Nájdené rozsudky pre výraz: vznik pracovného pomeru

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 268

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

46 dokumentov
1023 dokumentov
6 dokumentov
5 dokumentov
23 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Pokiaľ trvanie pracovného pomeru bolo dohodnuté na dobu vykonávania určitých prác, potom splnenie podmienky zákona, podľa ktorej pracovný pomer na určitú dobu možno dojednať najdlhšie na tri roky (§ 30 ods. 2 prvá veta Zákonníka práce), je možné posúdiť až v čase ich skončenia, najneskôr uplynutím troch rokov od vzniku pracovného pomeru. Ak tieto práce neskončili pred uplynutím troch rokov od vzniku pracovného pomeru, bol pracovný pomer dojednaný na neurčitý čas.

Úryvok z textu:
Okresný súd N. rozsudkom z 23. mája 2000, č. k. 10 C 448/99-81, určil, že pracovný pomer žalobcu u žalovaného, založený pracovnou zmluvou zo 4. novembra 1996, trvá. Zároveň rozhodol o zastavení konania v časti o náhradu mzdy. Žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania 1 700,- Sk do rúk jeho právneho zástupcu do troch dní od právoplatnosti rozsudku a vyslovil, že v časti o zastavení konania žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Výrok o určení trvania
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu zákon presne a jasne definuje, čo sa považuje za obdobie dôchodkového poistenia. Nie je preto zrejmé, na základe akých úvah dospel krajský súd k záveru, že obdobie, za ktoré bola priznaná navrhovateľke náhrada škody spočívajúcu v tom, že sa pre nepriaznivý posudok nemohla zamestnať vo V. v S., je obdobím zamestnania, alebo náhradnou dobou. Samotné sankcionovanie bývalého zamestnávateľa navrhovateľky za vydanie nepriaznivého, a teda zrejme nepravdivého, pracovného posudku, nemožno považovať za skutočnosť, ktorou by bolo zároveň potvrdené nezákonné prepustenie navr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1So/37/2010 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa: L. H., bytom Š., právne zastúpenej JUDr. J. G., advokátom v Z., proti odporkyni: Sociá
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Pracovné miesto, ktoré ku dňu dania výpovede zamestnancovi podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce nebolo obsadené na základe pracovnej zmluvy, zostáva voľným pracovným miestom, na ktorom má zamestnávateľ možnosť zamestnanca zamestnávať (§ 63 ods. 2 písm. a/ Zákonníka práce), i keď zamestnávateľ už pred uvedeným dňom vo vzťahu ktomuto pracovnému miestu písomne (v „akceptačnom liste“) potvrdil niektorému uchádzačovi o zamestnanie zámer obsadiť ním v budúcnosti predmetné pracovné miesto.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej , v právnej veci žalobcu Ing. B. B. , bývajúceho v B. , zastúpeného S., s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , p roti žalovanej G. , a. s., so sídlom v B. , IČO : X. , zastúpenej S., s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou, náhradu mzdy
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Pre posúdenie dôvodnosti výpovedného dôvodu podľa ustanovenia§ 63 ods. 1 písm. d) bod 1 Zákonníka práce z titulu nesplnenia zákonných predpokladov na vznik oprávnenia zamestnanca oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami [§ U ods. 1 písm. e) zákona č. 241/2001 Z. z. v znení účinnom do 30. apríla 2004], je právne významná len existencia oprávnenia na takéto oboznamovanie sa a nie samotná bezúhonnosť zamestnanca, ktorá je len jedným z jeho predpokladov.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Okresnom súde Trenčín 8. apríla 2004 sa žalobca domáhal určenia neplatnosti výpovede danej mu žalovaným 9. januára 2004 podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 1 Zákonníka práce pre nespĺňanie predpokladu bezúhonnosti ustanoveného zákonom č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov podľa stavu ku dňu výpovede (ďalej len „zákon č. 241/2001 Z. z."). V žalobe uviedol, že spĺňa predpoklad bezúhonnosti pre výkon dohodnutej práce, pretože i keď v odpi
