SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1346311
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
18.04.2021 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: záhradkové osady


Približný počet výsledkov: 15 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: záhradkové osady
  • zahradkove nájdené 25 krát v 17 dokumentoch
  • osada nájdené 1649 krát v 198 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 4 dokumenty
Krajské súdy SR 13 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Najvyšší súd rovnako ako krajský súd pripomína, že konanie vo veci usporiadania vlastníctva k pozemkom v zriadených záhradkových osadách podľa zák. č. 64/1997 Zb. možno rozdeliť do niekoľkých etáp, pričom každá predchádzajúca etapa musí byť právoplatne skončená a až následne možno pokračovať v ďalšej etape. V priebehu celého konania môže dôjsť k zmene vlastníckych vzťahov k pozemkom, prípadne aj k zmene na strane užívateľov pozemkov v zriadenej záhradkovej osade, avšak je nevyhnutné rozhodovať podľa skutkového stavu aktuálneho v čase vydania rozhodnutia, inak by nebolo možné prejsť do ďalšej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžr/92/2014 3008200499 01. 12. 2016 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2016:3008200499.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcov: 1/ K. G.Á., ml., bytom H. Č.. .
Kľúčové slová: pozemky nemožno vydať, záhradkárska osada

Právna veta: Jedinou spornou zostala otázka, či možno navrhovateľa považovať za zriadenú záhradkársku osadu v zmysle § 11 ods. 1 písm. e) (predtým písm. d)) zákona č. 229/1991 Zb., t. j. či jeho existencia vytvára prekážku vydania predmetných nehnuteľností ich pôvodným vlastníkom. Odvolací súd sa plne stotožnil s právnym názorom vysloveným krajským súdom v napadnutom rozsudku, že navrhovateľ takúto prekážku nepredstavuje a pre zdôraznenie jeho správnosti považuje za potrebné doplniť, že pojem záhradková osada uvedený v zák. č. 229/1991 Zb. je možné vykladať v zmysle tohto zákona len podľa právnych ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , dostatočný počet záhradiek a vybudovanú infraštruktúru, sa pre účely zákona č. 229/1991 Zb. považujú za zriadené záhradkové osady. Opätovne poukázal na neprípustné rozširovanie úvahy krajského súdu v tom zmysle , že bez osobitné ho územného rozhodnutia o ... záhradkovej osade ako celku , záhradkové osady neexistovali a odvolávanie sa na zisťovanie, či bolo pri zriadení dotknutej záhradkovej osady postupované v súlade s vtedy .
Kľúčové slová: zriadená záhradková osada

Právna veta: Zákon č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim, je svojou podstatou zákonnou úpravou, umožňujúcou zásah do vlastníckych práv subjektov, ktorých pozemky sú v legálnom užívaní členov záhradkárskej organizácie. Keďže sa jedná o zásah do vlastníctva, je potrebné, aby príslušné štátne inštitúcie citlivo a nediskriminačne postupovali pri úprave a zmene vlastníckych vzťahov. Je ich povinnosťou konať len v zmysle úpravy zákona, posudzovať úkony účastníkov v súlade so zmyslom a účelom danej právnej normy. Odvolací súd aj s poukazom na hore cit ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Záhorská Bystrica, za ktorej právneho nástupcu sa žalobca považuje nezanikla, a teda vznikli dve nové záhradkové osady. Žalobca preto nespĺňa podmienku podľa § 2 ods. 1 zákona, nie je záhradkovou osadou zriadenou do 24. 6. ... /1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky číslo 45/1979 Zb., teda za zriadené záhradkové osady sa považovali iba tie, ktoré boli zriadené podľa platných právnych predpisov, teda po 01.10.1976, od účinnosti .
Kľúčové slová: zriadená záhradková osada, záhradková osada

Právna veta: Aby záhradková osada mohla byť považovaná za zriadenú v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z.z., musia byť súčasne splnené dve podmienky, a to že musí ísť o záhradkovú osadu, ktorá vznikla do 24. júna 1991 a zároveň táto musí byť zriadená na pozemkoch, ku ktorým bola uzavretá zmluva o dočasnom užívaní pozemku Slovenským zväzom záhradkárov alebo organizačnou zložkou alebo jej členom a poľnohospodárskou organizáciou, ktorej svedčilo právo uvedené pod písm. a/ až e/ cit. zákonného ustanovenia.

Úryvok z textu:
... záhradkármi ponechal. Vznikali tak početné spory o uvoľnenie týchto pozemkov. Tieto otázky riešil až zákon č. 64/1997 Z.z. Záhradkové osady sa budovali v rámci záhradkárskeho zväzu a potom aj územným plánovaním podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení .
Meritum záhradkové osady - zastavenie konania
... záhradkovej osade. 3. Ďalej žalovaný zdôraznil, že v zmysle zákona č. 64/1997 Z.z. je možné vyporiadavať iba tie záhradkové osady, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v zákone. Podľa § 2 ods. 1 zák. č. 64/1997 Z.z. zriadenou záhradkovou osadou .
Meritum záhradkové osady, konanie o námietkach § 9 ods. 1 zákon č. 64/1997 Z. z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Ing. Š. B., bytom v B., proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad v Senici, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia odporcu zo dňa 16.júla 2007 č. 91/2006-K. II., o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave zo dňa 24.júla 2008 č. k. 38Sp 43/2007-21, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnutý uznesenie Krajského súdu v Trnave zo .
Meritum § 10 ods. 3 písm. a/ zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov, zriadené záhradkové osady, vyporiadanie vlatníctva
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A.B., zastúpeného JUDr. L.P., advokátom, proti žalovanému: Obvodný pozemkový úrad v Prešove, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.j. OPÚ 2007/34-82/Ba zo dňa 15. januára 2007, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove č. k. 3S/22/2008-8 zo dňa 10.júna 2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté uznesenie Krajského súdu v .
Meritum záhradkové osady - zastavenie konania
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobc ov: 1/ P. , nar. X. , bytom P., 1a/ Ž. , rod. H. , bytom P., 2/ A. , nar. X. , K. , 3/ Ing. M. , nar. X. , bytom Č., 4/ J., nar. X. , bytom T. , 5/ M. , nar. X. , bytom H. , 6/ D. , nar. X. .
Meritum záhradkové osady, primeraná náhrada, viazanosť rozhodnutím ESĽP
Najvyšší súd 6Sžo /400/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu Ing. Š.F. , bytom M.P. , zastúpeného JUDr. B.K. , advokátom, so sídlom v P. , proti žalovanému Krajskému pozemkovému úradu Prešov, so sídlom Masarykova 10, Prešov, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. j.: C/2008/00347 -FM z 12. septembra 2008 o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 26. mája 2009 , č. k. 1S/74/2008 -43, takto r o .
Meritum § 250b ods. 1 OSP, lehota na podanie žaloby
... pozemkový úrad v Trenčíne , Nám. Sv. A. č. 7, Trenčín, za účasti: Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova č. 36, Bratislava, Záhradkové osady N. , P., o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. H/2009/00213 -03 zo dňa 19.08.2009, konajúc o odvolaní žalobcov .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.