Nájdené rozsudky pre výraz: základné povinnosti účastníka sporového konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

22 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak súd nepoučil účastníka konania podľa § 120 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku, neodňal mu tým možnosť pred súdom konať v zmysle § 237 písm. f/ Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
Proti označenému rozsudku Krajského súdu v Prešove (ďalej „odvolací súd“), ktorý potvrdil rozsudok Okresného súdu Prešov (ďalej „súd prvého stupňa“) zo 7. marca 2008 č. k. 14 C 221/2005-76 a uznesenie súdu prvého stupňa z 30. júna 2009 č. k. 14 C 221/2005-91 o nepriznaní oslobodenia od platenia súdnych poplatkov v odvolacom konaní žalovanému, podal žalovaný včas dovolanie. Po doplnení dovolania z neho vyplýva, že navrhuje napadnutý rozsudok odvolacieho súdu ako aj rozsudok súdu prvého stupňa zru
Právna veta: Dedením sa rozumie všeobecný prechod práv a povinností po zomretej osobe na iné subjekty – dedičov, s výnimkou prípadov, o ktorých ustanovuje Občiansky zákonník inak. Predmetom dedenia je majetok poručiteľa, ktorý sa označuje ako dedičstvo alebo pozostalosť. Napriek tomu, že dedičstvo prechádza na dedičov podľa samého práva okamihom smrti poručiteľa, platná právna úprava zachováva princíp úradnej ingerencie pri nadobudnutí dedičstva. Prejednanie dedičských vecí patrí do právomoci súdov s tým, že súdy môžu poveriť notára, aby ako súdny komisár vykonal úkony v konaní o dedičstve vrátane vydania ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 501 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky P. S., bytom B. zastúpenej JUDr. Danielom Urbanom, advokátom, so sídlom v Bratislave Uhrova č. 18 , proti odporcovi M. S., bytom B. , o určenie vlastníckeho práva k časti bytu, vypratania čast i bytu a vydania kľúčov od bytu , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 43 C 16/2011, o dovolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Cdo/222/2015 6108214302 26. 04. 2016 JUDr. Eva Sakálová ECLI:SK:NSSR:2016:6108214302.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky M., bývajúcej v B., zastúpenej AK PRESPERINOVA, s.r.o., so sídlom Námestie SNP 15, Banská Bystrica, IČO: 36 859 583, v mene ktorej koná JUDr. Ing. Petra Presperínová, konateľka a advokátka, proti odporkyni
Meritum o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a o vzájomnom návrhu o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam s príslušenstvom
Najvyšší súd 7 Cdo 401 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa I. J., bytom L. , zastúpeného Mgr. Jurajom Fričom, advokátom, so sídlom v R. , Podhora č. 49 , proti odpor com advokátom, so sídlom v Liptovskom Mikuláši, M. Pišúta č. 936/16 , o určenie vlastní ckeho práva k nehnuteľnostiam a o vzájomnom návrhu o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde R. pod sp. zn. 6 C 143/2
Meritum o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd 7 Cdo 203 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne : JUDr. Z. K. , bývajúce j v L. , zastúpen ej advokátskou kanceláriou G. Lehnert, k.s., so sídl om v Bratislave, Carlton Savoy Building, Mostová 2, v mene a na účet ktorej koná JUDr. Ján Ondruš, advokát, proti žalovan ému : AHOLD Retail Slovakia, k.s., so sídl om v Bratislave, Ivánska ces ta 12, zastúpenému advokátskou kanceláriou SOUKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o., s
Meritum o zrušenie rozhodcovského rozsudku
Najvyšší súd 7 Cdo 122/ 2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky M. K. , bytom P. zastúpená JUDr. Petrom Rakom, advokátom, so sídlom v Prešove, Masarykova č. 13, proti odporkyni Rapid life životná poisťovňa, a. s., Košice, Garbiarska č. 2, v dovolacom konaní zastúpená JUDr. Gabrielom Gulbišom, advokátom, so sídlom Košice, Boženy Němco vej č. 22 , o zrušenie rozhodcovského rozsudku vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. z
MENU