Nájdené rozsudky pre výraz: zaistenie majetku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

44 dokumentov
42 dokumentov
6 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: zaistenie výkonu trestu prepadnutia majetkuzaistenie majetku
R 94/2014
Právna veta: Vo výroku uznesenia o zaistení majetku obvineného v zmysle § 425 ods. 1 Tr. por. treba s poukazom na primerané aplikovanie § 50 ods. 2 Tr. por. presne konkretizovať a opísať jednotlivé časti majetku obvineného, na ktoré sa zaistenie vzťahuje a vysloviť zákaz pre obvineného, či inú oprávnenú osobu, nakladať s takto zaisteným majetkom a majetkovými právami.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom 08. augusta 2013 v Bratislave v trestnej veci proti obvinenému J. O. a spol. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák. a i né, o sťažnosti obvineného M. A. proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu v Pezink
Právna veta: Zákonodarca do trestného konania zaviedol ustanovenie § 50 a nasl. Trestného poriadku v záujme ochrany práv poškodených trestnými činmi, avšak pri dodržaní princípu zasahovania do práv obvineného len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie účelu trestného konania. Podľa § 50 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok (ďalej len „Trestný poriadok" alebo „TP") ak je dôvodná obava, že uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom bude marené alebo sťažované, možno nárok až do pravdepodobnej výšky škody zaistiť... Ak je majetok postupom podľa § 50 Trestného poriad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžo/1/2015 1013200949 27. 04. 2016 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2016:1013200949.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Judity Kokolevskej v právnej veci žalobcu: Mgr. Eva Timár Myjavcová, správkyňa konkurznej podst
Kľúčové slová: vkladprávo nakladať s nehnuteľnosťou
Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), Správa katastra preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada správa katastra aj na sk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišov ej a z členov JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcu Krajská prokuratú ra v Bratislave , Vajnorská 47, Bratislava , proti žalovanému Katastrálnemu úradu v Bratislave, Správa katastra Senec, Hurbanova 21, 903 01 Senec , za účasti 1/ C. T. , 2/ K. T. , obaja b
Meritum § 296 Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9514100138 Dátum vydania rozhodnutia: 13. júna 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Pavol Farkaš Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9514100138.4 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Štefana Harabina a JUDr. Dany Wänkeovej v trestnej veci obža lovaného T. R. a spol. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr.
Meritum § 233/1a, 3c, 4a,c Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9513100112 Dátum vydania rozhodnutia: 18. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Szabo Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9513100112.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Szaba a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Hatalu v trestnej veci obvineného A.F. p re obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a), ods. 3 pí
Meritum sťažnosť obžalovaného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Aleny Šiškovej na neverejnom zasadnutí 27. januára 2016 v Bratislave v trestnej veci obžalovaného J. H. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona a iné, o zaistení výkonu trestu prepadnutia majetku obžalovaného J. H. , o jeho sťažnosti, ktorú po
Meritum sťažnosť poškodeného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obžalovaného M. E. a spol. pre trestný čin vydierania spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 235 ods. 1, ods. 2 písm. a/, ods. 3 písm. b/ Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave 16. januára 2008 o sťažnosti poškodeného M. S. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 9. februára 2007, sp. zn 1T 1/2001, takto r o z h o d o l :
Meritum § 276/1, 4 Tr. zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9516100013 Dátum vydania rozhodnutia: 22. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Szabo Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:9516100013.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Szaba a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Hatalu v trestnej veci obžalované ho F. M. a spol. pre zločin skrátenia dane a poistného podľa § 276 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. a iné, prerok
Meritum § 277/1 alinea druhá, 2a, 4 Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9515600112 Dátum vydania rozhodnutia: 31. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Szabo Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:9515600112.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Petra Szaba a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Hatalu v trestnej veci obžalovanéh o Ing. O. R. a spol. pre pokračovací zločin neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1 alinea druhá
MENU