SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálných okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch. Kým bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1111974
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64069
USSR: 35173
NSČR: 122657
NSSČR: 66233
USČR: 79656
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423244
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
30.03.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: vylúčenie zo súdneho prieskumu


Približný počet výsledkov: 21 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vylúčenie zo súdneho prieskumu
  • vylucenie nájdené 24001 krát v 6432 dokumentoch
  • zo nájdené 448000 krát v 53663 dokumentoch
  • sudny nájdené 336701 krát v 51886 dokumentoch
  • prieskum nájdené 20491 krát v 9131 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty
Krajské súdy SR 6 dokumentov


Právna veta: Preskúmanie rozhodnutí v správnom súdnictve vyplýva z generálnej klauzuly zakotvenej v čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky s negatívnou enumeráciou vyplývajúcou z § 248 Občianskeho súdneho poriadku, pričom z právomoci súdu nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd. Pre preskúmateľnosť rozhodnutí správnych orgánov nie je rozhodujúce, či sa na ich konanie a rozhodnutie vzťahuje alebo nevzťahuje Správny poriadok, rozhodujúcim je skutočnosť, či rozhodnutím došlo k vzniku, zmene alebo zániku práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb alebo či p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšš í súd 2Sžo/ 22 /201 4 Slovenskej rep ubliky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. P. Ď. , H. , B. , zastúpeného Mgr. P. Cúthom, advokátom so sídlom Laurinská 18, B. , proti žalovanému: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Priečinok 72, Hrnčiarovce nad Parnou, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 958646/1 -2008 z 23. septembra 2008, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave č. k. 14S/35/2010 -137 z 21. .
Právna veta: Z citovaného právneho názoru vychádzal aj najvyšší súd pri skúmaní dodržania zákonných podmienok krajským súdom pri vydaní odvolaním napadnutého uznesenia, predovšetkým vo vzťahu k zachovaniu vyššie uvedeného ústavne konformného výkladu ustanovenia § 248 písm. a) O.s.p. Inštitút predbežného opatrenia podľa § 50 zákona č. 563/2009 Z.z. nepochybne zveruje správcovi dane pomerne široké oprávnenia na zásah do práv daňového subjektu. V prejednávanej veci bolo predbežným opatrením žalobcovi uložené zdržať sa uvedenia liehu do daňového voľného obehu bez predchádzajúceho zloženia peňažnej sumy na úč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžf/59/2016 2013200800 15. 11. 2017 JUDr. Elena Kováčová ECLI:SK:NSSR:2017:2013200800.3 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: INGWE ANWARUNYA, s.r.o., so sídlom Priemyselná 786, Michalovce (predtým CARAT Distillery, spol. s r.o., Senecká cesta 23, 931 01 Šamorín), IČO: 36 272 612 zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Rokašom, Plynárenská 1, .
Právna veta: Keď došlo ku skončeniu služobného pomeru policajta Federálneho policajného zboru v súvislosti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa čl. 2 písm. c) ústavného zákona č. 624/1992 Zb., nie je daná právomoc súdu na preskúmanie skončenia tohto služobného pomeru podľa piatej časti O.s.p.. Doplnenie: Služobný pomer policajta Federálneho policajného zboru skončil v zmysle ústavného zákona č. 624/1992 Zb. Také oznámenie nespĺňa vecné ani formálne náležitosti rozhodnutia ústredného orgánu o práve alebo povinnosti konkrétnej fyzickej osoby, ide len o konštatovanie zmeny jeho posta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobcovi Č. bolo rozkazom riaditeľa VPP v B. B. č. 589 zo dňa 21. 12. 1992 oznámené, že mu končí služobný pomer u Federálneho policajného zboru ku dňu 31. 12. 1992 podlá čl. 2 písm. c/ ústavného zákona zo dňa 17. 12.1992 o zániku funkcie sudcov a o skončení pracovných a služobných pomerov v súvislosti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Žalobca podal žalobu na Najvyšší súd SR s návrhom uvedený rozkaz zrušiť. Žalobu odôvodnil tým, že dňa 23. 7. 1992 utrpel služobný úraz a nie je schopný .
Kľúčové slová: vylúčenie zo súdneho prieskumu, správny orgán , procesné rozhodnutie

R 95/1994
Právna veta: Rozhodnutie odvolacieho správneho orgánu, ktorým je zrušené iba prvostupňové rozhodnutie a vec je vrátená na nové konanie a rozhodnutie z dôvodov nedostatočne zisteného skutočného stavu veci, nemení nič na subjektívnych právach účastníkov správneho konania, je iba procesným rozhodnutím, a preto v zmysle ustanovenia § 248 ods. 2 písm. e) O.s.p., nemôže byť predmetom preskúmavania súdom.

