Nájdené rozsudky pre výraz: vymáhanie pohľadávok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 182

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

67 dokumentov
3832 dokumentov
55 dokumentov
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Ak bol svedok, ktorý bol skôr spoluobvineným, zúčastnený na trestnom čine obvineného, proti ktorému vypovedá, má vždy právo odmietnuť výpoveď podľa § 100 ods. 2 Trestného poriadku a to aj vtedy, keď sa trestné stíhanie proti nemu už právoplatne skončilo. Ak svedok využije toto svoje právo, jeho skoršiu výpoveď nemožno so zreteľom na dikciu § 211 ods. 2 písm. b/ Trestného poriadku prečítať. II. V právnom štáte nie je prípustné vymáhanie pohľadávok spáchaním trestného činu, ale na vykonateľnosť práva treba zvoliť výlučne právne prostriedky. Objektom trestného činu vydierania podľa § 235 o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil uznesenie Krajského súdu v Žiline zo 7. augusta 2002, sp. zn. 2 To 366/02, pre porušenie zákona v ustanoveniach § 2 ods. 5, § 256 Trestného poriadku. Zrušil aj rozsudok Okresného súdu Čadca z 30. januára 2002, sp. zn. 1 T 265/01 a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný súd Čadca rozsudkom z 30. januára 2002, sp. zn. 1 T 265/01, podľa § 226 písm. a) Trestného poriadku oslobodil obvinených P.
Právna veta: Právna úprava odporovateľnosti právnych úkonov je obsiahnutá v ustanoveniach §§ 42a a 42b Občianskeho zákonníka. Z hľadiska jej systematiky treba rozlišovať medzi aktívnou vecnou legitimáciou na uplatnenie odporovateľnosti (§ 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka), podmienkami odporovateľnosti (§ 42a ods. 2 až 5 Občianskeho zákonníka), spôsobom uplatnenia odporovateľnosti (§ 42b ods. 1 Občianskeho zákonníka), pasívnou vecnou legitimáciou (§ 42b ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka) a právnymi následkami spojenými s úspešným odporovaním právnemu úkonu (§ 42b ods. 4 Občianskeho zákonníka). 12.1.Pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/101/2017 1211201622 27. februára 2020 JUDr. Jana Bajánková ECLI:SK:NSSR:2020:1211201622.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu H., trvalým pobytom v O., zastúpeného advokátom JUDr. Milanom Fulecom, so sídlom v Bratislave, Živnostenská ul. č.2, proti žalovanému 1/ O.i, trvalým pobytom v O. 2/ Z., trvalým pobytom v O. XX, obaja zastúpení JUDr. S
Právna veta: Podľa § 14 ods. 1 písm. l/ citovaného zákona správca je oprávnený rozhodovať o obchodných záležitostiach podniku, 3a/ robiť za úpadcu právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, zabezpečiť vedenie účtovníctva, zriaďovať samostatné organizačné zložky podniku; nie je oprávnený zriadiť odštepný závod. Za samostatnú organizačnú zložku podniku sa na účely tohto zákona považuje taká organizačná zložka podniku, v ktorej sa vedie v rámci účtovníctva podniku oddelená evidencia majetku. Uvedené preukazuje, že správca konkurznej podstaty je povinný vykonávať všetky oprávnenia týkajúce ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší sú d 4 Tost 10/ 2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Bdžocha a členov senátu JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí dňa 10. mája 2011 po prejednaní sťažností obvinených Ing. R. T. a Ing. L. G. podaných prostredníctvom obhajcov v trestnej veci obvinen ých A. H. a spol. , pre pokračovací trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1, ods. 4 písm. b /, ods.
Právna veta: Podľa § 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (Živnostenský zákon), živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Podnikanie, a v jeho užšom význame aj živnosť, preto treba chápať ako činnosť, pri ktorej podnikateľ podstupuje riziko, že jeho konanie môže viesť k zisku alebo i k strate. Okolnosť, že podnikateľ nie je pri svojej podnikateľskej činnosti úspešný a nedosahuje zisk, alebo, že má pohľadávky po lehote splatnosti, n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 2Obo/75/2009 2Obo/76/2009 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M. a. s., P. č. X. B., IČO: X. zastúpeného JUDr. P. S. advokátom, Advokátska kancelária, M. č. X. B., proti žalovaným: 1./ M. Š. P. č. X. P., IČO: X. zastúpenej JUDr. B. K. advokátom, Advokátska kancelária, M. č. X. V., 2/ J. Č. nar. X. V. č. X. a 3/ R. M. nar. X. V. č. X. zastúpeným JUDr. L. L.advokátom, Advokátska kancelária, H. č. X. P.,
Právna veta: Samotné vyhlásenie konkurzu na majetok obchodnej spoločnosti nezakladá dôvod pre jej oslobodenie od platenia súdnych poplatkov podľa § 138 ods. 1 OSP.

