SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1201516
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65097
USSR: 36101
NSČR: 125254
NSSČR: 67650
USČR: 80345
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426158
Krajské súdy (ČR): 45919
Posledná aktualizácia
04.08.2020 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zákon o sociálnom zabezpečení


Približný počet výsledkov: 493 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zákon o sociálnom zabezpečení
  • zakon nájdené 774760 krát v 59661 dokumentoch
  • o nájdené 2817677 krát v 65049 dokumentoch
  • socialny nájdené 78603 krát v 10364 dokumentoch
  • zabezpecenie nájdené 38684 krát v 12372 dokumentochPrávna veta: Obecná polícia nie je ozbrojenou zložkou, lebo priamo zo zákona o obecnej polícii vyplýva, že obecná polícia je poriadkový útvar a nie ozbrojený bezpečnostný zbor, ako je tomu v prípade policajného zboru.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek se nátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobcu B. H. , bytom v T. , ul. V. C. č. X. , zas túpený Advokátskou kanceláriou Hagyari, Kubovič & Partners , s. r. o., so sídlom v Bratislave, Vlčkova ul. č. 8/A , proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky , so sídlom v .
Právna veta: Posúdenie miery zhoršenia zdravotného stavu občana z hľadiska kritérií § 29 ods. 3 a § 37 ods. 3 zákona o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyžaduje odborné medicínske znalosti z oblasti posudkovej činnosti. Posudkoví lekári posudzujú zdravotný stav občana na základe: a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať záro ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Igora Belka v právnej veci navrhovateľ a: Š. B. , bytom B. , proti odporkyni : Sociálna poisťovňa - ústrediu , so sídlom ul. 29. augusta 8-10 , 813 63 Bratislava , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne č. X. X. X. X. zo dňa 30. .
Právna veta: I. Dobou zamestnania na účely vzniku nároku na dôchodok za výsluhu rokov podľa § 40 ods. 1 písm. a)a písm. b) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení") nie je doba vykonávania činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby. II. Pojem „zamestnanie“ pre hodnotenie účasti na dôchodkovom zabezpečení nie je zhodný spojmom „výkon zvýhodneného zamestnania“ pre vznik nároku na dôchodok za výsluhu rokov, kde pojem „vykonávanie zvýhodneného zamestnania“ znamená účasť na dôchodkovom zabezpečení zamestnanca (§ 6 ods. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JU Dr. Marianny Reiffovej, v právnej veci navrhovateľa: T. T. narodený X. , bytom v N. , B. ul. č. X. zastúpený JUDr. Štefanom Mišovičom, advokátom advokátskej kancelárie v Nitre, ul. J. Mrkvu č. 22, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa v Bratislave , Ul. 29. au gusta č. 8, o výšku .
Právna veta: Zjednotenie výkladu § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon o súdnych poplatkoch) a vymedzenie pojmu veci sociálneho zabezpečenia.

Úryvok z textu:
Podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov0, sú od súdneho poplatku oslobodené súdne konania vo veciach zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia, sociálneho zabezpečenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti. V zmysle tohoto zákonného ustanovenia sú vecami sociálneho zabezpečenia aj všetky veci, v ktorých sa účastník domáha preskúmania rozhodnutia správneho orgánu, vydaného podľa Zákona o zamestnanosti, vrátane rozhodnutia o zaradenie alebo vyradenie uchádzača .
Právna veta: Pri skúmaní, či úraz, ktorý utrpel vojak v priebehu trvania jeho vyslania do vojenskej misie, je služobným úrazom, treba tiež skúmať, či k nemu nedošlo počas prestávok v službe a posudzovať, či vzhľadom na podmienky výkonu služby k úrazu nedošlo pri vykonávaní činností, obvyklých v čase takýchto prestávok.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobcu : mal. F. Š., bytom v P. K. ul. č. X. , zastúpený matko u E. Š. bytom v P. K. ul. č. X. , zastúpená advokátskou spoločnosťou JUDr. Patrik Holinga, s.r.o., so sídlom Košice, Hlavná ul. č. 6, proti žalovanému : Ministerstvo obrany Slovenskej .
Právna veta: Dôkaz o doručení rozhodnutia v dôchodkovej veci nemusí predložiť účastník správneho konania, ale orgán, ktorý vo veci rozhodol.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu Anny Žákovej a JUDr. Violy Takáčovej v právnej veci navrhovateľa Ing. A. Š., PhD., bývajúceho v B., proti odporkyni S.P., Ú., U., o starobný dôchodok, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 15. júna 2007, č.k.5Sd/467/2005-51, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v .
Kľúčové slová: odchodné podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, doba trvania služobného pomeru

