Nájdené rozsudky pre výraz: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 386

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

410 dokumentov
2908 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak zanikne BSM, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka (viď § 149 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Vyporiadanie BSM podľa tohto ustanovenia pozostáva jednak zo stránky kvalitatívnej, t.j. usporiadania vlastníctva k jednotlivým veciam patriacich do BSM, jednak zo stránky kvantitatívnej, ktorá sa týka hodnotových podielov účastníkov – bývalých manželov. Pre vyporiadanie je preto podstatná cena jednotlivých vecí patriacich do BSM. Pri určení ich ceny sa síce vychádza zo stavu ku dňu zániku BSM, avšak z ceny vecí v čase vyporiadania BSM. Uvedené platí tak pre urče ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Ing. S. P. , bývajúcej v T. , zastúpenej ad vokátskou kanceláriou L. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanému Ing. L. P. , bývajúcemu v S., o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov , vedenej na Okresnom súde Galan ta pod sp. zn. 8 C 110/2002 , o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 31. marca 2014 sp. zn. 23 Co 249/2013, takto
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania (strany civilného sporového konania) na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania (civilného sporového konania) alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne M. B. , bývajúce j v P., zastúpenej K. , s.r.o., so sídlom v B. , proti žalovan ému A.. A. , bývajúc emu v B. , zastúpen ému JUDr. P. K., advokátom so sídlom v B. , o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov , vedenej na Okresnom súde Pezinok pod sp. zn. 8 C 132/2009 , takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci Okresného súdu Pezinok sp. zn. 8 C 132/2009
Právna veta: K tomu, aby dovolanie malo právne účinky a aby na jeho základe vznikli procesné vzťahy, musí vyhovovať požiadavkám, ktoré ustanovuje Občiansky súdny poriadok. Ten v ustanovení § 240 ods. 1 prvá veta ustanovuje, že subjektom legitimovaným na podanie dovolania je účastník. Na podanie dovolania je teda procesne legitimovaný subjekt, ktorý bol účastníkom konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozhodnutím odvolacieho súdu. V občianskom súdnom konaní sú účastníkmi konania navrhovateľ (žalobca) a odporca (žalovaný) alebo tí, ktorých zákon za účastníkov označuje (§ 90 O.s.p.) a v konaní, ktoré ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. A., bývajúceho v P., prechodne bytom B., proti žalovanej E. A., bývajúcej v T., o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vedenej na Okresnom súde Topoľčany pod sp. zn. 6 C 152/2007, o dovolaní M. A. proti rozsudku Krajského súdu v Nitre zo 6. marca 2008 sp. zn. 7 Co 45/2008, takto r o z h o d o l : Dovolanie M. A. o d m i e t a . Odporkyni nepriznáva n
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 149 ods. 1 Obč. zák ak zanikne bezpodielového spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150. Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Oľgy Trnkovej v právnej veci navrhovateľa J. N., bývajúceho vo V.. X. zastúpeného v dovolacom konaní JUDr. I. G., advokátkou vo Z., proti odporkyni E., bývajúcej vo V., V., o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov , vedenej na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 3 C 301/00, o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Banskej By
Právna veta: Podľa zákona a rozhodovacej praxe súdov to, čo každý z manželov vynaložil zo svojho na spoločný majetok, má mu byť uhradené zo spoločného druhým manželom vo výške, ktorá zodpovedá pomeru veľkosti podielu, ktorý sa každému z nich dostáva z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a teda celková hodnota masy bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa znižuje o uvedenú sumu a delí sa dvomi. O vyporiadaní je nutné spraviť vyúčtovanie, ktoré musí nájsť odraz v odôvodnení rozsudku. Do celkovej bilancie musia byť zahrnuté nielen všetky veci (súčet ich hodnôt), ale aj ostatný majetok, vrátane pohľad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 128 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu MUDr. J. A. , bývajúceho v B. , proti žalovan ej MUDr. D. A. , bývajúcej v B. , o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov , vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 6 C 260/1997 , o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 19. januára 2012 sp. zn. 9 Co 248/2011 , takto r o z h o d o l : Rozsudok Krajského súdu v Bratis
