Nájdené rozsudky pre výraz: výsluch svedka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1078

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

778 dokumentov
7308 dokumentov
21 dokumentov
12 dokumentov
50 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Je porušením práva obvineného na obhajobu, ak jeho obhajca nebol riadne upovedomený o výsluchu svedka, hoci o ňom mal byť upovedomený a tento úkon bol vykonaný v jeho neprítomnosti. II. Predpokladom aplikácie ustanovenia § 211 ods. 3 Trestného poriadku je, že výsluch svedka, výpoveď ktorého sa má na hlavnom pojednávaní prečítať podľa tohto ustanovenia, bol vykonaný spôsobom zodpovedajúcim ustanoveniam Trestného poriadku, svedok bol pred výsluchom, ktorého sa zápisnica týka, o svojom práve odoprieť výpoveď riadne poučený a výslovne vyhlásil, že toto právo nevyužíva a obhajca mal možnosť s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 148 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku sťažnosť krajského prokurátora proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 18. septembra 2002, sp. zn. 1 T 17/02, zamietol. Z odôvodnenia: Krajský prokurátor v Bratislave podal 9. júla 2002 na Krajskom súde v Bratislave obžalobu na obvineného J. P. pre skutok právne posúdený ako trestný čin vraždy podľa § 219 ods. 1 Trestného zákona, ktorý mal spáchať tak, že 14. marca 2002 vo večerných hodinách v priestore sp
Kľúčové slová: ochrana svedkavýsluch svedka
R 17/2006
Právna veta: V prípade, ak by splnenie zákonnej povinnosti dostaviť sa na predvolanie súdu a vypovedať ako svedok znamenalo vážne nebez- pečenstvo porušenia základného práva svedka na život, resp. ďal- ších jeho práv ako aj právo jemu blízkych osôb (§ 101 ods. 4 Trestné- ho poriadku), je povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní využiť oprávnenia vyplývajúce im z Trestného poriadku, či osobit- ného predpisu (zákona č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), aby spomenuté nebezpečenstvo mohlo byť eliminované alebo celkom vylúčené. Takto treb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému M. Š. a spol., na základe sťažnosti svedka L. R. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 29. októbra 2003, sp. zn. 2 T 33/97, podľa § 149 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku zrušil napadnuté uznesenie a krajskému súdu uložil, aby o veci znovu konal a rozhodol. Z o dôvo d n e n i a : Predseda senátu Krajského súdu v Banskej Bystrici uznesením z 29. ok­ tóbra 2003, sp. zn. 2 T 33/97, uložil podľa § 66 ods. 1 Trestnéh
Právna veta: I. Pokiaľ medzinárodná zmluva umožňuje prítomnosť obhajcu obvineného pri výsluchu svedka za predpokladu, že s tým dožiadaná strana súhlasí, v prípade, ak obhajca obvineného oznámi vyšetrovateľovi, že sa úkonu chte zúčastniť, je vyšetrovateľ v zmysle § 165 ods. 2 Trestného poriadku povinný oznámiť obhajcovi čas a miesto konania úkonu (okrem prípadu, keď vykonanie úkonu nemožno odložiť a vyrozumenie obhajcu nemožno zabezpečiť), ak úkon vykonáva sám alebo urobiť opatrenia na možnosť uplatnenia tohto práva, ak o vykonanie úkonu požiadal dožiadaný orgán. II. Zápisnica o výsluchu svedka, ktorý bo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na sťažnosť krajského prokurátora Najvyšši súd Slovenskej republiky podľa §149 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku napadnuté uznesenie Krajského súdu v Ž. z 18. apríla 2000, sp. zn. 3T 37/98, zrušil a Krajskému súdu v Ž. prikázal, aby o veci znovu konal a rozhodol. Z odôvodnenia: Napadnutým uznesením Krajského súdu v Ž. po predbežnom prejednaní obžaloby podanej na obvineného Ľ. L. a spol., pre trestný čin skrátenia dane podľa § 148 ods. 1, 3 písm. a), ods. 5 Trestného zákona a ďalšie trestné
Právna veta: Možnosť (a teda právo) klásť otázky svedkovi zo strany účastníkov konania so súhlasom súdu vyplýva z ustanovenia § 126 ods. 3 O.s.p. Taktiku prípravy, realizácie i samotný priebeh výsluchu svedka realizuje súd spravidla tak, že najprv zistí totožnosť svedka, jeho vzťah ku konaniu a jeho účastníkom, poučí svedka o jeho procesných právach a povinnostiach (najmä práve odoprieť výpoveď a trestných následkoch krivej výpovede), následne svedka vyzve, aby súvisle vypovedal o predmete výsluchu, na jeho doplnenie mu súd a následne s jeho súhlasom i účastníci môžu klásť otázky. Realizácia namietan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 1 35 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. K. , bývajúce ho v T. , zastúpen ého JUDr. P. K. , advokát om v B. , proti žalovaným 1/ M. D. , bývajúcemu v T. , 2/ Ing. D. B. , bývajúcej v T. , 3/ Ing. L. D. , bývajúcej v T. , zastúpených Advokátskou kanceláriou P.P. , s.r.o., so sídlom v T. , v mene ktorej koná advokát JUDr. Ing. P. P., o určenie, že dôvody vydedenia nie sú dané , vedenej na Okresnom súd
Právna veta: Podľa § 263 ods. 3 písm. c/ Tr. por. zápisnica o výpovedi spoluobžalovaného alebo svedka sa môže prečítať aj vtedy, ak bol výsluch vykonaný spôsobom zodpovedajúcim ustanoveniam tohto zákona a taká osoba na hlavnom pojednávaní bez oprávnenia odoprela vypovedať. Keď teda samosudca na jednej strane odopretie svedeckej výpovede považoval za oprávnené, dostal sa tak do logického rozporu pri aplikácii § 263 ods. 3 písm. c/ Tr. por., keď prečítal predmetnú výpoveď Ľ. B. z dôvodu, „že bez oprávnenia odoprela vypovedať“. V danom prípade ale takému postupu bránila skutočnosť rozdielneho procesného posta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Milana Lipovského na neverejnom zasadnutí konanom dňa 31. júla 2012 prerokoval dovolanie, ktoré podal obvinený P. K. , prostredníctvom obhajcu JUDr. D. K. , advokáta v Novom Meste nad Váhom , proti rozsudku Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom z 3. mája 2011, sp. zn. 1T 98/2010, v spojen
Právna veta: Ustanovenie § 275 Tr. por. realizuje právo obvineného na obhajobu, pričom posledné slovo je legálny spôsob ovplyvňovania súdneho rozhodnutia obvineným v jeho prospech. Porušenie tohto zákonného ustanovenia predstavuje zásadný spôsob porušenia práva na obhajobu, čím je daný dôvod dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. Podľa zápisnice o hlavnom pojednávaní okresný súd o procesnom úkone po vyhlásení dokazovania za skončené udelil slovo na záverečné reči, ktoré predniesli prokurátor, splnomocnenec poškodených a obvinený; následne súd vyhlásil rozsudok. V tomto konaní podľa zápisnice o hla ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jána Mihala a JUDr. Jany Serbovej na verejnom zasadnutí v Bratislave 30. januára 2008 v trestnej veci obvineného M pre prečin ohrozovania pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 Tr. zák. a iné, vedenej na Okresnom súde v Bardejove pod sp. zn. 2 T 159/2006, o dovolaní podanom ministrom spravodlivosti S
Právna veta: Ak svedok pri výsluchu na hlavnom pojednávaní uvedie, že si už presne nepamätá okolnosti, o ktorých má vypovedať, je potrebné ho vyzvať, aby napriek tomu najprv uviedol súvislý popis dotknutých skutočností (§§ 261 ods. 3, 132 ods. 1 Trestného poriadku). Až potom môže byť na odstránenie rozporov oproti skoršej výpovedi svedka použitý postup predložením zápisnice o tejto výpovedi podľa § 264 Trestného poriadku. Dodržanie takého postupu musí zabezpečiť predseda senátu (§ 253 ods. 1 Trestného poriadku) aj v prípade, že výsluch svedka vykonáva strana (§ 261 ods. 3 Trestného poriadku).

