SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351798
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: záhradkárska osada


Približný počet výsledkov: 74 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: záhradkárska osada
  • zahradkarsky nájdené 654 krát v 137 dokumentoch
  • osada nájdené 1649 krát v 198 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 38 dokumentov
Krajské súdy SR 200 dokumentov


Kľúčové slová: pozemky nemožno vydať, záhradkárska osada

Právna veta: Jedinou spornou zostala otázka, či možno navrhovateľa považovať za zriadenú záhradkársku osadu v zmysle § 11 ods. 1 písm. e) (predtým písm. d)) zákona č. 229/1991 Zb., t. j. či jeho existencia vytvára prekážku vydania predmetných nehnuteľností ich pôvodným vlastníkom. Odvolací súd sa plne stotožnil s právnym názorom vysloveným krajským súdom v napadnutom rozsudku, že navrhovateľ takúto prekážku nepredstavuje a pre zdôraznenie jeho správnosti považuje za potrebné doplniť, že pojem záhradková osada uvedený v zák. č. 229/1991 Zb. je možné vykladať v zmysle tohto zákona len podľa právnych ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvy šší súd 2 Sž o 82 /20 10 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Aleny Poláčkovej PhD. a JUDr. Jany Henčekovej , PhD., v právnej veci navrhovateľa: Z. O. 4-11 S .Z.Z. B. – L. , zastúpené ho JUDr. G. Z. , a dvokátkou , proti odporcovi: Obvodný pozemkový úra d v Bratislave , za účasti: 1) Lesné spoločenstvo majiteľov urbáru a lesnej spoločnosti B. – L. , .
Právna veta: Konanie podľa zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov zriadených v záhradkárskych osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim je rozdelené na etapy, z ktorých každá nasledujúca začína po právoplatnom rozhodnutí správneho orgánu predstavujúcim ukončenie predchádzajúcej etapy.

Úryvok z textu:
... , domáhal sa preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo 4. júla 2001 o schválení projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva pozemkov v záhradkárskej osade B. v katastrálnom území S. N. V. V žalobe tvrdil, že napadnuté rozhodnutie je nezákonné a ukracuje ho na vlastníctve .
Právna veta: Účelové komunikácie sa delia na verejné a neverejné. Neverejné účelové komunikácie sa pritom nachádzajú v uzavretých priestoroch a objektoch. Ostatné účelové komunikácie sú verejné, až kým nie sú vyhlásené za neverejné (pozri ustanovenie § 22 ods. 3/ cestného zákona). Príslušná komunikácia za neverejnú účelovú komunikáciu nebola nikdy vyhlásená. V prípade, ak by daná komunikácia nemala charakter účelovej komunikácie (resp. inej z vyššie uvedených pozemných komunikácií), pohyb osôb a vozidiel na nej by nemohol byť regulovaný dopravnou značkou, pretože toto je možné iba na niektorej z poz ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a tobôž nie ako verejná účelová komunikácia. Z listu Magistrátu zo dňa 28.12.2005 vyplýva, že predmetný chodník k záhradkárskej osade nie je zaradený do siete miestnych komunikácii 1. - 4. triedy, oddelenie cestného hospodárstva Magistrátu ho nespravuje a nebol ani zverený .
Právna veta: Z uvedenej dôvodovej správy sa tak možno dozvedieť, prečo zákonodarca zmenil zákon č. 64/1997 Z. z. tak, že stanovil, že náhrada za pozemky sa určí na základe znaleckého ocenenia vykonaného podľa vyhlášky č. 492/2004 Z. z. V osobitnej časti dôvodová správa síce obsahuje text, na ktorý poukazuje žalovaný v nadväznosti na časť rozsudku ESĽP týkajúcu sa uskutočnenia všeobecných opatrení, spočívajúcich v tom, že štát odstráni všetky prekážky toho, aby sa za prevod vlastníckeho práva k takýmto pozemkom poskytovala náhrada, ktorej výška bude v primeranom vzťahu k trhovej cene majetku ku dňu pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... s technickou infraštruktúrou (rozvody vody, elektriny, plynu, prístupové komunikácie), ktorá bola na pozemku v deň vzniku záhradkárskej osady. K ďalšej námietke žalobcu týkajúcej sa grafickej časti RPS uviedol, že podkladom pre grafickú časť RPS boli katastrálne ... ZO Detva Sídlisko. Znalci ani zhotovitelia predmetných podkladov nepotrebujú ku vykonávaniu úkonov potrebných pre svoju činnosť asistenciu členov záhradkárskej osady a ani vlastníkov predmetných pozemkov. Čo do tvrdení, že zákon č. 64/1997 Z. z. je .