Právna veta: Vo všeobecnosti pod odňatím možnosti konať pred súdom treba rozumieť taký postup súdu, ktorým znemožní realizáciu tých procesných práv, ktoré účastníkom občianskeho súdneho konania procesné predpisy priznávajú za účelom zabezpečenia spravodlivej ochrany ich práv a právom chránených záujmov. O vadu, ktorá je z hľadiska § 237 písm. f/ O.s.p. významná, ide najmä vtedy, ak súd v konaní postupoval v rozpore so zákonom a týmto postupom vylúčil účastníka konania z realizácie jeho procesných práv priznaných mu právnym poriadkom. Takýmto procesným právom účastníka je napr. byť predvolaný na súdne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 10 4/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky J. S., bývajúcej v P., v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. D. R. , advokátom so sídlom v P. proti odporcovi M. M. , bývajúcemu v P., v dovolacom konaní zastúpenému JUDr. K. L., advokátkou so sídlom v P., o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 28 C 151/2008, o dovolaní odporcu proti rozsudku Kraj
Právna veta: Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka (viď § 149 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Vyporiadnie BSM podľa § 150 Občianskeho zákonníka pozostáva jednak zo stránky kvalitatívnej, t.j. usporiadania vlastníctva k jednotlivým veciam patriacim do BSM, jednak zo stránky kvantitatívnej, ktorá sa týka hodnotových podielov účastníkov – bývalých manželov. Pre vyporiadanie je preto podstatná cena jednotlivých vecí patriacich do BSM. Predmetom vyporiadania BSM je všetko, čo do toho spoluvlastníctva patrilo a čo existoval ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci navrhovateľky : H. J., bývajúca v B. , proti odporcovi : J. J., bývajúci v B. , zastúpený JUDr. M. B. , advokátkou v B. , o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp.zn. 24 C 157/1998, o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 28. januára 2008 sp.zn. 4 Co 358/2006 t a k t o : Z r u š u j e rozsu
Právna veta: Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM), vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka (viď § 149 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Vyporiadanie BSM podľa § 150 Občianskeho zákonníka pozostáva jednak zo stránky kvalitatívnej, t.j. usporiadania vlastníctva k jednotlivým veciam patriacim do BSM, jednak zo stránky kvantitatívnej, ktorá sa týka hodnotových podielov účastníkov - bývalých manželov. Predmetom vyporiadania BSM je všetko, čo do tohto spoluvlastníctva patrilo a čo existovalo ku dňu jeho zániku. Vyporiadanie BSM sa vykonáva ako vyporiadan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa R. Ď. , bývajúceho v K.K. v dovolacom konaní zastúpeného konateľom advokátskej spoločnosti JUDr. P. H. s.r.o. so sídlom v K. proti odporkyni J. Ď. , bývajúcej v K.K. v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. O. B. , advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v K. , o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov , ktorá vec bola vedená na Okresnom súde Košice II pod sp.z
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky v danej veci poukazuje na špecifickosť návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva. Konanie o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je konaním, v ktorom majú účastníci na oboch stranách tak postavenie navrhovateľa, ako aj postavenie odporcu (iudicium duplex). Táto skutočnosť sa prejavuje najmä tým, že podaním návrhu navrhovateľa na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov súdom je uplatnené aj rovnaké právo odporcu, a taktiež jeho právo na súdnu ochranu v tejto veci. V prípade takéhoto návrhu (t. j. návrhu na vyporiadani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 154 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky E. M. , bytom B. , F., proti odporcovi J. M. , bytom B. , F., zastúpený JUDr. J. Jaroščákom, advokátom, so sídlom v B. , Radničné námestie č. 33 , o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vedenej na Okresnom súde B. pod sp. zn. 1 C 162/2009, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 29. apríla 2013 , sp. zn. 8 Co 157/2012
MENU