Zbierka NS 4/2015
R 58/2015
Rozsudok
Právna veta: Pre určenie nároku na odchodné a jeho výšku je rozhodujúca skutočná doba trvania služobného pomeru bez zvýšenia o tzv. zvýhodnené hodnotenie niektorých dôb služby.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 9Sžso/74 /2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr . Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej v právnej veci žalobcu J. K. , bytom ul. M. , B. , zastúpen ého Mgr. Pavl om Hos om , advokátom so sídlom Bratislava ul. Jasovská č. 23, proti žalovanému Ministerstv u obrany S lovenskej republiky, ul. Kutuzovova č. 8, .
Právna veta: Starostlivosť slovenskej štátnej občianky o dieťa do veku troch rokov, poskytovanú mimo územia Slovenskej republiky, treba hodnotiť ako náhradnú dobu získanú podľa doterajších zákonov o sociálnom zabezpečení a podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, lebo zo žiadneho z týchto právnych predpisov nevyplýva podmienka poskytovania takejto starostlivosti len na území vtedajšieho Československa.

Úryvok z textu:
... o sociálnom poistení aj § 169a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v žnem neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení") odkazujú na hodnotenie náhradnej doby a náhradnej doby vykonávanej v cudzine na predpisy, účinné v čase vykonávania tejto doby, (v .
Kľúčové slová: doba nezamestnanosti, doba zamestnania

Zbierka NS 1/2002
R 16/2002
Uznesenie
Právna veta: Podľa § 6 ods. 3 vyhlášky č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov sa doba nezamestnanosti preukazuje potvrdením príslušného štátneho orgánu, ktorý občana viedol v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Ak občan podmienky pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie spĺňal, potom skutočnosť, že ho príslušný štátny orgán v tejto evidencii neviedol, lebo o jeho žiadosti ešte nerozhodol, mu nemôže byť v neprospech.

Úryvok z textu:
... prisvedčiť krajskému súdu, že doba nezamestnanosti sa podľa § 6 ods. 3 vyhlášky č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov preukazuje potvrdením príslušného štátneho orgánu, ktorý občana viedol v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Pri preskúmaní rozhodnutia .
Kľúčové slová: hrubý zárobok, dôchodkové zabezpečenie samostatne zárobkovo činnej osoby, samostatne zárobkovo činná osoba

Zbierka NS 3/2002
R 49/2002
Rozsudok
Právna veta: Za hrubý zárobok samostatne zárobkovo činných osôb sa považuje vymeriavací základ. Podľa § 72 ods. 2 vyhlášky č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 123/1990 Zb., sumu vymeriavacieho základu na určenie výšky poistného určovala samostatne zárobkovo činná osoba, najviac však sumou 10 000 Sk mesačne (§ 645 citovanej vyhlášky.) Pre výšku hrubých zárobkov neboli rozhodujúce skutočne dosiahnuté príjmy osoby samostatne zárobkovo činnej, ale len ňou určený vymeriavací základ, z ktorého zaplatila poistné.

Úryvok z textu:
... občana poskytujúceho služby na základe povolenia národného výboru (§ 73 a nasl. vyhlášky č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení platnom do 1. mája 1990) sa podľa § 79 ods. 1 citovanej vyhlášky za hrubé zárobky považujú príjmy .
Právna veta: Ak je príspevok za sluţbu, priznaný ako dávka sociálneho zabezpečenia, povaţovaný za výsluhový dôchodok, môţe od dovŕšenia dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení (zabezpečení) plniť funkciu starobného dôchodku z osobitného systému sociálneho poistenia (zabezpečenia) len vtedy, ak jeho výška zodpovedá výške starobného dôchodku, primeranej dobe trvania sluţobného pomeru. Pri určení výšky starobného dôchodku je potrebné do doby dôchodkového poistenia započítať aj doby, hodnotené na účely príspevku za sluţbu. Aţ po takom stanovení výšky starobného dôchodku moţno sumu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je všeobecná dávka dôchodkového zabezpečenia, nárok na ktorú vznikal za podmienok uvedených v § 20 a nasl. zákona o sociálnom zabezpečení; výsluhový dôchodok a starobný dôchodok, resp. pomerný starobný dôchodok nie sú dôchodky toho istého druhu a ... dôchodku a zdôvodniť zákonnosť priznanej dávky s ohľadom na vyriešenie otázky zákazu diskriminácie nevychádza z príslušných ustanovení zákona o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, ba práve naopak je v priamom rozpore s nimi (§ 21 ods. .
Kľúčové slová: dávka dôchodkového zabezpečenia, výkon sociálneho poistenia

Zbierka NS 2/2006
R 24/2006
Rozsudok
Právna veta: Podľa či. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky výklad a uplatňovanie zákonov musí byť v súlade s ústavou aj medzinárodnými dohovormi, preto odporkyňa musí nárok žiadateľa o invalidný dôchodok posúdiť aj z hľadiska či. 39 Ústavy Slovenskej republiky a či. 58 Dohovoru o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia č. 102 (oznámenie č. 46J/1991 Zb.).