Úryvok z textu:
Žalobou zo dňa 27. 9.1993 žiadala žalobkyňa preskúmať zákonnosť rozhodnutia žalovaného č. j. ÚR 487/93 zo dňa 24. 8. 1993, ktorým zrušil rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Bratislava II č. j. OÚŽP - 936/93/Bel-38 zo dňa 1. 6. 1993 a vec mu vrátil na nové prerokovanie a rozhodnutie. Týmto rozhodnutím Obvodný úrad životného prostredia Bratislava II zamietol návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby rodinného domu na parcele č. 10911 v katastrálnom území Nivy podaný Ing. D. T., bytom .
Kľúčové slová: vylúčenie zo súdneho prieskumu, návrh na povolenie obnovy konania, správny orgán

Zbierka NS 2/2000
R 33/2000
Uznesenie
Právna veta: Rozhodnutie, ktorým správny orgán zamietol návrh na povolenie obnovy konania, nie je rozhodnutím o práve alebo povinnosti daňového subjektu a je vylúčené zo súdneho preskúmavania.

Úryvok z textu:
Žalobou napadnutým rozhodnutím správneho orgánu bolo zamietnuté odvolanie žalobcu a potvrdené rozhodnutie Daňového úradu S. z 3. apríla 1998 o zamietnutí žiadosti o obnovu konania ukončeného právoplatným rozhodnutím z 9. októbra 1995, ktorým bol žalobcovi vyrubený nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb za rok 1993. Ukrátenie na svojich právach žalobca videl v tom, že správne orgány v rozhodnutiach o povolenie obnovy konania nerešpektovali ustanovenie § 51 a nasl., ako aj ustanovenie § 29 zákona č. 511 .
Kľúčové slová: vylúčenie zo súdneho prieskumu, autorské osvedčenie, prekážka výkonu povolania alebo zamestnania

Zbierka NS 2/2001
R 36/2001
Uznesenie
Právna veta: Rozhodnutie o zamietnutí návrhu na zrušenie autorského osvedčenia závisí výlučne od posúdenia technického stavu veci a samo osebe neznamená právnu prekážku výkonu povolania alebo zamestnania. Preto takéto rozhodnutie podľa § 248 ods. 2 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku nepodlieha súdnemu preskúmavaniu.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou podanou na Najvyššom súde Slovenskej republiky domáhal preskúmania rozhodnutia predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zo dňa 15. júla 1999, ktorým rozhodol o rozklade, ktorý podal žalobca proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zo dňa 23. januára 1998. Rozhodnutím správneho orgánu prvého stupňa bolo o žiadosti žalobcu na zrušenie autorského osvedčenia s názvom „Antiagregačné činidlá na báze fenolov alebo polyfenolov“ vydaného .
Kľúčové slová: obnova konania v zmysle zákona o správe daní, vylúčenie zo súdneho prieskumu

Zbierka NS 4/2002
R 67/2002
Rozsudok
Právna veta: Rozhodnutím o povolení obnovy konania v daňovom konaní nie je vždy rozhodnutím procesným a ako také nie je vylúčené z preskúmania súdom ustanovením § 248 ods. 2 písm. e) O. s. p..

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán svojím rozhodnutím zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky v B. B., ktoiým bola zamietnutá žiadosť o obnovu konania v daňovom konaní s odôvodnením, že neboli splnené podmienky na obnovu konania podľa ustanovenia § 51 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 511/1992 Zb.“). zákonnej lehote podal žalobca .
Kľúčové slová: obnova konania v zmysle daňového poriadku, vylúčenie zo súdneho prieskumu

Zbierka NS 4/2002
R 67/2002
Rozsudok
Právna veta: Rozhodnutím o povolení obnovy konania v daňovom konaní nie je vždy rozhodnutím procesným a ako také nie je vylúčené z preskúmania súdom ustanovením § 248 ods. 2 písm. e) O. s. p..

