Nájdené rozsudky pre výraz: vyšetrovateľ Policajného zboru

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 178

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

242 dokumentov
535 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podstatnou chybou prípravného konania bol výsluch obžalovaného v rozpore s ustanovením § 122 Tr. por. Výsluch obžalovaného nemôže spočívať v tom, že obžalovaný uvedie, to čo je napísané v uznesení o vznesení obvinenia, je to pravda, alebo stalo sa to tak, ako je uvedené v uznesení. Úplne nezmyselná je časť výpovede obžalovaného A. Z. na č.l. 83, na základe ktorej sa potom čítala výpoveď obžalovaného z prípravného konania, ohľadne rozporov vo výpovedi na hlavnom pojednávaní dňa 27. mája 2015. Na otázku vyšetrovateľa, čo myslí tým, že je to vybavené, jako, že sa vybaví estekáčka a emisná skrátka ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Daniela Hudáka a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí konanom dňa 21. decembra 2016 v Bratislave v trestnej veci obžalovaného A. Z. a spol. pre zločin prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1 Tr. zák. v spolupáchateľstve podľa § 20 Tr. zák., o odvolaní obžalovaného J. L. proti rozsudku Špecializovaného trestn
Právna veta: Stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na zjednotenie výkladu a aplikácie ustanovenia § 371 ods. 1 písm. g/ Trestného poriadku vo vzťahu k otázke: I. či Sekcia kontroly a inšpekčnej služby, úrad inšpekčnej služby, odbor inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, je zákonným subjektom vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní podľa Trestného poriadku podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd; II. vylúčenia sudcu alebo prísediaceho pre spáchanie úmyselného trestného činu v cudzine. Doplnenie k bodu I.: ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na základe poznatkov z rozhodovacej praxe senátov trestnoprávneho kolégia v spojitosti s rozhodnutím vo veciach sp. zn. 5 Tdo 42/2015 z 2. júla 2015, 1 To 1/2015 z 29. mája 2015 a 1 Tdo 8/2015 z 23. februára 2015, v rámci činnosti podľa čl. 5 ods. 4 písm. g/ Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej tiež len „NS SR“) a § 21 ods. 3 písm. a/ zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne
Právna veta: Ak v trestnom konaní, ktoré sa neskončilo právoplatným odsúdením obžalovaného, prokurátor zamietol sťažnosť proti uzneseniu vyšetrovateľa Policajného zboru alebo povereného príslušníka Policajného zboru a podal v trestnej veci obžalobu príslušnému súdu, orgánom konajúcim v mene štátu vo veci náhrady škody podľa § 4 ods. 1 písm. f/ zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 412/2012 Z.z. je od 1. januára 2013 Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Na prípadnú zmenu orgánu konajúceho v mene štátu prihlia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Mariána Sluka, PhD., v právnej veci žalobcu M. A. , bývajúceho vo Z. , proti žalovanej Slove nskej republike , v mene ktorej koná Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Bratislava, Štúrova 2, o zaplatenie 1 668,65 € s príslušenstvom , vedenej na
Právna veta: Z judikatúry je táto problematika riešená rozhodnutiami R 19/1978; R 27/1980. Podľa uvedených rozhodnutí, na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nemožno ani analogicky použiť ustanovenia Zákonníka práce upravujúce práva a povinnosti z pracovného pomeru, okrem tých, na ktoré právna úprava dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru výslovne odkazuje. Nemožno použiť ani ustanovenie o náhradách mzdy pri prekážkach na strane zamestnávateľa. Ak teda zamestnávateľ neprideľoval prácu zamestnancovi, s ktorým uzavrel Dohodu o pracovnej činnosti, nie je povinný poskytnúť mu ani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Semana a z členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej, JUDr. Aleny Priecelovej, JUDr. Jozefa Štefanku a JUDr. Ivany Izakovovičovej, v právnej veci žalobkyne: RSDr. J., proti žalovanému: JUDr. R., správca konkurznej podstaty úpadcu D. v konkurze, F., o zaplatenie 50 562 Sk s prísl., vedenej na Krajskom súde v Bratislave
Právna veta: Podľa § 47 ods. 3 Tr. por. ak je v tej istej veci veľký počet poškodených, spravidla prevyšujúci sto, a jednotlivým výkonom ich práv by mohol byť závažným spôsobom ohrozený účel a rýchly priebeh trestného stíhania, rozhodne v prípravnom konaní na návrh generálneho prokurátora o účasti poškodených v trestnom konaní najvyšší súd uznesením, ktoré sa doručí navrhovateľovi. Ak návrh nebol zamietnutý, generálny prokurátor zabezpečí, aby bolo uznesenie vhodným spôsobom zverejnené. Z preskúmaných podkladov nesporne vyplýva, že v predmetnej trestnej veci malo byť podľa doterajších zistení 671 poškodený ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9017200182 Dátum vydania rozhodnutia: 6. decembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Paluda Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:9017200182.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Dany Wänkeovej na neverejnom zasadn utí konanom 6. decembra 2017 v Bratislave, v trestnej veci vedenej na Odbore kriminálnej polície Okresné
