SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1154018
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64350
USSR: 35490
NSČR: 123782
NSSČR: 66843
USČR: 79798
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424268
Krajské súdy (ČR): 43628
Posledná aktualizácia
26.05.2020 22:26

Nájdené rozsudky pre výraz: vylučovacia žaloba


Približný počet výsledkov: 175 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vylučovacia žaloba
  • vylucovaci nájdené 696 krát v 220 dokumentoch
  • zaloba nájdené 168442 krát v 29956 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 64 dokumentov
Krajské súdy SR 437 dokumentov


Právna veta: "Vo všeobecnosti platí, že súpis majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu oprávňuje správcu konkurznej podstaty na dispozíciu s ním a predstavuje právny podklad pre speňažovanie majetku patriaceho do konkurznej podstaty. Platí to podľa ust. § 19 ods. 1 ZKV, ako aj podľa ust. § 76 ods. 1 ZKR. Zápis sporného majetku (veci, pohľadávky alebo práva majúceho majetkovú hodnotu) v súpise podstaty zakladá vyvrátiteľnú právnu domnienku, že\ je do súpisu zahrnutý oprávnene. Túto právnu domnienku možno vyvrátiť len zákonom presne stanoveným postupom, a to podaním vylučovacej žaloby podľa ust. § 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : JUDr. D. P. , so sídlom N. , B., správcu konkurznej podstaty úpadcu T. , a. s. v likvidácii, so sídlom C. , T., IČO: X. , zastúpeného JUDr. J. G. , advokátom, so sídlom K. , B. proti žalovanému : J. K. , nar. X. , bytom J., T., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného Mgr. Ing. P. K. , so sídlom S., T., správcu konkurznej podstaty úpadcu T. , štátny podnik v likvidácii, so .
Právna veta: Majetkom podliehajúcim konkurzu je konkurzná podstata, ktorú tvoria veci, byty a nebytové priestory, práva a iné majetkové hodnoty (ďalej len „majetok“), ktoré patrili dlžníkovi v deň vyhlásenia konkurzu a majetok, ktorý dlžník nadobudol počas konkurzu, ako aj majetok, ktorým dlžník zabezpečil svoj majetok. Podľa § 19 ods. 1 ZKV, ak sú pochybnosti, či vec patrí do podstaty, zapíše sa do súpisu podstaty s poznámkou o nárokoch uplatnených inými osobami s poznámkou o iných dôvodoch, ktoré spochybňujú zaradenie veci do súpisu. Podľa § 19 ods. 2 ZKV, súd uloží tomu, kto uplatňuje, že vec sa nemala ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: I., zastúpenej I., L., proti žalovanej: J., 040 01 Košice, správca konkurznej veci úpadcu K., o vylúčenie veci z konkurznej podstaty úpadcu, na odvolanie žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 15Cb/276/2001-210 zo dňa 1. júla 2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Košiciach č. k. 15Cb/276/2001 zo dňa 1. júla .
Právna veta: Správca pri vykonaní súpisu majetku zapíše do podstaty všetky veci, o ktorých na základe predložených dokladov predpokladá, že v zmysle § 6 ods. 2 do podstaty patria. Zápis majetku do súpisu podstaty len deklaruje navonok skutočnosť, že správca považuje takýto majetok za majetok podstaty a nakladá s ním ako s majetkom podliehajúcim konkurzu. Zapísanie určitého majetku do súpisu konkurznej podstaty tak umožňuje správcovi i jeho následné speňaženie. Právnym prostriedkom ochrany inej osoby /spravidla vlastníka/ proti neoprávnenému zahrnutiu takéhoto majetku do súpisu podstaty je práve vylučovaci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Obo 144/2007 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa v 1/ rade: K.S., bytom P.N.H., v 2/ rade: A., bytom S.N.H. /predtým K., posledne bytom A.N.H./, obe zastúpené JUDr. A.K., advokátkou, P.N. proti odporcovi: JUDr. J.G., Š.N., správca konkurznej podstaty úpadcu P.P., IČO: X., o vylúčenie nehnuteľnosti z konkurznej podstaty, na odvolanie odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 7 Cbi 176/06-28 zo dňa 30.4. .
