Nájdené rozsudky pre výraz: vyrubenie súdneho poplatku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 578

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

128 dokumentov
2328 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Oslobodenie obcí v zmysle § 4 ods. 2 písm. b/ zákona č. 71/1992 Zb. sa nevzťahuje na všetky súdne konania, v ktorých obec vystupuje. Zákon oslobodenie od poplatkov viaže na splnenie podmienky, že konanie je vedené vo veciach verejného a spoločensky prospešného záujmu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S. k., a.s., sídlom C. X., B., IČO: X., proti žalovaným: 1./ C., spol. s r.o., sídlom L.X.,P., IČO:X., 2./ Ing. M.G., bytom F.č.X., 3./ Ing. P.F., bytom R.č. X., 4./Obec Z, sídlomZ, 5./ Obec M.L., sídlom M.L., IČO: X., o zaplatenie 4 700 000,-Sk s príslušenstvom, na odvolanie žalovaného v 5. rade proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove č.k. 2 Cb 557/00-341 z 25.júla 2007, takto
Meritum Dovolanie
Právna veta: Ak účastník konania súdny poplatok za odvolanie zaplatil až po lehote určenej súdom, ale do rozhodnutia o odvolaní, odvolací súd vychádza zo stavu, ktorý existuje v čase jeho rozhodovania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Ob do 19/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V. MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Viery Pepelovej , v právnej veci žalobcu M. , s. r. o., F. , zastúpeného JUDr. A. Š. , advokátom, T. proti žalovanému Z. . + V. ., spol. s r. o., S. , zastúpenému JUDr. Z. . K. , D. , o zaplatenie 245 210,30 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde v Žiline pod
Právna veta: Podľa položky č. 10 písm. a/ Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení zákona č. 621/2005 Z.z. je z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby súdny poplatok 66,39 € (2 000,-- Sk). Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení zákona č. 621/2005 Z.z. v položke č. 10 písm. e/ Sadzobníka súdnych poplatkov však určoval výšku súdneho poplatku i za konanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom ústredných orgánov štátnej správy a iných orgánov s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej rep ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: R. K. , bytom N. , zastúpen ý: Mg r. M. J., advokát so sídlo m O. , proti žalovanému : Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , so sídlom Nová ulica č. 13, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/22 5/10321 -60229 /200 6/99 7020 -r zo dňa 04 .09.20 06, konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove č.k. 2S/29 /06 -77 zo d
Právna veta: Podanie obsahujúce návrh vo veci samej alebo návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktoré bolo urobené elektronickými prostriedkami, treba doplniť písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr do troch dní; podanie, ktoré bolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom, doplniť netreba.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Cdo 361 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd S lovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Lawyer Partners a.s., IČO: 35944471, so sídlom v Bratislave, Prievozská č. 37, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Chabadová, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pri starej prachárni č. 13, proti odpor covi M. U. , bývajúce mu vo V. , o za platenie 2,66 €, vedenej na Okresno m súde Ve ľký Krtíš pod sp. zn. 8 Ro 266 /2013, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu
Právna veta: Dovolací súd uvádza. že je predovšetkým vecou nositeľov práv, aby svoje práva bránili a starali sa o ne, lebo ich podcenením, či zanedbaním môžu o ne prísť. V súlade so zásadou, že právo patrí bdelým, pozorným, ostražitým, bedlivým („vigilantibus iura scripta sunt“), teda tým, ktorí sa aktívne a prezieravo zaujímajú o ochranu a výkon svojich práv, nespoliehajú sa na náhodu, predvídajú aj možnosti vzniku komplikovaných situácií sťažujúcich výkon práv a ich praktické uplatnenie, bolo práve na navrhovateľke, aby – najmä po „neprijatí“ jej návrhov podaných v roku 2006 v elektronickej podobe – ucho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 220 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Lawyer Partners a.s., IČO: 35 944 471, so sídlom v Bratislave, Prievozská č. 37, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Chabadová, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pri starej prachárni č. 13, proti odporco m 1/ E.. M. , bývajúce j vo V. , 2/ E. O. , bývajúcemu vo V. , 3/ V. E. , bývajúce mu vo V. , 4/ G. M. , bývajúcemu vo V. , 5/ A.. R. , bývajúcemu vo V. , o za
