Nájdené rozsudky pre výraz: výnimka z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 144

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prísl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Ndc 10 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne M. K. , bývajúcej v P., proti žalovan ému P. , s.r.o. , so sídlom v B. , zastúpen ému Advokátskou kanceláriou JUDr. A. C. , s.r.o., so sídlom v B. , za účasti Z. , so sídlom v P., ako vedľajšieho účastníka konania na strane žalobkyne , o zrušenie rozhodcovského rozsudku , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 51 C 107 /201 1, takto r o z h o d o
Kľúčové slová: delegácia veci z dôvodu vhodnosti hospodárnosť konania
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prísl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4314205759 Dátum vydania rozhodnutia: 7. novembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Edita Bakošová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:4314205759.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľke Z., zomrelej XX. januára XXXX, naposledy bývajúcej v Q., za účasti dedičiek 1/ I., bývajúcej v H. , a 2/ I., bývajúcej v H., o dodatočné prejednanie dedičstva, vedenej na Okresnom súde Levice pod sp. zn
Právna veta: Prikázanie veci z dôvodu vhodnosti (tzv. delegácia vhodná) predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom na charakter delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Ndc 14 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu P. M. , bývajúceho v J., zastúpeného Mgr. R. L., advokátom so sídlom v P., proti žalovan ému B. Z. , bývajúcemu v N. , zastúpené mu JUDr. M. J., advokátkou so sídlom v N. , o zaplatenie 200 000 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 19 C 13 /201 4, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci Okresného súdu Nitra sp. zn. 19 C 13/2
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prísl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Ndc 8/201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne A. P. , bývajúce j v B.B. , zastúpenej JUDr. I. P., advokátkou so sídlom v K. , proti žalovan ým B. a.s. , so sídlom v B. , zastúpeným JUDr. J. J., advokátom so sídlom v B. , o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam , vedenej na Okresnom súde Bardejov pod sp. zn. 2 C 68 /201 0, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci Okresného súdu Bardejov sp.
Právna veta: Podstatný význam v rámci inštitútu delegácie veci z dôvodu vhodnosti má i stanovisko ostatných účastníkov konania. Odôvodňovanie navrhovanej delegácie veci tým, že došlo (po podaní žaloby na súd - poznámka dovolacieho súdu) k j nevykazuje charakter takej výnimočnosti aby bolo možné návrhu vyhovieť, pričom tiež je potrebné zohľadniť nesúhlasné vyjadrenie žalobcu a skutočnosť, že v prípade vyhovenia návrhu na prikázanie veci z dôvodu vhodnosti by práve na strane žalobcu mohlo dôjsť k ťažkostiam (napr. k nárastu trov konania) spojenými s účasťou v konaní na tomto súde, čo by mohlo viesť k jeho ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu L. U. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. D. B. , s.r.o., so sídlom v T. , proti žalovanej L. , s.r.o. , so sídlom v B. , zastúpenej Advokátskou kanceláriou B. , s.r.o., so sídlom v B. , o 842,74 Eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom s úde Trenčín pod sp. zn. 14 Cpr 8/2012, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci Okresného súdu Trenčín sp. zn. 14 Cpr 8
Právna veta: Pri posudzovaní dôvodnosti návrhu vzal Najvyšší súd Slovenskej republiky na zreteľ predovšetkým to, že v danom prípade ide o konanie o dedičstve (§ 175x O.s.p.). Miestna príslušnosť v tejto veci sa riadi ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku o výlučnej miestnej príslušnosti, konkrétne § 88 ods. 1 písm. l/ O.s.p., podľa ktorého namiesto všeobecného súdu odporcu je na konanie príslušný súd, v obvode ktorého mal poručiteľ naposledy bydlisko. Ide teda o zákonom vyjadrenú zásadu, aby vec prejednal a rozhodol presne určený súd. Preto dôvodom pre výnimku z tejto zásady na základe návrhu na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi Š., zomrelom X., naposledy bývajúcom v K., za účasti dedičiek 1/ Ľ., bývajúcej v T., 2/ M., bývajúcej v K., o prejednanie novoobjaveného majetku, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 38 D 597/2004, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci Okresného súdu Košice II sp. zn. 38 D 597/2004 Okresnému súdu Trenčín n e v y h o v u j e . O d ô v o d n
