Nájdené rozsudky pre výraz: výpočet súdneho poplatku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 41

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

48 dokumentov
280 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. cena príslušenstva sa zahrnie do základu poplatku len vtedy, ak je príslušenstvo samostatným predmetom poplatkového úkonu...Aj podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý je zhodný s názorom odvolacieho súdu, sa v danom prípade takto pevnou sumou vyčíslené príslušenstvo pohľadávky zahŕňa do základu pre výpočet súdneho poplatku. Tento názor zodpovedá aj doterajšej judikatúre, napr. R 18/1997, podľa ktorého ak je v čase vzniku poplatkovej povinnosti známa výška príslušenstva pohľadávky, vymeria sa súdny poplatok podľa položky 1 písm. a/ Sadzob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu H. , a.s. , IČO: X. , so sídlom v P., zastúpeného advokátskou kanceláriou E. , s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanému Š. B. , bývajúcemu v B. , o zaplatenie 915,17 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 28 Ro 1555/2013 , o dovolaní žalobcu pro ti uzneseniu Krajského súdu v Bratisla ve z 30. septemb ra 2013 sp. zn. 9 Co 430/2013 , takt
Právna veta: Podľa § 2 ods. 2 prvá veta zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, ak je poplatník od poplatku oslobodený a súd jeho návrhu vyhovel, zaplatí podľa výsledku konania poplatok alebo jeho pomernú časť odporca, ak nie je tiež od poplatku oslobodený. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že žalovanému vzniká povinnosť zaplatiť poplatok alebo jeho pomernú časť podľa výsledku konania. Výsledok konania - teda meritórne rozhodnutie súdu vo veci samej - je základom pre výpočet súdneho poplatku. V prejednávanej veci boli splnené všetky po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Obo 15 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: D.M. , Ž.K. , IČO: X. , zastúpenej opatrovníčkou J.K. - súdnou tajomníčkou Krajského súdu v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava proti žalovaným: 1/ J.B. -R. , J.K.Š. , IČO: X. , 2/ I.N. , N.Š. , IČO: X. , obaja zastúpení Mgr. J.A. , B.B. , o zaplatenie 68 910,04 eur istiny a príslušenstva, na odvolanie žalovaných 1/ a 2/ proti uzneseniu Krajského súdu v Br
Právna veta: Poplatková povinnosť vzniká podaním odvolania a poplatok za návrh je splatný vznikom poplatkovej povinnosti t.j. podaním odvolania /§ 5 ods. 1 písm. a/ a § 8 ods. 1 zák.č. 71/1992 Zb. v znení 273/2007 Z.z. Podľa ust. § 6 ods. 2 cit. zák. ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní vo veci samej. Poplatok za dovolanie sa vyberá vo výške dvojnásobku poplatku ustanoveného v sadzobníku. Táto zásada platila a platí aj v súčasnej právnej úprave súdneho poplatku za odvolanie. Ide o zásadu rovnakej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 2 Obo 22/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S.k. a.s., C.X., B., proti žalovanému: Fond národného majetku Slovenskej republiky, Drieňová 27, Bratislava, o zaplatenie 4 847 217 Sk s prísl., na odvolanie žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 3. januára 2008 č.k. 38 Cb 28/00-172, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Bratislave
Právna veta: Požiadavka preskúmateľnosti rozhodnutia vyplýva z § 157 ods. 2 O.s.p. V zmysle tohto zákonného ustanovenia súd v odôvodnení rozsudku uvedie, čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca (žalovaný), prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Odôvodnenie rozsudku musí byť presvedčivé. V prípade odôvodnenia výroku o trovách konania by s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R., s.r.o., so sídlom v P., zastúpeného JUDr. D. B., advokátkou v T., proti žalovaným 1/ S., s.r.o., so sídlom v B., zastúpenému JUDr. G. S., advokátkou v B., 2/ M., B., zastúpenému JUDr. J. N., advokátom v P., o neplatnosť kúpnej zmluvy, vedenej na Okresnom súde v Prievidzi pod sp. zn. 8 C 19/2007, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudk
Právna veta: Procesný úspech žalobcu v časti týkajúcej sa celej žalovanej pohľadávky a jeho neúspech iba v príslušenstve žalovanej pohľadávky (v úrokoch z omeškania) nemožno v odôvodnených prípadoch (pri rozhodovaní o náhrade trov konania) považovať za „neúspech v pomerne nepatrnej časti" podľa ustanovenia § 142 ods. 3 O. s. p., ale za „čiastočný úspech" v zmysle ustanovenia § 142 ods. 2 O. s. p.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Dolný Kubín rozsudkom z 8. augTista 2001, č. k. 4 C 248/00- 59, zaviazal žalovanú z titulu poddlžníckej žaloby podľa § 103 Exekučného poriadku zaplatiť pôvodnému žalobcovi (Národnému úradu práce) sumu 5 207,- Sk so 17,6 % úrokom z omeškania ročne od 7. júla 1999 do zaplatenia a sumu 6 350 062,- Sk so 17,6 % úrokom z omeškania ročne od 17. júla 1999 do zaplatenia. Súčasne žalovanú zaviazal zaplatiť trovy právneho zastúpenia v sume 51 240,- Sk na účet právneho zástupcu pôvodného
Právna veta: Právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, je právom majetkovej povahy, ktoré sa premlčuje.