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: „Pracovný pomer na dobu určitú možno v pracovnej zmluve vymedziť nielen konkrétnym dňom, ale aj iným spôsobom (napr. skončením pracovnej úlohy alebo iných prác, návratom ženy - zamestnankyne z materskej dovolenky a pod.) nevzbudzujúcim žiadnu pochybnosť, kedy sa má pracovný pomer skončiť. Takto dohodnutý pracovný pomer končí právnou udalosťou alebo uplynutím dohodnutej pracovnej doby bez toho, aby zamestnávateľ uplatnil niektorý z taxatívne uvedených výpovedných dôvodov, bez akéhokoľvek ďalšieho obmedzenia (napr. prejednania s príslušným odborovým orgánom alebo počas dočasnej prácenes ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Cdo/7/2019 Identifikačné číslo spisu: 4616206350 Dátum vydania rozhodnutia: 19.08.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Oľga Trnková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:4616206350.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne W., bývajúcej v X., zastúpenej spoločnosťou ADIUVANTE s. r. o., so sídlom
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vykonávanie funkcie člena štatutárneho orgánu nie je výkonom práce v pracovnom pomere; tento vzťah nemožno skončiť niektorým zo spôsobov uvedených v § 42 ods. 1 Zákonníka práce.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. zmenil rozsudok prvostupňového súdu, ktorý zamietol žalobu o neplatnosť okamžitého zrušenia pracovného pomeru, a to tak, že vyslovil neplatnosť tohto úkonu a žalobcovi priznal náhradu trov, vrátane trov právneho zastúpenia. Zmenu rozsudku a vyhovenie žalobe o neplatnosť tohto právneho úkonu odôvodnil tým, že žalobca bol spoločníkom a súčasne aj konateľom, tiež zamestnancom spoločnosti, čím sa obsah okamžitého zrušenia stal po formálnej stránke neurčitým, lebo z prejavu nie je zr
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Podmienka invalidity a podmienka získania potrebnej doby poistenia musia byť splnené súčasne, inak nárok na invalidný dôchodok nevznikne. Podľa § 72 ods.1 písm. g) a ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 9So/221/2011 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej, v právnej veci navrhovateľky M. H.H. bytom D. X. Š., zastúpenej Františkom Horváthom, D. X. Š., proti odpork
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Ak došlo k zrušeniu spoločnosti bez právneho nástupcu (§ 68 ods. 3 písm. c/ zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník) a k prechodu práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov na inú osobu nedošlo, zanikli všetky pracovnoprávne vzťahy medzi ňou a jej zamestnancami, ktoré trvali v čase právoplatnosti rozhodnutia o jej zrušení, od okamihu, kedy im zrušená spoločnosť ako zamestnávateľ prestala prideľovať prácu.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. rozsudkom z 29. marca 2012 zamietol žalobu o zrušenie rozhodnutia zo 14. apríla 2011, ktorým žalovaná postupom podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) zamietla odvolanie žalobcu a potvrdila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočky K. zo 16. novembra 2010. Žalobcovi právo na náhradu trov konania nepriznal. V odôvodnení rozsudku súd prvého stupňa poukázal na skutočnosť, že uznesením Kra
Merito veci o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa názoru Najvyššieho súdu existencia oprávnenia advokáta na vykonávanie advokátskej činnosti, podmienená jeho zápisom v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou až do času, kým advokát nebol vyčiarknutý z takéhoto zoznamu, má za následok, že musí byť považovaný za SZČO pre potreby zákona o sociálnom poistení. Z uvedeného dôvodu je povinne nemocensky poistený podľa § 14 ods. 1 písm. b/ a povinne dôchodkovo poistený podľa § 15 ods. 1 písm. b/ a vznik a zánik tohto poistenia sa viaže na podmienky upravené v § 21 zákona o sociálnom poistení. Túto skutočnosť nemôže ovplyvniť prá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
4Sžso/19/2009 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci navrhovateľa: JUDr. J., N. bytom P., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. 322-2339-GC-04/2008 zo dňa 28. mája 2008, o
MENU