Právna veta: Podľa § 43 ods. 1, 2, 3 O.s.p. sudca alebo poverený zamestnanec súdu uznesením vyzve účastníka, aby nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie doplnil alebo opravil v lehote, ktorú určí, ktorá nemôže byť kratšia ako desať dní. V uznesení uvedie, ako treba opravu alebo doplnenie vykonať. Ak účastník v lehote podľa odseku 1 podanie neopraví alebo nedoplní a pre uvedený nedostatok nemožno v konaní pokračovať, súd odmietne podanie, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania. Ak bolo podanie doplnené alebo opravené v celom rozsahu v súlade s uznesením podľa odseku ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... postup žalovaných, keď neskúmal dodržiavanie Zákona žalovanými správnymi orgánmi vo veci tzv. vyporiadania užívania pôdy záhradkárskymi osadami v prospech užívateľov. Uviedli, že užívatelia pôdy po ukončení transformačného procesu PD Opatová n/V ... K. so Zákonom. Žalobcovia opisovali skutkový stav žalovaných správnych orgánov v konaní o vyporiadanie vlastníctva pozemkov v záhradkárskej osade v kat. úz. K. v zmysle ustanovení Zákona. Namietali nezákonnosť postupu a rozhodnutí žalovaných správnych orgánov .
Právna veta: Odpustenie zmeškania lehoty, upravené v § 28 správneho poriadku sa týka postupu pri zmeškaní zákonných lehôt. Keďže vlastníkom v danej veci neboli v roku 1998 doručené úvodné podklady, voči ktorým mali možnosť podať námietky, ale takéto (kompletné) úvodné podklady im boli doručené až v roku 2005, nemohli im začať plynúť lehoty podľa § 8 ods. 3 a 4 zákona. Odvolací súd sa preto stotožnil so záverom žalovaného správneho orgánu, že v danej veci boli dané zákonné dôvody ustanovenia § 8 ods. 5 zákona na zastavenie konania. Keď teda krajský súd dospel k právnemu záveru, totožnému so záverom ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že záhradková osada bola zriadená na výmere 7463m 2. Nemožno preto priznať právnu relevanciu tvrdeniu žalobcov, že výmera pozemkov celej záhradkárskej osady je 10 582m 2. Uplatnená ponuka vlastníkov na odkúpenie stavieb, trvalých porastov a spoločných zariadení nachádzajúcich sa na pozemkoch v .
Právna veta: Konanie o nariadení predbežného opatrenia a konanie vo veci samej sú dvoma samostatnými konaniami, ktoré od seba nie sú navzájom závislé v tom zmysle, že by na vydanie rozhodnutia vo veci samej bolo potrebné najprv nariadiť predbežné opatrenie. Predbežné opatrenie je samostatným právnym prostriedkom ochrany ohrozených či porušených práv účastníkov, ktorý má dočasný charakter a je možné ho nariadiť tak pre dobu pred začatím konania vo veci samej, ako i pre dobu od podania žaloby vo veci samej až do právoplatného skončenia veci (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 1. novembra 2005, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odôvodnil tým, že vychádzajúc z predložených listinných dôkazov dospel k záveru, že žalovaní svoj ím konaním narúšajú celistvosť záhradkárskej osady a ich konaním hrozí členom záhradkárskeho zväzu bezprostredná ujma na majetku. S úd mal za to, že žalobca ... súdnym doručovateľom dňa 25. januára 2008 ) prijal žalobu o určenie povinnosti zdržať sa neprimeraných zásahov do areálu záhradkárskej osady a tomuto konaniu bola priradená spisová značka 27 C 22/2008. Námietka dovolateľ ov spočívajúca v tom, že .
