Nájdené rozsudky pre výraz: výstavba domu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 53

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

22 dokumentov
447 dokumentov
3 dokumenty
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Dobré mravy
Kľúčové slová: súlad s dobrými mravmidobré mravy
R 24/2019
Právna veta: Zriadenie záložného práva k rozostavanému domu vlastníkom domu a jeho stavebníkom bez vedomia a súhlasu ostatných (všetkých) stavebníkov v čase, keď vlastník a stavebník už má uzavretú zmluvu o výstavbe domu s ďalšími (viacerými) stavebníkmi, ktorí sa po dokončení stavby domu majú stať vlastníkmi v ňom sa nachádzajúcich bytov a nebytových priestorov, je v rozpore s dobrými mravmi (§ 3 ods. 1 a § 39 Občianskeho zákonníka).

Úryvok z textu:
1. Žalobou podanou na Okresnom súde Bratislava I (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo "prvoinštančný súd" alebo „okresný súd“) dňa 31. 12. 2003 pôvodne proti právnemu predchodcovi žalovanej 1/ ISTROBANKE, a. s. a neskôr aj proti Gard-invest spol. s r. o. (majúcej pôvodný názov GARDEN spol. s r. o.) ako žalovanej 2/ (na majetok ktorej bol v priebehu konania uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1K/19/2007-133 z 3. 1. 2008, právoplatným 25. 1. 2008, vyhlásený konkurz), po pripustení jej
Právna veta: Preto ustanovenie § 635 umožňuje dohodnúť cenu podľa rozpočtu. Pri takto určenej cene bude pre jej výšku rozhodujúce množstvo práce a náklady zahrnuté do rozpočtu. Práce a náklady, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu, možno totiž účtovať iba vtedy, keď a) ich objednávateľ písomne schválil, alebo b) objednávateľ práce dodatočne písomne objednal. Ustanovenie § 635 OZ pri dohode o cene predpokladá úplný rozpočet. Požadovať zvýšenú cenu oproti cene určenej podľa rozpočtu môže zhotoviteľ iba v prípade splnenia všetkých nasledovných predpokladov, a to a) ak v čase od uzavretia zmluvy do jej splnenia d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1 Cdo 235/2006 1Cdo 239/2006 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Bajánkovej a členov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Oľgy Trnkovej v právnej veci žalobcu: S., zastúpený JUDr. J., advokátkou v L., proti žalovaným : 1/ I. 3300/X.,2/ D., obaja zast. Mgr. I., advokátom v L., o zaplatenie 88 743 Sk s prísl., ktorá sa viedla na Okresnom súde L. pod sp.zn. 13 C 100/2001, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline
Kľúčové slová: vydanie veci
R 21/1993
Právna veta: Ak bola nehnuteľnosť vyvlastnená za účelom umožnenia detskej pionierskej rekreácie, ale táto slúžila vždy iba rekreácii dospelých, sú splnené podmienky § 6 ods. 1 písm. i/ zák. č. 87/1991 Zb.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť uzavrieť s ním dohodu podľa § 5 ods. 3 zák.č. 87/1991 Zb. o vydaní nehnuteľností z dôvodu, že nehnuteľnosti nikdy neslúžili účelu, pre ktorý boli vyvlastnené. Okresný súd v Liptovskom Mikuláši žalobe vyhovel a uložil žalovanému povinnosť uzavrieť so žalobcom dohodu o vydaní nehnuteľnosti a to pozemku vedeného v EN v Liptovskom Mikuláši na liste vlastníctva č. 138, evidenčný list č. 305, ako parc.č. EN č.50/2, ostatné o výmere 1452 m2, poze
Kľúčové slová: konanie o dedičstvededičstvoprávny nástupca poručiteľa
R 3/2015
Právna veta: Ak nebol zachovaný postup upravený ustanoveniami § 175a až § 175zd Občianskeho súdneho poriadku, nemožno ho obchádzať žalobou, ktorou sa právny nástupca poručiteľa domáha určenia, že je (spolu)vlastníkom veci patriacej do dedičstva.

