Nájdené rozsudky pre výraz: výpoveď z nájmu bytu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 179

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

79 dokumentov
696 dokumentov
5 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: nebytové priestoryprenajímateľvýpoveď z nájmu bytu
R 7/2000
Právna veta: Výpovedný dôvod podľa § 711 ods. 1 písm. f) Občianskeho zákonníka nie je daný, ak prenajímateľ chce vo vypovedávanom byte prevádzkovať podnikateľskú činnosť. Stavebnú súvislosť by|u s priestormi určenými na prevádzkovanie obchodu alebo inej podnikateľskej činnosti nemožno vyvodiť len z toho, že byt sa nachádza v dome, kde sú aj takéto nebytové priestory, ak ide o byt samostatný, od prevádzkových miestností stavebne oddelený.

Úryvok z textu:
Okresný súd T. rozsudkom privolil k výpovedi z nájmu dvojizbového bytu na R. ul. č. 40 v B. nad B., danej žalobkyňou žalovaným 1) a 2) a určil, že nájomný pomer sa skončí uplynutím posledného dna trojmesačnej výpovednej lehoty, ktorá začne plynúť prvým dnom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po právoplatnosti rozsudku. Žalovaným uložil povinnosť vypratať byt do 15 dní od zabezpečenia primeraného náhradného bytu a rozhodol o trovách konania tak, že ich náhradu žiadnemu z účastníkov nepriznal. Ok
Právna veta: Podľa ustanovenia § 711 ods. 1 písm. d/ Občianskeho zákonníka prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ak nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa. Ustanovenie § 711 ods. 1 písm. d/ bolo inkorporované do nášho právneho poriadku novelou Občianskeho zákonníka (zákonom č. 261/2001 Z. z.), ktorá zmenila celkový spôsob zániku nájmu bytu výpoveďou (§ 710 ods. 1 Občian ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M., so sídlom v B., proti žalovaným : 1/ D. B., nar. X., bývajúcej v B. a 2/ Ľ. B., nar. X., bývajúceho v B., zastúpeným JUDr. S. J., advokátom so sídlom v B., o vypratanie bytu, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 16 C 128/2003, o dovolaní žalovaných proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 22. marca 2007 sp. zn. 6 Co 242/2006, takto r o z h o d o l : R
Meritum Byt
Kľúčové slová: nájom bytuvýpoveď z nájmu bytu
R 26/1993
Právna veta: Ak súd prvého stupňa rozhodoval o zrušení práva užívať byt podľa ustanovení občianskeho zákonníka v znení účinnom do 31.12.1991, nemožno pri posudzovaní otázky náhradného bytu aplikovať Občiansky zákonník účinný od 1.1.1992 (v znení novely vykonanej zák. č. 509/1991 Zb..)

Úryvok z textu:
Žalobou spresnenou na pojednávaní 14.októbra 1991 žalobca žiadal zrušiť právo užívať jeho jednoizbový byt MUDr. T.N., ktorú označil ako žalovanú v 1. rade, prípadne Ž.G., ktorú označil ako žalovanú v 2. rade, a to bez povinnosti pridelenia náhradného bytu a súčasne žiadal zaviazať žalovanú 1., prípadne žalovanú 2., vydať mu tento byt do 15 dní od právoplatnosti rozsudku, ako aj nahradiť mu trovy konania. Žalobca žalobu zdôvodnil tým, že v čase disponovania voľnými podnikovými bytmi v roku 1985 r
Kľúčové slová: výpoveď z nájmu bytunájom bytu
R 43/2002
Právna veta: Výpovedný dôvod v zmysle ustanovenia § 711 ods. 1 písm. b/ Občianskeho zákonníka v znení platnom do 1. septembra 2001 je daný aj v prípade, ak v čase výpovede ešte nie je známa konkrétna osoba, ktorá bude namiesto doterajšieho nájomcu vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný. Ak prenajímateľ chce zachovať domovníckemu bytu povahu bytu služobného, musí nájomcovi vypovedať nájom do troch mesiacov od doby, keď tento prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom bytu viazaný.

Úryvok z textu:
Okresný súd B. I. rozsudkom zamietol návrh žalobcu, ktorým žiadal o privolenie k výpovedi z nájmu služobného bytu, ktorú dal žalovanej dňa 14. novembra 1996 z dôvodu, že prestala vykonávať domovnícke práce, na výkon ktorých je nájom bytu viazaný. Na odvolanie žalobcu odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že privolil k výpovedi z nájmu služobného jednoizbového bytu. Súčasne vyslovil, že trojmesačná výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po práv
Právna veta: Konštitutívnym rozsudkom súdu, ktorým sa privoľuje k výpovedi z nájmu bytu a ukladá žalovanému povinnosť byt vypratať po zabezpečení bytovej náhrady, sa súčasne zakladá nový hmotno-právny vzťah medzi účastníkmi, ktorého charakteristickým obsahom je právo bývania, ktoré trvá do času zabezpečenia bytovej náhrady, nevzniká bez ďalšieho zo zákona, vzniká právoplatným súdnym rozhodnutím. Právny vzťah založený rozsudkom, ktorého obsahom je právo bývania do zabezpečenia bytovej náhrady nielen, že nevzniká zo zákona, ale zo zákona nemôže ani zaniknúť, či zmeniť sa.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/143/2017 1312202168 30. apríla 2019 JUDr. Martin Vladik ECLI:SK:NSSR:2019:1312202168.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a členov senátu JUDr. Jána Šikutu, PhD. a JUDr. Márie Trubanovej, PhD., v spore žalobkyne D., bývajúcej v R., zastúpenej Mgr. Ivanou Hodálovou, advokátkou v Bratislave, Dunajská 48
Kľúčové slová: výpoveď z nájmu bytusúlad s dobrými mravmi
R 41/1996
Právna veta: Súd nemá bez ďalšieho povinnosť dať privolenie k výpovedi z nájmu aj keď sú inak naplnené predpoklady podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka spočívajúce v neplatení nájomného za užívanie bytu po dobu dlhšiu ako 3 mesiace.

