Nájdené rozsudky pre výraz: vzájomná žaloba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 107

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

124 dokumentov
4262 dokumentov
21 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 1 O.s.p. Občiansky súdny poriadok upravuje postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov, ako aj výchova na zachovávanie zákonov, na čestné plnenie povinností a na úctu k právam iných osôb. V zmysle § 101 ods. 1 O.s.p. účastníci sú povinní prispieť k tomu, aby sa dosiahol účel konania najmä tým, že pravdivo a úplne opíšu všetky potrebné skutočnosti, označia dôkazné prostriedky a že dbajú na pokyny súdu. Podľa § 95 ods. 1 O.s.p., navrhovateľ môže za konania so súhlasom súdu meniť návrh n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne S., so sídlom v B. , proti žalovaným 1/ N. , naposledy so sídlom v H.H. , 2/ M. , 3/ Ing. P. M. , bývajúc emu v R. , 4/ Mgr. R. M. , bývajúc ej v R. , žalovaní 2/ až 4/ zastúpení JUDr. J. Č. , advokátom v H.H. , o vydanie veci , vedenej na Okresnom súde Rimavská Sobota pod sp.zn. 8 C 55/1996 o dovolaní žalovaných 2/ až 4/ proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 16
Právna veta: Podľa § 95 ods. 1 O.s.p., navrhovateľ môže za konania so súhlasom súdu meniť návrh na začatie konania. Zmenený návrh treba ostatným účastníkom doručiť do vlastných rúk, pokiaľ neboli prítomní na pojednávaní, na ktorom došlo k zmene. Z dispozičnej zásady ovládajúcej začatie občianskeho súdneho konania vyplýva, že návrh môže meniť výlučne navrhovateľ, ktorý podal návrh na začatie konania, príp. urobil v prebiehajúcom konaní určitý návrh spojený s požiadavkou, aby o ňom súd rozhodol, alebo žalobca, ktorý podal žalobu. Žalovaný môže zmeniť len vzájomnú žalobu, lebo v konaní o nej má právne postave ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Cdo 373 /20 15 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu M. , so sídlom v P., proti žalovan ému B. , bývajúcemu v P., zastúpeného JUDr. Š., advokátom so sídlom v S., o zaplatenie 8 626,30 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 20 C 76 /2006, o dovolaní žalovan ého proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 19 . novembra 200 9 sp. zn. 8 Co 1 42 /200 9, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd
Právna veta: Podľa ustanovenia § 40a Občianskeho zákonníka, ak ide o dôvod neplatnosti právneho úkonu podľa ustanovení § 49a, § 140, § 145 ods. 1, § 479, § 589, § 701 ods. 1 a § 741b ods. 2, považuje sa právny úkon za platný, pokiaľ sa ten, kto je takým úkonom dotknutý, neplatnosti právneho úkonu nedovolá. Neplatnosti sa nemôže dovolávať ten, kto ju sám spôsobil. To isté platí, ak právny úkon nebol urobený vo forme, ktorú vyžaduje dohoda účastníkov (§ 40). Ak je právny úkon v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom o cenách, je neplatný iba v rozsahu, v ktorom odporuje tomuto predpisu, ak sa ten, k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Cdo 136 /2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov K. , bývajúceho v B. , 4/ Ing. B. K. , bývajúcej v B. , 5/ Ing. J. K. , bývajúceho v B. a 6/ Ing. M. K. , bývajúcej v B. , zastúpených K. , s.r.o. so sídlom v B. , v mene ktorého koná Mgr. M. R. , konateľ a advokát, proti odporcom 1/ J. F. , bývajúce mu v C. , 2/ PhDr. Ing. G. B. , bývajúcemu v B. , zastúpen ému JUDr. D. Š., advokátkou Advokátskej kancelári
Právna veta: 1. Právny úkon, ktorý má vadu majúcu za následok jeho tzv. relatívnu neplatnosť v zmysle ustanovenia § 40a Občianskeho zákonníka, sa považuje za platný (so všetkými právnymi dôsledkami z neho vyplývajúcimi), pokiaľ ten, na ochranu ktorého je dôvod neplatnosti právneho úkonu určený (oprávnená osoba), sa neplatnosti nedovolá. Ak sa oprávnená osoba relatívnej neplatnosti právneho úkonu dovolá, je právny úkon neplatný od svojho začiatku (ex tunc). To platí i tam, kde na základe tohto relatívne neplatného právneho úkonu vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností vecné právo. Relatívne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Rudolf a Čirča a JUDr. Ivana Machyni aka v právnej veci navrhovateľov: 1/ Ing. JUDr. V. K. , CSc. , bývajúceho v B. , 2/ JUDr. J. K. , CSc. , bývajúcej v B.B. 3/ Ing. V. K. , bývajúceho v B.B. 4/ Ing. B. K. , bývajúcej v B.B. 5/ Ing. J. K. , bývajúceho v B. a 6/ Ing. M. K.
Kľúčové slová: zmluva o tichom spoločenstveabsolútna neplatnosť právneho úkonu
R 104/1999
Právna veta: Ak nie je v zmluve o tichom spoločenstve určená výška zisku, vyplývajúca z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania, ktorú sa podnikateľ zaväzuje platiť tichému spoločníkovi, nedôjde k jej vzniku, pretože v zmluve chýba podstatná časť.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom zamietol žalobu o určení trvania právneho vzťahu založeného zmluvou o tichom spoločenstve a súčasne vyhovel vzájomnému návrhu žalovaného a určil, že zmluva o tichom spoločenstve, uzavretá medzi žalobcom a žalovaným, je neplatná. Žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť žalovanému náhradu trov konania vo výške 1595 Sk, a tiež 270 Sk z titulu právneho zastúpenia v konaní o vzájomnej žalobe a z titulu súdneho poplatku 2000 Sk. V odôvodnení rozsudku uviedol, že žalobca žalobou
Právna veta: Za vzťahy vznikajúce z medzinárodného obchodného styku právnických a fyzických osôb v zmysle § 9 ods. 3 písm. c/ bod 12 O.s.p. treba považovať aj majetkové vzťahy, na základe ktorých došlo alebo má dôjsť za odplatu k prevodu vecného, záväzkového alebo iného práva alebo hodnoty medzi osobami, ktoré nemajú bydlisko (sídlo) na území toho istého štátu; takúto povahu nemajú majetkové vzťahy, ktoré sledujú uspokojovanie iba osobných, resp. vlastných potrieb čo i len jedného účastníka týchto vzťahov, hoci bydlisko (sídlo) zmluvných strán je na území rôznych štátov. Otázku zásadného právneho významu, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na súde 3. novembra 1995 žalobcovia sa domáhali, aby súd určil, že odstúpenie žalovaného od kúpnej zmluvy a ďalšej dohody z 20. februára 1995, je neplatné. Uviedli, že žalovaný v odstúpení od zmluvy, urobenom 30. mája 1995, nepravdivo uviedol ako dôvod odstúpenia, že dosiaľ nedošlo k realizácii jeho vlastníckeho práva k predmetu kúpy a že nevedel o tom, že predávané strojové zariadenie bolo colnicou prepustené iba do záznamového obehu s určeným účelom jeho dočasného použitia.
Právna veta: Pokiaľ z výpisu z obchodného registra vyplýva určitý spôsob konania štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, treba ho dodržať nielen pri uzatváraní kúpnej zmluvy, ale aj pri uzavretí zmluvy o budúcej zmluve (§ 50a Občianskeho zákonníka). Ak sa u obchodnej spoločnosti pre formu prejavu jej vôle v zmluve o prevode jej nehnuteľného majetku vyžadujú podpisy všetkých členov predstavenstva spoločnosti, takto ustanovenú formu prejavu treba dodržať nielen v samotnej kúpnej zmluve, ale aj v zmluve o budúcej zmluve (§ 50a Občianskeho zákonníka).

