Nájdené rozsudky pre výraz: vyrubenie súdneho poplatku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 578

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

128 dokumentov
2328 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Po uplynutí zákonom stanovenej trojročnej lehoty na vyrubenie súdneho poplatku za podaný návrh konanie nemožno zastaviť z dôvodu jeho nezaplatenia.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. uznesením zo dňa 8. novembra 2000, č. k. Z-2-35 Cb 202/95- 38, konanie zastavil a účastníkom náhradu trov konania nepriznal. Z odôvodnenia uznesenia vyplýva, že podaním žaloby, doručenej súdu 13. februára 1995, vznikla žalobcovi poplatková povinnosť podlá § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“). Žalobca dobrovoľne svoju poplatkovú povinnosť nesplnil, preto ho súd vyzval na zaplatenie
Kľúčové slová: sadzobník súdnych poplatkovobchodné záväzkové vzťahy
R 29/2006
Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní alebo iného zákona nevyplýva, že konanie o incidenčnej žalobe je obchodnou vecou. Toto konanie nie je ani pokračovaním konkurzného konania. Ide o konanie sui generis, na ktoré sa ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní nevzťahujú. Pre vyrubenie súdneho poplatku za žalobu je rozhodujúce, z akého právneho vzťahu uplatňovaná pohľadávka vznikla.

Úryvok z textu:
Žalobou došlou súdu prvého stupňa dňa 12. júla 2202 žalobca sa domá­ hal, aby súd určil, že jeho konkurzná pohľadávka vo výške 4 766,- Sk je zis­ tená v konkurznom konaní vedenom pod sp. zn. 46-24K 78/98 proti úpadco- vi P. d. K. v likvidácii, K., ako pohľadávka proti podstate. Na zdôvodnenie žaloby uviedol, že na základe poverení na vykonanie exekúcie vykonával exekúciu voči povinnému - úpadcovi P. d. K. v likvidácii, K. Krajský súd v B. B. dňa 27. januára 1999 vyhlásil uznesením č. 6K 87/00 ko
Meritum O určenie neplatnosti právneho úkonu a o určenie vlastníctva
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Rudolfa Čirča v právnej veci žalobcu F, bývajúceho v P, Š, proti žalovaným 1/ J, bývajúcemu v H, 2/ A, bývajúcej v B, P, obom zastúpeným JUDr. J, advokátom v P, Sládkovičova č. 8, 3/ L Z, O, P o určenie neplatnosti právneho úkonu a o určenie vlastníctva, vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 13 C 79/2002, o
Právna veta: Oslobodenie obcí v zmysle § 4 ods. 2 písm. b/ zákona č. 71/1992 Zb. sa nevzťahuje na všetky súdne konania, v ktorých obec vystupuje. Zákon oslobodenie od poplatkov viaže na splnenie podmienky, že konanie je vedené vo veciach verejného a spoločensky prospešného záujmu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S. k., a.s., sídlom C. X., B., IČO: X., proti žalovaným: 1./ C., spol. s r.o., sídlom L.X.,P., IČO:X., 2./ Ing. M.G., bytom F.č.X., 3./ Ing. P.F., bytom R.č. X., 4./Obec Z, sídlomZ, 5./ Obec M.L., sídlom M.L., IČO: X., o zaplatenie 4 700 000,-Sk s príslušenstvom, na odvolanie žalovaného v 5. rade proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove č.k. 2 Cb 557/00-341 z 25.júla 2007, takto
Meritum o zaplatenie 141548,40 Sk s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanka a členiek JUDr. Anny Petruľákovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu: S. proti žalovanému: M., o zaplatenie 141 548,40 Sk s prísl. na dovolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave zo dňa 30. apríla 2007 č.k. 21 Cob 48/2007-83, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie žalo
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodntuia, zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona č. 621/2005 Z.z. účinného do 30.06.2007
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A. Š. E. – I., zastúpeného advokátom JUDr. J. K., proti žalovanému: SOI, ÚISOI, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. P/0229/04/05 zo dňa 5. januára 2006, konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č.k. 11 S 10/2006-47 zo dňa 2. novembra 2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: I., zastúpeného advokátom JUDr. J. K., proti žalovanému: SOI, ÚI SOI, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného P/0058/04/06 zo dňa 19. júla 2006, konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č.k. 29 S 16/2006-62 zo dňa 18. januára 2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté uznesenie Krajského súdu v Nitr
Meritum zaplatenie sumy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. J. G. – A., T., zast. JUDr. M. S., CSc., advokát so sídlom v Bratislave, ul. H. M. Č., proti žalovanému: P., a. s., Bratislava, zást. JUDr. V. A., advokát so sídlom v Bratislave, o zaplatenie 1 866 141,80 Sk s prísl. a 1 938 722 Sk, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č.k. 38 Cb 21/01-381 zo dňa 7. marca 2008, takto r o z h o d o l : Najvyš
Meritum zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení zákona č. 621/2005 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A.-P., s.r.o., zastúpeného advokátkou JUDr. A. B., proti žalovanému: SOI, ÚISOI, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného číslo P/238/2/2005 zo dňa 9. decembra 2005, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č.k. 11 S 64/2006-49 zo dňa 9. januára 2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté uznesenie Krajského s
Meritum o návrhu na vypratanie nehnuteľností a vydanie hnuteľných vecí do konkurznej podstaty
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. E.M., Nám. S.X., K.N.M., správca konkurznej podstaty úpadcu R., s.r.o., P. X., Ž., IČO: X., proti žalovanému: C., s.r.o., (predtým S., Ž., s.r.o.), P. X., Ž., IČO: X., o návrhu na vypratanie nehnuteľností a vydanie hnuteľných vecí do konkurznej podstaty, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici, č. k. 35Cbi 75/2005-88a zo dňa 9. januára 2008, ta
MENU