Nájdené rozsudky pre výraz: výmaz ochrannej známky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 44

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
24 dokumentov
33 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 3a ods. 1 zákona č. 55/1997 Z.z., za zhodné sa považujú označenia alebo ochranné známky, ktoré sú totožné alebo sa líšia len v nepodstatných prvkoch nemeniacich celkový charakter označenia alebo ochrannej známky. Podľa § 3a ods. 2 zákona č. 55/1997 Z.z., za zameniteľné sa považujú označenia alebo ochranné známky a za podobné sa považujú tovary alebo služby, ak taká zameniteľnosť alebo podobnosť vyvoláva nebezpečenstvo zámeny označení alebo ochranných známok, alebo tovarov, alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb, alebo nebezpečenstvo vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spoj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžhuv/4/2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalob cu: S. P. a Ž. , a.s. , so sídlom B. , D. , IČO: X. , zastúpen ý: G. L., k.s., so sídlom C. S. B. , M. , B., IČO: X. , proti žalovanému: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky , so sídl
Právna veta: Právo k ochrannej známke je vyjadrením vzťahu konkrétneho právneho subjektu, ako majiteľa k inej majetkovej hodnote. Tento právny vzťah patrí medzi občianskoprávne vzťahy, o ktorých rozhodujú súdy, pokiaľ zákon výslovne neurčí iný orgán.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členov senátu JUDr. Juraja Semana, JUDr. Petra Dukesa, JUDr. Jany Zemaníkovej a JUDr. Beaty Miničovej, v právnej veci žalobcu V.N., spol. s r.o., L.V., X., zastúpeného advokátom JUDr. J.G., P.X.,B., proti žalovanému V.P., s.r.o., P., Z.X., IČO: X., zastúpenému advokátom JUDr. O.K., Z.X., B., o určenie neplatnosti doho
Kľúčové slová: prevod ochrannej známkyprechod ochrannej známky
R 63/2005
Právna veta: Ak Úrad priemyselného vlastníctva SR nie je účastníkom občianskeho súdneho konania, nemôže mu súd v konaní ukladať povinnosti týkajúce sa zápisu ochrannej známky do registra ochranných známok. Na konanie vo veci ochrannej známky sa vzťahujú predpisy o správnom konaní. Rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva SR preskúmava súd iba ak koná podľa 5. časti Občianskeho súdneho poriadku. Ak súd prvého stupňa žalobu zamietol z dôvodu, že o určení neplatnosti zmluvy nie je daný naliehavý právny záujem, odvolací súd nemôže tento rozsudok zmeniť a žalobe vyhovieť, pretože tým by porušil zásadu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v N. rozsudkom z 21. marca 2002, č. k. 18 Cb 26/00-103, žalobu zamietol a rozhodol o náhrade trov konania. V odôvodnení rozsud­ ku uviedol, že v zmysle ustanovenia § 80 písm. c) O. s. p. na určení neplat­ nosti zmluvy o prevode práv k ochrannej známke „ZELKO", zapísanej v re­ gistri ochranných známok pod č. 157895, uzavretej medzi spoločnosťou N., š. p., N. Z. a Ing. V M. dňa 26. marca 1994, nie je daný naliehavý právny záujem. Ak by aj súd tejto žalobe vyhovel, týmto by nedošlo ku z
Právna veta: Zahraničná právnická osoba, ktorá má sídlo na území krajiny Európskej únie, sa môže domáhať ochrany proti nekalej súťaži aj keď nepodniká na území Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republik ROZSUDOK V MENE Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky. v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Priecelovej a členov JUDr. Juraja Semana, JUDr. Petra Dukesa, JUDr. Viery Pepelovej a JUDr. Ľubomíry Kúdelovej, v právnej veci žalobcu v 1. rade A.G., a. s., H., IČO: X., Č. v 2. rade A.A., a.s., IČO: X., Č. zastúpení advokátom JUDr. E.V., PhD., B. proti žalovaným: v 1. rade A.A., s. r. o., S., v 2. rade M.K., H. obaja zastúpení advokát
Právna veta: Totiž je nepochybné, že know-how (ide o terminus technicus), a ako už bolo uvedené vyššie, tu nemožno vystačiť z jazykovým prekladom „vedieť ako“, predstavuje obchodný majetok, ktorý je oceniteľný peniazmi za predpokladu, že je určený na podnikanie (OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodný zákonník. Bratislava : IURA EDITION, 2005, s. 34). Podľa názoru dovolacieho súdu, z hľadiska právnej ochrany know-how, nie je nevyhnutné, aby v celom rozsahu spĺňal zákonné znaky obchodného tajomstva vymedzeného v ust. § 17 ObchZ. Tento pojem predstavuje súbor poznatkov, informácii, skúsenosti, pričom môže ísť o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1MObdoV/22/200 8 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky , ako súd dovolací , v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Semana a členov senátu JUDr. Anny Markovej, JUDr. Dariny Ličkovej , JUDr. Alen y Priecelovej a JUDr. Kataríny Pramukovej , v právnej veci žalobcu : 1/ F. a. s. so sídlom T. X. , B. , IČO : X. zast. advokátom JUDr. Ľ. N. ,V. , B. , 2/ L. L. so sídlom G. , X. , P. C. ,C. zast. advo kátom JUDr. T.
Meritum výmaz ochrannej známky, exkluzivita
Najvyšší súd 5Sžh /2/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej v pr ávnej veci žalobcu M. B. , bytom B, M. , zastúpeného advokátom JUDr. E. Z. , Advokátska, patentová a známková kancelária Z.Z. so sídlom J., proti žalovanému Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, so sídlom v Banskej B
Meritum výmaz ochrannej známky, rozlišovacia spôsobilosť
Najvyšší súd 5Sžh /1/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Jarmily Urbancovej, v právnej veci žalobcov 1/ Mgr. A. Č. , nar. X. , bytom B. , 2/ Ing. A. Č. , nar. X. , bytom v B. a 3/ Ing. B. Č. , nar. X. , bytom v B. , zastúpených JUDr. L. K. , advokátkou so sídlom B. , proti žalovanému Úradu priemyselného vlastníctva
Meritum výmaz ochrannej známky podľa § 16 ods. 5 zákona č. 55/1997 Z. z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Hargaša a sudkýň JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Jany Baricovej v právnej veci žalobkyne V., bytom v B, B., zastúpenej JUDr. P., advokátom, so sídlom v B, Č., proti žalovanému Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, so sídlom v Banskej Bystrici, Jána Švermu 43, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. POZ 164-200
Meritum výmaz ochrannej známky podľa § 17 ods. 2 zákona č. 55/1997 Z. z.
Najvyšší súd 6Sžhuv/3/2009 Slovenskej republiky ROZS UDOK V M ENE S LOVENS KEJ REPUBL I KY Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobcu : M. , štátneho občana Českej republiky, podnikajúceho pod obchodným meno m : M. , D. , IČO: X. , zastúpeného G. s.r.o., advokátskou kanceláriou , so sídlo m L. , IČO: X. , proti žalovanému : Úrad u priemyse
MENU