Nájdené rozsudky pre výraz: zákon o pôde

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 243

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

77 dokumentov
348 dokumentov
2 dokumenty
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: zaistenie tovaru alebo vecicolný priestupok
R 77/1998
Právna veta: Rozhodnutie o zaistení tovaru podľa § 259 ods. 1 písm. a) zákona č. 180/1996 Z. z. (Colného zákona) je rozhodnutím predbežnej povahy, ktoré nepodlieha súdnemu preskúmavaniu (§ 248 ods. 2 písm. e/ O.s.p..)

Úryvok z textu:
Žalobca sa v žalobe domáhal zrušiť rozhodnutia žalovaného z 8.10.1996, ktorým potvrdil rozhodnutie Colného úradu v C. nad T. zo 4. 9. 1996 o zaistení tovaru (1 ks motorového vozidla) s odôvodnením, že je dôvodné podozrenie, že sa motorové vozidlo použilo na spáchanie colného priestupku podľa § 242 ods. 1 Colného zákona. Žalovaný navrhol zastaviť konanie, pretože podľa § 248 ods. 2 písm. e) O.s.p. súdy nepreskúmavajú rozhodnutia správnych orgánov predbežnej, procesnej alebo poriadkovej povahy. V
Meritum Zákon o pôde.
Právna veta: I. Rozsah pôsobnosti zákona je ustanovený v § 1 Zákona o pôde a podľa odseku 1 sa zákon vzťahuje tak na nehnuteľnosti (vrátane pôdy, ktorá tvorí lesný fond) písm. a/ až c/ - ako i na iný poľnohospodársky majetok uvedený v § 20 zákona (písm. d). Pokiaľ teda zákon ustanovuje, že sa vydajú nehnuteľnosti (§ 6 ods. 1 zákona), treba nimi rozumieť všetky nehnuteľnosti uvedené v § 1 ods. 1 písm. a/ až c/ zákona. II. Podľa § 6 ods. 1 Zákona o pôde sa oprávneným osobám vydajú nehnuteľnosti, ktoré prešli na štát alebo inú právnickú osobu v dôsledku skutočností v tomto odseku uvedených. Podľa § 6 ods. 2 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky obdržal podnet Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 23. septembra 1997, pod číslom 5593/1997-60, dodatok k tomuto podnetu z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 10. októbra 1997 pod číslom 5498/1997-60, ako aj ďalší dodatok k tomuto podnetu z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 23. januára 1998, pod číslom 5498/97-50 na zaujatie stanoviska v zmysle § 16 ods. 1 písm. b/ zákona č. 335/1991 Zb. v znení neskorš
Právna veta: K zjednodušenému a zrýchlenému postupu pri pozemkových úpravách mohlo prísť len za splnenia podmienok uvedených v ustanovení § 15 zákona o pozemkových úpravách: 1. išlo o vlastníkov alebo oprávnené osoby, ktorým a. boli vydané pozemky podľa osobitných predpisov, t.j. zákona o pôde, b. požiadali o vyčlenenie svojich pozemkov užívaných poľnohospodárskym a lesným podnikom alebo hospodárskym subjektom podľa ustanovenia § 22 ods. 1 a ods. 2 zákona o pôde. Len za splnenia týchto obligatórnych zákonných podmienok potom obvodný pozemkový úrad mohol nariadiť urýchlené usporiadanie vlastní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Evy Baranovej v právnej veci žalobcu: I. K., zastúpený advokátkou JUDr. R. S., proti žalovanému Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 20. marca 2007 č. 1700B/2007-430, konajúc o odvolaní žalobcu
Právna veta: "Pokiaľ zákonodarca vytvoril v § 6 ods. 1 písm. p/ zákona o pôde samostatný reštitučný dôvod spočívajúci v tom, že oprávneným osobám sa vydajú nehnuteľnosti, ktoré prešli na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku prevzatia nehnuteľností bez právneho dôvodu, zmyslom tohto ustanovenia bolo uľahčiť oprávneným osobám dosiahnutie ich zápisu ako vlastníkov v katastri nehnuteľnosti v prípadoch, keď štát zneužijúc svoje postavenie v dobe neslobody a nedbajúc na platné právo pripustil zmenu zápisu vlastníckeho práva v evidencii nehnuteľnosti bez splnenia základných požiadaviek vyplývajúcich z vte ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ J. H. , bývajúceho v K. , 2/ M. N. , bývajúcej v K. , 3/ F. F. , bývajúceho v K. , 4/ M. F. , bývajúceho v G. , 5/ M. B. , bývajúcej v K. , 6/ F. T. , bývajúceho v Č. , všetci zastúpení JUDr. M. H. , advokátom so sídlom v K. , proti žalovaným 1/ T. , so sídlom v K. , zastúpenej JUDr. M. V. , advokátom so sídlom v K. , 2/ M. , T. , 3/ T. , s.r.o. , so sídlom v K. , zastúpenej
Právna veta: Dedičom po pôvodnom vlastníkovi sa nepriznáva vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, ktoré žiadajú vydať, lebo na pozemku sú telovýchovné a športové zariadenia a podľa zákona o pôde sa podľa § 11 ods. 1 písm. f) takýto pozemok nevydáva. Zároveň uviedol, že nepriznaním vlastníckeho práva k predmetnému pozemku nie je dotknuté právo dedičov po oprávnenej osobe na náhradu podľa § 11 ods. 2 zákona.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci navrhovateľov: 1) J. L. , N. , 2) Mgr. M. L. , N. , 3) V. L. , N. , 4) Ing. J. L. , N. , 5) E. T. , B. , všetci zastúpení advokátom JUDr. P. M. , AK so sídlom v K. , proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad Košice – mesto , Popradská 78, Košice, za účasti: Slovenský pozemkový fond, Letná 27, Košice , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu z 10. mája 2010, č. 229/27/2010 -Ga, o o
Právna veta: Na žalobcu sa nevzťahuje osobné oslobodenie od poplatku podľa § 4 ods. 2 písm.n/ zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (v znení platnom ku dňu rozhodnutia odvolacieho súdu) v spojení s ustanovením § 21a ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku (zákon o pôde) v znení neskorších predpisov, keď z obsahu spisu je zrejmé, že žalobca v tomto konaní neuplatňoval reštitučné nároky podľa citovaného zákona o pôde, ale uplatňoval si nárok na náhradu škody podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka v sp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu I. P., bývajúceho v K., zastúpeného JUDr. V. Z., advokátom v K., proti žalovanému P., o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp.zn. 8 Nc 28/1996, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 27. septembra 2000, sp.zn. 14 Co 230/00, rozhodol t a k t o : Dovolanie žalobcu o d m i e t a . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu tro
Kľúčové slová: zmeny druhov pozemkovzáhradaostatná plocha
Právna veta: Správny orgán znovu preskúmal všetky predložené doklady a dospel k názoru, že zmena druhu pôvodného pozemku zo záhrady na ostatnú plochu povinnou osobou počas reštitučného konania nie je prekážkou na vydanie pozemku. Zákon o pôde pri rozhodovaní správneho orgánu o vydaní resp. nevydaní pozemku oprávneným osobám neukladá správnemu orgánu povinnosť rozhodnúť podľa toho, ako je pozemkom označený v katastri nehnuteľností. Potvrdzuje to aj vyslovený právny názor v rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. M-Sždov 13/02.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sžr/ 155 /2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JU Dr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Petra Paludu v právnej veci navrhovateľ ky : U. , P., proti odporcovi : Obvodný pozemkový úrad v Senci , Hurbanova 21, Senec , za úča sti účastníkov ko nania: 1/ JUDr. D. K. , bytom O. zast úpený advokátom JUDr. Z. D. , AK so sídlom v B. , 2/ S., B.
Kľúčové slová: náhrada živého a mŕtveho invertára
Právna veta: Pre prípad, že podľa citovaného § 20 ods. 6 zákona o pôde nemožno preukázať odňatie alebo vnesenie týchto vecí alebo nemožno určiť ich hodnotu, spôsob výpočtu výšky náhrady určuje nariadenie vlády č. 97/1992 Zb. tak, že ak nie je možné preukázať vnesenie alebo odňatie živého a mŕtveho inventára a zásob, vypočíta sa náhrada za ne pomocou normatívu (§ 3 ods. 1). Ak nemožno určiť súčasnú hodnotu odňatého inventára a nepoužije sa normatív, vypočíta sa výška náhrad podľa sadzieb v prílohe (§ 4).

