Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1065165
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63358
USSR: 34570
NSČR: 120668
NSSČR: 63879
USČR: 78394
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420509
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
07.12.2019 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: Zákon o verejnom obstarávaní


Približný počet výsledkov: 201 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Zákon o verejnom obstarávaní
  • zakon nájdené 743178 krát v 58008 dokumentoch
  • o nájdené 2752956 krát v 63313 dokumentoch
  • verejny nájdené 106707 krát v 24835 dokumentoch
  • obstaravani nájdené 3797 krát v 367 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 48 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 29 dokumentov
Krajské súdy SR 154 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojej judikatúre opakovane zdôraznil, že nezávislosť rozhodovania všeobecných súdov sa uskutočňuje v ústavnom a zákonnom procesnoprávnom a hmotnoprávnom rámci. Procesnoprávny rámec predstavujú predovšetkým princípy riadneho a spravodlivého procesu ako vyplývajú z čl. 46 a nasl. Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Jedným z týchto princípov, predstavujúcich súčasť práva na spravodlivý proces (čl. 46 ods. 1 ústavy, čl. 6 ods. 1 dohovoru) a vylučujúcim ľubovôľu pri rozhodovaní je aj povinnosť súdov sv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2Sžf /62/2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky , Mierová 19, 827 15 Bratislava, proti žalovanému: Úrad pre verejné obstarávanie , Dunajská 68, 820 04 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 147 -P/09 -2011 zo dňa 23. septembra 2011 , o odvolaní žalovaného proti rozsudku Krajské ho súdu v Bratislave č.k. 3S /202/2011 -79 zo dňa 5. marca 2013 , ta kto .
Právna veta: Aj podľa odvolacieho súdu v danom prípade žalovaný postupoval správne, ak rozhodol o námietkach žalobcu tak, že konanie pre nesplnenie zákonom predpísaných formálnych náležitosti zastavil. Bolo totiž povinnosťou žalobcu, resp. predkladateľa námietok predložiť aj výpis z obchodného registra spoločnosti Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., teda predložením dokladu podľa § 138 ods. 7 písm. c/ zákona (výpis z obchodného registra), ktorým by potvrdil skutočnosť, že osoba, ktorá námietky podpísala, je oprávnená konať za žalobcu, ako štatutár tejto spoločnosti. Nič na tom nemení ani fakt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžf/ 100 /201 4 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsed u senátu M gr. Petra Melichera a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Jozefa Hargaša , v právnej veci žalob cu : GEODETICCA , s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 36 572 161 , zastúpeného advokátskou kanceláriou: IURISTICO s.r.o., Štefánikova 26, 040 01 Košice, proti žalovanému: Úrad pre verejné .
Kľúčové slová: právny charakter otázky, Úrad pre verejné obstarávanie , konanie o námietkach podľa zákona o verejnom obstarávaní

Zbierka NS 1/2018
R 12/2018
Rozsudok
Právna veta: Úrad pre verejné obstarávanie môže podľa § 138 ods. 11 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom k 25. októbru 2012 prerušiť konanie o námietkach s cieľom získať odborné stanovisko alebo znalecký posudok iba ohľadom otázok, ktoré nemajú právny charakter a ktoré nie sú predmetom jeho správnej úvahy pri rozhodovaní o námietkach. Otázka, či mohol vo verejnom obstarávaní predložiť kvalifikovanú ponuku akýkoľvek iný uchádzač, má právny charakter. Otázka, či kontrolovaný vo verejnom obstarávaní zvýhodnil pôvodného obstarávateľa, má právny ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1013200158 Dátum vydania rozhodnutia: 24. mája 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1013200158.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Soni Langovej v právnej veci ža lobcu: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava, IČO: 31 364 501, proti žalovanému: Úrad pre verejné .
Právna veta: Sporná je správnosť výkladu ust. § 138 ods. 7 ZVO vo vzťahu k požiadavke podľa písmena písm. c), podľa ktorého prílohou námietok je doklad preukazujúci oprávnenie podpisovať námietky podľa odseku 6 písm. g), ak nebol predložený kontrolovanému. Podľa názoru najvyššieho súdu z teleologického (e ratione legis) výkladu, smerujúceho k zohľadneniu úmyslu zákonodarcu a zabezpečeniu účelu zákona ale aj zo systematického výkladu (nadväznosť na ods. 6) vyplýva, že tento doklad by sa mal vzťahovať k osobe podpisujúcej námietky.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžf/101/2016 1014201872 27. 03. 2019 JUDr. Katarína Benczová ECLI:SK:NSSR:2019:1014201872.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Benczovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Marty Molnárovej v právnej veci žalobcu: Guden Guden, s.r.o., so sídlom Skalná 13, 921 01 Piešťany, IČO: .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 135 štvrtej hlavy zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní sú revíznymi postupmi a/ žiadosť o nápravu podaná verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 7 pred uzavretím zmluvy, rámcovej dohody alebo v súťaži návrhov, b) dohľad nad verejným obstarávaním. Zákon zavádza inštitút „žiadosti o nápravu“ ako osobitný postup prebiehajúci mimo pôsobnosti úradu. Ide o vykonanie nápravy porušenia zákona o verejnom obstarávaní priamo verejným obstarávateľom a obstarávateľom, bez zasahovania úradu. Úrad v tomto konaní plní úlohu dohľadu, a to prá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: P. I., a.s., S. č. X., X. B., zastúpenej JUDr. J. S., advokátom, Č. X., X. B., proti odporcom: 1/ Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava, 2/ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, v konaní proti nečinnosti orgánov verejnej správy takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky ukladá odporcovi 1/ .
Právna veta: I. Rozhodujúcou skutočnosťou pre začatie plynutia subjektívnej lehoty na uloženie sankcie za správny delikt, je skutočnosť, že správny orgán sa dozvedel o porušení zákona. II. Lehoty na vydanie rozhodnutia o postihu za správny delikt v právnom štáte predstavujú jeden z mechanizmov obmedzujúci prieťahy v správnom konaní, ktorý je súčasne prostriedkom ochrany účastníka správneho konania proti postupu orgánu verejnej moci.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauero vej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej, v právnej veci žalobcu: K. V. , a.s., E. , zastúpený: Advokátska kancelária M. . s.r.o., Z., proti žalovanému: Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 6 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. 035 -P/03 -2008 zo dňa 27. .
Kľúčové slová: Úrad pre verejné obstarávanie , verejné obstarávanie , verejný obstarávateľ, priame rokovacie konanie