Úryvok z textu:
... čase vydania rozhodnutia, ak nie je výslovne stanové inak. Pri žiadosti o priznanie invalidného dôchodku podľa zákona o sociálnom zabezpečení to predovšetkým predstavuje povinnosť nepochybne zistiť zdra­ votný stav a rozsah zachovanej pracovnej schopnosti žiadateľa o ... so­ ciálne odkázaný, nespĺňal nárok na priznanie sociálneho dôchodku podľa § 65 ods. 1 písm. b) zákona o sociálnom zabezpečení, hoci na svoju sociálnu odkázalosť neustále poukazoval a nešlo mu výlučne len o priznanie invalid­ ného dôchodku .
Právna veta: Pred termínom kontrolnej lekárskej prehliadky, nariadenej na zasadnutí posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia pred 1. januárom 2004, neprichádza do úvahy začatie konania o preskúmanie trvania invalidity z podnetu Sociálnej poisťovne podľa § 263 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... navrhovateľ­ ka nie je invalidná podľa § 29 ods. 3 zákona o sociálnom zabezpečení, ale je naďalej čiastočne invalidná podľa § 37 ods. 3 písm. b) zákona o sociálnom zabezpečení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je schopná vyko­ návať doterajšie ... k záveru, že navrhovateľka nespĺňa podmienky vzniku nároku na invalidný dôchodok podľa § 29 ods. 3 zákona o sociálnom zabezpečení. Posudky posudkových komisií nemožno považovať za úplné, keďže napriek invalidizujúcemu ochoreniu v roku 1992 sa nezaoberali .
Kľúčové slová: podmienky nároku na starobný dôchodok, pracovné kategórie

Zbierka NS 4/2006
R 32/2006
Rozsudok
Právna veta: Podmienkou pre zaradenie zamestnanca do zvýhodnenej pracovnej kategórie podľa § 15 ods. 1 zákona Č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov je vykonávanie rizikových prác, pri ktorých dochádza k častým a trvalým poruchám zdravia pracovníkov, prípadne sa vyznačujú trvalou a nadmernou namáhavosťou alebo nadmerným nebezpečenstvom úrazu a pod. sústavne a v priebehu kalendárneho mesiaca prevažne.

Úryvok z textu:
... a nad­ merným nebezpečenstvom úrazu, ktoré spravidla nemožno ovplyvniť tech­ nickými opatreniami. Podľa § 14 ods. 5 zákona o sociálnom zabezpečení ako doba zamestnania I. (II.) pracovnej kategórie sa za dobu pred 1. januárom 2000 započítava doba výkonu ... ostat­ ných pracujúcich vykonáva práce, pre ktoré je ich zamestnanie zaradené do I. (II.) pracovnej kategórie. Zákon o sociálnom zabezpečení stanovil, že zamestnania sa zaraďujú do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia len pokiaľ sa .
Kľúčové slová: posudzovať zdravotný stav, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, nárok na invalidný dôchodok

Zbierka NS 5/2006
R 43/2006
Uznesenie
Právna veta: Pri posudzovaní schopnosti žiadateľa o dávku sociálneho zabez­pečenia (poistenia), ktorá je podmienená dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vykonávať trvalé zamestnanie, treba vždy pri­hliadať okrem rozsahu zachovaných pracovných schopností i na vek občana, dosiahnutú kvalifikáciu, ako aj prípadnú možnosť re­kvalifikácie na iné vhodné alebo primerané zamestnanie.

Úryvok z textu:
... preto navrho­ vateľ nie je invalidný podľa § 29 ods. 3 zákona o sociálnom zabezpečení a nie je ani čiastočne invalidný podľa § 37 ods. 3 zákona o sociálnom zabezpečení, lebo nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a jeho telesné a duševné ... nárok na invalidný dôchodok podľa § 29 ods. 3 zákona o sociálnom zabezpečení alebo čiastočnej invalidi­ ty pre nárok na čiastočný invalidný dôchodok podľa § 37 ods. 3 zákona o sociálnom zabezpečení. Hodnotenia posudkových lekárov vychádzajúce z vyšetrenia navrhovateľa a .
Kľúčové slová: zvyšovanie dôchodkových dávok

Zbierka NS 2/2005
R 21/2005
Rozsudok
Právna veta: Pri výpočte hrubého zárobku a výšky dôchodku expertov v zahraničí nemožno postupovať podľa § 43 vyhlášky č. 149/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje postup pri výpočte hrubého zárobku a následne výšky dôchodku len u pracovníkov v zahraničí.

Úryvok z textu:
... za podmienok ustanovených predpismi platnými pred 1. májom 1990, teda za podmienok § 44 uvedenej vyhlášky v pôvodnom znení. V zákone o sociálnom zabezpečení, ale ani v predpisoch vydaných na jeho vykonanie, niet prechodného ustanovenia, ktoré by umož­ ňovalo hodnotiť v minulosti vykonávanú činnosť .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.