Nájdené rozsudky pre výraz: vylúčenie zamestnanca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 69

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13 dokumentov
135 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa krajského súdu je nepochybné, že k vylúčeniu zamestnanca správneho orgánu dochádza okrem obligatórnych prípadov aj fakultatívne, tzn. ak pre jeho pomer k veci alebo účastníkom, prípadne k ich zástupcom, možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Súčasne predložil svoj záver, že pomer zamestnanca správneho orgánu k prejednávanej veci je založený najmä vtedy, ak je sám účastníkom konania, svedkom, tlmočníkom alebo znalcom; alebo má na veci priamy osobný alebo majetkový záujem, alebo takýto záujem má osoba blízka zamestnancovi.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing. Miroslava Gavalca a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: A., bytom C., zast.: JUDr. D., advokátkou so sídlom A., proti žalovanému: Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie, so sídlom Karloveská č. 2, 842 22 Bratislava, o preskú
Právna veta: Ak už raz existujú zákonné dôvody (§ 9 Správneho poriadku) smerujúce k vylúčeniu zamestnanca správneho orgánu, konštatované v právoplatnom rozhodnutí, nie je možné ich zmeniť, prípadne rozhodnúť, že odpadli. V opačnom prípade ide o závažný zásah do právnej istoty účastníka konania, ktorý má vedomosť o právoplatnom rozhodnutí o vylúčení konkrétneho pracovníka správneho orgánu z konania pre ním uvádzané dôvody – správnym orgánom vyhodnotené za závažné a spôsobilé narušiť dôveru v nepredpojatosť zamestnanca správneho orgánu. Rozhodnutím (v rámci autoremedúry) o zrušení ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžo /13 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : R. H. , zastúpeného advokátskou kanceláriou U. & P. , s.r.o. , proti žalovanému : Obec H. P. , zastúpeného advokátom JUDr. S. H. , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 836/2009 -1 zo dňa 19.novembra 2009, konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 23S /2/2010 -42 zo dňa 3.marca 2010 v spojení s opravným uznes
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu súčasťou zákonom ustanoveného postupu pri domáhaní sa práva na inom orgáne Slovenskej republiky podľa čl. 46 ods. 1 ústavy je i právo účastníka daňového konania, aby v jeho veci konal miestne príslušný správca dane tak, ako je to definované v ustanovení § 3 ods. 1 zákona o správe daní. Ak preto má dôjsť k zmene miestnej príslušnosti, musí sa tak stať iba z dôvodov uvedených v zákone a iba postupom uvedeným v zákone. Jedným z dôvodov zmeny miestnej príslušnosti je aj prípad, keď sú všetci zamestnanci správcu dane vylúčení. Správca dane koná prostredníctvom svo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sž f/31 /201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Tempus - Trans, s.r.o., Železiarenská č. 49, Košice -Šaca, zastúpený advokátom: JUDr. Eugen Kostovčík, Advokátska kancelária so sídlom v Košiciach, Gelnická č. 33, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazov ná ulica 63, Banská Bystrica, predtým Daňové riaditeľstvo Slovenskej repub liky, Banská Bystrica, Nová ulica č. 13 o preskú
Právna veta: Podľa § 10 správneho poriadku účastník konania oznámi správnemu orgánu skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie zamestnanca správneho orgánu (§ 9), len čo sa o nich dozvie. Zamestnanec správneho orgánu je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosť o jeho nepredpojatosti (§ 9 ods. 1 správneho poriadku). Ak sa žalobca na pojednávaní pred správnym orgánom domnieval, že poverený pracovník prvostupňového správneho orgánu môže byť predpojatý a zásada dodržania rovnosti účastníkov konania nemusí b ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Sžo/ 12/201 1 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD . a členov senátu JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalob cu : Mgr. K. K. , prechodne bytom H. , S. právne zastúpen ý JUDr . D. K. , Ž., proti žalovanému : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , Drieňová 22 , Bratislava , v konaní o preskúmanie zá
