Nájdené rozsudky pre výraz: vymáhateľná pohľadávka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 349

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

88 dokumentov
1286 dokumentov
1 dokument
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vymáhateľnou pohľadávkou v zmysle ustanovenia § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka sa rozumie taká pohľadávka, ktorej splnenie možno vynútiť exekúciou, t. j. pohľadávka, ktorá bola veriteľovi priznaná vykonateľným rozhodnutím alebo iným titulom, podľa ktorého možno nariadiť exekúciu. Ak slúži odporovacia žaloba - ako bolo uvedené vyššie - k uspokojeniu pohľadávky veriteľa v exekučnom konaní, nezodpovedalo by tomuto jej účelu, keby pohľadávka veriteľa nebola priznaná vykonateľným rozhodnutím alebo iným titulom, a keby išlo len o pohľadávku „dospelú“ či splatnú, teda žalovateľnú.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Cdo/237/2017 Identifikačné číslo spisu: 1114205015 Dátum vydania rozhodnutia: 24.06.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Švecová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1114205015.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Švecovej a sudcov JUDr. Iv
Právna veta: Pohľadávka vzniknutá z titulu náhrady trov konania totiž vo svojej podstate predstavuje pohľadávku „sui generis“ oproti pohľadávkam vzniknutým napr. z titulu existencie konkrétneho záväzkovoprávneho vzťahu alebo zodpovednostného vzťahu, kedy v týchto prípadoch momentom splnenia konkrétnych záväzkovoprávnych podmienok resp. konkrétnych predpokladov zodpovednosti možno hovoriť o existencii tzv. „dospelej“ či splatnej pohľadávky, teda žalovateľnej pohľadávky. V prípade pohľadávky vzniknutej z titulu náhrady trov konania však takýto „medzistupeň vývoja“ pohľadávky, t. j. vo forme existencie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Cdo/109/2018 Identifikačné číslo spisu: 5112241714 Dátum vydania rozhodnutia: 28.03.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Ján Gandžala Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:5112241714.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ REALITY LAURIN, a.s., so sídlom v Kysuckom Novom Meste, Belanského 272
Právna veta: Zákonnému pojmu "vymáhateľná pohľadávka" zodpovedá taká pohľadávka, ktorú možno úspešne vymáhať pred súdom v základnom konaní.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou podanou na súde 27. novembra 1997 domáhal určenia neúčinnosti darovacej zmluvy, uzavretej 11. septembra 1996 medzi rodičmi žalovaných A. K. ako darcami a žalovanými ako obdarovanými, ktorou sa previedla domová nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 251 ako pare. č. 118/55 - záhrada o výmere 347 m2 a pare. č. 118/60 - zast. plocha rozostavaným domom o výmere 152 m2, pre obec a kat. úz. L. s odôvodnením, že účelom prevodu nehnuteľnosti bolo zmenšiť svoj majetok do takej m
Kľúčové slová: vymáhateľná pohľadávkaodporovateľné právne úkonyneplatnosť zmluvy
R 110/1998
Právna veta: Veriteľ, ktorý s úspechom odporoval právnemu úkonu podľa § 42a Obč. zák., má voči tomu, kto mal z tohto úkonu prospech, právo na náhradu v peniazoch, ak sa uňho nenachádza vec nadobudnutá týmto úkonom. Veriteľ sa z tohto dôvodu nemôže úspešne domáhať určenia neplatnosti zmluvy, ktorou vlastník (ktorý mal z odporovateľného úkonu prospech) previedol vec na tretie osoby.

