Nájdené rozsudky pre výraz: začatie exekučného konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 314

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

222 dokumentov
7374 dokumentov
4 dokumenty
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V predmetnej veci návrh na zmenu účastníka konania nepodal doterajší účastník konania, ale osoba, ktorá o sebe tvrdí, že na ňu prešlo právo z exekučného titulu. Podľa § 92 ods. 2 O.s.p. je aj taká osoba oprávnená navrhnúť zmenu účastníka, pričom v návrhu je inkorponovaný aj jej súhlas so vstupom do konania na strane oprávneného. Súhlas povinného sa nevyžaduje bez ohľadu na to, či sa navrhuje zmena oprávneného alebo povinného. Preto súd ani nezisťuje stanovisko tejto osoby k navrhovanej zmene účastníka. Iná je však situácia v prípade oprávneného ako osoby, ktorá svojim návrhom na vykonanie exek ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného C. , naposledy so sídlom v K. , IČO: X. , proti povinnej M. , bývajúcej v Ž. , o vymoženie 41,49 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice – okolie pod sp. zn. 0 Er 926/1999, o dovolaní spoločnosti E.E. , so sídlom vo V. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou A. , so sídlom vo V. , IČO: X. , za ktorú koná J UDr. Z. , advokátka a konateľka, proti uzneseni
Právna veta: Pojem „nariadenie výkonu rozhodnutia“ Exekučný poriadok nepozná. Tento pojem, ktorý upravoval Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 261, sa však aj v konaní podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku vždy spájal s vydaním rozhodnutia, a to vo forme uznesenia. Rovnako tomu musí byť aj v prípade podľa Exekučného poriadku. Napokon, slovo „nariadiť“ podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka, Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1987 znamená, „dať príkaz“. V prípade, ak sa výkon rozhodnutia vydaného v správnom konaní uskutočňuje podľa Exekučného poriadku, treba pri výklade ustanovenia § 71 ods. 3 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Slovensk ej konsolidačn ej, a.s., so sídlom v Bratislave, Cintorínska č. 21, IČO: 35 776 005 , proti povinn ému P. G. , bývajúcemu v T. , o vymoženie 182 ,55 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 61 Er 3 287/2011 , o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Tr enčíne z 28. septembr a 2012 sp. zn. 16 CoE 122 /2012 takto r o z h o d o
Právna veta: „Nariadením výkonu rozhodnutia“, v prípade núteného výkonu správneho rozhodnutia v exekúcii podľa Exekučného poriadku, treba rozumieť začatie exekučného konania, ktoré v zmysle § 36 ods. 1 tohto predpisu začína podaním návrhu na vykonanie exekúcie. To znamená, že pokiaľ oprávnený najneskôr do troch rokov od uplynutia lehoty určenej v správnom rozhodnutí na splnenie uloženej povinnosti podá návrh na jeho nútený výkon vykonaním exekúcie, zachováva si toto rozhodnutie spôsobilosť byť exekučným titulom. Takáto interpretácia zodpovedá aj klasickej právnej zásade „vigilantibus iura scripta sunt“ („p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 232 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Slovenskej konsolidačnej , a.s. , so sídlom v Bratislave, Cintorínska č. 21, IČO: 35 776 005, proti povinnému M gr. V. S., bývajúcemu v o V. , o vymoženie 33,19 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom pod sp. zn. zo 14 . marca 201 2 sp. zn. 3 CoE 56/2012 , takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Povinnému nepriznáva
Právna veta: V posudzovanom prípade sa žalobkyňa domáhala vylúčenia veci z exekúcie podľa § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, v zmysle ktorého právo na vec, ktoré nepripúšťa exekúciu, môže tretia osoba uplatniť voči oprávnenému na súde návrhom na vylúčenie veci z exekúcie podľa osobitného predpisu. Aj keď pri exekúcii ide o donucovanie povinného k splneniu jeho povinnosti a má zásadne postihnúť len povinného, nie je vylúčené, že niekedy môže faktický výkon rozhodnutia postihnúť aj tretie osoby, a to vtedy, keď sú exekúciou postihované veci patriace do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Pojmovo takáto e ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa v konaní excindačnou žalobou domáhala vylúčenia vecí [nehnuteľností v katastrálnom území X, ktoré sú v katastri nehnuteľností zapísané na liste vlastníctva č. X a vedené ako parcela č. X – zastavané plochy a nádvoria vo výmere X m2, bytový dom na parcele X súpisné č. X, byt č. X na 1. poschodí tohto domu, spoluvlastnícky podiel 81/2911 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na týchto pozemkoch (ďalej len „nehnuteľnosť“)] o veľkosti podielu 1⁄2 z exekúcií vedených súdnym exekút