Úryvok z textu:
Žalobca (akciová spoločnosť v konkurze) sa žalobou zo 16. apríla 2000 domáhal, aby súd zaviazal žalovaného zaplatiť mu do troch dní 2 558 764,70 Sk s príslušenstvom a nahradiť mu trovy konania. Zároveň požiadal súd o oslobodenie od súdnych poplatkov s odôvodnením, že splna predpoklady uvedené v § 138 ods. 1 O. s. p. Na majetok úpadcu, tvorený z 95 % pohľadávkami, bol vyhlásený konkurz. Správca konkurznej podstaty nemôže použiť výťažok speňaženia majetku úpadcu na iný než v zákone uvedený účel [§
Právna veta: Z judikatúry je táto problematika riešená rozhodnutiami R 19/1978; R 27/1980. Podľa uvedených rozhodnutí, na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nemožno ani analogicky použiť ustanovenia Zákonníka práce upravujúce práva a povinnosti z pracovného pomeru, okrem tých, na ktoré právna úprava dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru výslovne odkazuje. Nemožno použiť ani ustanovenie o náhradách mzdy pri prekážkach na strane zamestnávateľa. Ak teda zamestnávateľ neprideľoval prácu zamestnancovi, s ktorým uzavrel Dohodu o pracovnej činnosti, nie je povinný poskytnúť mu ani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Semana a z členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej, JUDr. Aleny Priecelovej, JUDr. Jozefa Štefanku a JUDr. Ivany Izakovovičovej, v právnej veci žalobkyne: RSDr. J., proti žalovanému: JUDr. R., správca konkurznej podstaty úpadcu D. v konkurze, F., o zaplatenie 50 562 Sk s prísl., vedenej na Krajskom súde v Bratislave
Právna veta: 1. Inštitút obnovy správneho konania je mimoriadnym opravným prostriedkom pre účely, ak nové skutočnosti a dôkazy privodia (môžu privodiť) skutkovú zmenu v konaní. 2. Ak došlo k zmene právneho posúdenia veci, táto skutočnosť nie je dôvod na zmenu správneho rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členiek senátu JUDr. Jany Baricovej a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci žalobcu I. E., bytom v K., zastúpený advokátom JUDr. D., so sídlom v B., proti žalovanému: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Mierová č. 23, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 5639/2008-1204-IN
Právna veta: Vo vzťahu k otázke možného nahradenia väzby u obvineného miernejším prostriedkom, a to konkrétne či už dohľadom probačného a mediačného úradníka (§ 80 ods. 1 písm. c/ Tr. por.), ktorú možnosť súd rozhodujúci o väzbe povinne skúmal, alebo ponúknutou peňažnou zárukou inej osoby, (§ 81 ods. 1 Tr. por. ), opätovne najvyšší súd uvádza, že v súlade s § 80 ods. 2 veta tretia Tr. por. je v prípade stíhania za obzvlášť závažný zločin na použitie uvedených inštitútov potrebné preukázať existenciu výnimočných okolností, ktoré však v posudzovanej veci súdom zistené neboli. Tieto nevyplývajú z obsahu predl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9518100196 Dátum vydania rozhodnutia: 16. októbra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Pavol Farkaš Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9518100196.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Patrika Príbelského, PhD. v trestnej ve ci obžalovaného M. U. pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. c/, p
Právna veta: Záväzok na úhradu dávok garančného poistenia má pôvod v systéme sociálneho poistenia a ide o záväzok verejnoprávny. Ide o plnenie, ktoré Sociálna poisťovňa uhrádza vo svojom mene a plní tým svoju zákonnú povinnosť v zmysle predpisov verejného práva. Vznik pohľadávky Sociálnej poisťovne voči zamestnávateľovi je daný momentom vyplatenia garančnej dávky.Z obsahu napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací súd pri posúdení tejto otázky vychádzal predovšetkým z ustanovenia § 149 ods. l ZoSP, platného ku dňu uzavretia zmluvy o postúpení pohľadávok (11. októbra 2010), podľa ktorého pohľadávku o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7110206050 Dátum vydania rozhodnutia: 26. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Anna Marková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7110206050.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Slovenská konsolidačná, a. s., Bratislava, Cintorínska 21, proti žalovanému: Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc, sprá vca konkurznej podstaty úpadcu PROFITUBE, spol. s r. o. v konkurze, Košice, Jazerná 3, o určenie pohľadáv
Kľúčové slová: zmluva o tichom spoločenstveabsolútna neplatnosť právneho úkonu
R 104/1999
Právna veta: Ak nie je v zmluve o tichom spoločenstve určená výška zisku, vyplývajúca z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania, ktorú sa podnikateľ zaväzuje platiť tichému spoločníkovi, nedôjde k jej vzniku, pretože v zmluve chýba podstatná časť.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom zamietol žalobu o určení trvania právneho vzťahu založeného zmluvou o tichom spoločenstve a súčasne vyhovel vzájomnému návrhu žalovaného a určil, že zmluva o tichom spoločenstve, uzavretá medzi žalobcom a žalovaným, je neplatná. Žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť žalovanému náhradu trov konania vo výške 1595 Sk, a tiež 270 Sk z titulu právneho zastúpenia v konaní o vzájomnej žalobe a z titulu súdneho poplatku 2000 Sk. V odôvodnení rozsudku uviedol, že žalobca žalobou
MENU