Nájdené rozsudky pre výraz: výsluch obžalovaného

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 172

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

101 dokumentov
1272 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Vrátiť vec prokurátorovi na došetrenie podľa § 221 ods. 1 Trestného poriadku môže súd len vtedy, ak sú súčasne splnené dve podmienky spočívajúce v tom, že výsledky hlavného pojednávania poskytujú podklad pre záver, že okolnosti, z ktorých vychádzala obžaloba sa podstatne zmenili a zároveň stav objasnenia veci vyžaduje, aby sa vykonalo ďalšie vyšetrovanie. V záujme zistenia, či sú obe podmienky naplnené, musí súd vykonať na hlavnom pojednávaní všetky rozhodujúce dôkazy, aby mohol objektívne zistiť existenciu podstatnej zmeny okolností prípadu. II. Rozhodnutie podľa § 221 ods. 1 Trestné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obžalovaného F. T. vedenej na Krajskom súde v T., sp. zn. 1 T 5/99, na základe sťažnosti krajského prokurátora proti uzneseniu krajského súdu z 15. júna 1999 o vrátení veci prokurátorovi v zmysle § 221 ods. 1 Trestného poriadku, podlá § 149 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku zrušil napadnuté uznesenie a krajskému súdu uložil, aby o veci znovu konal a rozhodol. Z odôvodnenia: Krajský prokurátor v T. podal dna 2. marca 1999, c. k. 1 kv 38/97-15
Meritum Drogy
Právna veta: Trestný čin nedovolenej výroby a držania omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov podľa § 187 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Trestného zákona v znení zákona č. 248/1994 Z. z. [v súčasnosti § 187 ods. 5 písm. c/, písm. d/ Trestného zákona] je poruchovým trestným činom, ktorého ťažším následkom v zmysle § 6 písm. a/ Trestného zákona je spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví viacerých osôb alebo smrti z nedbanlivosti. Preto je vylúčený jednočinný súbeh tohto trestného činu s trestným činom neposkytnutia pomoci podľa § 207 ods. 1 Trestného zákona, ktorý je úmyselným, ohrozovacím trestným činom a vo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe odvolania krajského prokurátora a obžalovaných M. N., M. K. a A. K. proti rozsudku Krajského súdu v B. z 12. septembra 2000, sp. zn. 1 T 48/99, podlá § 258 ods. 1 písm. b), c), d) Trestného poriadku zrušil napadnutý rozsudok v celom rozsahu a podlá § 259 ods. 1 Trestného poriadku vrátil vec krajskému súdu, aby ju v potrebnom rozsahu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Krajský súd v B. rozsudkom z 12. septembra 2000, sp. zn. 1 T 48/99, uznal obžal
Právna veta: I. Materiálnym obsahom práva obvineného na obhajobu a jeho súčasťou je aj právo obhajovať sa prostredníctvom obhajcu, pričom na uplatnenie tohto práva mu musí byť poskytnutá reálna možnosť. Preto výsluch obvineného, ktorý nie je neodkladným alebo neopakovateľným úkonom (§ 160 ods. 5 Trestného poriadku) a ktorý je vykonávaný v čase, keď obvinený nemá obhajcu, hoci ide o prípad nutnej obhajoby, je dôkazom absolútne neúčinným a nemožno ho v trestnom konaní použiť. V takom prípade napraviť chybu takto vykonaného dôkazného prostriedku nemôže ani obvinený svojím vyhlásením, že súhlasí s výsluchom be ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky: I. Podľa § 257 písm. b) Trestného poriadku zrušil rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 10. novembra 2000, sp. zn. Z-2 1 T 139/96, vo vzťahu k obžalovanému R. K. a z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 1 písm. e) Trestného poriadku trestné stíhanie tohto obžalovaného zastavil. II. Podľa § 258 ods. 1 písm. a), písm. b), písm. d), ods. 2 Trestného poriadku zrušil napadnutý rozsudok v celom rozsahu u obžalovaných T. B., J. M., M. P., B. P. a M. V. a so zreteľom na
Meritum uznesenie
