SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1346318
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
18.04.2021 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: vystavenie náhradného cestovného dokladu


Približný počet výsledkov: 61 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vystavenie náhradného cestovného dokladu
  • vystavenie nájdené 1800 krát v 959 dokumentoch
  • nahradny nájdené 9391 krát v 2676 dokumentoch
  • cestovny nájdené 5836 krát v 1662 dokumentoch
  • doklad nájdené 46049 krát v 9568 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Krajské súdy SR 163 dokumentov


Právna veta: I. Podkladom na vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty zaistenia podľa § 62 ods. 3 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je splnenie podmienky, že napriek vykonaným úkonom potrebným na výkon administratívneho vyhostenia cudzinca mu zastupiteľský úrad nevydal v lehote náhradný doklad alebo splnenie podmienky, že cudzinec dostatočne nespolupracuje. II. Aplikácia ustanovenia § 62 zákona o pobyte cudzincov by mala byť v súlade s princípom proporcionality, preto správny orgán pri rozhodovaní o predĺžení lehoty zaisteni ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Ing. Miroslava Gavalca PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD., v právnej veci navrhovateľa: W. , nar. X. , štátny príslušník Nigérijskej federatívnej repub liky, t. č. miesto pobytu Útvar policajného zaistenia pre cudzincov M. , zastúpený Mgr. D. , S., proti odporcovi : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , Úrad hraničnej .
Kľúčové slová: policajný útvar, medzinárodná ochrana, oprávnenie zaistiť príslušníka tretej krajiny