Právna veta: Fyzickej osobe možno zbrojný preukaz z dôvodu zmeny v jej spoľahlivosti len v prípade, ak u nej tieto zmeny nastali po vydaní zbrojného preukazu. V konaní podľa tretej hlavy piatej časti O.s.p. (rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) môže súd preskúmavané rozhodnutie potvrdiť alebo ho zrušiť a vrátiť správnemu orgánu na ďalšie konanie (§ 250q ods. 2 O.s.p..) Y tomto konaní súd nie je oprávnený ukladať správnemu orgánu povinnosť vydať navrhovateľovi zbrojný preukaz, predĺžiť jeho platnosť o dobu jeho odňatia a uložiť odporcovi ako správnemu orgánu povinnos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odporca rozhodnutím zo dňa 7. mája 1997 podlá § 10 zákona č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 246/1993 Z. z.“) odňal navrhovateľovi zbrojný preukaz vydaný dňa 11. decembra 1996 na držanie a nosenie zbraní a streliva s platnosťou do 11. decembra 2001. Navrhovateľ podal včas návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia a žiadal ho zrušiť s odôvodnením, že neboli splnené zákonné dôvody na odňatie zbrojného preukazu. Poukázal na ust. § 10 ods. 1 zá
Právna veta: 1. Vzťah ústavnosti a zákonnosti je hierarchický. Zákonnosť sa odvodzuje z princípov ústavnosti a musí byť s nimi v súlade. V záujme ochrany ústavnosti aj namietané porušenie zákona môže byť predmetom konania o prijatom podnete, ak sa splnia podmienky významné pre ochranu ústavnosti. 2. Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý nie je treťou inštanciou v systéme všeobecného súdnictva, nepreskúmava námietky porušenia tých práv, ktoré sa fyzickým a právnickým osobám ustanovujú Občianskym zákonníkom, Občianskym súdnym poriadkom, Trestným zákonom, Trestným poriadkom alebo ktorýmkoľvek ďalším práv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí dňa 13. januára 1999 v senáte vo veci podnetu Ing. J. K., bytom R. S., zastúpeného JUDr. J. K., advokátom, B. B., o porušení čl. 17 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 8 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd uznesením Okresného úradu vyšetrovania Policajného zboru Slovenskej republiky v Rimavskej Sobote z 31. júla 1998 sp. zn. ČVS: OÚV-307/02-RS-1998 a uznesením prokurátora Okresnej prokuratúry v Rimavskej Sobote sp. zn. Pv 386/98 z
Právna veta: Policajt je povinný v rámci postupu podľa § 213 ods. 3 Trestného poriadku oznámiť obhajcovi len druh úkonu, teda v prípade výsluchu svedka len okolnosť, že pôjde o taký výsluch, a nie aj meno svedka. Výsledok úkonu (zápisnica o výsluchu svedka) potom môže byť použitý ako dôkaz v konaní pred súdom (§ 213 ods. 2 veta prvá Trestného poriadku), resp. pri ďalšom postupe už v predsúdnom konaní, ale len spôsobom, ktorý predpokladajú ustanovenia Trestného poriadku (teda na hlavnom pojednávaní sa primárne predpokladá osobný výsluch svedka, okrem zákonom ustanovených v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) v rámci činnosti podľa § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdoch“), na základe podnetu predsedu senátu trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu, zistil výkladové rozdiely v právoplatných rozhodnutiach senátov trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu tak, ako sú p
Právna veta: Volebné vady sa neposudzujú podľa zásad súdnictva správneho, ale podľa zásad súdnictva volebného. Volebný výsledok sa zrušuje len vtedy, ak volebná vada mohla mať vplyv na celkové rozhodnutie voličov. Dôležitým komponentom volebného súdnictva je teda zisťovanie intenzity volebných vád z hľadiska ich vplyvu na výsledok volieb. S ohľadom na uvedené možno uviesť, že vo všeobecnosti musia byť splnené tri predpoklady, aby bolo možné vyhovieť volebnej sťažnosti: 1. protizákonnosť, porušenie volebných zákonov; 2. vzťah medzi touto protizákonnosťou a neplatnosťou volieb alebo voľby kandidáta a 3. i ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 17. septembra 2008 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. S. G., B., zastúpenej advokátkou JUDr. E. G., L., za účasti Ing. G. M., B., pre namietanú neústavnosť a nezákonnosť volieb do Mestského zastupiteľstva B. konaných 2. decembra 2006 a takto rozhodol: Sťažnosť JUDr. S. G. odmieta ako zjavne neopodstatnenú. Odôvodnenie: I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 15. decembra 2006 doručená sťa
MENU