Úryvok z textu:
Najvyšší sú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci obvinené ho slob. prof. sl. A. K. pre prečin výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. na neverejnom zasadnutí v Bratislave 18. júna 2013 o dovolaní obvineného proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 30. mája 2012, sp. zn. 23 Tov 3/2012 , po
Kľúčové slová: pokračovací trestný činvýsluch svedka
R 94/2002
Právna veta: I. Jednotu trestného skutku, ktorý zakladá pokračovací trestný čin, nie je možné - ani vzhľadom na ustanovenie § 16 ods. 1 Trestného zákona - narušiť jeho rozdelením podľa možného právneho posúdenia v zmysle postupne účinných noviel Trestného zákona. II. V zmysle § 89 ods. 19 Trestného zákona sa za čas spáchania pokračovacieho trestného činu, ktorý tvorí jediný skutok, považuje čas ukončenia trestného činu, to znamená okamih, kedy bol ukončený posledný útok a posudzuje sa podľa súhrnu právnych noriem účinných v tomto čase. Podľa tohto súhrnu právnych noriem sa však posudzujú aj všetky predc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z podnetu sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor Slovenskej republiky v prospech obvinených G. B. a V. B., zrušil Najvyšší súd Slovenskej republiky právoplatný rozsudok Okresného súdu L. z 26. marca 2001, sp. zn. 4 T 149/00, aj nadväzujúce uznesenie Krajského súdu v N. z 24. mája 2001, sp. zn. 3 To 132/01, a okresnému prokurátorovi v L. prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu L. z 26. marca 2001, sp.
Právna veta: Policajt je povinný v rámci postupu podľa § 213 ods. 3 Trestného poriadku oznámiť obhajcovi len druh úkonu, teda v prípade výsluchu svedka len okolnosť, že pôjde o taký výsluch, a nie aj meno svedka. Výsledok úkonu (zápisnica o výsluchu svedka) potom môže byť použitý ako dôkaz v konaní pred súdom (§ 213 ods. 2 veta prvá Trestného poriadku), resp. pri ďalšom postupe už v predsúdnom konaní, ale len spôsobom, ktorý predpokladajú ustanovenia Trestného poriadku (teda na hlavnom pojednávaní sa primárne predpokladá osobný výsluch svedka, okrem zákonom ustanovených v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) v rámci činnosti podľa § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdoch“), na základe podnetu predsedu senátu trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu, zistil výkladové rozdiely v právoplatných rozhodnutiach senátov trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu tak, ako sú p
MENU