Právna veta: O prikázaní veci rozhoduje súd, ktorý je najbližšie spoločne nadriadený príslušnému súdua súdu, ktorému sa má vec prikázať. Navrhované prikázanie by mohlo byť spojené s potrebou nanovo sa oboznámiť s vecou súdom, ktorému by bola vec prikázaná. Tým by sa z vecného hľadiska skomplikovala situácia, a to na oboch procesných stranách (žalujúcej aj žalovanej) a negatívne dôsledky na dĺžku konania a s tým spojený nárast celkových výdavkov na občianske súdne konanie by zasiahli obe procesné strany. Za daného stavu by sa delegovanie veci inému súdu výrazne priečilo hospodárnosti konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cov 1/ I. H. , 2/ M. H. , obom bývajúcim v K. a zastúpených JUDr. J. V. , advokátom so sídlom v Č. , proti žalovaným neplatnosti darovacej zmluvy , vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 10 C 135/2003 , takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci Okresného súdu Čadca pod sp. zn. 10 C 135/2003 Okresnému súdu Pezinok n e v y h o v u j e . O d ô v o d n e n i e V ko
Právna veta: Zákonodarca úpravou výlučnej miestnej príslušnosti vyjadril zámer, aby sa konanie o určitých veciach neuskutočňovalo na súde, ktorého miestna príslušnosť by bola daná všeobecnými kritériami (§ 84 a nasl. O.s.p.) alebo by vyplývala z možnosti účastníka zvoliť si spomedzi dvoch miestne príslušných súdov (§ 87 O.s.p.), ale aby vec prejednal a rozhodol práve ten súd, ktorého príslušnosť zákon stanovil odlišne podľa osobitných kritérií, ktorým z hľadiska miestnej príslušnosti priznal prioritu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ H., bývajúcej v N., 2/ Š., bývajúceho v M., 3/ V., bývajúcej v M., všetkých zastúpených J., advokátom so sídlom v D., proti žalovanému I., bývajúcemu v B., zastúpenému J., advokátkou so sídlom v B., o určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva, vedenej na Okresnom súde Námestovo pod sp. zn. 1 C 20/2008, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci Okresného súdu N
Právna veta: V súvislosti s tvrdením žalovanej 1/ o existencii vyživovacej povinnosti k ďalšej osobe (ktorou je podľa obsahu spisu jej syn, evidovaný ako uchádzač o zamestnanie), Najvyšší súd Slovenskej republiky poznamenáva, že samotné zaradenie osoby do evidencie uchádzačov o zamestnanie automaticky nezakladá vyživovaciu povinnosť rodiča k tejto osobe, ak pre to nie sú dané aj ďalšie zákonné predpoklady.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M., bývajúceho vo V., zastúpeného JUDr. L., advokátom so sídlom v L., proti žalovaným 1/ E., bývajúcej v M., 2/ D., so sídlom v D., o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vedenej na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 9 C 163/2008, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci Okresného súdu Veľký Krtíš sp. zn. 9 C 163/2008 Okresnému súdu Dunajská Stred
Právna veta: Pri delegácii z dôvodu vhodnosti treba vždy vziať na zreteľ aj predmet konania a to, či sa miestna príslušnosť súdu v danom konaní neriadi ustanoveniami O.s.p. o výlučnej miestnej príslušnosti; zákonodarca totiž úpravou výlučnej miestnej príslušnosti vyjadril zámer, aby sa konanie o určitých veciach neuskutočňovalo na súde, ktorého miestna príslušnosť by bola daná všeobecnými kritériami (§ 84 a nasl. O.s.p.) alebo by vyplývala z možnosti účastníka zvoliť si spomedzi dvoch miestne príslušných súdov (§ 87 O.s.p.), alebo aby vec prejednal a rozhodol práve ten súd, ktorého príslušnosť zákon stanov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Ndc 6/201 3 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi M. M. , narodenom X. , naposledy bytom v B.B. , zomrelom X. , v konaní o návrhu Ing. E. M. , bývajúcej v B. , na prejednanie novoobjaveného dedičstva , vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 24 D 39/2013, o návrhu na prikázanie veci Okresnému súdu Bratislava II, z dôvodu vhodnosti, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci veden
MENU