Nájdené rozsudky pre výraz: vyvlastnenie vo verejnom záujme

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
33 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V správnom súdnictve je súd viazaný žalobou vymedzeným rozsahom a dôvodmi preskúmania zákonnosti napadnutého rozhodnutia, čomu zodpovedá povinnosť súdu rozhodnúť o všetkých bodoch žaloby a v odôvodnení sa s nimi vysporiadať.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo/230/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: R., S., so sídlom v B., S.V.S., zastúpeného JUDr. Ing. Ľ. N., advokátom so sídlom v K., M., proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie Slobody č. 6, B., za účasti vedľajších účastníkov: 1./ A. K.,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Na tvrdenie navrhovateľa, že predmetná nehnuteľnosť mala byť v zmysle ust. § 14 ods. 1 zák. č. 180/1995 Z. z. vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, nemožno prihliadať, nakoľko príslušný správny orgán pri rozhodovaní o priznaní reštitučného nároku skúma len zákonné predpoklady pre navrátenie vlastníctva a nie je oprávnený skúmať, za akých okolností došlo ku skutkovému a právnemu stavu predmetnej nehnuteľnosti, že reštituovaná nehnuteľnosť neumožňuje navrátenie vlastníctva k tejto nehnuteľnosti.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky , v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauer ovej a JUDr. Jaroslavy Fúrovej, v právnej veci navrhovate ľa: O. O. , bytom Z. , proti odporcovi : Obvodný pozemkový úrad v Dunajskej Strede , Kor zó Bélu Bartóka č. 789 /3, Dunajská Streda, za účasti: 1/ J., bytom Z. , 2 / J. bytom H., 3 / A. , bytom Z. , v konaní o preskúmanie zá
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Je však bez všetkých pochybností zrejmé, že obec odvodzuje nadobudnutie vlastníctva k predmetným nehnuteľnostiam od zákona č. 138/1991 Zb., to znamená, že ich mala nadobudnúť prechodom vlastníctva, nie prevodom vlastníckeho práva. Právo v prospech obce bolo v katastri nehnuteľností vyznačené záznamom (§ 34 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv), ktorý nemá účinky ex nunc, ale ex tunc – v tomto prípade ku dňu účinnosti zákona č. 138/1991 Zb. (§ 2 ods. 7 zákona č. 138/1991 Zb.), ktorý bol jediným právnym titulom nadobudnutia vlastnícke ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžr/35/2011 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a z členov JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa: O., s adresou A..O., zastúpeného
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vlastnícke právo sa vracia k pozemkom, ktoré tvoria poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patria a lesný pôdny fond. Oprávneným osobám sa navráti vlastníctvo k pozemku, ktorý prešiel na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku taxatívne ustanovenom v ods. 1 písm. a/ až písm. t/ a § 3 zákona č. 503/2003 Z.z. V ustanovení § 2 zákona č. 503/2003 Z.z. je kogentným spôsobom ustanovené, kto je oprávnenou osobou na navrátenie vlastníctva alebo priznania práva na náhradu za pozemky v prípade splnenia taxatívne stanovených zákonných ustanovení § 3. Skutočnosti preukazujúce oprávnenosť os ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9Sžr/76/2014 Identifikačné číslo spisu: 3012200131 Dátum vydania rozhodnutia: 28.06.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Nevedelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:3012200131.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V predmetnej právnej veci je v neposlednom rade potrebné zohľadniť aj podstatu a účel reštitúcií, ktorými sú zmiernenie následkov niektorých majetkových krívd spočívajúcich vo svojvoľnom odňatí pozemkov vlastníkov v rozhodnom období (v tomto prípade od 25. februára 1948 do 1. januára 1990) a obnovenie pôvodných vlastníckych vzťahov k pôde. V súčasnosti je navrhovateľom právoplatným a vykonateľným rozhodnutím obvodného pozemkového úradu priznané právo na náhradu za pozemky (parcely č. XXXX, č. XXXX a č. XXXX v k. ú. O.); sú teda oprávnenými osobami podľa reštitučného zákona č. 503/2003 Z. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžz/3/2012 Identifikačné číslo spisu: 4012200191 Dátum vydania rozhodnutia: 27.03.2013 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2013:4012200191.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr.
Merito veci stavebný zákon - vyvlastnenie vo verejnom záujme
Najvyšší súd 8Sžo/204/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a z členov JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcu JUDr. R. V., bytom P., S. X., zastúpeného JUDr. L. K., advokátom so sídlom v P., J. X., proti
Merito veci vyvlastnenie pre verejný záujem po vydaní územného rozhodnutia - § 108 zákona č. 56/1976 Zb.
N a j v y š š í s ú d 2 Sž o 9 9 / 2 0 1 0 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henče kovej , PhD . a členov JUDr. Aleny P oláčkovej, PhD. a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobcov : 1/J . Ď. , 2/ A. Ď. , obaja zastúpení advo kátom JUDr. M. Z. , proti žalovanému: Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici , za účasti účastníka správneho konania: Slovenská
Merito veci vyvlastnenie pre verejný záujem po vydaní územného rozhodnutia - § 108 zákona č. 56/1976 Zb.
Najvyšší súd 2 Sžo 99/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobcov: 1/J. Ď., 2/ A. Ď., obaja zastúpení advokátom JUDr. M. Z., proti žalovanému: Krajsk
Merito veci reštitúcie - § 5 ods. 2 zák. č. 503/2003 z. z.
Najvyšší súd 6Sžo/439/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Jaroslavy Fúrovej, v právnej veci navrhovateľa: O.O., bytom Z., proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad v Dunajskej Strede, Ko
MENU