Nájdené rozsudky pre výraz: záhrada

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2038

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

381 dokumentov
9165 dokumentov
12 dokumentov
58 dokumentov
23 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Vydanie pozemku.
Kľúčové slová: právne významná skutočnosťbotanická záhradapozemky nemožno vydať
R 58/2000
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie § 11 ods. 1 písm. e) zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 186/1993 Z. z. za právne významnú skutočnosť brániacu vydaniu pozemku alebo jeho časti považuje existenciu botanickej záhrady bez ohľadu na to, aký je jej faktický stav, prípadne jej úroveň alebo rozsah jej využívania.

Úryvok z textu:
Okresný úrad K. I., odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (ďalej len „odporca“) rozhodnutím podľa § 9 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon c. 229/1991 Zb.“) rozhodujúc o reštitučnom nároku navrhovateliek v I. a II. rade vyslovil, že navrhovateľky spĺňajú podmienky na priznanie reštitučného nároku podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 229/1991 Zb. a navrhovateľkám ako
Merito veci Vydanie pozemku
Kľúčové slová: botanická záhradaprávne významná skutočnosťpozemky nemožno vydať
R 58/2000
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie § 11 ods. 1 písm. e) zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 186/1993 Z. z. za právne významnú skutočnosť brániacu vydaniu pozemku alebo jeho časti považuje existenciu botanickej záhrady bez ohľadu na to, aký je jej faktický stav, prípadne jej úroveň alebo rozsah jej využívania.