Právna veta: Konkurz na majetok úpadcu, štátny podnik v likvidácii bol vyhlásený podľa zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý v ust. § 78 rieši postup pri vylúčení majetku zo súpisu podstaty. Žalobu na vylúčenie majetku zo súpisu podstaty (excindačnú žalobu) je treba odlišovať od žaloby na určenie vlastníckeho práva. Zapísaním majetku do podstaty sa nikdy nemení skutočný vlastník tohto majetku, či už ním bol úpadca alebo iná osoba. Zápisom majetku do súpisu podstaty, rovnako ako právoplatné rozhodnutie o jeho vylúčení, resp. nevylúčení zo súpisu podstaty, nemôže byť teda určený vlastní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Obo 35 /2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Mar kovej a členiek senátu JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Kataríny Pramukovej v právnej veci žalobcu: JUDr. D.P. , N.B. , správca konkurznej podstaty úpadcu T. , a. s., v likvidácii, so sídlom C.T. , IČO: X. , zastúpený JUDr. J.G. , advokátom so sídlom AK - K.B. proti žalovanému : I.B. , nar. X. , bytom G.T. , za účasti .
Právna veta: Podľa § 78 ods. 5 ZKR, ak súd rozhodne o vylúčení majetku zo súpisu, správca majetok zapísaný do súpisu bezodkladne zo súpisu vylúči. Trovy konania o vylúčení majetku zo súpisu sú podľa rozhodnutia súdu pohľadávkou proti dotknutej podstate. Z citovaného ustanovenia ZKR vyplýva, že trovy konania o vylúčení majetku zo súpisu sú síce pohľadávkou proti dotknutej podstate, avšak táto skutočnosť musí vyplývať z rozhodnutia súdu. Odvolací súd v napadnutom rozhodnutí žalobcovi priznal trovy odvolacieho konania, ale neuviedol, že tieto sú pohľadávkou proti podstate a túto skutočnosť ani neodôvodnil. Od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Naj vyšší súd 4 Obdo 55 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: RNDr. M. C. , nar. X. , bytom: N. , zast. A. , s. r. o., so sídlom: P. IČO: X. , proti žalovan ému : JUDr. M. B. , so sídlom: H. správca konkurznej podstaty úpadcu: Z. S., a kciová spoločnosť „v konkurze “, so sídlom: V. , IČO: X. , o vylúčenie majetku zo s úpisu oddelenej podstaty úpadcu , vedenej na Okresn om súde Banská Bystrica pod sp. zn. 27Cbi 113/2008, na dovolanie .
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky konštatoval, že vylučovacia žaloba sa spravidla opiera o vlastnícke právo, výrokom rozhodnutia sa však nerieši vlastníctvo k predmetným veciam, i keď v konaní sa súd touto otázkou bude zaoberať ako otázkou predbežnou. Aktívne legitimovanou osobou na podanie vylučovacej žaloby je osoba, ktorá tvrdí, že vec nemala byť zaradená do súpisu konkurznej podstaty, z čoho vyplýva, že touto osobou by nemusel byť ani vlastník veci. Najvyšší súd zároveň poukazuje na časový odstup od podania jednotlivých žalôb, t.j. vylučovacej a určovacej. Určovacia žaloba nebráni rozhodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A.T., H.c.X., B., zast. advokátom JUDr. J.Č., D.X., B., proti žalovanému: JUDr. A.T., M.R.Š. X., P. správca konkurznej podstaty úpadcu S.B.D.V., M. X. B., IČO: X., zast. Advokátska kancelária K., K. a partneri, s.r.o., V. X. B., IČO: X., konateľom spoločnosti, advokátom, JUDr. P.K., o vylúčenie veci z konkurznej podstaty, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave, č. k .
Právna veta: Predmetom konkurzu sú veci, ktoré patrili dlžníkovi v deň vyhlásenia konkurzu, a ktoré počas konkurzu nadobudne a tvoria konkurznú podstatu. Veci, ktoré nepatria úpadcovi, musia byť z konkurznej podstaty vylúčené. Podľa § 19 ZKV jedným z právnych dôvodov nároku na vylúčenie veci z konkurznej podstaty, je vlastníctvo k predmetnej veci a žaloba smerujúca proti správcovi konkurznej podstaty na vylúčenie veci neprávom zaradenej do konkurznej podstaty je žalobou procesnou a nie hmotno-právnou, pretože zadržanie veci správcom konkurznej podstaty je úkon podľa procesných predpisov a nie podľa práva h ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Zemaníkovej a členiek Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Evy Hudobovej v právnej veci žalobcu v l. rade: A.K., O.X., M. a žalobkyne v 2. rade: A.K., O.X., M., obaja zastúpení JUDr. B.N., advokátom, H.X., B.B., proti žalovanému: JUDr. M.D., advokát, A.R.X., Ž., správca konkurznej podstaty úpadcu G., s.r.o., V.L., zast. JUDr. M.Š., advokátom, N.r.X., B .
Kľúčové slová: vylučovacia žaloba