Zbierka NS 5/2014
R 77/2014
Právna veta: I. Ak zaistený cudzinec požiada o medzinárodnú ochranu, spravidla to bude mať za následok ukončenie zaistenia podľa čl. 15 návratovej smernice č. 2008/115, ako konštatoval Súdny dvor Európskej únie v rozhodnutí zo dňa 30. mája 2013 a policajný útvar bude povinný cudzinca bez zbytočného odkladu zo zaistenia prepustiť; dôvody pre pôvodné zaistenie cudzinca tak automaticky pominú. II. Ak však policajný útvar dospeje k záveru, že žiadosť cudzinca o medzinárodnú ochranu je účelová (podaná iba za účelom pozdržať, či dokonca zmariť výkon rozhodnutia o vyhostení cudzinca), môže znova rozhodnúť podľ ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podporená vyjadrením Útvaru policajného zaistenia v Sečovciach, kde v písomnosti o umiestnení cudzinca zo dňa 19.07.2013 uvádza, že vystavenie náhradného cestovného dokladu pre štátneho príslušníka Moldavska je možné zabezpečiť v lehote do 8 týždňov. Odporca k námietke navrhovateľa, ktorou citoval rozhodnutie Najvyššieho .
Meritum § 88a ods. 1, § 88 ods. 1,3,4 a § 89 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z.
... . Pri vydávaní rozhodnutia o zaistení na účel administratívneho vyhostenia je pri absencii cestovných dokladov podmienkou zistenie totožnosti cudzinca a následné vystavenie náhradného cestovného dokladu. Navrhovateľ vydal nové rozhodnutie o zaistení v zmysle § 88a ods. 1 písm. c/ zákona o pobyte cudzincov. Výkon konania .
Meritum § 88 ods. 1 písm. b/, ods. 4 zák. č. 404/2011 Z.z.
... migráciu (IOM). Pracovníčka IOM kontaktovala predmetné Veľvyslanectvo Arménskej republiky vo Vi edni vo veci urgencie vystavenia náhradného cestovného dokladu. Bolo jej oznámené, že došlo k zmene akreditácie pre Slovenskú republik u z Veľvyslanectva Arménskej ... júna 2013 bol predmetný dotazník účastníkom konania vyplnený a pracovníčka IOM dotazník s opätovnou žiadosťou o vystavenie náhradného cestovného dokladu toho istého dňa odoslala na Veľvyslanectvo Arménskej republiky v Prahe. Dňa 24. júna 2013 bol .
... republiky je nevyhnutné predložiť kópiu akéhokoľvek dokladu vydaného autoritami Sýrskej arabskej republiky, inak je proces vystavenia náhradného cestovného dokladu, ktorému predch ádza overovanie totožnosti v domovskej krajine, veľmi náročný a zdĺhavý. Do dnešného ... orgánu zaslaná informácia z ÚPZC Sečovce, kde ÚPZC Medveďov uvádza, že spracoval žiad osť o vystavenie náhradného cestovného dokladu pre vyššie menovaného cudzinca dňa 09.04.2015, ktorá bola následne odoslaná cez Veľvyslanectvo Sýrskej .
... na Zastupiteľskom úrade Indie za účelom osobného pohovoru navrhovateľa s pracovníkmi zastupite ľského úradu . Taktiež bola odovzdaná opätovne žiadosť o vystavenie náhradného cestovného dokladu a aj osobného dotazníka, ktorý však bol vyplnený nedostačujúco. Dňa 24. 02.2014 bola vykonaná návšteva na Zastupiteľskom úrade Indie .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... Konzulárn emu odboru Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v Bratislave , o sprostredkovanie žiadosti o vystavenie náhradného cestovného dokladu pre navrhovateľa. Krajský súd uviedol, že aj týmito skutočnosťami sa mal odporca v ... Konzulárnemu odboru Ministerstva zahraničnýc h vecí Slovenskej republiky v Bratislave o sprostredkovanie žiadosti o vystavenie náhradného cestovného dokladu pre navrhovateľa. Aj týmito skutočnosťami sa mal odporca zaoberať v odôvodnení svojho rozhodnutia, .
Meritum zaistenie za účelom trestu vyhostenia
... dokladov podmienkou zistenie totožnosti cudzinca a následné vystavenie náhradného cestovného dokladu. V zmysle interných predpisov je v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na vystavenie náhradných cestovných dokladov vecne príslušný ÚPZC. Správny orgán pri ... zaistení neboli známe prekážky, ktoré by znemožnili overenie totožnosti navrhovateľ a a následné vystavenie náhradných cestovných dokladov, ktoré sú nutnou podmienkou na zabezpečenie výkonu vyhostenia navrhovateľa. Takýto postup správneho .
Právna veta: Podľa § 88a ods. 1 písm. a) zákona o pobyte cudzincov je policajt oprávnený zaistiť žiadateľa o udelenie azylu, ak na dosiahnutie účelu zaistenia nie je možné využiť iné menej závažné prostriedky, na účel zistenia alebo overenia jeho totožnosti alebo štátnej príslušnosti. Z obsahu ustanovenia § 88a ods. 1 písm. c) zákona o pobyte cudzincov vyplýva, že účelom zaistenia cudzinca je skutočnosť, že ide o štátneho príslušníka tretej krajiny zaisteného podľa § 88 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona o pobyte cudzincov, a ktorý podal žiadosť o udeleniu azylu, ak existuje dôvodné podozrenie, že ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... navrhovateľom, ktorý nespolupracuje, odmieta vyplniť dot azník potrebný na vystavenie náhradného cestovného dokladu. - Dňa 02.10.2015 bola odovzdaná žiadosť o vystavenie náhradného cestovného dokladu pre navrhovateľa, ktorej prílohu tvorili fotokópie osobných dokumentov navrhovateľa, ... s ocialistickej republiky nevydal náhradný cestovný doklad (Menovaný nespolupracuje, odmieta vyplniť dotazník potrebný na vystavenie náhradného cestovného dokladu). Správny orgán dňa 14.01.2016 pod č. p.: PPZ -HCP -BA7 .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... policajných orgánov Bangladéšskej ľudovej rep ubliky a dňa 16 .12.2009 požiadal Konzulárny odbor MZV SR o sprostredkovanie žiadosti o vystavenie náhradného cestovného dokladu . Podľa krajského súdu, skutočnosť, že tieto úkony neboli uvedené v na padnutom rozhodnutí, nespôsobila nezákonnosť napadnutého ro zhodnutia, postačuje, že .
Meritum zaistenie osoby
... rozhodnutia o zaistení na účel administrat ívneho vyhostenia je pri absencii c estovných dokladov podmienkou, zistenie totožnosti cudzinca a následné vystavenie náhradného cestovného dokladu. Navrhovateľ vydal nové rozhodnutie o zaistení v zmysle § 88a ods. 1 písm. c) zákona o pobyte cudzincov. Výko n .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.