Právna veta: Zákon č. 64/1997 Z.z. presne špecifikuje podmienky, ktoré musia byť kumulatívne splnené na to, aby sa jednalo o „zriadenú záhradkovú osadu“ v zmysle zákona, v ktorej možno vysporiadať vlastníctvo k pozemkom na základe návrhu podaného v zmysle zákona č. 64/1997 Z.z. Zriadenou záhradkovou osadou sa v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z.z. rozumie záhradková osada zriadená do 24. júna 1991 na pozemkoch, ku ktorým bola uzavretá zmluva o dočasnom užívaní pozemku (tzv. „veľká zmluva“) medzi záhradkárskou organizáciou, alebo jej členom a poľnohospodárskou organizáciou alebo inou organizáciou ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v dátumoch uvedených na tomto Výnosu minimálne 37 rokov po vzniku našej záhradkárskej osady a je vlastne upresnením regulatívu pre našu záhradkársku osadu. - Naša záhradkárska osada si plní povinnosti aj proti Mestskému úradu v Banskej Bystrici - platí dane ... pred rokom 1977, ani o otázku sp ätnej účinnosti zákona na posudzovanie vzťahu záhradkárov k pôde predmetnej záhradkárskej osade. II. Stručné zhrnutie odvolacích dôvodov žalo bcov Proti rozsudku krajského súdu podal i včas odvolanie žalo .
Právna veta: Z citovaného ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 64/1997 Z. z. jednoznačne vyplýva, že konanie podľa uvedeného zákona sa uskutočňuje podľa ustanovení Správneho poriadku. Z tohto pravidla však existujú dve zákonné výnimky, a to, ak nie je zákonom č. 64/1997 Z. z. upravené inak (vzťah špeciality zákona č. 64/1997 Z. z. a subsidiarity Správneho poriadku) alebo ak konanie neupravujú osobitné zákony (vzťah špeciality osobitného zákona a subsidiarity Správneho poriadku ku konaniu podľa zákona č. 64/1997 Z. z.). Keďže zákon č. 64/1997 Z. z. neobsahuje špeciálnu úpravu týkajúcu sa zisťovania podkl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Eur. Prvostupňový správny orgán svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že konanie o vysporiadaní vlastníctva k pozemkom v záhradkárskej osade Amfiteáter bolo ukončené rozhodnutím o schválení vykonania projektu pozemkových úprav č. 2006/01096 zo dňa 25. mája ... ide o atraktívnu lokalitu, pretože inzerát, na ktorý odvolateľ poukázal sa netýkal lokality, kde sa nachádza predmetná záhradkárska osada Amfiteáter. Uzavrel, že suma výšky náhrady je vypočítaná správne na základe znaleckého posudku. Z citovaného ustanovenia § .
Právna veta: Zákon číslo 64/1997 Z.z. v ustanovení § 7 špecifikuje subjekt, ktorý môže podať návrh na začatie konania vo veci pozemkov v záhradkovej osade za predpokladu, že ide o legálne zriadenú záhradkovú osadu. Gramatickým a logickým výkladom ustanovenia § 2 ods. 1 zákona číslo 64/1997 Z.z. nemožno totiž podľa názoru odvolacieho súdu dospieť k inému záveru ako k tomu, že návrh na začatie konania mohli podať len užívatelia. Je pravdou, že účastníkmi samotného konania podľa § 6 ods. a/ a b/ citovaného zákona sú užívatelia aj záhradkárska organizácia, ale podľa § 7 ods. 1 sa konanie začína výlučne len na ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... šetrenie prokuratúry však nezistilo, že by žalobca mal užívať do tknuté parcely oprávnene a že by na pozemkoch vznikla záhradkárska osada. Záhradkárska osada musela mať svoj podklad v územnoplánovacích dokumentoch a užívanie pozemkov na tento účel muselo vyplývať z územného plánu, tak ... zo dňa 02.10.1997 a Pd 4020/97 -6 zo dňa 03.10.1997) uviedla, že záhradkársku osadu nemožno považovať za záhradkársku osadu zriade nú podľa zákona č. 64/1997 Z.z. Už v týchto posúdeniach sa objavujú právne argumenty, .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.