Zbierka NS 9/2018
R 93/2018
Rozsudok
Právna veta: Vylúčenia majetku (veci) z konkurznej podstaty úpadcu sa môže domáhať len osoba, ktorej majetok bol do súpisu zaradený. Vylučovacou žalobou je možné domáhať sa vylúčenia náhradného peňažného plnenia (finančného ekvivalentu) získaného správcom konkurznej podstaty za speňažený majetok z konkurznej podstaty len vtedy, ak ide o peňažné plnenie získané speňažením majetku zapísaného do konkurznej podstaty.

Úryvok z textu:
1. Okresný súd Bratislava I, ako súd prvej inštancie, rozsudkom č. k. 2Cbi/2/2010-137 zo dňa 12. 02. 2013 uložil žalovanému povinnosť vylúčiť z konkurznej podstaty úpadcu B. a. s. v konkurze, so sídlom Z., IČO: X., istinu 42.526,82 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Súčasne rozhodol, že žalobca nemá nárok na náhradu trov konania a žalovaný je povinný zaplatiť trovy štátu vo výške 42,- eur na účet konajúceho súdu, rovnako do troch dní od právoplatnosti rozsudku. 2. Prvoinštančný súd v odôvodnení .
Kľúčové slová: pracovnoprávne vzťahy, vylučovacia žaloba, dovolanie v sporovom konaní

Zbierka NS 9/2018
R 94/2018
Uznesenie
Právna veta: Pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie za zamestnancov úpadcu vzmysle zákona č. 461/2003 Z. z. osociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu, súvisia s prevádzkovaním podniku počas konkurzu, a preto predstavujú pohľadávky proti všeobecnej podstate v zmysle ust. § 87 ods. 2 písm. i/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení zmien a doplnkov. Platí to aj v prípade, ak zamestnancom úpadcu správca konkurznej podstaty po vyhlásení konkurzu neprideľoval žiadnu prácu a tiež, ak správca ukončil so zames ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6114221573 Dátum vydania rozhodnutia: 27. septembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ľubomíra Kúdelová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6114221573.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, proti žalo vanému: JUDr. Matúš Boľoš, so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty úpadcu BISKA, s .
Právna veta: Vylučovaciu- excindačnú žalobu je treba odlišovať od žaloby na určenie vlastníckeho práva. Zahrnutím majetku do konkurznej podstaty sa nikdy nemení skutočný vlastník, tohto majetku, nech ním je úpadca alebo iná osoba. Zápisom majetku do súpisu konkurznej podstaty rovnako, ako právoplatným rozhodnutím o jeho vylúčenie zo súpisu konkurznej podstaty, však nemôže byť nikdy určený vlastník takéhoto majetku. Súd, s ohľadom na skutkový stav veci, môže v excindačnom konaní ako prejudiciálnu otázku vyriešiť otázku určenia vlastníctva k nehnuteľnostiam, avšak nie je vylúčené, že pokiaľ to okolnosti osve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6015200415 Dátum vydania rozhodnutia: 30. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Andrea Moravčíková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6015200415.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. A členiek senátu JUDr. Jany Hullovej a JUDr. Ivany Ne mčekovej, v spore žalobcu Slovenská republika, Slovenský pozemkový fond, IČO: 17 335 345, Búdková 36, 817 15 .
Právna veta: Sama skutočnosť, že prebieha konanie o (excindačnej) žalobe na vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty, nezakladá bez ďalšieho nedostatok naliehavého právneho záujmu žalobcu [§ 80písm. c) O. s. p.] na určení, že je vlastníkom tejto veci.

