Nájdené rozsudky pre výraz: vznik spoločnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 87

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

17 dokumentov
4250 dokumentov
8 dokumentov
21 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Výrok uznesenia o zápise do obchodného registra musí obsahovať všetky skutočnosti, ktoré majú byť podľa príslušných zákonných ustanovení zapísané. Podľa § 200b O. s. p. sa vo výroku uznesenia uvedie deň zápisu. Právnické osoby vznikajú dňom, ku ktorému boli zapísané do obchodného registra. Obchodný zákonník, ani iný právny predpis neustanovuje, že predmetom zápisu má byť deň vzniku právnickej osoby.

Úryvok z textu:
Predseda obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na podnet Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky podal podľa ČI. 9 ods. 2 Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky návrh na zaujatie stanoviska k nejednotnej praxi súdov pri vykonávaní zápisu do obchodného registra. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky listom z 9. decembra 1993 č. 12033/93-50 upozornilo Najvyšší súd Slovenskej republiky, že registrové súdy uvádzajú nejednotné vo výroku uzne
Právna veta: Súd nemôže zastaviť konanie o vyhlásenie konkurzu voči dlžníkovi, ktorým je spoločnosť s ručením obmedzeným, s odôvodnením, že jediný jej spoločník a zároveň aj jediný konateľ spoločnosti zomrel, pretože smrťou spoločníka alebo konateľa nedochádza k zániku spoločnosti, a tým ani k zániku spôsobilosti spoločnosti byť účastníkom konania.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením krajský súd zastavil konanie. Náhradu trov konania účastníkom nepriznal. V dôvodoch svojho uznesenia uviedol, že navrhovateľ návrhom zo dňa 19. júna 1997 žiadal vyhlásiť konkurz na majetok dlžníka. Uviedol, že má voči nemu pohľadávku, ktorú nemožno vymáhať formou daňovej exekúcie z dôvodu úmrtia jediného spoločníka spoločnosti. Podľa § 66e ods. 1 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/1991 Zb.‘j na konkurz sa prime
Právna veta: Nároky vyplývajúce z porušenia zákazu konkurencie, uplatňuje spoločnosť priamo voči osobe, ktorá porušila zákaz konkurencie, a nie voči subjektom, s ktorými alebo v prospech, ktorých uvedená osoba konala. Pritom platí, že na uplatnenie nárokov súvisiacich s porušením zákazu konkurencie, vzniká spoločnosti právny nárok, spoločnosť však nie je povinná vymáhať ich, pokiaľ sama nemá záujem.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Zemaníkovej a členiek Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Evy Hudobovej v právnej veci žalobcu: B., spol. s r.o., C.X., N., IČO: X., proti žalovanému: A., spol. s r.o., N.X., B., IČO: X., zast. JUDr. M.L., K.X., B., (pracovníčka žalovaného), o určenie neplatnosti zmlúv o postúpení pohľadávok, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského s
Kľúčové slová: lehota na odstránenie nedostatkuzánik spoločnosti
R 90/2003
Právna veta: Podmienky pre zrušenie spoločnosti podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka musia byť splnené v čase rozhodovania súdu. Záleží na posúdení konkrétnych okolností prípadu, či súd pred rozhodnutím o zrušení spoločnosti zvolí postup podľa § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka. Určenie lehoty na odstránenie nedostatku, pre ktorý má byť spoločnosť zrušená, bude namieste vtedy, ak vzhľadom na okolnosti prípadu možno dôvodne predpokladať, že nedostatok bude, alebo môže byť odstránený.

Úryvok z textu:
Uznesením z 21. júla 2000, č. k. 9 Cb 88/98 - 87, súd prvého stupňa zrušil spoločnosť L., spol. s r. o. a nariadil jej vstup do likvidácie. Takto rozhodol na návrh navrhovateľa AB, ktoiý je jedným zo spoločníkov proti spoločnosti L., spol. s r. o. ako odporcovi 1) a ďalším šiestim odporcom, ktorí sú spoločníkmi spoločnosti. Súd prvého stupňa takto rozhodol s poukazom na ustanovenie § 768a ods. 2, v spojení s ustanovením § 68 ods. 6 písm. c) a § 108 ods. 1 Obchodného zákonníka, keďže spoločnosť d
Právna veta: I. V konaní o zrušení spoločnosti s ručením obmedzeným bez likvidácie, začatom registrovým súdom bez návrhu sa koná aj o právach a povinnostiach jej spoločníkov, ktorých treba považovať za účastníkov konania podľa ustanovenia § 94 odseku 1, prvej vety Občianskeho súdneho poriadku. II. Pokiaľ registrový súd v konaní o zrušení spoločnosti s ručením obmedzeným bez likvidácie nekonal aj s jej spoločníkmi, svojim procesným postupom im odňal možnosť konať pred súdom podľa ustanovenia § 237 písm. f/ O. s. p. (v znení platnom a účinnom do 31. 12. 2014).

