Nájdené rozsudky pre výraz: výpoveď z prípravného konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 398

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

128 dokumentov
1225 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Rovnako ako prvostupňový súd i krajský súd konštatuje, že uložený trest, ktorý bol uložený prvostupňovým súdom je správny a zákonný a nie je na mieste akákoľvek iná ingerencia súdu do pôvodne uloženého rozsudku. V súvislosti s údajmi obhajcu uvedenými v odôvodnení odvolania, že obžalovaný sa dostaví na verejné zasadnutie, resp. do rozhodnutia odvolacieho súdu vyrovná zameškané výživné, možno v danom konkrétnom prípade konštatovať, že sa tak nestalo, nielen že sa obžalovaný nedostavil na verejné zasadnutie, na ktoré bol riadne predvolaný cestou úradnej tabule krajského súdu, ako i cestou intern ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bušíka, PhD. a sudcov JUDr. Jána Bobora a JUDr. Jozefa Mikluša v trestnej veci obž. M. X. za prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, 3 písm. b), c) Tr. zák. s poukazom na ust. § 138 písm. b) Tr. zák. na verejnom zasadnutí 12. februára 2014 o odvolaní obhajcu obžalovaného M. X. proti rozsudku samosudcu Okresného súdu Rimavská Sobota sp. zn. 3T 58/13 zo dňa 4. 12. 2013 takto r o z h o d o l : Podľa §
Kľúčové slová: vykonávanie a hodnotenie dôkazovdôvody dovolania
Právna veta: Podľa § 371 ods. 1, písm. i/ Tr. por. dovolanie možno podať, ak rozhodnutie je založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku alebo na nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanovenia; správnosť a úplnosť zisteného skutku však dovolací súd nemôže skúmať a meniť. Z uvedeného vyplýva, že dovolací súd nemá oprávnenie zaoberať sa skutkovými zisteniami a teda ani hodnotením dôkazov, pretože to mu neprislúcha – stal by sa tak z neho súd tretej inštancie a dovolanie nie je inštitút, ktorý má plniť úlohu ďalšieho odvolania, je mimoriadnym opravným prostriedkom, ktoré má zabrániť porušovan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Petra Paludu na neverejnom zasadnutí konanom dňa 14. decembra 2015 v Bratislave v trestnej veci obvinenej T. D. , pre obzvlášť závažný zločin vraždy podľa § 145 odsek 1, 2 písm. d/ a iné Tr. zák., o dovolaní obvinenej proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 21. apríla 2015, sp. zn. 1 To/27/2015, tak
Právna veta: Podľa konštantnej súdnej praxe pomerom k prejednávanej veci v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 Tr. por. treba rozumieť určitú zainteresovanosť orgánu trestného konania na skutku, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie. Táto môže napr. spočívať v tom, že orgán trestného konania alebo jeho príbuzný, rodinný príslušník, osoba mu blízka a pod. boli činom poškodení, prípadne orgán trestného konania bol svedkom skutku, pre ktorý sa trestné stíhanie vedie a pod. Na pomer k veci však nemožno usudzovať výhradne zo spôsobu, akým na to povolaný orgán činný v trestnom konaní hodnotil vykonané dôkazy, ani vysl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Paludu v trestnej veci obžalovaného P , pre prečin podplácania podľa § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. zák., prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 14. februára 2008 v Bratislave sťažnosť obhajcu JUDr. J proti uzneseniu Špeciálneho súdu v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica z 24. januára 2008, sp. zn. BB-4
Právna veta: Ak svedok pri výsluchu na hlavnom pojednávaní uvedie, že si už presne nepamätá okolnosti, o ktorých má vypovedať, je potrebné ho vyzvať, aby napriek tomu najprv uviedol súvislý popis dotknutých skutočností (§§ 261 ods. 3, 132 ods. 1 Trestného poriadku). Až potom môže byť na odstránenie rozporov oproti skoršej výpovedi svedka použitý postup predložením zápisnice o tejto výpovedi podľa § 264 Trestného poriadku. Dodržanie takého postupu musí zabezpečiť predseda senátu (§ 253 ods. 1 Trestného poriadku) aj v prípade, že výsluch svedka vykonáva strana (§ 261 ods. 3 Trestného poriadku).

