Nájdené rozsudky pre výraz: výpoveď z nájmu bytu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 178

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

78 dokumentov
695 dokumentov
5 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Výpoveď z nájmu bytu je jednostranným hmotnoprávnym úkonom prenajímateľa voči nájomcovi: pre tento úkon je predpísaná písomná forma a okrem všeobecných náležitostí právneho úkonu (§ 34 a nasl. Obč. zák.), uvedenia tejto lehoty, kedy má nájom skončiť (§ 710 ods. 3 Obč. zák.), musí byť v ňom uvedený aj dôvod výpovede (§ 711 ods. 1 Obč. zák..) Ak prenajímateľ nedal nájomcovi písomnú výpoveď z nájmu bytu skôr, môže ju pojať aj do žaloby; jej doručením nájomcovi, stáva sa účinnou.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave, ako súd odvolací, zmenil rozsudok Okresného súdu v Dunajskej Strede, vyhovujúci žalobe o privolenie k výpovedi z nájmu bytu pre neplatenie nájomného tak, že žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali privolenia k výpovedi nájmu bytu č. 34 v obytnom dome č. 853, nachádzajúcom sa v Š. na pare. č. 29, kat. úz. Š., zamietol. Súčasne rozhodol o trovách prvostupňového a odvolacieho konania. Odvolací súd rozhodol tak na základe zistenia, že žalovaným nebola daná výpoveď z nájmu by
Právna veta: Skutková podstata výpovedného dôvodu uvedeného v ustanovení § 711 ods. 1 písm. g) Občianskeho zákonníka je naplnená len vtedy, ak nájomca, okrem toho, že vlastní byt alebo dom, má súčasne aj možnosť tieto nehnuteľnosti užívať. Takúto možnosť nájomca nemá, ak jeho dom (byt) užíva iná osoba na základe platnej nájomnej zmluvy alebo na základe práva doživotného bývania. Vlastnícke právo nájomcu (spočívajúce v uspokojení jeho bytovej potreby) je v takomto prípade obmedzené užívacím právom inej osoby.

Úryvok z textu:
Žalobou z 2. mája 1996 žalobca žiadal, aby súd privolil k výpovedi nájmu štvorizbového bytu č. 1 na Nám. SNP č. 108 v S. Ľ., ktorého nájomcovia sú žalovaní a aby uložil žalovaným povinnosť uvoľniť byt do troch mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku a do troch dní zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania. Žalobu odôvodnil tým, že žalovaní majú ďalšie byty: žalovaný I) zdedil v S. Ľ. poschodový dom a jeho manželka zdedila dom v S. Z týchto skutočností vyvodil, že je daný výpovedný dôvod po
Právna veta: Výpovedný dôvod uvedený v ustanovení § 711 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka obsahuje dve skutkové podstaty; naplnenie obidvoch z nich predpokladá (okrem iného) existenciu príslušného správneho rozhodnutia stavebného Úradu vydaného podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, z ktorého potom súd vychádza.

