Nájdené rozsudky pre výraz: Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
208 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V občianskom súdnom konaní je súd viazaný nielen rozhodnutím súdu v trestnom konaní, o tom, že bol spáchaný trestný čin a kto ho spáchal, ale aj právnou kvalifikáciou skutku a tým aj formou zavinenia predpokladanom trestným zákonom.

Úryvok z textu:
Návrhom z 15.augusta 1990 sa žalobca domáhal proti žalovanému náhrady škody z ublíženia na zdraví, ku ktorému došlo 27.mája 1989 na tanečnej zábave, kde ho žalovaný napadol a spôsobil mu zlomeninu predkolenia s posunom úlomkov a pohmoždenie brucha. Požadoval náhradu za bolesť vo výške 2925 Kčs, za sťaženie spoločenského uplatnenia 12 000 Kčs, náhradu mzdy počas práceneschopnosti vo výške 12 915 Kčs a náhradu mzdy po skončení práceneschopnosti 2000 Kčs mesačne od 23.januára 1990. Na pojednávaní d
Právna veta: Uznanie invalidity je jedným, nie však jediným dôvodom hodným osobitného zreteľa pre zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne aozriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. Š., bývajúceho v K. , zastúpeného JUDr. D. A. , advokátom so sídlom v K. , proti žalovanej S., so sídlom v B. , IČO : X. , o zvýšenie sťaženia spoločenského uplatne nia , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 20 C 79/2007, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 25. mája 2010 sp. zn. 6 Co 125/2009, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slo
Právna veta: Existencia dôvodov pre zvýšenie odškodnenia za sťaženie spoločenského uplatnenia v zmysle ustanovenia § 7 ods. 3 vyhlášky č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov nezakladá zároveň aj existenciu dôvodov pre zvýšenie odškodnenia za bolesť a naopak.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Okresnom súde Žiar nad Hronom 21. januára 1999 si žalobca uplatnil voči žalovanému nárok na náhradu škody spôsobenej mu pracovným úrazom, ku ktorému došlo 3. novembra 1997. V rámci uplatneného nároku sa domáhal uloženia povinnosti žalovanému zaplatiť mu sumu 1 168 160,- Sk predstavujúcu 70-násobok náhrady zodpovedajúcej základnému počtu bodov hodnotenia bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia. V priebehu konania po podaní znaleckého posudku, v ktorom súdny znalec podal
Právna veta: Pojmy bolesť, sťaženie spoločenského uplatnenia a pojmy výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia nie sú totožné, preto podlá § U ods. 1 zákona č. 437/2004 Z. z. treba podlá doterajších predpisov posudzovať bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia a ich hodnotenie, ale výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa riadi zákonom č. 457/2004 Z. z.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobcu: M. O., bytom v M., zast. JUDr. D., advokátom so sídlom v K., proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie v Bratislave, Ulica 29. augusta č. 8, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 223-3205/2007, 1107033611, zo dňa 17. augusta 2007, na odvolanie žalobcu proti
Kľúčové slová: uznanie viny obžalovanéhozavinenie poškodenéhorozhodnutie o návrhu na dohodu o vine a treste
Zbierka NS 3/2019
R 26/2019
Právna veta: Sama skutočnosť, že rozsudkom trestného súdu bola schválená dohoda prokurátora a obvineného o vine a treste, bez ďalšieho neznamená, že škoda bola spôsobená výlučným zavinenímobvineného a civilný súd v spore o náhradu škody nezbavuje povinnosti zaoberať sa otázkou, či, do akej miery a v akom rozsahu sa na vzniknutej škode podieľalo aj konanie poškodeného (§ 441 Občianskeho zákonníka).

Úryvok z textu:
1. Žalobca sa žalobou doručenou Okresnému súdu Senica 27. júla 2010 domáhal, aby žalovaným bola spoločne a nerozdielne uložená povinnosť zaplatiť mu náhradu za vytrpenú bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia vo výške 14 742 € s úrokom z omeškania 9 % ročne od 22. mája 2010 do zaplatenia. Poukázal na to, že rozsudkom Okresného súdu Senica z 13. decembra 2007 sp. zn. 2 T 179/2007 bola v zmysle § 334 ods. 4 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku (ďalej len „Trestný poriadok“) schválená do
Meritum Zrušujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4MCdo/19/2011 6709201098 25.10.2012 JUDr. Lubor Šebo ECLI:SK:NSSR:2012:6709201098.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. R. K., bytom K., zastúpeného JUDr. Petrom Harakálym, advokátom v Košiciach, Kováčska 28, proti žalovanej KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, so sídlom Bratislava, Štefanovičova 4, IČO:00585441,
Meritum o náhradu škody z ublíženia na zdraví
Najvyšší súd 4 M Cdo 19 /20 11 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu Ing. Ľ. S., bytom S., zastúpeného JUDr. P. H. , advokátom v K. , pr oti žalovanej K. , a.s., V. , so sídlom B. , IČO: X. , o náhradu škody z ublíženia na zdraví , ved enej na Okresnom súde Zvolen pod sp. zn. 15 C 14/2009, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okresn ého súdu Zvolen zo 14. októbra 2010 č.k. 15 C 14/20
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
4Sžso/64/2009 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Violy Takáčovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcu: M., bytom R., zastúpeného JUDr. P., advokátom so sídlom K., proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ústredie, Ul. 29. augusta 8, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, o odvolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského sú
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Viery Nevedelovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu Š. J., zastúpeného advokátom JUDr. D. A., proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8-10, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia žalovanej č. 223- 1375/2008 zo dňa 19.marca 2008, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č.k. 6S/5
Meritum náhradu škody za bolesť a sťaženie spoloč. uplatnenia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/66/2018 2610207282 21. marca 2019 JUDr. Emil Franciscy ECLI:SK:NSSR:2019:2610207282.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudcov JUDr. Daniely Sučanskej a Mgr. Dušana Čima v spore žalobcu P. W., bývajúceho v Z., zastúpeného spoločnosťou OLEXOVA VASILISIN s.r.o., so sídlom v Bratislave, Gorkého č. 6
MENU