpeného advokátkou JUDr. V.N., S., B. proti žalovanému JUDr. P.V., advokát, správca konkurznej podstaty úpadcu P.A., a.s., D., IČO: X., M., V., o vylúčenie veci z konkurznej podstaty, na odvol
Merito veci o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty
N a j v y š š í s ú d 2 Obo 249/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanku a členiek JUDr. Anny Petruľákovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu: A., spol. s r.o., B., IČO: X. zast. JUDr. J. F., advokátom, Advokátska kancelária M. , proti žalovanému: JUDr. Š., správca konkurznej podstaty úpadcu D., a.s., M., IČO: X., zast. JUDr. M. P., advokátom, Advokátska kancelár
Merito veci o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1ObdoV/12 /2010 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A.A., s. r. o., B., M. 1, zastúpeného advokátkou JUDr. A. C., N. č. X., Z., proti žalovanej JUDr. D. G., K. 1, M., správkyni konkurznej podstaty úpadcu G. J.-J., B. X., Ž., IČO: X., za účasti vedľajšieho účastníka M.. H., a. s., B., P. č. X., IČO: X., o vylúčenie vec
Merito veci o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obo 59/2011 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členov senátu JUDr. Petra Dukesa a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci žalobcu: Z., spol. s r. o., IČO: X., zast. advokátom JUDr. O
Merito veci o vylúčenie vecí zo súpisu konkurznej podstaty
Najvyšší súd 6 Obo 111/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: K., s.r.o., N., H., IČO: X., zast. JUDr. Ľ.K., advokátkou so sídlom U., H. proti žalovanému: Ing. D.K., K. - SKP úpadcu L., s.r.o., L., IČO: X., zast. JUDr. I.S., advokátkou so sídlom H., K., o vylúčenie vecí zo súpisu konkurznej podstaty, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 10. septembra 2009, č. k. 4 Cbi 2/2008-82, takto r o z h
Merito veci o vylúčenie vecí zo súpisu konkurznej podstaty
Najvyšší súd 6 Obo 51/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: 1/ Z.A., rod J., N.S., 2/ J.Z., rod. A., M.S., 3/ Ing. D.M., rod. A., N.L., 4/ P.A., R.S., 5/ A.P., rod. A., N.S., 6/ E. A., rod. A., S.Z., 7/ J.Š., rod A., U.B., 8/ J.A., V.S., 9/ Ing. J.A., H.S., 10/ Z.T., H.S., 11/ F.S., R.B., 12/ E.D., S.S., 13/ K.B., E.P.Č., 14/ V.V:, Ľ.N., 15/ M.B., H.Ž., zastúpených JUDr. J.F., advokátom so sídlom L.B. proti žalovanému: J
Merito veci o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty
Najvyšší súd 5Obo /18/200 9 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Ličkovej a členiek senátu JUDr. Anny Markovej a JUDr. Kataríny Pramukovej, v právnej veci žalobcu : S., B. , proti žalovanému: JUDr. J. G. , Č. , správca konkurznej podstaty úpadcu P., so sídlom P., IČO: X., zast. JUDr. N. K. , advokátom so sídlom F., N., o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty , na odvolanie
MENU