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Petra Priehodu v právnej veci žalobcov 1/ V. J., bývajúcej v B., 2/ M. D., bývajúcej vo V., 3/ E. J., bývajúcej v P., D., 4/ P. N. bývajúceho v B., T., 5/ E. H. bývajúcej v P.,, 6/ P. N. bývajúceho v P., zastúpených JUDr. A. K., advokátkou v N., proti žalovanému P., P., zastúpenému JUDr. P. D., advokátom v P., o
Kľúčové slová: rozsah pôsobnosti zákonanáhrady za nevydané pozemky
Právna veta: Ustanovenie § 1 reštitučného zákona je potrebné vykladať v súvislosti so zákonnou úpravou o vlastníctve oprávnenej osoby ustanovenou v zákone o pôde, v zmysle ktorej pozemkový úrad rozhodol o vlastníctve oprávnenej osoby k nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 4 v spojení s § 4 ods. 1, 2 a v spojení s § 6 ods. 1, 2 tak, že sa jej vydajú alebo nevydajú žiadané nehnuteľnosti alebo ich časť a pokiaľ boli splnené zákonné podmienky ustanovené v § 11 ods. 1, pre ktoré nebolo možné pozemky alebo ich časť vydať, pozemkový úrad rozhodol o práve oprávnenej osoby na náhradu za nevydané pozemky.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci navrhovateliek: 1/ M. B., bytom L., B., 2/ Ľ. V., bytom O., zastúpené M. R., bytom P., ul. S., proti odporcovi: O. P. Ú. v L., za účasti: S. P. F.B, B., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu zo dňa 10. apríl
MENU