Nájdené rozsudky pre výraz: zachovanie právnych účinkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

34 dokumentov
246 dokumentov
4 dokumenty
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V prípade neodstránenia nedostatku povinného právneho zastúpenia podľa § 90 ods. 1 C. s. p. po výzve súdu (§ 90 ods. 2 C. s. p.), súd neprihliada na úkony vykonané bez právneho zastúpenia. Ak súd neprihliada na žalobu, konanie je potrebné zastaviť. Ak však žalobca podal žalobu za účinnosti Občianskeho súdneho poriadku a povinnosť právneho zastúpenia mu vznikla účinnosťou Civilného sporového poriadku, zastavenie konania je v rozpore s prechodným ustanovením § 470 ods. 2 C. s. p.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: 1. Krajský súd v Bratislave ako súd prvej inštancie označeným rozhodnutím konanie o vylúčenie veci z konkurznej podstaty zastavil a žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi vo výške 100%. 2. Z odôvodnenia rozhodnutia súdu prvej inštancie vyplýva, že žalobca sa žalobou doručenou súdu prvej inštancie dňa 01. 06. 2016 domáhal vylúčenia nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom B., katastrálny odbor, katastrálne územie K. V., na LV č. X, nebytový priestor č. X,
R 37/2021
Právna veta: Zákonodarca podanie prokurátorskej žaloby proti všeobecne záväznému nariadeniu územnej samosprávy neobmedzil žiadnou lehotou. Jedinou podmienkou prípustnosti žaloby proti všeobecne záväznému nariadeniu územnej samosprávy je (§ 359 ods. 1 Správneho súdneho poriadku), že prokurátor musí podať protest proti tomuto všeobecne záväznému nariadeniu a jeho protestu nebolo vyhovené. Správny súd teda nemôže žalobu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu územnej samosprávy odmietnuť z dôvodu oneskorenosti.

Úryvok z textu:
1. Krajský súd v Žiline (ďalej aj ako „správny súd“) uznesením z 05. novembra 2019, č. k. 21 S 74/2014-105 (ďalej aj ako „napadnuté rozhodnutie“ alebo „rozhodnutie správneho súdu“) odmietol žalobu o vyslovenie nesúladu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 3/2011 o chove psov, vodení a držaní psov na území mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 14/2012, ktorým sa mení nariadenie č. 3/2011 o chove, vodení a držaní psov na území Mesta Žilina (ďalej aj ako „VZN
Právna veta: Podľa § 198 OSP po uplynutí lehoty určenej vo vyhláške vydá súd rozsudok o vyhlásení za mŕtveho. Uvedie v ňom deň, ktorý platí za deň smrti nezvestného, prípadne deň, ktorý nezvestný neprežil. 22. Rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho nezvestnej osoby podľa § 198 OSP, na rozdiel od rozhodnutia podľa § 200 OSP v prípade existencie tzv. dôkazu smrti, bolo možné vydať vtedy, ak bolo pravdepodobné, že nezvestná osoba zomrela. Také rozhodnutie teda nevychádzalo z faktického stavu smrti danej osoby, ale len z vyvrátiteľnej domnienky, ktorá pripúšťala dôkaz opaku (§ 199 OSP). Išlo o riešenie závažných o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1412220693 Dátum vydania rozhodnutia: 29. novembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ladislav Górász Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1412220693.2 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Jany Bajánkovej, v právne j veci vyhlásenia za mŕtvu, L. rodenej G., narodenej XX. V. XXXX, naposledy bývajúcej v N., O., zastúpe
Právna veta: Stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na zjednotenie výkladu a aplikácie ustanovenia § 371 ods. 1 písm. g/ Trestného poriadku vo vzťahu k otázke: I. či Sekcia kontroly a inšpekčnej služby, úrad inšpekčnej služby, odbor inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, je zákonným subjektom vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní podľa Trestného poriadku podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd; II. vylúčenia sudcu alebo prísediaceho pre spáchanie úmyselného trestného činu v cudzine. Doplnenie k bodu I.: ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na základe poznatkov z rozhodovacej praxe senátov trestnoprávneho kolégia v spojitosti s rozhodnutím vo veciach sp. zn. 5 Tdo 42/2015 z 2. júla 2015, 1 To 1/2015 z 29. mája 2015 a 1 Tdo 8/2015 z 23. februára 2015, v rámci činnosti podľa čl. 5 ods. 4 písm. g/ Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej tiež len „NS SR“) a § 21 ods. 3 písm. a/ zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne
Meritum 4 123,67 eur
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/181/2018 3215203161 25. februára 2021 JUDr. Jana Bajánková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:3215203161.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Viery Petríkovej a JUDr. Jany Haluškovej v spore žalobcu SLOVAKIA ENERGY, s. r. o., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžsk/1/2019 2014200574 19. 06. 2019 JUDr. Zuzana Ďurišová ECLI:SK:NSSR:2019:2014200574.2 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v právnej veci žalobcu: V. W. P., nar.XX.XX.XXXX, bytom N., Poľská republika, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava, za účasti: F. Z., nar.XX.XX.XXXX, bytom E., Po
Meritum určenie poistného vzťahu
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7110204618 Dátum vydania rozhodnutia: 22. marca 2018 Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Čimo Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7110204618.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne V. H., trvale bytom v H., proti žalovanej Rapid life životná poisťovňa, a. s., so sídlom v Košiciach, Garbiarska 2, o určenie poistného vzťahu a iné, vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 24C/23/2010, o dovolaní žal
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžfk/13/2019 4018200408 22. 08. 2019 JUDr. Jaroslava Fúrová ECLI:SK:NSSR:2019:4018200408.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: D.. B. V., Z. XX. P. XXXX, K. B. Z.. F.. J.. Š. XXX/XX, XXX XX A., právne zastúpeného spoločnosťou Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o., so sídlom Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, IČO: 36 857 548, proti žalované
Meritum náhradu škody na zdraví
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/169/2018 2512209791 27. februára 2020 JUDr. Elena Siebenstichová ECLI:SK:NSSR:2020:2512209791.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu D. Q., bývajúceho vo R., U. Č.. XX/XX, zastúpeného JUDr. Igorom Horanským, advokátom so sídlom v Trebaticiach č. 187, proti žalovanému E.F. R., bývajúcemu vo R., U. Č.. XXX/X, o náhradu škody na zdraví, vedenej n
MENU