Právna veta: Vo všeobecnosti možno konštatovať, že ak účastník konania vedeného podľa zákona o správe daní spochybní nezaujatosť všetkých zamestnancov orgánu verejnej správy, nemá orgán verejnej správy možnosť výberu, ako bude ďalej postupovať. Je totiž povinný postupovať spôsobom,. ktorý je pre takýto prípad zákonom o správe daní predpísaný. To znamená, že o námietke zaujatosti všetkých zamestnancov musí byť rozhodnuté v zmysle § 24 ods. 5 zákona o správe daní. Nie je možné tento postup obísť tak, že bez rozhodnutia. o námietke sa dotknutí zamestnanci orgánu verejnej správy fakticky vylúčia z konani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu: Ing. JUDr. K. M., S., zastúpený: JUDr. I. R., advokátka, Š., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, Nová ulica č. 13, Banská Bystrica, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. I/223/3979-77379/2007/991545-r zo dňa
Právna veta: O vylúčení zamestnanca rozhoduje správny orgán rozhodnutím (§ 46 správneho poriadku), len ak dal naň podnet účastník konania, oznámením skutočností nasvedčujúcich vylúčenie zamestnanca správneho orgánu (pozri ustanovenie § 10 citovaného zákona), ktoré musí mať náležitosti v zmysle § 47 zákona o správnom konaní. Podľa § 118 zákona č. 50/1976 Zb. vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec ako stavebný úrad, vykonáva štátnu správu v druhom stupni krajský stavebný úrad. S poukazom na vyššie citované ustanovenia správneho poriadku a stavebného zákona sa najvyšší súd n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalo bc ov: 1. Ing. B. T. , bytom K. , B. , 2. Ing. Z. T. Ď. , rod. H. , bytom K. , B. , obaja právne zastúpení advokátom: JUDr. V. G. , M. , B. , proti žalovanému: Krajský stavebný úrad Trnav a, Kollárova 8, Trnava, za úč
Právna veta: Medzi základné procesné pravidlo v správnom konaní patrí aj zásada nestrannosti správneho orgánu zaručujúca objektívnosť rozhodovania a rozhodnutia správneho orgánu. Vznik akejkoľvek pochybnosti o nedodržaní tejto zásady môže mať za následok vadnosť samotného rozhodnutia vo veci a pochopiteľne môže viesť k zrušeniu alebo k zmene rozhodnutia vydaného v takomto konaní. Zárukou nestrannosti rozhodovania zamestnanca správneho orgánu je jeho nepredpojatosť, t.j. jeho schopnosť udržať si potrebný objektívny nadhľad nad posúdením a rozhodnutím konkrétnej veci, pričom odôvodnenú pochybnosť o je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/371/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Jozefa Hargaša a člen iek senátu JUDr. Zdenky Reisenauer ovej a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci žalobcu : Ing. J., bytom v B, T. , zastúpeného Z. , advokát kou , so sídlom v B, S. , proti žalovanému : Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, so sídlom v Bratislave, Špitáls
Právna veta: K odvolacím námietkam je potrebné uviesť, že správny poriadok zabezpečenie nestrannosti rozhodovania nezaujatými zamestnancami správneho orgánu koncipuje tak, že rozhodnutie o vylúčení zamestnanca je posledným štádiom pre vylúčenie pracovníka správneho orgánu z konania. Vylúčeniu pracovníka správneho orgánu môže predchádzať námietka účastníka konania alebo oznámenie samotného pracovníka správneho orgánu o dôvodoch smerujúcich k pochybnostiam o jeho nezaujatosti. Je na príslušnom správnom orgáne (§ 11 ods. 1 Správneho poriadku), aby o tejto námietke alebo oznámení rozhodol. V prípade záp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Mgr. J. S., bytom B. , právne zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. Šimon Meliš, s.r.o., Partizánska 3, Bratislava , proti odporcovi : Mestská časť Bratislava - Dúbravka , Žatevná 2, 844 02 Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SU - 6687/3410/2014/1 zo dňa 25.03. 2014 , konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č.
Právna veta: Vylúčenie zamestnanca žalobcu z účasti na sociálnom poistení podľa slovenskej legislatívy, a teda posúdenie otázky, či zamestnanec žalobcu bol alebo nebol poistený z titulu pracovnej činnosti u žalobcu zúčastnený na poistení podľa zákona č. 461/2003 Z.z., sa priamo dotýka povinnosti žalovaného prihlásiť do poistenia, resp. odhlásiť (zrušiť prihlásenie) zamestnanca u nositeľa sociálneho poistenia v príslušnom členskom štáte Európskej únie. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že na základe právoplatného rozhodnutia žalovanej žalobcovi ako právnickej osobe povinnej odvádzať poistné vzn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 9Sžso/37/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: W. S., S., K. č. X. , K. , zastúpeného J.. K. A. , advokátkou so sídlom K. č. X. , K. , proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie , Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia žalovanej číslo 322 -8475 -GC -09/2009 z 15. januára 2010, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 1. júla 2010, č.k. 6S/5369/2010 -36, takt
MENU