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí v Bratislave 27. septembra 2007 v trestnej veci obžalovaného Mgr. M pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 5 Tr. zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov a iné o odvolaní obžalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Nitre zo 17. mája 2007, sp. zn. 2 T 4/2003, takto r o z h o d o l : Podľa § 258 ods. 1 písm. b/, p
Meritum odvolania krajského prokurátora a obžalovaného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému B. S. a spol. pre trestný čin vraždy spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 219 ods. 1, ods. 2 písm. j/ Tr. zák. a iné účinného do 1. januára 2006, na neverejnom zasadnutí v Bratislave 28. novembra 2007 o odvolaní krajského prokurátora v Trnave a obžalovaného B. S. proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 12. júla 2007, sp. zn. 2T 12/2005, rozhodol t a k
Právna veta: V konaní pred súdom (o ktorý prípad v posudzovanej veci ide) podáva návrh na predĺženie lehoty trvania väzby podľa § 71 ods. 2 Tr. por. predseda senátu (§ 71 ods. 3 Tr. por.), pričom tento návrh musí byť najvyššiemu súdu doručený najneskôr 10 (desať) dní pred skončením príslušnej lehoty (§ 71 ods. 4 Tr. por.). Pokiaľ nie je návrh uvedeným spôsobom predložený, musí predseda senátu prepustiť obvineného na slobodu najneskôr deň po uplynutí lehoty, na ktorú bolo trvanie väzby obmedzené. Tieto formálne podmienky boli v prejednávanej veci dodržané, preto sa najvyšší súd mohol podaným návrhom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí v Bratislave 13. decembra 2007 v trestnej veci obžalovaného M. K. pre trestný čin sexuálneho násilia podľa § 241a ods.1 Tr. zák. ako obzvlášť nebezpečný recidivista podľa § 41 ods. 1 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 a iné, o návrhu predsedu senátu Okresného súdu Bratislava III na predĺženie lehoty trvania väzby obžalovaného, takto r o z h o d o l : Podľa §
Meritum Skrátenie dane a poistného spolupách.
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obžalovaného I V B pre trestný čin skrátenia dane a poistného spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 148 ods. 1, ods. 5 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 a iné na neverejnom zasadnutí konanom 10. januára 2008 v Bratislave o sťažnosti obžalovaného I V B proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 30. novembra 2007, sp. zn. 4T 6/2002, rozhodol t a k t o : Podľa § 148 ods.
Meritum dovolanie obvineneho
N a j v y š š í s ú d 2 Tdo 50/2007 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Majchráka a sudcov JUDr. Petra Krajčoviča a JUDr. Ing. Antona Jakubíka v trestnej veci proti obvinenému J. P., vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod sp. zn. 1 T 180/2005, prerokoval na neverejnom zasadnutí 19. februára 2008 v Bratislave dovolanie, ktoré podal obvinený J. P. prostredníctvom obhajcu JUDr. R. H. proti uzneseniu Kra
Meritum odvolanie krajskej prokuratorky
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému I. T . , pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 5 Tr. zák. v znení účinnom do 1. januára 2006 (ďalej iba Tr. zák.) na neverejnom zasadnutí 26. februára 2008 v Bratislave prejednal odvolanie, ktoré podala krajská prokurátorka v Trenčíne proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 5. decem- bra 2005, sp. zn. 21 T 1/03 a rozhodol t a k t o : Podľa § 25
Meritum odvolanie prokurátora
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obžalovaného Ľ. L. a spol. pre trestný čin skrátenia dane podľa § 148 ods. 1, ods. 3 písm. a/, ods. 5 Tr. zák. v znení účinnom do 31. decembra 2005 a iné na neverejnom zasadnutí 27. februára 2008 v Bratislave prerokoval odvolanie krajského prokurátora proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 20. júna 2003, sp. zn. 3T 37/1998, a rozhodol t a k t o : Podľa § 258 ods. 1 pí
MENU