Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
813202
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48278
USSR: 30515
NSČR: 104501
NSSČR: 56115
USČR: 68941
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399877
Krajské súdy (ČR): 29903
Posledná aktualizácia
18.10.2017 04:12

Nájdené rozsudky pre výraz: vyžiadaná osoba


Približný počet výsledkov: 309 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vyžiadaná osoba
  • vyziadany nájdené 3991 krát v 660 dokumentoch
  • osoba nájdené 151945 krát v 25463 dokumentochSťažnosť vyžiadanej osoby proti rozhodnutiu o vzatí do predbežnej väzby (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: O predbežnej väzbe zadržanej osoby je sudca povinný rozhodnúť do 48 hodín od jej prevzatia a podania príslušného návrhu prokurátora, pričom predtým takáto osoba musí byť vypočutá...V posudzovanom prípade ide o obligatórnu väzbu bez prihliadania na väzobné dôvody uvedené v ustanoveniach § 71 Tr. por. a nasledujúce.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Neprípustnosť sťažnosti vyžiadanej osoby proti rozhodnutiu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 22 ods. 7 zákona o EZR proti rozhodnutiu krajského súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu je prípustná sťažnosť vyžiadanej osoby len pre niektorý z dôvodov odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu podľa § 23 ods. 1, sťažnosť má odkladný účinok; sťažnosť prokurátora je prípustná pre niektorý z dôvodov odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu podľa § 23 alebo ak rozhodnutím o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu bol porušený tento zákon; sťažnosť má odkladný účinok.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Nevzatie vyžiadanej osoby do vydávacej väzby, z dôvodu nachádzania sa tejto osoby vo výkone trestu odňatia slobody, uloženého jej vnútroštátnym súdom v inej veci (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 16 ods. 2 citovaného zákona ak bolo rozhodnuté, že sa európsky zatýkací rozkaz vykoná, vezme sudca krajského súdu túto osobu do vydávacej väzby, ak tak neurobil už sudca podľa ods. 1 uvedeného ustanovenia, teda ak tak neurobil na návrh prokurátora počas predbežného vyšetrovania. V prípade postupu podľa § 16 ods. 2 citovaného zákona ide o obligatórnu väzbu. Zákon neobsahuje žiadnu výnimku, ktorá by umožňovala iný postup, teda nie je ani možné vyžiadanú osobu do vydávacej väzby nevziať. Preto skutočnosť, že vyžiadaná osoba bola vzatá do vydávacej väzby v inej veci, nemôže brániť tomu, a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Postavenie vyžiadanej osoby v konaní o vydávacej väzbe a účel konania o vydanie do cudziny (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: V konaní o vydanie do cudziny (a o vydávacej väzbe vyžiadanej osoby) súdu neprislúcha skúmať dôvodnosť trestného stíhania vyžiadanej osoby v štáte, ktorý žiada o jej vydanie. Osoba v konaní o vydávacej väzbe a o prípustnosti vydania do cudziny nemá postavenie obvineného. Účelom konania o vydanie do cudziny nie sú preto otázky jej viny alebo neviny, ale len otázka, či sú splnené zákonné predpoklady na vzatie osoby do vydávacej väzby a či bolo prípustné jej vydanie ako vyžiadanej osoby. V takom konaní sa neskúma otázka prezumpcie neviny, trestnosť činu a ani právo na obhajobu v rozsahu, ktorý je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Nedodržanie lehôt na prijatie rozhodnutia o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu stanovených v § 24 zákona o EZR nespôsobuje nemožnosť rozhodnúť aj po ich uplynutí (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Jediným zmyslom určenia lehôt v § 24 zákona o EZR je to, aby sa v konaní o európskom zatýkacom rozkaze postupovalo čo najrýchlejšie, pričom členský štát, ktorý opakovane spôsobuje prieťah na strane iného členského štátu pri vykonávaní európskych zatykačov, je v zmysle čl. 17 ods. 7 vyššie citovaného rámcového rozhodnutia povinný o tom informovať radu s cieľom zhodnotiť vykonávanie tohto rámcového rozhodnutia na úrovni členského štátu. S poukazom na uvedené teda tunajší súd konštatuje, že nedodržanie lehôt na prijatie rozhodnutia o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu stanovených v § 24 záko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Nevyhnutnou súčasťou návrhu na vzatie vyžiadanej osoby do predbežnej väzby musí byť aj konkretizácia skutočností opodstatňujúcich hrozbu zmarenia účelu predbežnej väzby v prípade ponechania osoby na slobode (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Ako vyplýva z uznesenia najvyššieho súdu z 29. mája 2013, sp. zn. 6 Tost 17/2013, uverejneného v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky pod č. 93/2014, rozhodnutie o vzatí zadržanej (vyžiadanej) osoby do predbežnej väzby je v zmysle § 15 ods. 1, ods. 2 zákona o EZR v znení zákona č. 344/2012 Z. z. účinného od 1. decembra 2012 rozhodnutím