Nájdené rozsudky pre výraz: výška obchodného podielu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
75 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným, nado­budnutý manželmi alebo jedným z nich za trvania manželstva a z prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, predstavuje majetok (hodnotu), ktorý sa v rámci konania o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov vyporiadava. Pri oceňovaní obchodného podielu v spoločnosti s ručením ob­medzeným v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva sa vychádza z jeho stavu v dobe zániku tohto spoluvlastníctva, av­šak z obvyklej cen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Žilina medzitýmnym rozsudkom z 1. júla 2004, č. k. 6 C 260/2002-132, určil, že „hodnota obchodných podielov, ktoré mal ku dňu právoplatnosti zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov odpor­ ca v obchodných spoločnostiach, je predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov - účastníkov". Krajský súd v Žiline, konajúci o odvolaní odporcu, rozsudkom z 23. februára 2005, sp. zn. 6 Co 274/04, potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa a vo výroku svojho rozsudku tiež
Právna veta: Súd nemôže predbežným opatrením zakázať registrovému súdu vykonať zápis spoločnosti v obchodnom registri. V konaní vo veciach obchodného registra, ktoré sa začína na návrh fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej sa zápis v registri týka, alebo osôb oprávnených na to podľa zákona, nemožno predbežným opatrením súdu odňať právomoc registrového súdu o návrhu rozhodnúť, v dôsledku čoho ust. § 76 ods. 2 OSP je nepoužiteľné. Súd v konaní o určenie neplatnosti zmluvy o prevode obchodného podielu nemôže predbežným opatrením určiť, že až do právoplatnosti rozhodnutia o neplatnosti zmluvy o prevo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením Krajský súd v B. zakázal vykonať zmenu zápisu v obchodnom registri Okresného súdu B. I. v odd. Sro. spoločnosti A.-I., s. r. o., o prevode obchodného podielu odporcu 1) na odporcu 2) do právoplatnosti skončenia konania vedeného na Krajskom súde v B., sp. zn. 33 Cb 36/98, o určenie neplatnosti právneho úkonu s tým, že dovtedy sú spoločníkmi spoločnosti Ing. Z. H. v 1/5 a J. U. v 4/5 podielu celej spoločnosti. Ďalej súd zakázal odporcovi 2) nakladať s jeho obchodným podielom
Právna veta: 1. Pojem obchodný podiel sa vzťahuje výlučne na spoločnosť s ručením obmedzeným a predstavuje majetkové, ako aj nemajetkové práva a povinnosti spoločníka a tomu zodpovedajúcu účasť na spoločnosti, t. j. prestavuje podiel na riadení rozhodovaní a kontrole činnosti obchodnej spoločnosti (§ 114 ods.1 OBZ). Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel v spoločnosti (§ 114 ods. 2 OBZ). S účinnosťou zmluvy o prevode obchodného podielu voči spoločnosti prechádzajú na nadobúdateľa obchodného podielu všetky práva a povinnosti pôvodného spoločníka (majetkové a nemajetkové práva) a nadobúda právne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Ob do 10/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členiek senátu JUDr. Viery Pepelovej a JUDr. Gabriely Mederovej, v právnej veci žalobcu: Ing. R. Z. , nar. X. , Z. , zastúpený advokátom JUDr. A. B. , J., proti žalovanému: I.. A. , s. r. o., V. , IČO: X. , zastúpený advokátom J. B. , H. , o zaplatenie 15 933,08 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresn
Právna veta: Pre posúdenie pohľadávky veriteľa ako podriadenej pohľadávky v zmysle ustanovenia § 95 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) sa pri jednoznačnom preukázaní spriaznenosti veriteľa s úpadcom v zmysle ustanovenia § 9 ods. 3 ZKR zohľadňuje jedine časové hľadisko vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu. Moment vyhlásenia konkurzu je zároveň relevantný iba v súvislosti s tým, či bol vyhlásený pred účinnosťou novely ZKR realizovanou zákonom č. 348/2011 Z. z. alebo po nej. Otázka času vzniku pohľadávky je z tohto dôvodu irelevantná.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a : 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 31. mája 2018, č. k. 7Cbi/7/2016-153 žalobu zamietol a žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi v celom rozsahu. Medzi stranami sporu nebolo sporné, že dôvody popretia pohľadávky nesmerujú ani k právnemu dôvodu vzniku, ani k výške, ale výlučne a iba k poradiu uspokojenia, a to z dôvodu zistenej spriaznenosti veriteľa a úpadcu. Z vykonaného dokazovania
Meritum o zaplatenie 209 121,69 eur s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Obdo 5 1/2011 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Mgr. V. F. , nar . X. bytom B. , zastúpen ý Advokátskou kanceláriou A. H. , s. r. o., Žilina proti žalovan ému M. H. , nar. X. , bytom Š.M. , zastúpen ý advokátom Mgr. Ľ. K. , Č.M. , o zaplatenie 209 121,69 eur s prísl ., vedenej na Okresnom súde M artin pod sp. zn. 1 7 Cb 1 42 /2009, na dovolan ie žalovan ého proti rozsudku Krajského súdu v Žiline č. k. 13 Cob 3
Meritum o neplatnosť darovacej zmluvy
Najvyšší súd 5 Obo 73/200 9 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. V. P. nar. X. , bytom v H. , zastúpeného JUDr. P. B. advokátom, so sídlom v H. , proti žalovanému v 1. rade: S. L. K. , spol. s r. o., so sídlom v H. IČO: X. , zastúpenému JUDr. M. K. advokátom, so sídlom v H. žalovanému v 2. rade: S. L. K. a M. , spol. s r. o. , so sídlom v H. IČO: X. zastúpenému JUDr. J. K. CSc, advokátom, so sídlom v K. , za účasti vedľaj
Meritum o zaplatenie 46 612,46 eur s prísl.
Najvyšší súd 5 Ob do 39/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Naj vyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. Š.Š. - A. , Ž.C. , IČO: X. , zastúpeného advok átom JUDr. J.V. , AK V.M.V. proti žalovanému : A. , s. r. o. , V.L. , IČO: X. , o zaplatenie 46 612,46 e ur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 6 Cb 90/06, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 13. a príla 2011, č. k. 41 Cob 164/2010 -406, takt
Meritum o určenie neplatnosti zmluvy o prevode obch. podielu
Najvyšší súd 1 Obo 55 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: K. , spol. s r.o., B. , J., Č. , IČO: X. proti žalovanému: 2/ Š.T. , P., B. , zast. JUDr. M.F. , advokátom, Ž. , B. , o určenie neplatnosti zmluvy o prevode obchodného podielu , na odvolanie žal ovaného v 2/ rade proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 17.03.2010, č. k. 28 Cb 64/2002 -145, takto r o z h o d o l: Najvyšší súd Slovenskej republiky
Meritum o určenie neplatnosti zmlúv o prevode obchodných podielov
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6 Obo 108/2007 6 Ndob 17/2008 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Dariny Ličkovej v právnej veci žalobcu: 1/ B., s.r.o., so sídlom Š.X., S., IČO: X. a žalobcu: 2/ Doc. PhDr. N.M., CSc., bytom Z.X., S., obaja zastúpení advokátkou Mgr. S.D., Š.X., B., proti žalovanému: 1/ A.B., žalovanej 2/ M.B., obaja bytom A.X.,
MENU