Nájdené rozsudky pre výraz: výpoveď z nájmu bytu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 179

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

79 dokumentov
696 dokumentov
5 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: lehoty v sporovom konanídoručovanie písomností do vlastných rúk
R 5/2006
Právna veta: Zásielka súdu, doručovaná účastníkom konania poštou, sa pova- žuje za doručenú uplynutím tretieho dňa od jej uloženia pri dodr- žaní postupu predpokladaného v § 47 ods. 2 O. s. p. len vtedy, ak sa adresát zásielky v čase plynutia trojdňovej úložnej lehoty v mieste doručovania zdržiaval a zároveň mal reálnu možnosť si písomnosť v tejto lehote vyzdvihnúť. Aj pre lehotu uvedenú v tomto zákonnom ustanovení treba pou- žiť všeobecne platné pravidlá pre počítanie lehôt (§ 55 a nasl. O. s. p.)

Úryvok z textu:
Okresný súd Nové Zámky rozsudkom z 20. apríla 2004, č. k. 10 C 1/2003-102, zamietol žalobu žalobcov, ktorou sa domáhali určenia neplatnosti výpovede z nájmu bytu a uložil im povinnosť zaplatiť žalovanému trovy konania v sume 10 414,- Sk do rúk advokátky žalovaného do troch dní. Krajský súd v Nitre uznesením z 29. októbra 2004, sp. zn. 8 Co 208/2004, odvolanie žalobcov odmietol a žalovanému trovy odvolacieho konania nepri­ znal. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že rozsudok súdu prvého stupňa bo
Právna veta: Podľa úpravy zakotvenej v O.s.p. potom súd prvého stupňa bol povinný pokúsiť sa nedostatok každej náležitosti odvolania odstrániť výzvou na odstránenie vady, resp. na doplnenie alebo opravu podania a z tohto pravidla zákon pripúšťal len dve výnimky, keď súd prvého stupňa mohol bez ďalšieho (teda najmä bez výzvy na odstránenie vád odvolania) odmietnuť 1/ oneskorené odvolanie alebo 2/ odvolanie smerujúce proti takému rozhodnutiu, proti ktorému odvolanie nebolo prípustné. Aj možnosť odvolacieho súdu odmietnuť odvolanie z dôvodu uvedeného v ustanovení § 218 ods. 1 písm. d/ O.s.p. v tomto zn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Milana Deáka, v právnej veci navrhovateľa B., B., proti odporkyni P. M., bývajúcej v B., zastúpenej JUDr. A. M., advokátkou v B., o vypratanie bytu, vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp.zn. 14 C 54/2003, o dovolaní odporkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 31. mája 2006 sp.zn. 3 Co 244
Právna veta: Najvyšší súd považuje za potrebné poznamenať, že za predpokladu, že medzi prenajímateľom a nájomcom je dohodnuté, že nájomný pomer bude trvať po dobu trvania služobného, resp. pracovného pomeru nájomcu a prenajímateľa dohodnutého na do-bu neurčitú, ide o nájomný pomer na dobu určitú. Doba nájomného pomeru dohodnutého na dobu určitú môže byť dohodnutá nielen uvedením určitého časového obdobia (napr. mesiacov, rokov) jeho trvania, prípadne uvedením konkrétneho dňa, ku ktorému nájomný pomer zanikne, ale i tak, že dobu trvania nájomného pomeru možno viazať na konkrétnym dátumom neurčenú objektívne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Bytovej agentúry rezortu Ministerstva obrany, Gen. Viesta č. 7, Trenčín, proti žalovanému J. V., bývajúcemu v B., o vypratanie bytu, vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 11 C 175/2005, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 11. marca 2009 sp. zn. 2 Co 225/2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajsk
Právna veta: Ak išlo o byt, ktorý sa podľa zákona č. 46/1964 Zb. prideľoval a takéto administratívne rozhodnutie chýba (§ 154 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení platnom do 31. decembra 1991), dohoda o odovzdaní a prevzatí bytu (§ 155 ods. 1 Občianskeho zákonníka y znení platnom do 31. decembra 1991) je neplatná a fakticky obsadený byt treba považovať za byt získaný protiprávne. V takomto prípade neexistoval právny vzťah spôsobilý zmeniť sa na nájom podľa § 871 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal, aby žalovanému bola uložená povinnosť vypratať a odovzdať nim užívané prevádzkové priestory, slúžiace na prechodné ubytovanie v budove na Kragujevskej ulici č. 17 v Ž., a to chodbu, dve izby, kuchyňu, kúpeľňu, komoru, predsieň a závetrie vo výmere 53, 90 m2. Uviedol, že žalovaný sa do uvedených priestorov nasťahoval na základe „Dohody o poskytnutí ubytovania z 2. februára 1987“, uzavretej podľa ust. § 300 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení platnom do 31. decembra 1991, pri
Kľúčové slová: fikcia doručenia náhradné doručenie
Právna veta: Zákonná konštrukcia umožňujúca náhradné doručenie v zmysle ustanovenia § 47 ods. 2 O.s.p. vychádza z toho, že adresát sa v dobe doručenia (t.j. v konkrétny deň) skutočne zdržuje v mieste doručenia. Aj keď tento pojem nie je výslovne definovaný, zjavne sa jedná o miesto, kde by adresát mohol byť v rozhodnej dobe doručovateľom zastihnutý, a to buď priamo, alebo aspoň prostredníctvom upovedomenia o uložení zásielky, ak bolo urobené vhodným spôsobom. Pri doručovaní poštou sa miesto, deň a spôsob doručenia preukazuje zásadne doručenkou, ktorú pošta vracia späť odosielateľovi (odosielajúcemu súdu). ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8 Cdo 41 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Stavebné bytové družstvo Bratislava IV , so sídlom v Bratislav e, Polianky 9 , IČO: 00 169 731 , zastúpený JUDr. Jozefom Drvárom , advokát om so sídlom Belinského 16, 851 01 Bratislava , proti žalovaným : 1/ P. 2/ M. zastúpená Mgr. Róbertom Schronkom, advokátom so sídlom Štúrova 37, 949 01 Nitra, o vypratanie bytu , vedenej na Okresnom súde Bratislava I V pod sp
Právna veta: Zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov je lex specialis vo vzťahu k zákonu č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto účastníctvo a s tým spojené právo podať opravný prostriedok v konaní o priznaní nároku na poskytnutie bytovej náhrady je potrebné vykladať v kontexte osobitne upraveného okruhu účastníkov konania v ustanoveniach § 9 ods. 2 a ods. 5 vety tretej zákona č. 260/2011 Z. z. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky : Dipl. mat. M . B., bytom K ., právne zastúpenej Advokátskou kanceláriou Mišík, s.r.o., so sídlom Prievozská 4B, Bratislava , proti odporcovi: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne nám. 1, Bratislava, za účasti : 1/ M . B. a 2/ B . B., obaja bytom D ., v konaní o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu odporcu č . MAGS SNM 50821/12/33981/13 -
Právna veta: Splnenie podmienok oslobodenia od súdneho poplatku podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov treba posudzovať podlá skutkového stavu zisteného v konkrétnom konaní; existencia verejného a spoločenského záujmu musí byť prítomná v tom konaní, v ktorom sa posudzuje; nestačí, aby sa existencia týchto záujmov prejavila až následne v ďalšom konaní, prípadne v činnosti alebo postupe obce po právoplatnom skončení veci.