fakultatívnym, ktoré okrem splnenia formálnych podmienok vyžaduje aj zistenie existencie takých okolností (materiálna podmienka), z ktorých vyplýva obava zo zmarenia účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze v prípade, ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Hrozba uloženia trestu smrti v dožadujúcom štáte (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: V súvislosti s hrozbou uloženia trestu smrti v dožadujúcom štáte je potrebné uviesť, že z § 510 ods. 2 písm. d/ Tr. por. nevyplýva absolútny zákaz vydania osoby v extradičnom konaní do štátu, ktorého právny poriadok umožňuje uloženie takéhoto trestu a dokonca ani zákaz (resp. nemožnosť) vydania osoby v prípade, že je vyžiadaná dožadujúcim štátom na účely trestného stíhania priamo za trestný čin, pre ktorý trest smrti možno uložiť. Ochrana ústavne zaručeného práva na život a neprípustnosť pozbavenia života a trestu smrti (článok 15 ods. 1 až 3 ústavy) je v extradičnom konaní zabezpečená možnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Sťažnosť vyžiadanej osoby proti uzneseniu o vzatí do predbežnej väzby (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: "Podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona o európskom zatýkacom rozkaze proti rozhodnutiu o väzbe je prípustná sťažnosť, odkladný účinok má len sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu o prepustení osoby z väzby, ak súčasne bola podaná sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu. Podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona o európskom zatýkacom rozkaze účelom predbežnej väzby je zabezpečiť prítomnosť zadržanej osoby na území Slovenskej republiky, pokým orgán štátu pôvodu, ktorý má záujem na jej vydaní, nepredloží originál európskeho\ zatýkacieho rozkazu s prekladom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Sťažnosť vyžiadanej osoby proti uzneseniu o vzatí do predbežnej väzby (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: "Pozitívnemu rozhodnutiu o návrhu prokurátora na vzatie vyžiadaného do predbežnej väzby nemohlo brániť jeho vyjadrenie v rámci výsluchu pred prokurátorom, že skutok, ktorý je predmetom európskeho zatýkacieho rozkazu nespáchal, nakoľko v konaní o výkone spomenutého rozkazu slovenské orgány neskúmajú dôvodnosť jeho vydania, len nutnosť alebo možnosť odmietnutia jeho vykonania, čo ale nie je predmetom teraz preskúmavaného rozhodnutia. Pokiaľ ide o predbežnú väzbu, jej podmienky sú v porovnaní s úpravou citovanou v napadnutom uznesení účinnou do 30. novembra 2012 v ustanovení § 15 ods. 1 zákona o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Vydávacia väzba podľa § 16 ods. 1 ZEZR tak isto ako predbežná väzba nie je obligatórna (na rozdiel od vydávacej väzby podľa § 16 ods. 2 ZEZR), pretože sudca musí pred rozhodnutím vždy skúmať splnenie minimálne jednej z dvoch podmienok na pozitívne rozhodnutie o návrhu prokurátora a to: či vzatie vyžiadanej osoby do vydávacej väzby je potrebné na zabezpečenie jej prítomnosti v konaní o európskom zatýkacom rozkaze na území Slovenskej republiky, alebo či vzatie vyžiadanej osoby do vydávacej väzby je potrebné na zabránenie, aby nedošlo k zmareniu účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze. Ak sud ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uvedeného vyplýva záver o tom, že ak má sudca povinnosť skúmať splnenie aspoň jednej z vyššie uvedených podmienok, musí mať vyžiadaná osoba vždy právo vyjadriť sa k týmto podmienkam, a tak spochybniť, alebo vyvrátiť ich naplnenie, ktoré nepochybne prokurátor konštatoval v návrhu ...
Súvisiace predpisy:
154/2010 - Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
Uverejnené v bulletine 5/2013
Právna veta: "Podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona o európskom zatýkacom rozkaze proti rozhodnutiu o väzbe je prípustná sťažnosť, odkladný účinok má len sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu o prepustení osoby z väzby, ak súčasne bola podaná sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu. Podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona o európskom zatýkacom rozkaze účelom predbežnej väzby je zabezpečiť prítomnosť zadržanej osoby na území Slovenskej republiky, pokým orgán štátu pôvodu, ktorý má záujem na jej vydaní, nepredloží originál európskeho\ zatýkacieho rozkazu s prekladom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prokuratúry v Banskej Bystrici v dôsledku toho, že sa vyžiadaná osoba stará o 2 maloleté deti, pričom syn má zdravotné postihnutie vyžadujúce si celodennú starostlivosť a rovnako skutočnosť, že sa vyžiadaná osoba zdržiava v mieste trvalého pobytu – v sociálnom byte ... boli poskytnuté operatívne informácie o tom, že vyžiadaná osoba R. D. sa po prepustení zo zadržania kontaktovala s členmi zločineckej skupiny v Maďarsku. Z tohto záznamu ďalej vyplýva, že vyžiadanej osobe R. D. malo byť doručené väčšie množstvo ...
