Nájdené rozsudky pre výraz: vyrovnací podiel

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 59

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

25 dokumentov
445 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vyrovnací podiel sa určí pomerom splateného členského vkladu doterajšieho člena násobeného počtom ukončených rokov jeho členstva k súhrnu splatených členských vkladov všetkých členov násobených ukončenými rokmi ich členstva. Pre určenie vyrovnacieho podielu je rozhodný stav čistého obchodného imania družstva podľa účtovnej závierky za rok, v ktorom členstvo zaniklo. Pri určovaní výšky vyrovnacieho podielu sa neprihliada na imanie, ktoré je v nedeliteľnom fonde, a ak to vyplýva zo stanov, aj v iných zabezpečovacích fondoch. Takisto sa neprihliada na vklady členov s kratším ako ročným členstvom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Viery Pepelovej, v právnej veci žalobcov 1/ J., 2/ M., 3/ A., 4/ P., 5/ M., 6/ H., 7/ Š., 8/ A., 9/ P. a 10/ A., všetci zastúpení žalobcom v 1. rade J., proti žalovanému P., zastúpenému JUDr. I., o zaplatenie 192 082 Sk s príslušenstvom, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajsk
Právna veta: Podľa ust. § 61 ods. 2 Obchodného zákonníka pri zániku účasti spoločníka v spoločnosti za trvania spoločnosti vzniká spoločníkovi právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu. Výška vyrovnacieho podielu sa určí na základe ročnej účtovnej závierky za obdobie, v ktorom zanikla účasť spoločníka v spoločnosti. Vyrovnací podiel sa vyplatí v peniazoch, ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú iný spôsob vyrovnania podielu, podľa ods. 3 ust. § 61 Obchodného zákonníka a právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu je splatné uplynutím 3 mesiacov od schválenia ročnej účtovnej závi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Ing. M.T., B.X., M., správca konkurznej podstaty úpadcu M., spol. s r.o. v konkurze, M.X., M., IČO: X., proti odporkyni: JUDr. J.G., Č.X., V., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu M., a.s. v likvidácii, v konkurze M., IČO: X., o návrhu na určenie odporovateľnosti právnych úkonov, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 35 Cbi/3/2004-3
Kľúčové slová: vyrovnací podielobchodný podielprevod obchodného podielu
R 32/2002
Právna veta: Právo na vyrovnací podiel spoločníkovi obchodnej spoločnosti nevznikne, ak jeho účasť v spoločnosti nezruší súd, alebo ak zo spoločnosti nie je vylúčený. Obchodný podiel v zmysle ustanovenia § 115 ods. 3 Obchodného zákonníka je možné previesť odplatne alebo bezodplatne.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Ž. rozsudkom z 28. septembra 2000, č. k. 19 Cb 785/99-103, žalobu žalobcu zamietol a o trovách konania rozhodol tak, že žalobcu zaviazal nahradiť ich žalovaným. Z odôvodnenia rozhodnutia súdu prvého stupňa vyplýva, že žalobca žalobou podanou 30. septembra 1999 domáhal sa proti žalovaným zaplatenia 1 006 000 Sk spolu so 17,6 %-ným úrokom z omeškania ročne od 30. septembra 1996 až do zaplatenia, a to spoločne a nerozdielne. Svoj nárok odôvodnil tým, že bol spoločníkom žalované
Právna veta: Z koncentračnej zásady konania o určenie pravosti, výšky alebo poradia pohľadávky platí, že konkurzný veriteľ sa môže žalobou domáhať svojho práva proti všetkým, ktorí pohľadávku popreli a dovolávať sa len právneho dôvodu a poradia uvedeného v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní. Ak sa v žalobe o určenie pravosti, výšky alebo poradia pohľadávky konkurzný veriteľ dovoláva iného právneho dôvodu, než uviedol v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní, súd žalobu zamietne.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v K. zamietol návrh, ktorým sa navrhovateľ domáhal určenia pravosti pohľadávky v sume 58 505,50 Sk. Trovy konania účastníkom nepriznal. V odôvodnení uviedol, že navrhovateľ pôvodne požadoval určiť, že jeho pohľadávka voči odporcovi 1) v sume 58 505, 50 Sk titulom náhrady výdaja ďalšieho majetkového podielu, ustálená a zapísaná vydaným podielovým listom poručiteľa - otca navrhovateľa v dedení zo 16. júla 1996, je nesporné, zároveň navrhol určiť, že predmetná po
