Nájdené rozsudky pre výraz: zákon o ochranných známkach

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 70

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13 dokumentov
161 dokumentov
45 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Nepostačuje len samotná existencia obchodného mena, ale podnikanie pod obchodným menom, ktoré je v určitom vzťahu k prihlásenému označeniu, pretože podnikaním pod obchodným menom mimo územia Slovenskej republiky žiaden vzťah k prihlásenému označeniu nevzniká (prípadný zápis ako aj posudzovanie podmienok na zápis prihláseného označenia sa vzťahuje výlučne na územie Slovenskej republiky). Je irelevantné, či namietateľ podniká pod svojim obchodným menom v inej krajine. Z toho je zrejmé, že zákonná podmienka podnikania pod obchodným menom uvedená v ust. § 4 ods. 1 písm. e/ zákona o ochra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 SžoKS 37/2006 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Marianny Reiffovej v právnej veci žalobcu Y., spol. s r.o., so sídlom v B., R. X., Č. R. právne zastúpeného JUDr. T. B., advokátkou so sídlom v B., G. č. X., proti žalovanému Ú., so sídlom v B., J. č. X. v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ž
Právna veta: Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra, ani označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ale ide o ochrannú známku, ktorá má v Slovenskej republike dobré meno a jeho používanie by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky, alebo by im bolo na ujmu. Rovnako nemôže použív ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: A. N. B. , právne zast úp eného JUDr. Ing. M. G. , advokátom, P., proti odporcovi: V. , s. r. o., N. , IČO: X. , právne zastúpeného JUDr. L. L. M. (adresa pre doručovanie písomností S.), o nariadenie predbežného opatrenia , na mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 5. novembra 2007, č. k. 16C
Právna veta: Je potrebné prisvedčiť žalobcovi, že právo k ochrannej známke je vyjadrením vzťahu konkrétneho právneho subjektu, ako majiteľa k tejto inej majetkovej hodnote. Preto tento právny vzťah patrí do rámca občianskoprávnych vzťahov, o ktorých rozhodovať patrí do právomoci súdu. Len výnimočne je súdna právomoc zúžená a zákonom zverená do právomoci iných orgánov. Zákon o ochranných známkach nemá ustanovenie, ktorým by zveril do právomoci inému orgánu, ako napr. Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, rozhodovať o zániku práva k ochrannej známke zánikom právnej subjektivity majiteľa ochra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
-N a j v y š š í s ú d 2 Obo 62/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanku a členiek JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej v právnej veci žalobcu: V.N., spol. s r.o., V.X., L. zast. JUDr. J.G., advokátom Advokátska kancelária, P.X., B., proti žalovanému: V.P., s.r.o., Z.X., P., IČO: X., zast. JUDr. O.K., advokátom, Advokátska kancelária, Z.X., B., o neplatnosť dohody
Kľúčové slová: vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú ochranná známka
Právna veta: Z vyššie citovaného ustanovenia § 35 ods. 3 ZoOZ je zrejmé, že konanie o vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú je začaté na návrh majiteľa staršej ochrannej známky v prípade existencie pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú označenie a staršia ochranná známka. Pre naplnenie možnosti aplikácie uvedeného ustanovenia sa vyžaduje, aby sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukázalo, že tento dôvod existuje.........Pokiaľ zákonod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6014200817 Dátum vydania rozhodnutia: 25. mája 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslava Fúrová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6014200817.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Eleny Kováčovej, v právnej veci žalobcu: Benzina Slovakia, s.r.o., so sídlom Galvaniho 2/A, Bratislava, IČO: 35 739 142, zastúp
Právna veta: Právo k ochrannej známke je vyjadrením vzťahu konkrétneho právneho subjektu, ako majiteľa k inej majetkovej hodnote. Tento právny vzťah patrí medzi občianskoprávne vzťahy, o ktorých rozhodujú súdy, pokiaľ zákon výslovne neurčí iný orgán.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členov senátu JUDr. Juraja Semana, JUDr. Petra Dukesa, JUDr. Jany Zemaníkovej a JUDr. Beaty Miničovej, v právnej veci žalobcu V.N., spol. s r.o., L.V., X., zastúpeného advokátom JUDr. J.G., P.X.,B., proti žalovanému V.P., s.r.o., P., Z.X., IČO: X., zastúpenému advokátom JUDr. O.K., Z.X., B., o určenie neplatnosti doho
Právna veta: Zahraničná právnická osoba, ktorá má sídlo na území krajiny Európskej únie, sa môže domáhať ochrany proti nekalej súťaži aj keď nepodniká na území Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republik ROZSUDOK V MENE Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky. v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Priecelovej a členov JUDr. Juraja Semana, JUDr. Petra Dukesa, JUDr. Viery Pepelovej a JUDr. Ľubomíry Kúdelovej, v právnej veci žalobcu v 1. rade A.G., a. s., H., IČO: X., Č. v 2. rade A.A., a.s., IČO: X., Č. zastúpení advokátom JUDr. E.V., PhD., B. proti žalovaným: v 1. rade A.A., s. r. o., S., v 2. rade M.K., H. obaja zastúpení advokát
Právna veta: Totiž je nepochybné, že know-how (ide o terminus technicus), a ako už bolo uvedené vyššie, tu nemožno vystačiť z jazykovým prekladom „vedieť ako“, predstavuje obchodný majetok, ktorý je oceniteľný peniazmi za predpokladu, že je určený na podnikanie (OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodný zákonník. Bratislava : IURA EDITION, 2005, s. 34). Podľa názoru dovolacieho súdu, z hľadiska právnej ochrany know-how, nie je nevyhnutné, aby v celom rozsahu spĺňal zákonné znaky obchodného tajomstva vymedzeného v ust. § 17 ObchZ. Tento pojem predstavuje súbor poznatkov, informácii, skúsenosti, pričom môže ísť o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1MObdoV/22/200 8 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky , ako súd dovolací , v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Semana a členov senátu JUDr. Anny Markovej, JUDr. Dariny Ličkovej , JUDr. Alen y Priecelovej a JUDr. Kataríny Pramukovej , v právnej veci žalobcu : 1/ F. a. s. so sídlom T. X. , B. , IČO : X. zast. advokátom JUDr. Ľ. N. ,V. , B. , 2/ L. L. so sídlom G. , X. , P. C. ,C. zast. advo kátom JUDr. T.
Meritum výmaz ochrannej známky podľa § 16 ods. 1 a § 2 ods. 1 písm. k/ zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach; retroaktivita právnej normy
Najvyšší súd 6 Sžhuv 1/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Hargaša a sudkýň JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Jany Baricovej v právnej veci žalobcov: Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. POZ 2669-96/OZ 186992 II/25-2007 z 12. marca 2007, o odvolaní žalobcov 1. a 2. proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k
Meritum výmaz ochrannej známky, rozlišovacia spôsobilosť
Najvyšší súd 5Sžh /1/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Jarmily Urbancovej, v právnej veci žalobcov 1/ Mgr. A. Č. , nar. X. , bytom B. , 2/ Ing. A. Č. , nar. X. , bytom v B. a 3/ Ing. B. Č. , nar. X. , bytom v B. , zastúpených JUDr. L. K. , advokátkou so sídlom B. , proti žalovanému Úradu priemyselného vlastníctva
MENU