Nájdené rozsudky pre výraz: vzájomný návrh

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 559

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

408 dokumentov
2569 dokumentov
73 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podanie správy predsedom alebo povereným členom senátu o doterajšom priebehu konania, vyjadrenie účastníkov a prednesenie návrhov v zmysle § 215 O.s.p., ani odpovede účastníkov či právnych zástupcov na jednoduché otázky členov senátu nie sú zopakovaním dokazovania. Ak sa odvolací súd chcel odchýliť od skutkových zistení súdu prvého stupňa na základe bezprostredne pred ním vykonaných dôkazov, mal dokazovanie v zmysle § 213 ods. 3 O.s.p. sám v potrebnom rozsahu opakovať, resp. dokazovanie doplniť, a zadovážiť si tak rovnocenný podklad pre odlišné hodnotenie dôkazov (§ 132 O.s.p.). Len tak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 669 /201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: Ľ. A. , bytom P., zast. spoločnosťou Podtatranská advokátska kancelária, s.r.o , so sídlom č. 44, 059 37 Štôla , IČO: 47 234 237 , v mene ktorej koná konateľ Mgr. Roman Vaško , proti žalovaným: 1) H. K. , bytom P., 2) V. C. , bytom K. , 4) M. B. , bytom S.P. , 5) M. S., bytom P., žalovaní 1 ), 4) a 5) zastúpení advokátom JUDr. Martinom Tomasom, so sídlom Ul. 1
Právna veta: Podľa § 97 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku žalovaný môže za konania uplatniť svoje práva proti žalobcovi i vzájomným návrhom. Podľa § 98 Občianskeho súdneho poriadku vzájomným návrhom je i prejav žalovaného, ktorým proti žalobcovi uplatňuje svoju pohľadávku na započítanie, ale len pokiaľ navrhuje, aby bolo prisúdené viac, než uplatnil žalobca. Inak súd posudzuje taký prejav len ako obranu proti návrhu. Ústavný súd v prvom rade konštatoval, že obe citované ustanovenia sú nielen súčasťou procesno-právnej normy (Občianskeho súdneho poriadku), ale nepochybne majú aj procesno-právny charakter, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a členov senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a JUDr. Mariána Sluka, PhD., v spore žalobcu JUDr. A. C. , bývajúceho v B. , proti žalovanému JUDr. J. Č. , bývajúcemu v B. , zastúp enému Mgr. Jurajom Wallnerom, advokátom Advokátskej kancelár ie so sídlom v Bratislave, Karloveské rameno 6, o návrhu žalovaného na zaplatenie sumy 220,21 € s prís
Právna veta: Súdy sú povinné dbať na to, aby bola vec čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá (§ 100 O.s.p.). V dovolaní vyslovené pochybnosti dovolateľky o nezaujatosti a nestrannosti zákonných sudcov nemožno považovať za právne relevantné.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Žilinského samosprávneho kraja , so sídlom v Žiline, Komenského 48, IČO: 37 808 427, 2/ Oravského múzea P.O. Hviezdoslava, so sídlom v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovo nám. 7, IČO: 36 145 106, proti žalovanej KABONA, spol. s r.o. , so sídlom v Medzibrodí nad Oravou 168, IČO: 36 385 107, za stúpenej JUDr. Jozefom Polákom, advokátom so sídlom v Dolnom Kubíne, Radlinského 1718 o
Právna veta: Vzájomným návrhom, resp. vzájomnou žalobou v zmysle citovaného ustanovenia § 97 ods. 1 O.s.p. je taká žaloba, ktorou za konania žalovaný uplatňuje svoje práva voči žalobcovi so zámerom, aby bola prejednaná a aby o nej bolo rozhodnuté v rovnakom konaní ako o žalobe podanej žalobcom. Za vzájomný návrh sa v zmysle citovaného ustanovenia § 98 O.s.p. považuje aj uplatnenie tzv. kompenzačnej námietky žalovaným, ktorou za konania započítal voči žalobcom uplatnenej pohľadávke svoju pohľadávku, prevyšujúcu pohľadávku žalobcu, avšak len v tej časti, v ktorej navrhuje, aby mu bolo prisúdené viac, n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne T. T. s.r.o. , so sídlom v T. T. , proti žalovanému Ing. M. T. , bývajúcemu v T., H ., o zaplatenie 23 650,30 EUR (712 489 ,-- Sk) s prísl. , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 23 C 226/2002, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okresného súdu Trnava z 19. júna 2008 č.k. 23 C 226/2002 -129 a proti rozsudku Krajského súdu
Meritum Súdny poplatok