Zbierka NS 10/2015
R 108/2015
Rozsudok
Právna veta: Inštitút priameho rokovacieho konania v oblasti vereného obstarávania svojím procesným postupom zvyšuje predovšetkým transparentnosť zadávacieho procesu ako celku zo strany verejného obstarávateľa, a preto je potrebné ho chápať ako výnimočný inštitút vo vzťahu k iným postupom aplikujúcim sa vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Preukázanie existencie zákonných dôvodov na aplikáciu tohto výnimočného inštitútu spočíva na verejnom obstarávateľovi, ktorý sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rieši § 58 ods. 1 písm. i/ zákona o verejnom obstarávaní a predmetom skúmania je nezákonnosť predmetného rozhodnutia vo vzťahu k splneniu podmienky § 58 písm. e/ zákona o verejnom obstarávaní na obstaranie doplňujúceho tovaru rozšírením v závislosti na ... iným dodávateľom v rámci riadne vyhlásenej verejnej súťaže. Ustanovenie § 58 ods. 1 písm. e/ zákona o verejnom obstarávaní má povahu zloženej skutkovej podstaty a upravuje dve navzájom súvisiace subpodmienky, ktorých kumulatívne splnenie zo strany .
Právna veta: Inštitútom odkladu vykonateľnosti (sistáciou) rozhodnutia správny súd v značnom rozsahu zasahuje do účinkov právnych dôsledkov, ktoré vyplývajú z právoplatnosti správneho rozhodnutia.

Úryvok z textu:
... z členstva v Európskej únii a z viazanosti Zmluvy o Európskom spoločenstve plynie pre slovenské vnútroštátne orgány povinnosť vykladať ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní v súlade s cieľmi práva únie. Konštatoval, ž e tento výklad pojmu „závažné porušenie odborných povinností“, ktorý inak slovenské právo .
Právna veta: Nárok na peňažnú dávku počas vzdelávania a prípravy na trh práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím podľa § 48b zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov2môže vzniknúť len vtedy,ak je žiadateľ o dávku súčasne občanom so zdravotným postihnutím, je občanom, zaradeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie (§ 6 ods. 2 zákona) a jeho zaškolenie alebo príprava na prácu sa vykonáva vo vzdelávacom zariadení, na pracovisku jeho zamestnávateľa alebo v chránenej dielni alebo na chr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , v ktorom sa žalobca zúčastňoval vzdelávania a prípravy pre trh práce bolo žalovaným vybraté na základe zákona o verejnom obstarávaní ale bolo nepochybné, že medzi žalobcom a žalovaným nebola uzavretá písomná dohoda o zaškolení a príprave na ... . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), jeho zaškolenie alebo príprava na prácu sa vykonáva na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi občanom so zdravotným .
Kľúčové slová: havarijný stav objektu, zákaz prevádzky objektu, rozhodnutie o zastavení prevádzky, úrad pre verejné obstarávanie

Zbierka NS 2/2012
R 33/2012
Rozsudok
Právna veta: Samotný zákaz prevádzky v dôsledku havarijného stavu objektu nie je možné vždy považovať za mimoriadnu udalosť v zmysle zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní (v znení účinnom do 31. 1. 2006); postupné opotrebenie objektu užívaním je predvídateľný proces.