Súvisiace predpisy:
154/2010 - Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
Právna veta: V spoločnom konaní o obzvlášť závažnom zločine a ďalších trestných činoch, na ktoré sa nevzťahuje povinná obhajoba v zmysle § 37 ods. 1 písm. c/ Tr. por. (zločiny, prečiny) musí byť zabezpečené právo na obhajobu vo vzťahu ku všetkým trestným činom, pretože vždy ide o konanie o obzvlášť závažnom zločine tak, ako to predpokladá ustanovenie § 37 ods. 1 písm. c/ Tr. por., pričom procesné úkony vykonané v spoločnom konaní vo vzťahu k zločinu, či prečinu bez toho, aby bolo obhajcovi a obvinenému umožnené pri výkone procesných úkonoch realizovať právo na obhajobu (najmä § 213 Tr. por.) by trpeli proc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vo vzťahu k čl. 2; e/ opis okolností, za ktorý bol trestný čin spáchaný, vrátane času, miesta a miery účasti vyžiadanej osoby na trestnom čine“. Čl. 27 ods. 2 Rámcového rozhodnutia ustanovuje, že „odovzdávaná osoba sa nemôže trestne stíhať, odsúdiť alebo inak ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Z ustanovenia § 21 ods. 6 zákona č. 403/2004 Z.z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov vyplýva, že sťažnosť prokurátora a vyžiadanej osoby je prípustná len pre niektorý z dôvodov odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu podľa § 14. V prípade, že sťažnosť sa neopiera o žiadny z dôvodov uvedených v tomto ustanovení, neprichádza do úvahy rozhodnutie podľa § 21 ods. 7 zákona o európskom zatýkacom rozkaze, ale takú sťažnosť ako neprípustnú treba zamietnuť podľa § 193 ods. 1 písm. a/ Tr. por.

Úryvok z textu:
... uzneseniu v zákonom stanovenej lehote podala sťažnosť vyžiadaná osoba M. O., ktorú odôvodnila v osobitnom písomnom podaní jednak sama a jednak prostredníctvom svojho obhajcu. V odôvodnení podanej sťažnosti vyžiadaná osoba M. O. namietala porušenie práva ... , je prípustná sťažnosť prokurátora a vyžiadanej osoby len pre niektorý z dôvodov odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu podľa § 14; sťažnosť má odkladný účinok. Z odôvodnenia podanej sťažnosti vyžiadanej osoby M. O. Najvyšší súd Slovenskej ...
Súvisiace predpisy:
403/2004 - Zákon o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 01.11.2009 do 31.08.2010
Právna veta: Inštitút vydávacej väzby v konaní o európskom zatýkacom rozkaze (§ 16 zákona o EZR) má iný charakter než väzba v rozsahu jej úpravy v štvrtej hlave prvej časti Trestného poriadku. To platí aj o dôvodoch tejto väzby. Je síce tiež prostriedkom na zabezpečenie účasti osoby obvineného v konaní (v tomto prípade vydávacom), jej dôvody však nie sú vymedzené tak striktne ako v ustanovení § 71 Tr. por. Nie je teda potrebné na základe doteraz zistených konkrétnych skutočností konštatovať obavu z úteku, ovplyvňovania dokazovania alebo ďalšieho páchania trestnej činnosti v zmysle § 71 ods. 1 písm. a/, b/ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... JUDr. Libora Duľu v trestnej veci vyžiadanej osoby Š. K. pre trestný čin krádeže podľa § 247 ods. 3 Trestného zákona Českej republiky a iné na neverejnom zasadnutí 6. decembra 2010 v Bratislave o sťažnosti vyžiadanej osoby proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z ... 6. decembra 2010 v Bratislave o sťažnosti vyžiadanej osoby proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 12. novembra 2010, sp. zn. 3 Ntc 6/2010, takto rozhodol: Podľa 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sťažnosť vyžiadanej osoby Š. K. sa z a m ...