Úryvok z textu:
... do súpisu podstaty, rovnako ako právoplatným rozhodnutím o jej vylúčení zo súpisu podstaty alebo o zamietnutí vylučovacej žaloby, nemôže byť nikdy určený vlastník veci. V konaní o vylučovacej žalobe môže byť otázka vlastníctva riešená iba ako otázka predbežná, a to len za predpokladu, že .
Právna veta: Pokiaľ sa rozhodnutie konkurzného súdu v hlavnom konkurznom konaní vedenom na území iného členského štátu týkajúce sa aktív úpadcu nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, kde je vedené vedľajšie konkurzné konanie úpadcu, nezrealizuje do vyhlásenia vedľajšieho konkurzného konania na území Slovenskej republiky, aktíva úpadcu nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky, spadajú do konkurznej podstaty úpadcu vedenej vo vedľajšom konkurznom konaní a je možné s nimi odo dňa začatia vedľajšieho konkurzného konania platne nakladať podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Účinky vedľajš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... plánu celkového prevodu aktív v zmysle rozhodnutia francúzskeho obchodného súdu, tie by predmetným rozhodnutím o zamietnutí jeho vylučovacej žaloby dotknuté byť v konečnom dôsledku nemali, za vychádzania z princípu spolupráce správcov v hlavnom a vedľajšom ... ktoré upravujú prevod tohto majetku, aj zo všetkých ďalších vykonaných dôkazov vyplýva, že majetok, ktorý je predmetom vylučovacej žaloby, sa počas celej doby tak hlavného konania ako aj po začatí vedľajšieho konkurzného konania, nachádzal na území .
Kľúčové slová: súpis majetku podstát, naliehavý právny záujem

Zbierka NS 9/2018
R 91/2018
Rozsudok
Právna veta: Správca konkurznej podstaty nemá naliehavý právny záujem na žalobe o určenie vlastníctva úpadcu k nehnuteľnostiam, ak má za to, že k zápisu vlastníckych práv tretej osoby do katastra nehnuteľností došlo na základe absolútne neplatného právneho úkonu.

Úryvok z textu:
... osoby zapísať do súpisu až keď neúčinnosť právneho úkonu určí súd (pričom zároveň v tom prípade nie je prípustná vylučovacia žaloba), pri absolútne neplatných právnych úkonov zákon neurčuje časový moment zápisu majetku tretích osôb, ale určuje, aby aj majetok ... základe neúčinného právneho úkonu alebo nároky z neho vyplývajúce zapísať do súpisu, až keď neúčinnosť právneho úkonu určí súd; vylučovacia žaloba v tom prípade nie je prípustná.". V odseku 2 tohto ustanovenia sa hovorí „Do súpisu sa zapisuje aj .
Kľúčové slová: zmluva o prevode nehnuteľnosti, oprávnená držba ako predpoklad vydržania, vlastníkovi veci patria aj prírastky veci

Zbierka NS 9/2018
R 83/2018
Uznesenie
Právna veta: Ak dovolateľ odôvodnil prípustnosť dovolania odklonom od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu podľa ustanovenia § 421 ods. 1 písm. a/ Civilného sporového poriadku, potom je povinný v dovolaní výslovne uviesť právne posúdenie odvolacieho súdu, ktoré považuje za nesprávne, konkretizovať, ako mal odvolací súd právnu otázku správne vyriešiť a zároveň musí špecifikovať ustálenú rozhodovaciu prax dovolacieho súdu, od ktorej sa mal podľa jeho názoru odvolací súd pri svojom rozhodovaní odkloniť.

