Nájdené rozsudky pre výraz: výpoveď z nájmu bytu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 179

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

79 dokumentov
696 dokumentov
5 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum určenie neplatnosti výpovede z nájmu
Najvyšší súd 1 Cdo 181/20 10 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne V. K. , bytom B. , proti žalovanému JUDr. I. T., správ covi konkurznej podstaty úpadcu J., so sídlom v B., IČO : X, o určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu , vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 19 C 53/2007, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 20 . júla 2 010, sp. zn. 17 Co 72/2010 v spojení s opravným uz
Meritum o určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky B. B. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. P. J., advokátom so sídlom v B. , proti odporcovi L. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , zast úpenému JUDr. P. K. , advokátom so sídlom v Bratislave, Šancov á č. 56, o určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 11 C 135/2008, o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Brati
Právna veta: Podmienky prípustnosti dovolania smerujúceho proti rozsudku odvolacieho súdu sú upravené v ustanoveniach § 238 O.s.p. V zmysle ustanovenia § 238 O.s.p. platí, že ak dovolanie smeruje proti rozhodnutiu vydanému v tejto procesnej forme, je prípustné, ak je ním napadnutý zmeňujúci rozsudok vo veci samej (§ 238 ods. 1 O.s.p.), alebo rozsudok, v ktorom sa odvolací súd odchýlil od právneho názoru dovolacieho súdu vysloveného v tejto veci (§ 238 ods. 2 O.s.p.), alebo rozsudok potvrdzujúci rozsudok súdu prvého stupňa, ak odvolací súd v jeho výroku vyslovil, že je dovolanie prípustné, pretože po prá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 227 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ I. M. a 2/ J. M. , bývajúcich v Ľ. , 3/ G. T. a 4/ A. T. , bývajúcich v Ľ. , zastúpených JUDr. J. P., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Š., proti odporcovi P. , so sídlom v Ľ. , IČO: X. , zastúpenému JUDr. H. K. , advokátkou so sídlom v S., o uloženie povinnosti uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva bytu, vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod
Meritum o určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Sone Mesiarkinovej, v právnej veci navrhovateľov 1/ F. B., bývajúcej v K.č. X., 2./ P. B., bývajúceho v K.č. X., oboch zastúpených JUDr. T. S., advokátom v T., N.č. X., proti odporkyni O.P., P. č. X., zastúpenej JUDr. D. S., advokátom v T., B.č. X., o určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu, vedenej na Okre
Právna veta: Výpoveď z nájmu bytu podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka pre nezaplatenie nájomného alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace musí byť konkretizovaná časovým obdobím aj výškou nedoplatku. Nedostatok tohto vymedzenia nie je možné odstrániť dodatočným doplnením údajov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Milan Deáka a JUDr. Oľgy Trnkovej v právnej veci žalobkyne G. v dovolacom konaní zastúpenej J., advokátom V., proti žalovanému S. so sídlom V. o neplatnosť výpovede z nájmu bytu , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 14 C 258/2005, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu V. zo 6. novembra 2006, sp. zn. 1 Co 211/06, takto r o z h o d o l : Rozsudok Krajsk
Meritum o vypratanie bytu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu C. , so sídlom v B. , proti žalovaným 1/ E. M. , bývajúcej v B. , 2/ B. M. , bývajúcemu v B. , obaja zast úpení JUDr. M. Ď. , advokátom v B. , o vypratanie bytu , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 7 C 21/2008 , o dovolaní žalovaných 1/ a 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 12. mája 2011 sp. zn. 3 Co 167/2011 , takto r o z h o d o l : Z r u š u j e
Kľúčové slová: fikcia doručenia náhradné doručenie
Právna veta: Úpravou tzv. náhradného doručenia v zmysle § 47 ods. 2 O.s.p. zákonodarca sledoval cieľ odstrániť prípady právnej neistoty spôsobenej bezdôvodným nepreberaním zásielok adresátom a zabrániť snahám účastníkov spôsobiť prieťahy v konaní alebo dokonca zmariť konanie. Pre vznik fikcie doručenia zakotvenej v citovanom ustanovení ("... ak si adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne, považuje sa deň, kedy bola zásielka vrátená súdu, za deň doručenia, i keď sa adresát o uložení nedozvedel ...") je predpísané súčasné splnenie nasledovných podmienok: a/ možnosť náhradného doručenia nie je zákonom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 32 /2017 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu B. , so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanému V. H. , bývajúcemu v B. , zastúpen ému JUDr. E. M. , advokátkou so sídlom v B. , o privolenie k výpovedi z nájmu bytu , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 16 C 53 /20 01 , o dovolaní žalo vaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 2. júna 201 6 sp. zn. 5 Co 272 /201 5, takto r o z h o d o
Meritum o určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a členiek senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Heleny Haukvitzovej, v právnej veci žalobcu Ing. P. P., bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. L. D., advokátkou v B., proti žalovaným 1/ G. S. a.s., B., zastúpenému JUDr. D. R., advokátom v B., 2/ Ing. T. T., bývajúcemu v B., 3/ Ing. T. T., bývajúcej v B., o určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu, v
Právna veta: V ustanovení § 238 ods. 3 O.s.p. je odvolaciemu súdu zverené oprávnenie založiť výrokom rozsudku prípustnosť dovolania v prípade, že rozhodnutie odvolacieho súdu je zásadného právneho významu. Občiansky súdny poriadok nevysvetľuje, kedy ide o také rozhodnutie, bezpochyby má ale na mysli rozhodnutie, ktoré rieši dosiaľ nenastolenú alebo len v iných súvislostiach prezentovanú a právne inak riešenú otázku spôsobom, ktorý je významný nielen v konkrétnej prejednávanej veci, ale aj zo širších hľadísk. Ak odvolací súd vysloví prípustnosť dovolania podľa tohto ustanovenia, je dovolateľ oprávnený ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Ľubora Šebu, v právnej veci navrhovateliek 1/ I., bývajúcej v B.,2/ M., bývajúcej v B., zastúpených Mgr. P., advokátom v B., proti odporcom 1/ E., bývajúcemu v Š., 2/ H., bývajúcej v Š., o zaplatenie 5 212,28 € (157 025 Sk), vedenej na Okresnom súde Dunajská Streda pod sp. zn. 8 C 13/2007, o dovolaní navrhovate
Kľúčové slová: výpoveď z nájmu bytuspoločný nájom bytu manželmi
R 60/2005
Právna veta: Skutočnosť, že jednostranný právny úkon výpovede z nájmu bytu neexistuje, alebo nebol nájomcovi doručený, vylučuje možnosť aplikácie ustanovenia § 711 ods. 6 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava I rozsudkom z 19. februára 2003, č. k. 17 C 135/02 — 39, návrh žalobcov o vypratanie bytu nachádzajúceho sa v Brati­ slave, na Paulínyho ul. č. 7, zamietol a žalobcom uložil povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalovaným trovy konania v sume 6 576,- Sk na účet advokáta žalovaných do troch dní od právoplatnosti rozsudku. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobcovia, ako prenajímatelia predmetného bytu (podieloví spoluvlastníci domu, v ktorom sa sporný byt nachádza),
MENU