Úryvok z textu:
Okresný súd Poprad rozsudkom z 30. apríla 2010 č.k. 13 C 191/2009-102 zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali určenia, že sú podielovými spoluvlastníkmi (žalobkyňa 1/ v podiele 4/12, žalobca 2/ v podiele 1/12 a žalobca 3/ v podiele 1/12) nehnuteľností v katastrálnom území X., ktoré sú na liste vlastníctva č. X. vedené ako dom súpisné č. X postavený na parcele č. X – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 383 m2 (ďalej len „sporný dom“). V odôvodnení uviedol, že žalobcovia nepreukázali exis
Právna veta: Účastník konania má právo na také odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t.j. s uplatnením nárokov a obranou proti takému uplatneniu. Úvahy súdu o skutkových, ale aj právnych záveroch musia byť riadne a zrozumiteľne odôvodnené tak, aby nevznikali pochybnosti o zákonnosti rozhodnutia najmä zo strany účastníkov konania, ktorým je takéto rozhodnutie určené. Rozhodovacia činnosť súdov predstavuje jeden zo spôsobov realizácie objektívneho práva za účelom nápravy jeho nes ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Ing. arch. J. M. , bývajúceho v T., 2/ J. V. , bývajúceho v T., 4/ K. K. , bývajúcej v T., 4a/ A. P., bývajúceho v T., 4b/ T. P. , bývajúceho v T. , 5/ P. V. , bývajúceho v T. , proti žalovaným 1/ Z. , spol. s r. o., so sídlom v T. , zastúpenému JUDr. D. V. , advokátkou v B. , 2/ Mestu Trenčín , Trenčín, Mierové námestie 2, zastúpenému JUDr. D. B. , advokátkou v T. , 3/ S., s
Právna veta: Zákon č. 308/2000 Z.z. ukladá povinnosť „objektivity“ a „nestrannosti“ pri informovaní nie štátu v rámci jeho pozitívneho záväzku, ale vysielateľom pôsobiacim na mediálnom trhu (povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov). Pojmy „objektívnosť“ a „nestrannosť“ sú neurčitým právnym pojmom, ktorý treba vykladať vzhľadom na okolnosti jednotlivého prípadu, ako aj na účel, ktorý v tej-ktorej spoločnosti a dobe plnia, v súvislosti s ústavnou garanciou slobody prejavu. Uvedené pojmy boli zakotvené v slovenskom právnom poriadku už záko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1014200314 Dátum vydania rozhodnutia: 29. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Petra Príbelská Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1014200314.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Milana Mora vu, v právnej veci žalobcu: MAC TV s.r.o., so sídlom Brečtanová 1, Bratislava, IČO: 00 618 322, zastúpen
Právna veta: Inštitút opravy chýb v katastrálnom operáte slúži k uvedeniu údajov katastra do súladu s listinami založenými v zbierke listín. Nie je prostriedkom k rozhodovaniu o správnosti zápisu vecného práva k nehnuteľnostiam. Opravou chýb v katastrálnom operáte sa tak nemenia právne vzťahy k nehnuteľnostiam. Okresný úrad nie je príslušný rozhodovať o vlastníckom práve k nehnuteľnostiam. Rozhodovaním v konaní o oprave chyby v katastrálnom operáte sa rieši len otázka, kto bude evidovaný ako vlastník určitých nehnuteľností v katastri. Rozhodnutie z tohto konania nemá hmotnoprávne, ale iba evidenčné účinky ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sžr/4 7/2014 Slovenskej republiky ROZSUDO K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIK Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Petra Paludu , v právnej veci žalobcu : JUDr. Š. L. , nar. X. , Z. , proti žalovanému: Okresný úrad Nitra , Štefánikova trieda č. 69 , 949 01 Nitra (predtým Správa katastra Nitra), o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalované ho č. Xo 9/2013 -4/Zv z
Právna veta: V konaní o dodatočnom povolení stavby je nevyhnutné skúmať otázku, či dodatočné povolenie nie je v rozpore s chránenými verejnými záujmami, pričom verejným záujmom sa v tejto súvislosti rozumejú záujmy chránené osobitnými zákonmi, všeobecne záväznými vyhláškami, nariadeniami, záväznými časťami slovenských technických noriem a pod.. Posúdenie súladu s nimi vykonáva príslušný stavebný úrad. V súlade s technickou normou, vzťahujúcou sa na hromadné garáže (STN 73 6058). sú státia v hromadnej garáži radené pri vnútornej komunikácii alebo vo viacerých radoch za sebou. Norma určuje minimálny priestor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2Sž o/ 2 1 9 / 2 0 1 0 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Ková čovej a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Jozefa Milučkého , v právnej veci žalobkyne : JUDr. M. P. , K. , proti žalovanému: Krajský stavebný úrad v Bratislave , Lamačská cesta 8, Bratislava, s pribratými účastn íkmi konania: 1/ Ing. J. S. , CSc., V. , 2/ M
Právna veta: Pre rozhodnutie o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva súdom prikázaním veci niektorému (niektorým) z podielových spoluvlastníkov za primeranú náhradu, sú v § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka zakotvené tri kritériá, a to veľkosť spoluvlastníckych podielov, účelné využitie veci a prípadné násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Závery súdu o veľkosti spoluvlastníckych podielov, o tom, kto môže predmet spoluvlastníctva po jeho vyporiadaní využiť účelnejšie, prípadne o násilnom správaní podielového spoluvlastníka, sú závermi skutkovými, a nie práv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanske j a JUDr. Eleny Siebenstichovej , v právnej veci navrhovateľa P. O. , bývajúceho v L.L. , zastúpeného advokátskou kanceláriou J., s.r.o. so sídlom v Č. , IČO: 36866849, proti odporcom 1/ E. O. , bývajúcej v L.L. , 2/ G. O. , bývajúcemu v L.L. , zastúpenému Advokátskou kanceláriou J., s.r.o. so sídlom v Ž. , IČO: X. , 3/ I.
MENU