Úryvok z textu:
Okresný súd vo Zvolene rozsudkom z 15. 2.1994 zamietol návrh navrhovateľa na privolenie k výpovedi nájmu bytu, ktorý užívajú odporcovia, ktorých ďalej zaviazal, aby spoločne a nerozdielne zaplatili navrhovateľovi 9534 Sk spolu s poplatkom z omeškania 0,5 promile z dlžnej sumy za každý deň omeškania od 5. 2.1992 do zaplatenia. Vo zvyšku návrh navrhovateľa zamietol. Účastníkom náhradu trov konania nepriznal. Proti tej časti rozsudku, v ktorej bol zamietnutý návrh navrhovateľa na privolenie k výpo
Právna veta: Právo spoločného nájmu bytu manželmi je spoločným nájmom osobitného druhu, ktorý sa vyznačuje nedielnosťou. Výpoveď z nájmu bytu musí prenajímateľ doručiť obidvom man- želom. Výpovedi prenajímateľa, ktorá smeruje len voči jednému z manželov, nemožno priznať právnu relevanciu; v takomto prípade nemožno uvažovať ani o prípadnej neplatnosti tohto právneho úko-nu. U žalôb o neplatnosť výpovede z nájmu bytu podľa § 711 ods. 6 Občianskeho zákonníka netreba preukazovať existenciu naliehavé- ho právneho záujmu podľa § 80 písm. c) O. s. p.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava V rozsudkom z 11. novembra 2002, č. k. 5 C 154/02-29, určil, že výpoveď nájmu zo 7. marca 2002, ktorou žalovaný vypovedal žalobcovi nájom bytu č. 14 je neplatná a nepriznal žalobcovi ná­ hradu trov konania. Vychádzal zo zistenia, že žalobcovi a jeho manželke svedčilo v čase dania výpovede k predmetnému bytu právo spoločného náj­ mu bytu manželmi a že výpoveď nájmu bytu bola daná (doručená) len jed­ nému zo spoločných nájomcov, a to žalobcovi. Hoci žalobca nedodržal záko­ n
Právna veta: Jedným z predpokladov pre rozhodnutie súdu o tom, že nájomca uvedený v § 712a ods. 4 Občianskeho zákonníka je povinný byt vypratať po poskytnutí náhradného ubytovania, je skutkové zistenie súdu, že pomery prenajímateľa neumožňujú poskytnúť takémuto nájomcovi náhradný byt.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 M Cdo 3/2 010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., proti žalovaným Košice II pod sp.zn. 31 C 94/2006, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo 14. novembra 2006 č.k. 31 C 94/2006 -79 v spojení s uznesením Okresného súdu Košice II z 20. novembra 2007 č.k. 31 C 94/2006 -116 a proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 25. februára 2009 sp.zn
Kľúčové slová: výpoveď z nájmu bytuspoločný nájom bytu manželmi
R 60/2005
Právna veta: Skutočnosť, že jednostranný právny úkon výpovede z nájmu bytu neexistuje, alebo nebol nájomcovi doručený, vylučuje možnosť aplikácie ustanovenia § 711 ods. 6 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava I rozsudkom z 19. februára 2003, č. k. 17 C 135/02 — 39, návrh žalobcov o vypratanie bytu nachádzajúceho sa v Brati­ slave, na Paulínyho ul. č. 7, zamietol a žalobcom uložil povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalovaným trovy konania v sume 6 576,- Sk na účet advokáta žalovaných do troch dní od právoplatnosti rozsudku. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobcovia, ako prenajímatelia predmetného bytu (podieloví spoluvlastníci domu, v ktorom sa sporný byt nachádza),
Právna veta: Rozhodovanie krajského súdu o námietke zaujatosti podľa § 16 ods. 1 O.s.p. nemožno považovať za rozhodnutie odvolacieho súdu. Aby mohol krajský súd v zmysle citovaného zákonného ustanovenia o námietke zaujatosti rozhodnúť, musí zákonom vymedzeným postupom (§ 15, § 15a ods. 1 O.s.p.) predseda okresného súdu alebo vec prejednávajúci sudca okresného súdu vec predloží nadriadenému súdu, v danom prípade krajskému súdu). Nadriadený súd (v danom prípade krajský súd) o tom, či je sudca vylúčený alebo nie je, rozhoduje nie na základe odvolania ale na základe zákonom predpokladaného postupu nižši ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobkyne L., bývajúcej v N., zastúpenej J., advokátkou v N., proti žalovanému M., Š., o určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu, o námietke zaujatosti vznesenej žalobkyňou L., vedenej na Okresnom súde v Nitre pod sp. zn. 14 C 149/2002, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 19. septembra 2007 sp. zn. 5 NcC 7/2007 t a k t o : Dovolacie konanie z a
MENU