Nájdené rozsudky pre výraz: základné právo účastníka konania na spravodlivý proces

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 55

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

179 dokumentov
340 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V odôvodnení rozhodnutia sa odvolací súd bez bližšieho vysvetlenia odvoláva na „hore uvedené dôvody“ (skutočnosti), ktoré podľa neho zakladajú dôvody na stavenie exekúcie a v tejto súvislosti označuje ustanovenie § 57 ods. 1 písm. a/ Exekučného poriadku i ustanovenie § 57 ods. 2 Exekučného poriadku. Logickým a systematickým výkladom ustanovenia § 57 ods. 1 a 2 Exekučného poriadku možno dospieť k záveru, že odsek 2 tohto ustanovenia dopadá na iné dôvody, ako sú uvedené v odseku 1; tieto môžu vyplývať buď z Exekučného poriadku alebo osobitného (iného) zákona. Pokiaľ odvolací súd mienil založiť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 216/2010 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného G.D., so sídlom vo Z., IČO X., zastúpeného Mgr. F.R., advokátom so sídlom v B. proti povinnej O.L., IČO X., zastúpenej JUDr. J.G., advokátom so sídlom v H., o vymoženie 377 647,22 € a trov exekúcie, vedenej na Okresnom súde Bratislava I s
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Exekučný poriadok v druhej hlave pod názvom Exekučné konanie (§ 36 a nasl.) upravuje postup súdu, súdneho exekútora a účastníkov konania pri nútenom výkone judikovaného práva. Je nepochybné, že návrh na vykonanie exekúcie sa povinnému nedoručuje a v štádiu konania o vydanie poverenia exekučný súd nemôže zohľadňovať žiadne tvrdenia povinného a vychádza iba z tvrdení oprávneného uvedených v návrhu a z exekučného titulu (§ 44 Exekučného poriadku). A tak v tomto štádiu exekučného konania nevyplýva pre súd povinnosť doručovať povinnému jeho rozhodnutia, či iné písomnosti. Až upovedomenie o začatí e ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej repub liky v exekučnej veci oprávneného JUDr. M. , J., P., proti povinnému Mgr. Ing. J., bývajúcemu v L. , pôvodne podnikajúcemu pod obchodným menom Ing. S.J. , s miestom podnikania V. , B. , IČO: X. , pre vymoženie 241,20 Eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Pezinok pod sp. zn. 1 Er 2903 /2012 , o dovolaní povinného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. apríla 2013 sp. zn. 18 CoE 120/20
Merito veci o zaplatenie 4 205 853,10 Sk s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 Obo 87/2006–178 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: E., M., X., IČO: X., zast. J., advokátom, U., X., proti žalovanému: S., M., X., IČO: X., zast. J., advokátom, U., X., o zaplatenie 4 205 853,10 Sk s príslušenstvom, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 16. novembra 2005 č. k. 45 Cb 60/99–148, takto rozhodol: Napadnutý rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 16. novembra 20
Merito veci o zaplatenie 4 205 853,10 Sk s príslušenstvom
Najvyšší súd 1 Obo 87/2006–178 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: E., M., X., IČO: X., zast. J., advokátom, U., X., proti žalovanému: S., M., X., IČO: X., zast. J., advokátom, U., X., o zaplatenie 4 205 853,10 Sk s príslušenstvom, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo
Merito veci o ochranu osobnosti
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Ladislava Górazsa a JUDr. Ivana Machyniaka, v právnej veci žalobcu J., bývajúceho v B., zastúpeného Advokátskou kanceláriou J., s.r.o., so sídlom v B., v mene ktorej vykonáva advokáciu ako konateľ advokát J., proti žalovanej S., s.r.o., so sídlom v B., o ochranu osobnosti, vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 16 C 17/2007, o mimor
Merito veci o ochranu osobnosti
4 M Cdo 19/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Ladislava Górazsa a JUDr. Ivana Machyniaka, v právnej veci žalobcu J., bývajúceho v B., zastúpeného Advokátskou kanceláriou J., s.r.o., so sídlom v B., v mene ktorej vykonáva advokáciu ak
Merito veci o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1ObdoV/12 /2010 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A.A., s. r. o., B., M. 1, zastúpeného advokátkou JUDr. A. C., N. č. X., Z., proti žalovanej JUDr. D. G., K. 1, M., správkyni konkurznej podstaty úpadcu G. J.-J., B. X., Ž., IČO: X., za účasti vedľajšieho účastníka M.. H., a. s., B., P. č. X., IČO: X., o vylúčenie vec
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 4Cdo/118/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5315200617 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 10. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Sakálová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:5315200617.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobu O., bývajúceho v A., zastúpeného JUDr. Tatianou Polkovou, advokátkou
Merito veci § 6 zákona č. 229/1991 Zb., § 250k ods. 1 O.s.p.
Najvyšší súd 3 Sžo/ 22 8/2010 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. J. Zemkovej PhD . a členov senátu JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Milana Moravu v právnej veci navrhovateľa : P.O. , zastúpená: JUDr. J. S. PhD., advokát so sídlom v K. , proti odporcovi : Obvodný pozemkový úrad v Prešove , Námestie mieru č. 2, Prešov, za účasti oprávnených osôb: 1. J. M. , byto
MENU