Úryvok z textu:
2 Cdo 194 /2011 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Viery Petríkovej v právnej veci žalobkyne A. B. , bývajúcej v M. , zastúpenej JUDr. Ľ. V. , advokátkou v K. , proti žalovanému M. S., so sídlom v M. , zastúpenému JUDr. M. K. , advokátkou v K. , o náhradu nemajetkovej ujmy , vedenej na Okresnom súde Košice – okolie pod sp. zn. 11 C 75 /200 2, o d
Právna veta: Pred vznikom obchodnej spoločnosti, okrem konaní súvisiacich so vznikom spoločnosti, (napr. konanie s príslušnými štátnymi orgánmi, notárstvom, registrovým súdom) je potrebné urobiť aj právne úkony, ktoré majú majetkovoprávnu povahu a nepochybne súvisia s predmetom činnosti založenej spoločnosti, napr. uzavretie rôznych zmlúv na zabezpečenie jej budúcej prevádzky. V mene spoločnosti môžu zakladatelia konať až po uzavretí spoločenskej alebo zakladateľskej zmluvy. Konanie pred uzavretím zmluvy je vždy osobným konaním, hoci sa konajúci neskôr stane zakladateľom spoločnosti. Spoločnosť môže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Ob o 28/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Ing. P. , S.S. , IČO: X. proti žalovanému : Ing. D. , Z.S. , správca konkurznej podstaty úpadcu V. , spol. s r.o. , B.S. , zastúpenému advokátkou JUDr. D. , P.K. , o vylúčenie vecí z konkurznej podstaty , na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 12. decembra 2008, č.k. 13Cb/145/2002, takto r o z h o d o l: Rozsudok Krajského súdu v
Meritum o zaplatenie 91 266,68 € s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Obo 71/2009 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. F. L. CSc., N., proti žalovanému: B. S., spol. s r. o., C., IČO: X., o zaplatenie 91 266,68 Eur (2 749 500,-- Sk) s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 7 Cbs 3/2007-94 z 28. mája 2009, takto rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa z r u š u j e a vec mu v r a c i a na ďalšie konanie
Meritum o zaplatenie 91 266,68 € s prísl.
Najvyšší súd 5 Obo 71 /20 09 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v práv nej veci žalobcu : Ing. F. L. CSc., N. , proti žalovanému: B. S., spol. s r. o., C. , IČO: X. , o zaplatenie 91 266,68 Eur (2 749 500, -- Sk) s príslušenstvo m , na odvolanie žalobcu proti uzneseni u Krajského súdu v Bratislave č. k. 7 Cbs 3/2007 -94 z 28. mája 2009, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky n apadnuté uznesenie súdu prvého stupňa z r u š u
MENU