Úryvok z textu:
... tiesňou, ktorá z nej vyplýva. Žalovaný ma l za to, že podmienk y vyžadované judikatúrou ESD a Zákonom o verejnom obstarávaní pre zadanie zákazky rokovacím konaním bez zverejnenia v danom prípade žalobca nesplnil. Podľa žalovaného ž alobca o havarijnom ... žalobca neuniesol v konaní dôkazné bremeno, nakoľko nepreukázal splnenie podmienok stanovených v § 66 ods. 1 písm. b / zákona o verejnom obstarávaní (č. 523/2003 Z. z.), t. j. nepreukázal, že nastala mimoriadna udalosť, ktorú sám nespôsobil a že .
Kľúčové slová: neplatná zmluva, vymedzenie pojmov podľa zákona č. 263/1993 Z.z., Železnice Slovenskej republiky, štátny podnik

Zbierka NS 4/2008
R 40/2008
Rozsudok
Právna veta: Železnice Slovenskej republiky nie sú štátnym podnikom, ale ide o osobitný subjekt zriadený zákonom, ktorý má postavenie obstarávateľa v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác. Ak tento subjekt uzavrie zmluvu bez splnenia podmienok uvedených v zákone č. 263/1993 Z. z., je takáto zmluva neplatná.

Úryvok z textu:
... reklamné aktivity, presne špecifikované v čl. II., vzhľadom na uvedené skutočnosti jej uzavretím nedošlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní, preto námietke žalovaného nevyhovel. Proti týmto rozsudkom podal generálny prokurátor Slovenskej republiky mimoriadne dovolanie podľa § 243e ... nepochybne o subjekt, ktorý hospodári s majetkom štátu a je priamym subjektom vzťahov k štátnemu rozpočtu. Zákon o verejnom obstarávaní č. 263/1993 Z. z. vymedzuje v ustanovení § 1 účel zákona, ktorým je ustanoviť .
Kľúčové slová: princípy prideľovania zákazky, stavebná činnosť, chránená dielňa a chránené pracovisko

Zbierka NS 5/2016
R 43/2016
Rozsudok
Právna veta: Stavebná činnosť, realizovaná ako výsledok verejného obstarávania uchádzačmi so štatútom chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, nie je činnosťou, ktorú zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obmedzuje alebo zakazuje.

Úryvok z textu:
... prípade nie je možné z ustanovenia § 91 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní vyvodiť sériu obmedzení a povinností, ktoré by subjekty zákona o verejnom obstarávaní mali obmedzovať na ich právach. Tu totiž dochádza podľa žalobkyne k ... . Odôvodnil ju tým, že uplatnenie § 91 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je legitímnym krokom ver ejného obstarávateľa pri zadávaní podlimitnej zákazky. Zákon o verejnom obstarávaní nestanovuje žiadne špecifiká, kedy môže verejný obstarávateľ využiť toto ustanovenie. .
Kľúčové slová: správny orgán , verejné obstarávanie , správne súdnictvo

Zbierka NS 6/2018
R 53/2018
Uznesenie
Právna veta: Protokol o výsledku dodržiavania zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako i zápisnica o jeho prerokovaní v prípade, ak kontrolovanému subjektu neukladajú práva a povinnosti, sú iba podkladovým materiálom pre prípadné rozhodnutie o uložení sankcie za spáchanie správneho deliktu na úseku verejného obstarávania (§ 149 citovaného zákona). Tieto správne akty nie sú spôsobilé zasiahnuť do práv a povinností kontrolovaného subjektu, pretože majú iba predbežnú povahu, a preto nepodliehajú súdnemu prieskumu. Až v prípade, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dopĺňal zákon o verejnom obstarávaní bola s účinnosťou od 1. januára 2010 do zákona o verejnom obstarávaní prijatá osobitná úprava výkonu kontroly postupu zadávania zákazky po uzavretí zmluvy. 23. Ďalej dôvod il, že podľa zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 1. januára 2010, na rozdiel od úpravy výkonu kontroly podľa zákona o verejnom obstarávaní účinného .
Právna veta: Kto vedome neplní procesné povinnosti, ktoré mu zákon ukladá v súvislosti so zistením skutkového stavu počas výkonu kontroly, nemôže sa účinne domáhať zrušenia preskúmavaného rozhodnutia pre nezákonnosť spočívajúcu v nedostatočnom zistení skutkového stavu, ktoré sám zavinil.

Úryvok z textu:
... Podstatu zistení kontroly uviedol v odôvodneniach rozhodnutí. Tak sa napríklad vyporiadal s podmienkou zmlúv o postupe podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorú podmienku žalobca podpísaním zmlúv akceptoval, ako aj s neuznaním výnimky. Žalovaný preto neporušil zákon, keď ... zmlúv), nepredloženie ekonomickej kvantifikácie a špecifikácie nákladov (článok I bod 2 zmlúv) a nedodržanie postupu podľa zákona o verejnom obstarávaní (článok II bod 4 zmlúv) a tiež platby v hotovosti, pochybnosti o pravosti zmlúv a u .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.