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán svojím rozhodnutím zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky v B. B., ktoiým bola zamietnutá žiadosť o obnovu konania v daňovom konaní s odôvodnením, že neboli splnené podmienky na obnovu konania podľa ustanovenia § 51 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 511/1992 Zb.“). zákonnej lehote podal žalobca .
Kľúčové slová: obnova konania v zmysle daňového poriadku, vylúčenie zo súdneho prieskumu

Zbierka NS 4/2002
R 67/2002
Rozsudok
Právna veta: Rozhodnutím o povolení obnovy konania v daňovom konaní nie je vždy rozhodnutím procesným a ako také nie je vylúčené z preskúmania súdom ustanovením § 248 ods. 2 písm. e) O. s. p..

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán svojím rozhodnutím zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky v B. B., ktoiým bola zamietnutá žiadosť o obnovu konania v daňovom konaní s odôvodnením, že neboli splnené podmienky na obnovu konania podľa ustanovenia § 51 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 511/1992 Zb.“). zákonnej lehote podal žalobca .
Právna veta: Vzhľadom na to, že daňová exekučná výzva spôsobuje aj hmotnoprávne následky, nemá výlučne len charakter procesného rozhodnutia. Daňovou exekučnou výzvou sa totiž povinnému subjektu ukladá tiež zákaz nakladania s majetkom, na ktorý chce správca dane uplatniť výkon daňovej exekúcie, a upozornenie, že daňový dlžník je povinný umožniť správcovi dane vykonať súpis hnuteľného majetku. Teda nielenže zakladá určitý vzťah medzi povinným a správcom dane, ale fakticky mení aj rozsah práv povinného k určitým zložkám jeho majetku. Obmedzenie dispozičného práva povinného subjektu nakladať so svojím majetkom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžf/66/2016 4015201166 25. 10. 2018 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2018:4015201166.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: FENESTRA Sk, spol. s.r.o., so sídlom Priemyselná 17, Zlaté Moravce, IČO: 36 521 451, zastúpeného advokátskou kanceláriou Matejka & Haluška s.r.o., so sídlom Lazovná 20, Banská Bystrica, proti žalovanému: Finančné .
Právna veta: Podľa § 99 ods. 1 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu a na jeho výplatu vzniká právoplatnosťou rozhodnutia o jeho priznaní. Ide o rozhodovanie o žiadosti na plnenie, na ktoré nie je právny nárok, a preto takéto rozhodnutia sú vylúčené podľa § 248 ods. 2 písm. i) Občianskeho súdneho poriadku zo súdneho prieskumu.

Úryvok z textu:
Žalobou zo dňa 18. októbra 2000 žalobca sa domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 2000/05267 zo dna 5. mája 2000. Týmto rozhodnutím bolo zamietnuté odvolanie žalobcu a bolo potvrdené rozhodnutie Okresného úradu v P. N. V., odbor sociálnych vecí, zo dna 2. mája 2000, ktorým žalobcovi nebol priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia v zmysle § 64 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších .
Právna veta: Odvolací súd nad rámec podaného odvolania uvádza, (§ 212 ods. 3 O. s. p. v spojení s 246c ods. 1 vety prvej O. s. p.), keďže žalobca v odvolaní v tejto súvislosti neuviedol žiadne námietky, až po uplynutí lehoty na odvolanie opätovne poukázal na dôvod nezákonnosti daňovej kontroly, výkon zamestnancami iného správcu dane ako miestne príslušného/, že krajský súd sa pri preskúmavaní napadnutých rozhodnutí nezaoberal námietkami týkajúcimi sa procesných rozhodnutí vydaných v priebehu daňovej kontroly, pretože ustálil, že tieto rozhodnutia vzhľadom na svoj procesný charakter nemôžu byť predmet ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... an i jedn ou zo žalobcom uvádzaných námietok , v súvislosti s nezákonnosťou procesných rozhodnutí , sa bližšie nezaoberal , s odkazom na vylúčenie zo súdneho prieskumu . Podľa § 15 ods. 1 zákona o správe daní a poplatkov (v znení zák. č. 122/2006 Z. z. účinného .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.