Úryvok z textu:
Žalobou z 3. novembra 2003 sa žalobca domáhal vypratania bytu, ktorý byt pozostáva z jednej izby a kuchyne s príslušenstvom, žalovanou. Ďalej žiadal zaviazať žalovanú zaplatiť sumu 67 887,- Sk s poplatkom z omeška­ nia vo výške 25,- Sk za každý aj začatý mesiac omeškania. Žalobu odôvod­ nil tým, že ako prenajímateľ a vlastník predmetného bytu uzavrel so žalova­ nou dňa 25. júla 2001 nájomnú zmluvu, podľa ktorej bola žalovaná povinná uhrádzať žalobcovi mesačné nájomné a zálohy na plnenia spojené
Právna veta: Ak uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia vykazuje nedostatky v poučení o právnych následkoch spojených s podaním žaloby vo veci samej podľa ustanovenia § 337 ods. 1 Civilného sporového poriadku, nejde o porušenie práva na spravodlivý proces podľa § 420 písm. f) Civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a: 1. Okresný súd Bratislava II (ďalej len „súd prvej inštancie) uznesením z 25. júna 2018, č. k. 13C/34/2018-93 uložil odporkyni povinnosť znášať užívanie nehnuteľností, zapísaných Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres Bratislava II, obec Bratislava - m. č. V., k. ú. V., zapísaných na LV č. XXXX ako trojizbový byt č. XX, nachádzajúci sa na X.. poschodí vo vchode Z. XX, bytového domu so súpisným číslom XXX, na ulici Z. v G., postavenom na CKN parc. č. XXXX
Právna veta: I. Nejednoznačnosť právnej úpravy nemožno pričítať na ťarchu žiadateľa o poskytnutie bytovej náhrady podľa zákona č. 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. II. Príslušnosť na prijímanie žiadostí o priznanie nároku na poskytovanie bytovej náhrady podľa § 7 ods. 1 resp. 7a zákona č. 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o c ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Ivana Rumanu a zo sudcov JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Soni Langovej v právnej veci navrhovateľ ky : D. B. , T. , zastúpen á: Mgr. Martin Paškala , advokát, Záhradnícka 27 , Bratislava , proti odporcovi : Hlavné mesto SR Bratislava , Primaciálne nám. 1 , Bratislava , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu
Právna veta: Podmienky prípustnosti dovolania smerujúceho proti rozsudku odvolacieho súdu sú upravené v ustanoveniach § 238 O.s.p. V zmysle ustanovenia § 238 O.s.p. platí, že ak dovolanie smeruje proti rozhodnutiu vydanému v tejto procesnej forme, je prípustné, ak je ním napadnutý zmeňujúci rozsudok vo veci samej (§ 238 ods. 1 O.s.p.), alebo rozsudok, v ktorom sa odvolací súd odchýlil od právneho názoru dovolacieho súdu vysloveného v tejto veci (§ 238 ods. 2 O.s.p.), alebo rozsudok potvrdzujúci rozsudok súdu prvého stupňa, ak odvolací súd v jeho výroku vyslovil, že je dovolanie prípustné, pretože po prá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 227 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ I. M. a 2/ J. M. , bývajúcich v Ľ. , 3/ G. T. a 4/ A. T. , bývajúcich v Ľ. , zastúpených JUDr. J. P., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Š., proti odporcovi P. , so sídlom v Ľ. , IČO: X. , zastúpenému JUDr. H. K. , advokátkou so sídlom v S., o uloženie povinnosti uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva bytu, vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod
MENU