Úryvok z textu:
Okresný úrad K. I., odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (ďalej len „odporca“) rozhodnutím podľa § 9 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon c. 229/1991 Zb.“) rozhodujúc o reštitučnom nároku navrhovateliek v I. a II. rade vyslovil, že navrhovateľky spĺňajú podmienky na priznanie reštitučného nároku podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 229/1991 Zb. a navrhovateľkám ako
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Uprednostňovanie určitých spoločensky preferovaných povolaní a voľnočasových aktivít nazeraných ako vysoko kultúrne pred iným zamestnaním a bežnými rodinnými aktivitami (záhrada, vnúčence) je nekorektné nielen z hľadiska etiky, ale, a to najmä, je v konečnom dôsledku porušením zásady rovnosti účastníkov občianskeho konania a ochrany slabšieho prítomnej osobitne vo veciach pracovných, rodinných a najnovšie vo veciach ochrany spotrebiteľa.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa O. G., bývajúceho v R., zastúpeného JUDr. M. K., advokátom v K., proti odporcovi : S., T., za účasti vedľajšieho účastníka na strane odporcu Sociálnej poisťovne – pobočka R., o zaplatenie 2.449.687,- Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Rimavská Sobota pod sp. zn. RA-2 C 155/2003, o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 20. mája
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom (ďalej len zákon) upravuje reštitúciu pozemkov, ktoré sú podľa príslušných predpisov súčasťou poľnohospodárskeho, resp. lesného pôdneho fondu. Podľa § 2 zákona č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov, tento fond tvoria okrem iného aj záhrady. Tzv. druhý reštitučný zákon o pôde umožňuje každému, kto v lehote do 31.12.1992 nevyužil oprávnenie dané zákonom č. 229/1991 Zb. a každému, komu nebola pôda podľa tohto zákona vrátená, aby si uplatnil podľa zák. č. 503/2003 Z. z. nárok na navr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/148/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalobcu: A., nar. X., bytom B., zast. advokátom: JUDr. T., B., proti žalovanému: Krajský pozemk
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Predmetom (objektom) nájomného vzťahu pri nájme P. pozemkov je pozemok. Čo je pozemok Občiansky zákonník výslovne nedefinuje. Výslovné vymedzenie pojmu pozemok obsahujú predpisy o evidencii nehnuteľností o evidencii nehnuteľností. Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), pozemkom sa rozumie časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti, hranicou držby ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a členov senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a JUDr. Sone Mesiarkinovej v právnej veci žalobcu P. D. , proti žalovanému J. B. , zastúpenému JUDr. M. B. , o splnenie pov innosti z nájomnej zmluvy, vedenej na Okresnom súde v Rožňave pod sp.zn. 9C 157/2007, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 5. mája
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zákon č. 503/2003 Z. z. je jedným zo zákonov reštitučného charakteru, ktorého cieľom vyjadreným v jeho preambule je spolu s ostatnými reštitučnými zákonmi zabezpečiť tzv. reštitučné procesy zmiernenia niektorých majetkových krívd, ku ktorým došlo v zákone presne ustanovenom období vo vzťahu k presne vymedzenému okruhu osôb a na základe v zákone taxatívne ustanovených prípadov straty majetku. Predmetný zákon tak, ako ostatné reštitučné zákony, zmierňuje následky iba niektorých majetkových krívd, ku ktorým došlo voči vlastníkom poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu. Zákon usta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžo/350/2015 Identifikačné číslo spisu: 8015200505 Dátum vydania rozhodnutia: 07.12.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:8015200505.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a člen
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Treba uviesť, že nie každá procesná nesprávnosť, ku ktorej dôjde v priebehu občianskeho súdneho konania, je relevantná z hľadiska procesnej prípustnosti dovolania. S niektorými najzávažnejšími, taxatívne vymenovanými procesnými vadami, ktoré zakladajú zmätočnosť, spája Občiansky súdny poriadok priamo prípustnosť dovolania (viď § 237 O.s.p.); vady tejto povahy sú zároveň aj prípustným dovolacím dôvodom (§ 241 ods. 2 písm. a/ O.s.p.). Niektorým vadám inej procesnej povahy majúcim za následok nesprávne rozhodnutie vo veci (s tzv. iným vadám konania) pripisuje Občiansky súdny poriadok význam v tom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 540 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Z. , so sídlom v B. , zastúpenej Advokátskou kanceláriou A. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanému E. , s.r.o. , so sídlom v H. , IČO: X. , o určenie vlastníctva , vedenej na Okresnom súde Pezinok pod sp. zn. 8 C 195/2011 , na dovolanie žalobkyne proti rozsudku Krajskéh o súdu v Bratislave z 11. júna 2014 sp. z n. 4 Co 550 /2013, takto r o z h o
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Súd podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdí rozhodnutie o zamietnutí návrhu na vklad nehnuteľnosti podľa § 31 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam ak zistí, že kúpna zmluva je neplatná.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím Okresného úradu K. II, katastrálneho odboru v K., zo dňa 6. augusta 1998 bolo podlá § 64 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.M) zrušené rozhodnutie Okresného úradu K. II, katastrálneho odboru, zo dňa 25. februára 1998, ktorým bolo rozhodnuté o návrhu na vklad vlastníckeho práva na základe zmluvy uzavretej medzi predávajúcimi M. F., Š. N., J. P., H. C. a kupujúcim E., spol. s r. o., B., predmeto
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Pre účely reštitúcií podľa zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom sa za pozemky tvoriace poľnohospodársky pôdny fond, resp. patriace do neho, v zmysle § 1 písm. a) daného zákona považujú aj pozemky, ktoré síce neslúžia bezprostredne poľnohospodárskej výrobe, avšak sú pre ňu nepostrádateľné ako napr. poľné cesty, pozemky so zariadením dôležitým pre poľné závlahy, vodné nádrže a rybníky potrebné pre poľnohospodársku výrobu, hrádze slúžiace na ochranu pred zamokrením alebo záplavami, ochranné terasy proti erózii a podobne.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Sžo 95/2009 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci navrhovateľa J., bytom B., proti odporcovi Obvodnému pozemkovému úradu v Dunajskej Strede, Dunajská streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. D/2008/00242-7 z 30. j
MENU