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Vladimíra Maguru a JUDr. Sone Mesiarkinovej v právnej veci žalobcov : 1/ Ing. I. Z. – T.O.S., B.X., N.Z., IČO: X a 2/ E., s.r.o., H. X., N.Z., IČO: X, v dovolacom konaní zastúpení Mgr. B. Š., advokátom Advokátskej kancelárie B., s.r.o., so sídlom v B., G. X., proti žalovanému : R., a.s., C. X., D., IČO: X, v dovolacom konaní z
Kľúčové slová: neprípustnosť dovolaniadovolanie v sporovom konaní
R 81/2018
Právna veta: Proti rozhodnutiu o súdnom poplatku vydanom súdom prvej inštancie v čase účinnosti právnej úpravy Občianskeho súdneho poriadku umožňujúcej podanie odvolania, pričom podľa § 357 Civilného sporového poriadku ale odvolanie proti tomuto rozhodnutiu už nie je prípustné, nebude prípustné ani dovolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu podľa § 421 ods. 1 Civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
1.Okresný súd Bratislava III (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 25Cb/146/2009-790 zo 7. marca 2016 zamietol návrh žalobcu na vrátenie súdneho poplatku za žalobu. 2. Konštatoval, že žalobou zo dňa 10. septembra 2009 sa žalobca domáhal, aby súd zaviazal žalovaného zaplatiť mu 450.000,- eur spolu spríslušenstvom, ako sumu zodpovedajúcu nároku na zľavu z ceny diela, náhradu škody, vydanie bezdôvodného obohatenia a zmluvnú pokutu. Písomným podaním zo dňa 5. novembra 2010 si žalovaný u
Právna veta: Podľa § 357 písm. b/ CSP je odvolanie prípustné proti uzneseniu súdu prvej inštancie o odmietnutí podania vo veci samej, pričom medzi takéto podania patrí aj podanie odporu v zmysle § 123 ods. 2 CSP. Proti uzneseniu o odmietnutí odporu je odvolanie prípustné.

Úryvok z textu:
1. Okresný súd Spišská Nová Ves uznesením zo dňa 18. októbra 2016, č. k. 10Cb/129/2016-95, odpor podaný žalovanou proti platobnému rozkazu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 2. decembra 2009, č. k. 11Ro/244/2009-25, odmietol. 2. Rozhodnutie súd prvej inštancie odôvodnil tým, že na základe žaloby podanej žalobcom, bol dňa 02. 12. 2009 vydaný platobný rozkaz č. k. 11Ro/244/2009-25. Platobný rozkaz žalobca a žalovaná, prevzali dňa 07. 12. 2009. Dňa 28. 07. 2016 žalovaná prostredníctvom právn
MENU