Súvisiace predpisy:
154/2010 - Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
Právna veta: Novela zákona o EZR č. 344/2012 účinná od 1. decembra 2012 priniesla viaceré zmeny, pričom týmto sa nevyhli ani niektoré ustanovenia dotýkajúce sa inštitútu predbežnej väzby. V súvislosti s posudzovanou vecou je potrebné zmieniť najmä ust. § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o EZR. Prvé z nich (ust. § 15 ods. 1 zákona o EZR), stanovujúce účel predbežnej väzby, bolo konkrétne doplnené o slovné spojenie „tak, aby nedošlo k zmareniu účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze“, čím v podstate došlo - rovnako ako je tomu v prípade vydávacej väzby - aspoň k rámcového vymedzeniu dôvodu, podmieňujúceho vz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sú vecou individuálneho posúdenia súdu (vzhľadom na okolnosti prípadu ako i osobné pomery vyžiadanej osoby) a môžu byť zistené nielen v rámci výsluchu vyžiadanej osoby, ale môžu vyplývať už z obsahu samotného predloženého spisového materiálu. Uvedené potom logicky ... viedlo voči vyžiadanej osobe na slobode, t.j. neväzobne (najmä ak hrozí jej útek resp. skrývanie sa). Súd má po zvážení všetkých okolností toho - ktorého prípadu teda možnosť buď návrhu prokurátora vyhovieť a vyžiadanú osobu vziať do predbežnej ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Uverejnené v bulletine 3/2014
Právna veta: Podľa § 506 ods. 1 Tr. por. ak je to potrebné na zabezpečenie prítomnosti vyžiadanej osoby v extradičnom konaní na území Slovenskej republiky alebo na zabránenie, aby nedošlo k zmareniu účelu tohto konania, vezme ju predseda senátu krajského súdu do vydávacej väzby. Urobí tak na návrh prokurátora vykonávajúceho predbežné vyšetrovanie. Z tohoto ustanovenia je zrejmé, že účelom vydávacej väzby je zabezpečiť prítomnosť vyžiadanej osoby v extradičnom konaní na území Slovenskej republiky, aby nedošlo k zmareniu účelu tohto konania, ktoré v predmetnej veci stále prebieha. Vydávacia väzba nie je väz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyžiadanej osoby do Ruskej federácie, nakoľko Európsky súd pre ľudské práva na podklade žiadosti vyžiadanej osoby podanej tomuto súdu 8. septembra 2008 rozhodol o vydaní predbežného opatrenia o zákaze vydať vyžiadanú osobu zo Slovenskej republiky. Krajský súd v Trnave už viackrát rozhodoval o žiadosti vyžiadanej osoby ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Uverejnené v bulletine 7/2014
Právna veta: Najvyšší súd konštatuje, že z dikcie § 15 ods. 2 zák. o EZR je zrejmé, že inštitút „predbežnej väzby“ nie je možné stotožňovať s inštitútom väzby podľa Trestného poriadku. Dôvod tejto „predbežnej väzby“ je determinovaný účelom uvedeným v prvej vete § 15 ods. 1 zák. o EZR, teda potrebou zabezpečenia vyžiadanej osoby na území Slovenskej republiky, pokým orgán štátu pôvodu, ktorý má záujem na jej vydaní, nepredloží originál európskeho zatýkacieho rozkazu s prekladom do štátneho jazyka, ak sa preklad vyžaduje. Najvyšší súd Slovenskej republiky preto nezistil dôvod pre zmenu prvostupňového uzneseni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o európskom zatýkacom rozkaze, o sťažnosti vyžiadanej osoby L. V. proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 25. januára 2014, sp. zn. 5Ntc 1/2014, takto rozhodol: Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sťažnosť vyžiadanej osoby L. V.sa z a ... prokuratúry na vzatie vyžiadanej osoby L. V. do predbežnej väzby, 4 3 Tost 6/2014 postupoval v súlade s uvedenými zákonnými ustanoveniami. S jeho závermi sa najvyšší súd stotožňuje a v ďalšom na ne odkazuje. V súvislosti s námietkou vyžiadanej osoby týkajúcej sa ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
154/2010 - Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
Právna veta: Z dikcie ustanovenia § 23 ods. 1 písm. b/ zákona o EZR vyplýva, že vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu sa odmietne, ak vykonávajúci justičný orgán má informáciu, že konanie vedené v niektorom členskom štáte proti vyžiadanej osobe pre ten istý skutok, právoplatne skončilo odsudzujúcim rozsudkom, ktorý bol už vykonaný, v súčasnosti sa vykonáva, alebo už nemôže byť vykonaný podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom bol vynesený.

Úryvok z textu:
... Lipovského a JUDr. Jany Serbovej v trestnej veci vyžiadanej osoby A. W. v konaní o európskom zatýkacom rozkaze prerokoval na neverejnom zasadnutí dňa 26. marca 2014 v Bratislave sťažnosť vyžiadanej osoby proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo 6. ... proti vyžiadanej osobe pre ten istý skutok, právoplatne skončilo odsudzujúcim rozsudkom, ktorý bol už vykonaný, v súčasnosti sa vykonáva, alebo už nemôže byť vykonaný podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom bol vynesený. I keď vyžiadaná osoba A. ...
Súvisiace predpisy:
154/2010 - Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.