Úryvok z textu:
Okresný súd Košice I rozsudkom z 22. júna 2000, č. k. 16C 929/99-15, privolil k výpovedi z nájmu žalovanej k bytu č. 10, o velkosti 2+1 s príslušenstvom, na 5. poschodí prevádzkovej budovy v K., Pribinova č. 2 (ďalej len „predmetný byt“), určil, že výpovedná doba je trojmesačná a žalovanej uložil byt vypratať do 15 dní po zabezpečení náhradného bytu; ďalej rozhodol o náhrade sťahovacích nákladov a náhrade trov konania. Vychádzal zo zistenia, že žalovaná je nájomkyňou predmetného bytu a že žalobc
Kľúčové slová: fikcia doručenia náhradné doručenie
Právna veta: Úpravou tzv. náhradného doručenia v zmysle § 47 ods. 2 O.s.p. zákonodarca sledoval cieľ odstrániť prípady právnej neistoty spôsobenej bezdôvodným nepreberaním zásielok adresátom a zabrániť snahám účastníkov spôsobiť prieťahy v konaní alebo dokonca zmariť konanie. Pre vznik fikcie doručenia zakotvenej v citovanom ustanovení ("... ak si adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne, považuje sa deň, kedy bola zásielka vrátená súdu, za deň doručenia, i keď sa adresát o uložení nedozvedel ...") je predpísané súčasné splnenie nasledovných podmienok: a/ možnosť náhradného doručenia nie je zákonom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 32 /2017 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu B. , so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanému V. H. , bývajúcemu v B. , zastúpen ému JUDr. E. M. , advokátkou so sídlom v B. , o privolenie k výpovedi z nájmu bytu , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 16 C 53 /20 01 , o dovolaní žalo vaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 2. júna 201 6 sp. zn. 5 Co 272 /201 5, takto r o z h o d o
Právna veta: Kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (§ 103 O.s.p.). Ak ide o nedostatok podmienky konania, ktorý možno odstrániť, súd urobí pre to vhodné opatrenia. Pritom spravidla môže pokračovať v konaní, ale nesmie vydať rozhodnutie, ktorým sa konanie končí. Ak sa nepodarí nedostatok podmienky konania odstrániť, konanie zastaví (§ 104 ods. 2 O.s.p.). Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Toto ustanove ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cov 1/ J. Č. a 2/ J. Č. , oboch bývajúcich vo Z. , proti žalovanej S., s.r.o. , so sídlom vo Z. , IČO: X. , zastúpenej JUDr. Ľ. I., advokátom so sídlom vo Z. , o neplatnosť výpovede z nájmu bytu , veden ej na Okresnom súde Zvolen pod sp. zn. 8 C 151/2009, o dovolaní žalob cov proti uzneseniu Krajského sú du v Banskej Bystrici z 26. apríla 2011 sp. zn. 14 Co 133/2011 , takto r o z
Právna veta: Právo spoločného nájmu bytu manželmi je zvláštnym prípadom spoločného nájmu bytu, ktorý sa vyznačuje tým, že svedčí obom manželom spoločne a nedielne. Nedielnosť tohto práva sa v hmotnoprávnej oblasti (okrem iného) prejavuje tým, že výpoveď musí byť daná obidvom manželom a obidvom musí byť tiež doručená. Výpovedi prenajímateľa, ktorá smeruje len voči jednému z manželov, nemožno priznať právnu relevanciu; v takomto prípade nemožno uvažovať ani o prípadnej neplatnosti tohto právneho úkonu Zánik nájmu bytu v zmysle ustanovenia § 710 ods. 1 a 3 Občianskeho zákonníka nemôže nastať ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 M Cdo 4/2011 Slovenskej republiky 3 M Cdo 5/2011 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ J. D. a 2/ J. D. , bývajúcich v K. , proti odpor kyni V. N. , bývajúce j v K. , zastúpenej JUDr. T. Š., advokátom so sídlom v K. , o neplatnosť výpovede z nájmu bytu , vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 17 C 29/2006, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského s údu v Košiciach zo 1
Právna veta: Nespristúpnenie bytu nájomcom prenajímateľovi za účelom vyhotovenia znaleckého posudku o cene bytu pre jeho predaj verejnou dražbou nemožno bez ďalšieho považovať za také hrubé porušenie povinnosti, ktoré by opodstatňovalo výpoveď z nájmu bytu v zmysle § 711 ods. 1 písm. d/ Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. E. a členov senátu JUDr. E. a JUDr. Ľ. , v právnej veci žalobcov 1/ R. , bývajúceho vo Z.G.X.Z. , zastúpeného JUDr. E. , advokátkou, Advokátska kancelária so sídlom vo Z.Z. a X. / M. , bývajúcej vo Z.G.Z.Z. , proti žalovanému S., so sídlom vo Z.Z. , IČO: X. , zastúpenému U. , N. , IČO: X. , o určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu , vedenej na Okres nom súde
Právna veta: K podstatným zložkám nájomnej zmluvy (§686 ods.1 OZ) patrí aj výška nájomného a výška úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. K základným povinnostiam prenajímateľa však patrí povinnosť odovzdať nájomcovi byt v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu (§687 ods.1 OZ). Ak si prenajímateľ túto povinnosť nesplní, nájomca má právo na primeranú zľavu z nájomného, resp. z úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu (§698 OZ). Čo treba považovať za primeranú zľavu, závisí od toho, do akej miery a v ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Bajánkovej a členov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobkyne: E. Ž., bytom T., proti žalovanému : P.., so sídlom v T., zastúpeného M.u .o určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu , ktorá sa viedla na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 14 C 4/2003, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 6.februára 2008 sp. zn. 5 C
Právna veta: Vzhľadom na argumentáciu žalovaného, že bolo jeho právom jednostranne zvýšiť nájomné, považuje dovolací súd za potrebné k tomu na tomto mieste stručne uviesť, že povaha právneho vzťahu nájmu včítane nájmu bytu, ako vzťahu obligačného, pojmovo predpokladá vytvorenie maximálneho priestoru pre uplatnenie autonómie vôle a zmluvnej voľnosti strán. Tomu zodpovedá a s tým korešponduje požiadavka, aby štátna moc uznávala a aprobovala autonómne prejavy vôle jednotlivcov a im zodpovedajúce konania, pravda pokiaľ také konania nezasahuje do práv tretích osôb. Predmetná ochrana autonómie vôl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Rudolfa Čirča a JUDr. Ivana Machyniaka, v právnej veci žalobcov: 1/ J. Č. a 2/ D. Č. , obidvaja bytom v T. ktorí sú v dovolac om konaní zastúpení JUDr. R. G. , advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v T. , proti žalovanému: PaedDr. M. H. , bytom v T. , ktorý je v dovolacom konaní zastúpený JUDr. T. S.,
Právna veta: Výpoveď z nájmu bytu podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka pre nezaplatenie nájomného alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace musí byť konkretizovaná časovým obdobím aj výškou nedoplatku. Nedostatok tohto vymedzenia nie je možné odstrániť dodatočným doplnením údajov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Milan Deáka a JUDr. Oľgy Trnkovej v právnej veci žalobkyne G. v dovolacom konaní zastúpenej J., advokátom V., proti žalovanému S. so sídlom V. o neplatnosť výpovede z nájmu bytu , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 14 C 258/2005, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu V. zo 6. novembra 2006, sp. zn. 1 Co 211/06, takto r o z h o d o l : Rozsudok Krajsk
MENU