Úryvok z textu:
Najvyšší sú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci obvinené ho slob. prof. sl. A. K. pre prečin výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. na neverejnom zasadnutí v Bratislave 18. júna 2013 o dovolaní obvineného proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 30. mája 2012, sp. zn. 23 Tov 3/2012 , po
Právna veta: Teória i prax trestného práva postavenie svedka rozlišuje v poňatí materiálnom a formálnom. Za svedka v materiálnom zmysle sa považuje fyzická osoba, ktorá vnímala skutočnosti, ktoré môžu byť podkladom pre rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, a ktorá o nich môže vypovedať bez ohľadu na to, či už bola orgánmi činnými v trestnom konaní, súdom alebo niektorou zo strán vyzvaná k výpovedi, či sa sama za týmto účelom prihlásila. Svedkom vo formálnom poňatí je potom fyzická osoba, ktorá má práva a povinnosti svedka podľa Trestného poriadku, t. j. bola orgánom činným v trestnom kon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9513100173 Dátum vydania rozhodnutia: 24. októbra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Michálik Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9513100173.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského, v tre stnej veci obžalovaných Igora O., M. W. a A. W., pre pokračovací zločin zneužívania právomoci verejného
Právna veta: Najvyšší súd dopĺňa, že dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. g) Trestného poriadku „rozhodnutie je založené na dôkazoch, ktoré neboli súdom vykonané zákonným spôsobom" a jeho zrkadlové znenie - „rozhodnutie je založené na dôkazoch, ktoré boli súdom vykonané nezákonným spôsobom", nemožno vykladať v rozpore s jeho logickým i materiálnym významom a účelom (je založené na dôkazoch) tak, že pôjde o prípady, keď súd dôkaz nevykonal. Súd nie je povinný vykonať dôkazy, ktoré strany nenavrhli a tiež nemusí vykonať ani tie dôkazy, ktoré strany síce navrhli, ale súd ich nepovažuje za rozhodné a dôleži ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Tdo/39/2019 7717012347 23. októbra 2019 JUDr. Martin Bargel ECLI:SK:NSSR:2019:7717012347.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudkýň JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD., LL.M. na neverejnom zasadnutí konanom 23. októbra 2019 v Bratislave, v trestnej veci obvineného Q. W., pre zločin prevádzačs
Právna veta: Právo na výživné od povinného (okrem práva maloletých detí na výživné) musí byť v súlade s dobrými mravmi. Vo všeobecnosti možno o dobrých mravoch hovoriť ako o pravidlách morálneho charakteru všeobecne platných v demokratickej spoločnosti, v ktorej sa uplatňuje a presadzuje vzájomná slušnosť, ohľaduplnosť a vzájomné rešpektovanie. Je to súhrn určitých etických a kultúrnych pravidiel (noriem)spoločnosti, všeobecne uznávaných a činnosť namierenú proti uvedeným pravidlám možno preto označiť za činnosť proti dobrým mravom ( contra bonus mores). Podľa judikatúry k citovanému ustanoveniu § 75 ods. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 9Co/523/2014 1513244068 28. 01. 2016 JUDr. Roman Huszár ECLI:SK:KSBA:2016:1513244068.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Roman Huszára a členov senátu JUDr. Zuzany Posluchovej a JUDr. Magdalény Florekovej v právnej veci navrhovateľa: D. D., A.. X.XX.XXXX, W. Š., L. H. Č.. XX/50, zastúp
Právna veta: Osobitne najvyšší súd podotýka, že pre možnosť posudzovania podmienok nutnej obrany alebo putatívnej obrany ako okolnosti vylučujúcej protiprávnosť činu v dovolacom konaní, by zistený skutok musel obsahovať skutkové okolnosti svedčiace na možnosť konania obvineného v nutnej obrane alebo v putatívnej obrane.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3214010225 Dátum vydania rozhodnutia: 28. novembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Michálik Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3214010225.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského, na ne verejnom zasadnutí konanom 28. novembra 2018 v Bratislave, v trestnej veci obvinených R. Y. a C. Y., pr
Meritum odvolania krajského prokurátora a obžalovaného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému B. S. a spol. pre trestný čin vraždy spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 219 ods. 1, ods. 2 písm. j/ Tr. zák. a iné účinného do 1. januára 2006, na neverejnom zasadnutí v Bratislave 28. novembra 2007 o odvolaní krajského prokurátora v Trnave a obžalovaného B. S. proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 12. júla 2007, sp. zn. 2T 12/2005, rozhodol t a k
MENU