Kľúčové slová: cestovné náhradynáhrada hotových výdavkov exekútora
Právna veta: Exekútorovi za výkon exekučnej činnosti podľa zákona patrí odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Výpočet týchto nárokov je taxatívny. Zákon nepredpokladá iné druhy trov, vznikajúcich exekútorovi v spojitosti s činnosťou podľa Exekučného poriadku. Konkretizácia týchto nárokov je obsiahnutá vo vyhláške č. 288/1995 Z. z. odmenách a náhradách súdnych exekútorov. Exekútorovi patrí popri odmene aj náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonaním exekučnej činnosti, táto náhrada zahŕňa najmä cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, znalec ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: JUDr. T. B. , súdny exekútor , E. Ú. B. , so sídlom H., zas t. JUDr. M. B. , advokát AK H., proti odporcovi: JUDr. A. B. , P. , správkyňa konkurznej podstaty úpadcu Š. T. - P. p. P.-H. v konkurze, IČO: X. , V. , o určenie pravosti a výšky prihlásenej pohľadávky do konkurzu , na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Kra jského súdu v Banskej Bystrici č. k. 35Cbi/40/07 -Db z
Právna veta: V záujme právnej istoty účastníkov obchodných vzťahov ustanovenie § 408 ObZ upravuje všeobecné obmedzenie premlčacej doby zakotvením tzv. absolútnej premlčacej doby, ktorá časovo limituje, dokedy najneskôr sa právo plynúce z obchodného záväzkového vzťahu nepremlčí. Ustanovenie § 408 ObZ ráta teda s dvomi možnosťami. V prípade prvej (ak bolo právo právoplatne priznané v priebehu desaťročnej premlčacej doby uvedenej v § 408 ods. 1 ObZ a zároveň skôr než v posledných troch mesiacov pred uplynutím tejto doby) výkon rozhodnutia (exekučné konanie) musí byť začatý do uplynutia desaťročnej doby ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ Republiky Najvyšší súd Slovenskej Republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Oľgy Trnkovej v exekučnej veci oprávneného V., R., Č. R. proti povinnému T.. so sídlom v M., Továrenská č. 13, pre vymoženie 546 700,51 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 37 Er 13274/2006, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej R. proti uzneseniu Okresnéh
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 31a katastrálneho zákona sa konanie o návrhu na vklad preruší, ak a) sa začalo konanie o predbežnej otázke, b) nebol zaplatený správny poplatok, c) bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote predložil verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, alebo aby odstránil nedostatky návrhu, prípadne jeho príloh, d) to zhodne navrhli všetci účastníci konania, a to najdlhšie na 60 dní, f) právo nakladať s nehnuteľnosťou je obmedzené podľa osobitného predpisu. Podľa § 135 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a z členov JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci navrhovateľ a N. a.s., so sídlom v R. , Č.X. , IČO: X. , zastúpeného JUDr. P. N. , advokátom so sídlom v H. , N. , X. , pr oti odpor kyni Správa katastra Snina, Partizánska 1057, za účasti A. , s.r.o. , M. X. , S., I
Právna veta: Podľa právnych záverov uvedených v rozsudkoch Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č.k. 2 Sž-o-KS 22/2004 a 3 Sž-o-KS 63/2006 je daňová exekučná výzva sú len jednými z rozhodnutí v rámci procesu, ktorými sa správca dane ako oprávnený subjekt domáha zaplatenia daňového nedoplatku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Sžf 87/2007 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : C., IČO : X., so sídlom P. č. X., X., zast. : JUDr. Ľ., advokátkou so sídlom U., X., proti žalovanému : D., so sídlom N. č. X., X., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove zo dňa 25. septembra 2007 č.k. 3 S 13/2007-46, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Prešove zo dňa 25. septembra 2007
Právna veta: V exekučnom konaní vedenom podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov je vedľajšie účastníctvo pojmovo vylúčené.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného J., bývajúceho v K., zastúpeného JUDr. L., advokátom v K., proti povinnému D., so sídlom v K., o vymoženie 2 347 200 Sk s prísl., vedenej na Okresnom súde Svidník pod sp. zn. 4 Er 390/2007, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 28. februára 2008 sp. zn. r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Účastníkom nepriznáva náhradu trov dovolac
MENU