Nájdené rozsudky pre výraz: začatie plynutia premlčacej doby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 47

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

29 dokumentov
337 dokumentov
7 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Účelom inštitútu premlčania upraveného v ustanoveniach §§ 100 až 114 Obč.zák. je okrem stimulácie veriteľa k rýchlemu (včasnému) uplatneniu jeho práv (podľa zásady vigilantibus iura) aj snaha predchádzať v konkrétnych prípadoch dôkaznej núdzi na strane veriteľa v súdnom konaní a prispieť k právnej istote účastníkov občianskoprávnych vzťahov. Premlčanie je kvalifikované uplynutie času v dôsledku ktorého nárok (súdnu vymáhateľnosť práva, žalobné právo) možno odvrátiť námietkou premlčania. Ide o uplynutie času ustanoveného v zákone na vykonanie práva, ktorý uplynul bez toho, že by právo bolo býv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Evy Sakálovej v právnej veci žalobcu R. Š., bývajúceho v P., zastúpeného JUDr. I. N., PhD., advokátom so sídlom v P., proti žalovanému D. M., bývajúcemu v P., o zaplatenie 300 000,-- Sk s prísl., vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. PN – 12 C 214/2002, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 18. m
Právna veta: Dôkazné bremeno, že určitá obchodná zvyklosť existuje, aký je jej obsah a že sa zachováva, postihuje stranu, ktorá sa tejto zvyklosti dovoláva. Faktúra je platobný účtovný doklad, ktorému nemožno pripisovať účinky dvojstranného právneho úkonu. Jej záväznosť je daná obsahom dohody strán. Od samotnej skutočnosti, že predávajúci cenu tovaru fakturoval a na faktúre uvádza jednostranne lehoty splatnosti kúpnej ceny, nemožno odvodzovať zvyklosť alebo prax, ktorú strany medzi sebou zaviedli a teda ani úmysel strán.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave rozsudkom zo dňa 07. 03. 2007 č. k. 17Cb 76/03-143 žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zaplatenia kúpnej ceny tovaru, zamietol. V odôvodnení rozsudku uviedol, že záväzkový vzťah medzi účastníkmi je vzťahom v medzinárodnom obchode, ktorý sa spravuje Dohovorom OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Vychádzajúc z uvedeného súd na platobné podmienky účastníkov aplikoval čl. 58 ods.1 Dohovoru, v zmysle ktorého bol žalovaný povinný zaplatiť kúpnu cenu ihneď potom, ako m
Právna veta: 1. Skutková podstata bezdôvodného obohatenia získaného plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, dopadá na tie prípady, keď v okamžiku poskytnutia plnenia existoval právny dôvod plnenia, ktorý však následne, v dôsledku ďalšej právnej skutočnosti, stratil svoje právne účinky (odpadol). Okamžikom odpadnutia právneho dôvodu sa poskytnuté plnenie stáva bezdôvodným obohatením. Inštitút bezdôvodného obohatenia vyjadruje totiž zásadu občianskeho práva, že nikto sa nesmie bezdôvodne obohatiť na úkor iného, a pokiaľ k tomu dôjde, je povinný takto získaný prospech vrátiť. Pokiaľ ide o pos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. D. , zastúpeného JUDr. E. G. , proti žalovaným 2/ K. M. , 3/ J. M. , zastúpených JUDr. I. G. , o vydanie veci, alternatívne o zaplatenie 2 758 731 Sk , vedenej na Okresnom súde v Dunajskej S trede pod sp. zn. 4 C 87/2003, v konaní o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 10. marca 2009 sp.zn. 9 Co 300/2008
Právna veta: Pri posudzovaní splnenia hmotnoprávnych podmienok pre priznanie náhrady škody na zdraví, ku ktorej došlo pri dopravnej nehode v čase pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie, nemožno aplikovať právo Európskej únie. Uplatnením nároku poškodeného proti poisťovateľovi (§ 15 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov) nedochádza zároveň k uplatneniu nároku poškodeného na náhradu škody proti škodcovi.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava I rozsudkom z 11. marca 2011 č. k. 12 C 74/2005-334 uložil odporkyni 1/ povinnosť zaplatiť navrhovateľovi 140 998,31 € a náhradu trov konania. Rovnako ju zaviazal na náhradu trov štátu. Návrh voči odporkyni 1/ vo zvyšku zamietol. Návrh voči odporcovi 2/ v celom rozsahu zamietol a nepriznal mu náhradu trov konania. Návrhu na začatie konanie voči odporkyni 1/ čiastočne vyhovel s odôvodnením, že navrhovateľ sa dôvodne domáha zvýšenej náhrady bolestného a sťaženia spoločenskéh
Právna veta: Právo Slovenskej kancelárie poisťovateľov proti tomu, kto zodpovedá za škodu, na náhradu toho, čo za neho plnila (§ 24 ods. 7 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov), je regresným právom, a nie právom na náhradu škody. Toto regresné právo Slovenskej kancelárie poisťovateľov podlieha premlčaniu vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe (§ 101 Občianskeho zákonníka), ktorá začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, kedy bolo poškodenému plnené.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne S. so sídlom v B. , proti žalovan ému D. H. , bývajúcemu v L. , za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného: K. so sídlom v B. , o zaplatenie 56 135 ,-- Sk (1 863,34 Eur) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde v Malackách pod sp. zn. 4 C 127/2008, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 8. júla 2009 sp. zn. 15 Co 65/2009, takto r o z h
Meritum Premlčanie
Kľúčové slová: premlčanie podľa OZvigilantibus iura scripta sunt
Právna veta: Nárok sa premlčí, ak uplynie subjektívna alebo objektívna premlčacia lehota. Slovenské súkromné právo je však postavené tiež na zásade, že nikto sa nemá bez právneho dôvodu obohacovať na úkor iného.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/75/2019 7211216698 27. augusta 2019 JUDr. Milan Ľalík ECLI:SK:NSSR:2019:7211216698.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne X. Č.Ň., bývajúcej v Q. V. X., R. Q. XXX/X, zastúpenej zákonnou zástupkyňou Ing. Q. R.O., bývajúcou L. Q. V. X., R. Q. XXX/X, zastúpenej JUDr. Silviou Sovovou, advokátkou v Košiciach, Diamantová 47/10, proti žalovanému N.
Právna veta: Pri nárokoch na náhradu škody podľa zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom, vyvodzovaných z nesprávneho úradného postupu, sa právo môže premlčať len uplynutím subjektívnej trojročnej premlčacej doby podľa § 22 ods. 1 vety prvej tohto zákona, plynúcej odo dňa získania poškodeným vedomosti o škode (o tom, že už vznikla).