Úryvok z textu:
Generálny prokurátor Slovenskej republiky mimoriadnym dovolaním navrhol uznesenie Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 32CbR/154/2010, Sro 22919/B z 13. septembra 2011 zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zrušil obchodnú spoločnosť J., spol. s r. o., B. bez likvidácie. Generálny prokurátor v odôvodnení mimoriadneho opravného prostriedku uviedol, že mu bol doručený podnet spoločníkov zrušenej spoločnosti J., spol. s r. o., M. S. a P. S. P
Právna veta: Spoločník verejnej obchodnej spoločnosti vytvorenej podľa § 64 a nasl. zákonného článku XXXVII. z r. 1875 - obchodný zákon, nie je oprávnenou osobou podľa § 3 zákona č. 87/1991 Zb Doplnenie: Verejná (obchodná) spoločnosť, vytvorená podľa § 64 a nasl. mohla nadobúdať práva, záväzky, vlastníctvo k nehnuteľnostiam a mohla viesť spory ako účastník konania (viď § 63 Obchodného zákona). Z toho nepochybne vyplýva, že bola subjektom práva a nositeľom hmotnoprávnej i procesnoprávnej subjektivity. Okrem verejnej (obchodnej) spoločnosti, zriadenej podľa § 64 a nasl. Obeh. zák., v ust. § 62 bola obsiah ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým bol návrh žalobkyne zamietnutý a vyslovil, že proti jeho rozhodnutiu je prípustné dovolanie. Stotožnil sa so záverom prvostupňového súdu v tom, že v danom prípade prešli veci, vydania ktorých sa žalobkyňa domáhala, znárodnením do vlastníctva štátu, pričom uvedené veci boli vo vlastníctve právnickej osoby - fy M. a spol., v.o.s. Z toho dôvodu žalobkyňa nemôže byť oprávnenou osobou podľa § 3 ods. 1, 2 zákona č. 87/1991 Zb. na vy
Právna veta: Ak spoločenská zmluva spoločnosti s ručením obmedzeným stanoví, že ju možno meniť rozhodnutím valného zhromaždenia, môže byť spoločenská zmluva zmenená bez toho, aby s jej zmenou súhlasili všetci spoločníci. V takom prípadé môže byť spoločenská zmluva zmenená so súhlasom (hlasmi) spoločníkov, ktorí majú najmenej dve tretiny hlasov všetkých spoločníkov, ak spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet hlasov. Aj pri takomto usporiadaní vnútorných pomerov spoločnosti môže byť spoločenská zmluva zmenená dohodou všetkých spoločníkov bez toho, aby o zmene muselo rokovať a schvaľovať ju valné zhromažden ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B., ako súd prvého stupňa, zamietol žalobu, ktorou žalobcovia žiadali určiť, že zmluva o prevode obchodného podielu na spoločnosti TM, s. r. o., so sídlom v T. uzavretá 22. júla 1996 medzi prevodkyňou A. K. (žalovanou 2) a nadobúdateľmi Ing. D. K. (žalobca 1) a Ing. A. P. (žalovaný 1) je neplatná. V odôvodnení rozsudku uviedol, že žalobcovia právny záujem na určení neplatnosti zmluvy [§ 80 písm. c) O. s. p.] vyvodzovali z toho, že zmluvou o prevode obchodného podielu bolo obíden
Právna veta: Skutočnosť, že spoločník v spoločnosti s ručením obmedzeným nemá väčšinu hlasov potrebnú na presadenie svojej vôle proti vôli ostatných spoločníkov sama osebe nemôže byť dôvodom pre zrušenie jeho účasti v spoločnosti. Založenie inej spoločnosti niektorými spoločníkmi, i keď nie je porušením žiadnej povinnosti, môže v spoločnosti tak narušiť vzťahy medzi spoločníkmi a vyvolať nedôveru spoločníkov, ktorí sa na založení novej spoločnosti nepodieľajú, že od nich nie je možné spravodlivo žiadať, aby v spoločnosti zotrvali.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K., ako súd prvého stupňa, rozsudkom z 2. decembra 1999 vyhovel žalobe a zrušil účasť žalobcu ako spoločníka v obchodnej spoločnosti EP, s. r. o., so sídlom v K. Žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi na účet jeho zástupcu 3 110 Sk náhrady trov konania. V odôvodnení rozsudku uviedol, že prevažná časť spoločníkov spoločnosti založila 6. júla 1997, bez vedomia žalobcu, spoločnosť H, s. r. o., ktorej predmet činnosti je do značnej miery zhodný s predmetom činnosti žalovanej spoločn
Právna veta: V zmysle § 5 ods. 1, 2 uvedeného zákona účtovné jednotky môžu poveriť vedením svojho účtovníctva aj inú právnickú alebo fyzickú osobu. Poverením sa však účtovná jednotka nezbavila zodpovednosti za vedenie účtovníctva a za jeho preukazovanie. Je zrejmé, že konatelia zodpovedajú za stav vedenia účtovníctva a predpísanej evidencie bez ohľadu na to, či tieto činnosti vykonávajú osobne, alebo či ich zabezpečujú prostredníctvom iných právnických alebo fyzických osôb. Tým však nie je dotknutá zodpovednosť tretích osôb za riadny výkon týchto činností v zmysle osobitných predpisov. Zodpovednosť konateľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Obo 106/2006 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Viery Pepelovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej, v právnej veci žalobcu R, zastúpeného JUDr. Ľ, proti žalovanej Ing. M zastúpenej Mgr. M, o zaplatenie 436 867 Sk, na odvolanie žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Nitre č.k. 15 Cbs 3/2004-179 zo dňa 17. januára 2006, takto r o z h o d o l :
MENU