Právna veta: Z ustálenej judikatúry vyplýva, že proti rozhodnutiu odvolacieho súdu o neodkladnom opatrení je prípustné dovolanie podľa ust. § 420 CSP len vtedy, ak má charakter rozhodnutia vo veci samej. Pri neodkladných opatreniach nekonzumujúcich vec samu (vo vzťahu k vylúčeniu prípustnosti dovolania) zohľadňuje, že ide (len) o dočasné procesné opatrenie súdu, trvanie ktorého je obmedzené a môže byť za podmienok uvedených v zákone zrušené. Neodkladné opatrenie má v takomto prípade nastoliť určitý stav len dočasne a bez ujmy na konečnú, definitívnu ochranu, poskytovanú až rozhodnutím súdu vo veci sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obdo/87/2019 7518201119 18. februára 2020 JUDr. Jana Hullová ECLI:SK:NSSR:2020:7518201119.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne F.. O. X., nar. XX.XX.XXXX, Y. N. XXX/XX, XXX XX H., zastúpenej advokátkou JUDr. Annou Lacovou, so sídlom Pražská 4, 040 11 Košice, proti žalovanému DART KOŠICE, s. r. o., so sídlom 044 21 Šemša 229, IČO: 36 586 366, z
Právna veta: Odvolací súd v tejto súvislosti uvádza, že inštitút vedľajšieho účastníka nebol prebratý do účinného procesného predpisu (C. s. p.), ale bol nahradený intervenientom, ktorý na seba viaže iné procesné postupy a povinnosti (§ 81 a nasl. C. s. p.). Vedľajší účastník sa po nadobudnutí účinnosti C. s. p. od 01. 07. 2016 na intervenienta netransformoval. Účinky vedľajším účastníkom do 30. 06. 2016 podaného odvolania v zmysle § 470 ods. 2 veta prvá C. s. p. však zostali zachované. Iný výklad, aj napriek tomu, že vedľajšie účastníctvo takéhoto subjektu s účinnosťou C. s. p. bez ďalšieho zaniklo, by od ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Obo/ 4/201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Lenky Praženkovej a členiek senátu JUDr. Anny Markovej a JUDr. Dariny Ličkovej, v právnej veci žalobcu: JUDr. M. K. , správcu konkurznej podstaty úpadcu J., spotrebné družstvo K. v konkurze, so sídlom L. , IČO: X. , proti žalovan ej 1/ JUDr. J. D. , správkyni konkurznej podstaty úpadcu C. P., spotrebné družstvo v konkurze, so sídlom H. , (pred
Právna veta: Správca v konkurznom konaní nemá naliehavý právny záujem na žalobe o určenie vlastníctva úpadcu k nehnuteľnostiam, ak má za to, že k zápisu vlastníckych práv tretej osoby do katastra nehnuteľností došlo na základe absolútne neplatného právneho úkonu. O to viac musí platiť záver, že nemôže mať ani naliehavý právny záujem na určení neplatnosti akéhokoľvek úkonu, ktorý by k obdobnému záveru mohol viesť, keďže jediným relevantným nástrojom správcu pre zabezpečenie majetku do podstaty je jeho zápis do súpisu konkurznej podstaty.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obo/12/2018 7013200669 23. mája 2019 JUDr. Andrea Moravčíková ECLI:SK:NSSR:2019:7013200669.3 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Anny Markovej a JUDr. Dariny Ličkovej, v spore žalobcu: JUDr. Miroslav Kráľ, Kukučínova 7, Košice, správca konkurznej podstaty úpadcu JEDNOTA
Právna veta: Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným, nado­budnutý manželmi alebo jedným z nich za trvania manželstva a z prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, predstavuje majetok (hodnotu), ktorý sa v rámci konania o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov vyporiadava. Pri oceňovaní obchodného podielu v spoločnosti s ručením ob­medzeným v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva sa vychádza z jeho stavu v dobe zániku tohto spoluvlastníctva, av­šak z obvyklej cen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Žilina medzitýmnym rozsudkom z 1. júla 2004, č. k. 6 C 260/2002-132, určil, že „hodnota obchodných podielov, ktoré mal ku dňu právoplatnosti zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov odpor­ ca v obchodných spoločnostiach, je predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov - účastníkov". Krajský súd v Žiline, konajúci o odvolaní odporcu, rozsudkom z 23. februára 2005, sp. zn. 6 Co 274/04, potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa a vo výroku svojho rozsudku tiež
Právna veta: Žalovaný ako správca konkurznej podstaty úpadcu odstúpil od jednotlivých zmlúv s poukazom na ust. § 14 ods. 2 ZKV. Podľa ust. § 14 ods. 2 ZKV ak zmluvu o vzájomnom plnení ešte v čase vyhlásenia konkurzu nesplnil ani úpadca, ani druhý účastník zmluvy, alebo sa splnila len čiastočne, každá strana môže od zmluvy odstúpiť. No kupujúci svoj záväzok zaplatiť kúpnu cenu splnil, o čom predložil v konaní aj relevantné dôkazy. V predmetnej veci neboli splnené podmienky podľa ust. § 14 ods. 2 ZKV na to, aby zmluvná strana - žalovaný odstúpil od kúpnych zmlúv o prevode nehnuteľností.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 3/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Júlie Horskej, v právnej veci žalobcu: A., spol. s.r.o., V.V., IČO: X., zast. JUDr. E.K., advokátkou so sídlom P.B. proti žalovanému: JUDr. J., správca konkurznej podstaty úpadcu P.A.D. vo V., IČO: X., zast. JUDr. N.K., advokátom so sídlom F.N., o určenie neplatnosti
MENU