Úryvok z textu:
... otá zky neodklonili od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, ak dospeli k záveru, že žalobkyňa nenadobudla k nehnuteľnostiam tvoriacim predmet vylučovacej žaloby vlastnícke právo vydržaním, keďže nebola so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľná, že jej patria nehnuteľnosti, do držby ktorých vstúpila za .
Kľúčové slová: účelové komunikácie, miestne komunikácie, druh pozemku, jedno spracovanie povrchu

Zbierka NS 3/2010
R 25/2010
Rozsudok
Právna veta: Právna domnienka podľa § 19 ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, že vec je do súpisu zahrnutá oprávnene, nastáva iba ak ten, kto uplatňuje, že vec sa nemala do súpisu zaradiť, nepodá v súdom určenej lehote proti správcovi vylučovaciu žalobu, hoci bol konkurzným súdom poučený o tom, že vec bola zapísaná do súpisu a o právnych dôsledkoch nepodania žaloby.

Úryvok z textu:
... oprávnene. Ostatná veta citovaného ustanovenia ustanovuje právnu domnienku, podľa ktorej, ak žaloba o vylúčenie veci zo súpisu podstaty (vylučovacia žaloba) nie je podaná v súdom určenej lehote, predpokladá sa, že vec je do súpisu zahrnutá oprávnene. Právna ... tým sleduje, aby ten, kto uplatňuje, že vec nemala byť zaradená do súpisu, bol o nutnosti podať vylučovaciu žalobu (keď chce dosiahnuť vylúčenie veci zo súpisu podstaty) poučený; márne uplynutie stanovenej lehoty potom má za následok .
Právna veta: Ak sa v exekučnom konaní pred začatím dražby preukáže, že bola podaná žaloba o vylúčenie veci z exekúcie, je súdny exekútor povinný informovať o tom záujemcov; dražbu však, pokiaľ tomu nebráni povolenie odkladu exekúcie, môže vykonať. Žalobca, ktorý podal (excindačnú) žalobu o vylúčenie veci z exekúcie, sa v exekučnom konaní môže domáhať povolenia odkladu exekúcie z dôvodu, že možno očakávať zastavenie exekúcie.

Úryvok z textu:
... na jej základe vylučuje vec z exekúcie z procesných dôvodov a je len procesným predpokladom úspešnosti vylučovacej žaloby. Vylučovacia žaloba nedovoľuje akékoľvek úkony smerujúce k exekúcii, nedovoľuje donu covanie povinného k splneniu jeho povinnosti v rozsahu ... k vylúčeniu nehnuteľností z exekúcie nedošlo, nakoľko samotný právny predchodca žalobkyne Ing. M. S. zobral vylučovaciu žalobu späť podaním z 22. októbra 2001 a týmto svojím právnym úkonom potom zmaril možnosť uspokojenia svojej pohľadávky .
Právna veta: Pokiaľ sa nepreukáže opak, hodnoverným a záväzným údajom katastra nehnuteľností je údaj o práve k nehnuteľnosti. Údaj o vlastníkoch nehnuteľnosti je hodnoverný ale nie záväzný (§ 70 ods. 1 v spojení s § 7 zákona č. 162/1995 Z. z.). V konaní o vylučovacej žalobe podľa ust. § 19 ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, ak správca konkurznej podstaty popiera, že žalobca je vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej do konkurznej podstaty napriek zápisom žalobcu ako vlastníka v katastri nehnuteľností, je potrebné na zistenie tejto skutočnosti vykonať dokazovanie.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Ing. K., zastúpenej advokátom Mgr. L. proti žalovanému JUDr. A., správcovi konkurznej podstaty úpadcu S. IČO: X. zastúpenému advokátom JUDr. P, o vylúčenie nehnuteľnosti z konkurznej podstaty, ktorá sa viedla na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 16 Cbi 24/04, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 15. mája .
Právna veta: Ak správca konkurznej podstaty pri výkone funkcie spôsobí škodu, tak na prejednanie a rozhodnutie sporu o náhradu škody je vecne a miestne príslušný okresný súd podľa všeobecných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, pretože spor o náhradu škody nie je sporom vyvolaným konkurzom v zmysle ust. § 88 ods. 1 písm. j/ O. s. p.

Úryvok z textu:
... právnosť konania, že prijal kúpnu cenu na účet, pričom vedel, že mu peniaze nepatria. Žalovaný 3/ zmeškal podanie vylučovacej žaloby a podanie tejto vylučovacej žaloby znemožnil aj žalobcom. Zaviazal sa spolupôsobiť pri podaní určovacej žaloby o neplatnosť záložnej zmluvy, pričom takúto žalobu už dávno .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.