Úryvok z textu:
1. Žalobou zo 4. júla 2014, došlou Okresnému súdu Bratislava I (ďalej tiež len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) 10. deň rovnakého mesiaca i roka, sa žalobca na žalovanej domáhal zaplatenia sumy 33.193,92 € s 10 %-ným úrokom z omeškania od 21. júla 2004 do zaplatenia (okrem náhrady trov konania) ako náhrady škody spôsobenej pri výkone verejnej moci (za ktorú zodpovedá štát) nesprávnym úradným postupom notára (JUDr. Pavla Zubáka). Nesprávnym úradným postupom uvádzaným v žalobe bolo
Právna veta: Podľa § 20 zákona č. 58/1969 Zb. platí, že pokiaľ tento zákon neustanovuje niečo iné, riadia sa právne vzťahy ním upravené ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v ustanovenej dobe; na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať (§ 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Premlčanie je uplynutie času stanoveného v zákone na vykonanie práva, ktorý uplynul bez toho, že by právo bolo vykonané, v dôsledku čoho môže povinný subjekt čeliť súdnemu uplatneniu práva námietkou premlčania. Účelom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. M. D. , bývajúceho v B. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou K.K. , s.r.o. , so sídlom v B. , v mene a na účet ktorej koná JUDr. K. K. , proti žalovaným 1/ Slovenskej republike - Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica, pracovisko Bratislava , so sídlom v Bratislave , Ševčenkova č. 32, 2/ Slovenskej republike - Ministerstvo financií Slovenskej republiky ,
Právna veta: Zo všeobecnej úpravy času plnenia vyplýva, a to ako v režime občianskeho tak obchodného práva (tu s poukazom aj na právnu argumentáciu uvádzanú v rozhodnutí Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo/146/2008, na ktoré dovolateľka poukazuje), že doba splatnosti pohľadávky závisí od výzvy veriteľa na plnenie. O tomto niet sporu. S týmto momentom je, prirodzene, spojená aj otázka počiatku plynutia premlčacej doby. Ak čas plnenia nie je v zmluve, ani inak, určený, je veriteľ v režime Obchodného zákonníka (ďalej aj „ObZ“) oprávnený požadovať splnenie záväzku hneď po uzavretí zmluvy a dlžník je povinný záväz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/61/2019 1414215360 12. mája 2020 JUDr. Andrea Moravčíková ECLI:SK:NSSR:2020:1414215360.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu D.. V. X., nar. XX.XX.XXXX, V. C. XXX, XXX XX K., právne zastúpená: ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA DVORECKÝ & PARTNERI s. r. o., Grösslingova 50, 811 09 Bratislava, IČO: 35 967 421, proti žalovanému F. P., nar. XX.XX.XXXX, F..
MENU