Právna veta: Ak súd vzájomný návrh vylúči na samostatné konanie a pôvodný žalovaný nesplní povinnosť zaplatiť súdny poplatok, súd konanie o vzájomnom návrhu zastaví.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením z 20. júna 2002, č. k. 2 Obo 21/02, potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa, ktorým bolo konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku zastavené [§ 10 ods. 1, 2 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1992 Zb.“)]. V odôvodnení uznesenia odvolací súd uviedol, že žalobkyňa podaním označeným ako upresnenie protinávrhu, došlým Okresnému súdu L. dňa 23. marca 2001, navrhla tomuto súdu, aby vydal rozsudok
Právna veta: Podľa ustanovenia § 118 ods. 2 O.s.p. predseda senátu alebo samosudca podľa doterajších výsledkov konania uvedie, ktoré právne významné skutkové tvrdenia účastníkov je možné považovať za zhodné, ktoré právne významné skutkové tvrdenia zostali sporné a ktoré z navrhnutých dôkazov budú vykonané a ktoré dôkazy súd nevykoná, aj keď ich účastníci navrhli. Cieľom tohto ustanovenia je zamerať procesnú aktivitu strán na skutočnosti, ktoré sú podľa posúdenia súdu sporné, teda viesť účastníkov už počas konania k tomu, aby dokázali predvídať rozhodnutie súdu. Ani prípadné porušenie tohto zákonného ustano ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Cdo 330 /2014 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu Ing. J., bývajúceho v K. , zastúpenej JUDr. P., advokátom so sídlom v K. , proti žalovanej R. , so sídlom v K. , IČO: X. , zastúpenej JUDr. G. , advokátom so s ídlom v K. , o určenie , že poistný vzťah trvá a o vzájomnom návrhu žalovnej voči žalobcovi , vedenej na Okresnom súde Košice I po d sp. zn. 16 C 277/2008 , o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského sú
Právna veta: Vzájomný návrh uplatnený v konaní v zmysle § 97 O.s.p. je jedným inštitútom Občianskeho súdneho poriadku a fakultatívne spojenie vecí v zmysle § 112 ods. 1 O.s.p. druhým inštitútom. Pri aplikácii inštitútu vzájomného návrhu tieto nároky stoja vždy proti sebe, nakoľko sa jedná o nárok žalobcu uplatnený žalobou proti žalovanému a o nárok žalovaného uplatnený vzájomným návrhom proti žalobcovi, pričom však pri aplikácii inštitútu spojenia veci tak nemusí byť, keďže súd môže spojiť dva alebo aj viac nárokov žalobcu uplatnených proti žalovanému na súde samostatnými žalobami do jedného konania, ak je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne – Slovenskej republiky , za ktorú koná Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky , Pražská č. 29, Bratislava, proti žalovanej M. , zastúpenej advokátom Mgr. S. P., so sídlom v B. , o zaplatenie 29 504,09 Eur s prísl. , vedenej na Okresnom súde Pezinok pod sp. zn. 4 C 160/2008, o dovolaní žalovanej proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 31. mája 2012 sp. zn.
Právna veta: "Ustanovenia § 134 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka upravuje vydržanie ako osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva. Ide o nadobudnutie vlastníckeho práva na základe inej skutočnosti ustanovenej zákonom. Vydržanie vlastníckeho práva je jeho nadobudnutie v dôsledku kvalifikovanej držby veci, vykonávanej po zákonom stanovenú dobu. Funkciou vydržania je umožniť nadobudnutie vlastníctva držiteľovi, ktorý vec dlhodobo ovláda v dobrej viere, že je jej vlastníkom, pričom táto dobrá viera (dobromyseľnosť) je podľa platnej úpravy daná „so zreteľom na všetky okolnosti“. Vydržanie tak h ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Kolcuna a sudcov JUDr. Martina Vladika a JUDr. Viery Petríkovej, v právnej veci žalobkyne : Ľ. G. , bývajúca v T. , zastúpená JUDr. P. J., advokátom v P., proti žalovaným : 1/ V. K. , 2/ A. K. , obaja bývajúci v T. , obaja zastúpení JUDr. J. D. , advokátom v T. , o určenie hranice medzi pozemkami a o vzájomnom návrhu žalovaných 1/, 2/ o určenie vlas
Právna veta: Uznesením o vylúčení vzájomného návrhu na samostatné konanie sa upravuje vedenie konania. Proti takémuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Úryvok z textu:
Prvostupňový súd napadnutým rozsudkom konanie v časti o zaplatenie sumy 258 933,- Sk zastavil, žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 886 769,- Sk s 19,5 %-ným úrokom z omeškania od 1. januára 1996 do zaplatenia, ako aj nahradiť trovy konania v sume 47 735,- Sk. Vzájomný návrh žalovaného o zaplatenie sumy 425 835,70 Sk s 18 %-ným úrokom z omeškania od 6. novembra 1998 do zaplatenia vylúčil na samostatné konanie. V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že žalobca v žalobe uplatnil právo na z
MENU