Úryvok z textu:
Návrhom, ktorý došiel Okresnému súdu v Žiline dňa 8. 12. 1994 sa navrhovateľ pôvodne domáhal určenia, že prevod vlastníctva medzi odporkyňou v 1. rade a odporcami v 2. a 3. rade, „povolený“ Správou katastra nehnuteľností v Ž. pod č. V 592/94 zo dňa 10. 5. 1994, dotýkajúci sa nehnuteľností zapísaných na LV 2132 k. ú. Ž., a to domu č. 1187, a parcely KN 3571/2, na ktorej dom stojí, ako aj pare. č. 3571/3, je voči navrhovateľovi právne neúčinný. Podaním zo dňa 24. 3. 1995 zmenil návrh na začatie ko
Právna veta: Žaloba o určenie, že dlžníkov právny úkon je voči veriteľovi neúčinný, môže byť úspešná len vtedy, ak bola podaná voči osobe, s ktorou alebo v prospech ktorej bol právny úkon urobený.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou podanou na okresnom súde 19. decembra 1995 domáhal voči žalovaným, aby bolo určené, že zmluva o prevode nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 3129, kat. úz. R. S. ako parcela č. 2730/22 - zast. plocha o výmere 1.372 m2, č. 2730/24 - zast. plocha o výmere 4 414 m2 a pare. č. 2730/28 - zast. plocha o výmere 572 m2 zo dňa 25. augusta 1994, uzavretá medzi žalovanými v 1. až 3. rade a žalovanou v 4. rade a kúpna zmluva zo 6. októbra 1994, ktorou žalovaná v 4. rade predal
Právna veta: Pokiaľ sa žalobca v konaní dovolával dôkazu - exekučného príkazu vydaného súdnym exekútorom, dovolací súd uvádza, že exekučný príkaz je len procesný úkon exekútora, ktorým sa začína vlastné vykonávanie exekúcie a ktorým sa prikazuje dlžníkovi povinného, aby vyplatil pohľadávku povinného oprávnenému. Až na jeho základe v zmysle § 109 ods.1 Exekučného poriadku oprávnený získava aktívnu legitimáciu na podanie žaloby o vyplatenie pohľadávky voči dlžníkovi povinného. Iba v rámci tohto súdneho konania súd bude skúmať existenciu pohľadávky ako aj námietky poddlžníka a vydá rozhodnutie, ktoré v prípad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Soni Mesiarkinovej a JUDr. Heleny Haukvitzovej v právnej veci žalobcu M. P. , bývajúceho v K. , právne zastúpeného JUDr. Klaudiou Azariovou, advokátkou v Košiciach, Kmeťova č. 26, proti žalovanému J. I., bývajúcemu v K. , o zaplate nie 4 979,09 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 45 C 270/2005, o dovolaní
Právna veta: I. Ak sa jedná o právny úkon, ktorým dlžník prevádza veci v jeho vlastníctve na tretiu osobu, k ukráteniu uspokojenia veriteľovej pohľadávky dochádza okamihom, keď dlžník stráca vlastnícke právo k svojmu majetku, z ktorého by inak mohol veriteľ dosiahnuť (aspoň čiastočné) uspokojenie svojej pohľadávky. II. Uzavretím zmluvy o prevode nehnuteľnosti nedochádza k ukráteniu uspokojenia pohľadávky dlžníkovho veriteľa, keďže až do rozhodnutia o povolení vkladu je vlastníkom prevádzanej nehnuteľnosti dlžník a veriteľ sa môže domáhať uspokojenia svojej pohľadávky aj z tejto nehnuteľnosti. III. Pl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Obdo/8/2020 Identifikačné číslo spisu: 7115213763 Dátum vydania rozhodnutia: 30.03.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Pramuková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:7115213763.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne: JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom Štúrova 22, Košice, správkyňa
Právna veta: Pre splnenie podmienky predloženia veci veľkému senátu je však rozhodujúca existencia právneho názoru trojčlenného senátu (vysloveného v uznesení o postúpení veci veľkému senátu), ktorý je odlišný od právneho názoru, ktorý už bol vyjadrený v rozhodnutí iného senátu najvyššieho súdu. Pokiaľ by existovalo rozhodnutie trojčelenného senátu najvyššieho súdu, vyjadrujúce odlišným právny názor už vyslovený iným alebo totožným, trojčlenným senátom, nie je splnená zákonná podmienka uvedená v ustanovení § 48 ods. 1 C.s.p.. V takomto prípade je naplnený dovolací dôvod podľa ustanovenia § 421 ods. 1 písm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veľkom senáte občianskoprávneho kolégia zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Daniely Švecovej, JUDr. Ivana Machyniaka, JUDr. Oľgy Trnkovej, JUDr. Jána Šikutu, PhD., JUDr. Martina Vladika, a JUDr. Viery Petríkovej, vo veci žalobcu U., bývajúceho v Z., zastúpeného advokátskou kanceláriou IURISTICO s. r. o., so sídlom v Košiciach, Cimborkova 13, v mene ktorej koná ako konateľ advokát JUDr. Matej Kukura, PhD., proti žalovanému U. na
Právna veta: Odporovať je možné iba právnemu úkonu, ktorý dlžník vykonal pred vyhlásením konkurzu, ak ukrátil uspokojenie vymáhateľnej pohľadávky svojho konkurzného veriteľa. Jednou z možností, ako sa veritelia alebo správca môžu dôsledkom nepoctivého konania dlžníka brániť, je inštitút odporovateľnosti právnych úkonov. Odporovateľnosť právnych úkonov spočíva v tom, že dlžníkove právne úkony, pokiaľ ukracujú uspokojenie veriteľovej vymáhateľnej pohľadávky, môžu byť veriteľom alebo správcom napadnuté tzv. odporom smerujúcim k tomu, aby boli súdom prehlásené vo vzťahu k veriteľovi za neúčinné, čo znamená, ž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 72/2008 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. D.K., advokát, N.N., správca konkurznej podstaty úpadcu N., spol. s r.o., K.T., IČO: X., zastúpeného advokátkou Mgr. J.S., AK N.N. proti žalovanému: Mgr. B.D., advokát, P.B., správca konkurznej podstaty úpadcu N, a.s., .K.T., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalobcu: Č., a.s., M.B., pobočka Ž.L.Ž. a za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovanéh
MENU