Právna veta: Skutočnosť, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, neupravuje možnosť zastavenia konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, neznamená, že konanie nemožno zastaviť, ak poplatník nezaplatí súdny poplatok za návrh na začatie konania (§ 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky C. , so sídlom v Č. , N. , IČO: X. , zastúpenej F., so sídlom v B. , IČO: X. , za ktorú koná JUDr. B. , PhD., konateľ a advokát, proti odporkyni A. , bývajúcej v T., o zaplatenie 410,52 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp. zn. 10 C 320/2013, o dovolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 27. februára 2014 sp. zn. 8 Co 110/2014, t
Právna veta: Pokiaľ súd prvého stupňa v danej veci vychádzal z toho, že poplatková povinnosť navrhovateľa vznikla vytvorením súdneho spisu a preto správne vyrubil za tento úkon poplatok, čim teda nešlo zo strany súdu prvého stupňa a ani odvolacieho súdu o nesprávny právny postup, resp. nesprávne právne posúdenie veci a uvedeným postupom súdov navrhovateľovi ako účastníkovi konania sa neodňala možnosť konať pred súdom v zmysle ustanovenia § 237 písm. f/ O.s.p. K tvrdeniu navrhovateľa, že v roku 2006 podal návrh na začatie konania na súde, o ktorom má súd konať a vo veci rozhodnúť je potrebné uviesť, že popl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 364 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Lawyer Partners , a.s., IČO: 35 944 471 , so sídlom v Bratislave, Prievozská 37 , zastúpeného Advokátskou kanceláriou Chabadová , s.r.o., so sí dlom v Bratislave, Pri starej prachárni , proti odporkyni: A. P. bytom v N. o zaplatenie 34,52 e ur , vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Vec pod sp. zn. 9 Ro 402 /2013, o dovolaní navrhovateľa pr oti uzneseniu Kraj
Právna veta: Ustanovenie § 1 a § 5 uvedeného zákona pri použití termínu „návrh“ vychádza z predpokladu, že podanie účastníka, ktoré je podľa obsahu návrhom na začatie konania, obsahuje všetky zákonom ustanovené náležitosti návrhu, ktoré umožňujú súdu jeho prejednanie a meritórne rozhodnutie o ňom. Vznik poplatkovej povinnosti predpokladá podanie návrhu (§ 79 O.s.p.). Ak však toto podanie nemá potrebné náležitosti, resp. nemožno zistiť, čo je jeho obsahom (ako v danom prípade navrhovateľom tvrdená existencia podania z roku 2006), za takéto podanie sa súdny poplatok nevyberá, keďže tu chýba spôsobilý n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 8 Cdo 82 /201 3 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa L. , a.s., IČO: 35944471, so sídlom v B. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou C. , s.r.o., so sídlom v B. , proti odporcovi P. , bytom S., o zaplatenie 25,23 Eur , vedenej na Ok resnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 8 Ro 1 14 /2013 , o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 30 . septembra 2013 sp. zn. 1 3 Co 306 /2013 ,
Meritum vyrubenie súdneho poplatku, zastvenie, položka 10 písm. e/ Sadzobníka súdnych poplatkov, zákon č. 71/1992 Zb.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: L. Á. - P., K., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, Nová ulica č. 13, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. I/224/5943- 29526/2006/990920-r zo dňa 27.04.2006, konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č.k. 28S/11/2006-74 zo dňa 29. januára 2008 takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Sl
Meritum dodatočné vyrubenie súdneho poplatku pri zastavení konania z iných dôvodov, ako je ten uvedený v § 11 ods. 3 tretia veta zákona č. 71/19992 Zb. o súdnych poplatkoch
Najvyšší súd 2Sž p/ 22/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne : D. Š. , bytom V. , proti žalovanému: Krajský stavebný úrad v Žiline, A. Kmeťa 17, Žilina, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného, o odvolaní žalob kyne proti uzneseniu K rajského súdu v Žiline č. k. 21S/ 17/2009 -80 z 19. júla 2011, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Žiline č. k. 21S/ 17/2
MENU