Nájdené rozsudky pre výraz: zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 52

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

47 dokumentov
336 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 2 ods. 1 zák. č. 182/1993 Z.z. bytom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky. Katastrálny zák. č. 162/1995 Z.z. obsahuje množstvo ustanovení, ktoré pre katastrálnu evidenciu upravujú práva a povinnosti týkajúceho sa bytu. Preto podľa Najvyššieho súdu nie je prekážkou pre katastrálne konanie samotná skutočnosť, že uvedený byt ako nehnuteľnosť nie je vedený v evidencii katastra. Nielen v prejednávanej veci ale aj pri ďalších stavbách ide o p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. v právnej veci žalob kyne : JUDr. J., bytom R. , proti žalovanému: Katastrálny úrad v Košiciach so sídlom Južná trieda 82, Košice, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu v katastrálnom kon
Právna veta: Aj z hľadiska definície pojmu „spoločné časti domu“ (viď § 2 ods. 4 zákona č. 182/1993 Z.z. ) a „spoločné zariadenia domu“ (viď § 2 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z.) je zrejmé, že ich „spoločné užívanie“, ktoré je pojmovou súčasťou definície bytového domu (§ 2 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z.z.), je vylúčené vtedy, ak je vylúčené, aby spoločné časti domu a spoločné zariadenia boli súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov (t.j. aspoň dvoch) bytov a nebytových priestorov. Tu treba pripomenúť, že spoločnými časťami domu sa na účely uvedeného zákona rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Vladimíra Maguru a JUDr. Sone Mesiarkinovej, v právnej veci žalobcov: JUDr. V. B. a 2/ K. B., bývajúci v B., K.X., občania Slovenskej republiky, v dovolacom konaní zastúpení JUDr. M. J., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v B., G.X., proti žalovanému: S.T., a.s., K.X., B., IČO: X., o uloženie povinnosti uzavrieť zmlu
Právna veta: Podľa § 2 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, nebytovým priestorom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie; nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu. Odvolací súd považuje za dôvodnú námietku odvolateľa, že napadnuté rozhodnutie krajského súdu, ktorým boli obe rozhodnutia správnych orgánov zrušené a vec bola vrátená žalovanému na ďalšie konanie z dôvodu, že rozhodnutia vy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišov ej a z členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcov 1. M. K. , nar. X. , J., 2. V. K., nar. X. , B. a 3. D. K. , nar. X. , B. , proti žalovanému Katastrálnemu úradu v Bratislave , Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnuti
Právna veta: Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z.z. bytovým domom (ďalej len "dom") sa na účely tohto zákona rozumie dom, v ktorom byty a nebytové priestory sú za podmienok ustanovených v tomto zákone vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Za bytový dom v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia treba považovať dom, ktorý vykazuje tam uvedené znaky. Bytový dom podľa citovaného ustanovenia charakterizuje existencia bytov (t.j. aspoň dvoch), ktoré s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Š. M. , bývajúceho v K. a 2/ Ľ. L. , bývajúcej v K. , obaja zastúpení JUDr. J. Z. , advokátkou, so sídlom v K. , proti žalovanému Mestu Košice, o uloženie povinnosti uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva k bytu, vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 12 C 147/ 2007, v konaní o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okresného s
Právna veta: Pri posúdení otázky, či miestnosť alebo súbor miestností je bytom podľa zákona č. 182/1993 Z.z. je treba vychádzať zo stavebno-právnych predpisov. Vymedzenie pojmu bytu podľa zákona č. 182/1993 Z.z. teda predpokladá právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o tom, že miestnosť alebo súbor miestností sú trvalo určené na bývanie ako samostatné bytové jednotky. Rozhodujúcim pre otázku, či v konkrétnom prípade ide o byt, ktorý podlieha režimu zákona č. 182/1993 Z.z. je kolaudačný stav a nie stav faktický, t.j. spôsob užívania miestnosti alebo súboru miestností. Ak sa v kolaudačnom rozhodnutí povoľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 44/2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobkyne : PharmDr. A. B., bývajúca M., zastúpená JUDr. M. S., advokátom v Č., proti žalovaným : Okresnom súde Čadca pod sp.zn. 5 C 48/2004, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 23. apríla 2008 sp.zn. 7 Co 110/2007 t a k t o : Z r u š u j e rozsudok Krajského súdu v Žiline z 23. apríla 2008 sp.zn. 7 Co 110/2007 a vec mu vracia na ďal
Právna veta: Pokiaľ odvolací súd posúdenie vyššie riešenej právnej otázky dal do súvislosti s ustanovením § 24 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. (hoci v zmysle tohto ustanovenia predmetnú vec neposudzoval) treba uviesť, že v danom prípade aplikácia tohto ustanovenia neprichádza do úvahy a preto aj posudzovanie vzájomného vzťahu tohto ustanovenia k § 2 uvedeného zákona je nadbytočné a v prejednávanej veci právne irelevantné. Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na to, že z uvedeného ustanovenia vyplýva, že ustanovenia zákona č. 182/1993 Z.z. sa primerane vzťahujú aj na budovy, ktoré nemajú charakter byt ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobcu Ing. A. K., bývajúceho v K., proti žalovanej V., a.s., M., zastúpenej JUDr. J. Z., advokátkou v K., o uloženie povinnosti uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva k bytu, vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 19 C 681/2002 o dovolaní žalovaného proti rozsudk
Právna veta: Z ustanovenia § 8 ods. 1 zákona o bytoch je zrejmé, že jednou z podmienok nevyhnutných na to, aby správca mohol vykonávať svoju činnosť v zmysle príslušných zákonných ustanovení je to, aby mal v predmete podnikania uvedenú správu a údržbu bytového fondu“. Žalobca preto správne požiadal príslušný správny orgán o vydanie živnostenského listu na tento predmet podnikania, bez ktorého by nemohol naďalej vykonávať činnosť správcu. Žiadne zákonné ustanovenie pritom tento pojem „správa a údržba bytového fondu“ nedefinuje a nie je ani uvedený v prílohách živnostenského zákona vymedzujúcich živnosti rem ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Poláčkovej PhD., v právnej veci žalobcu: E. M. B., s. r. o., M. N., B., právne zastúpeného JUDr. P. M., advokátom v B., D., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, P., B., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OŽP/2007/579
Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 zák. č. 162/1995 Z.z. v hore uvedenom znení správa katastra preskúma platnosť zmluvy, a to najmä oprávnenie prevodcov nakladať s nehnuteľnosťou, či je úkon urobený v predpísanej forme, či sú prejavy vôle hodnoverné, či sú dostatočne určité a zrozumiteľné a či zmluvná voľnosť, prípadne právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené. Zistenie, či je predkladaná zmluva platná alebo neplatná, je v správnom konaní úsudkom prijatým na základe inštitútu predbežnej otázky (najmä § 40 Správneho poriadku), a následne sa stáva jedným z podkladov rozhodnutia, ktoré musí správa ka ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: Krajský prokurátor v Banskej Bystr ici , so sídlom Partizánska cesta č. 1, 975 62 Banská Bystrica, proti žalovan ej: Správa katastra Zvolen so sídlom Študentská č. 12. 960 01 Z
Právna veta: Ústavnou a zákonnou náležitosťou návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov podaného všeobecným súdom je aj jeho presvedčenie o nesúlade namietnutých ustanovení právneho predpisu s právnym predpisom vyššej právnej sily.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na neverejnom zasadnutí 18. októbra 2006 predbežne prerokoval návrh Okresného súdu Liptovský Mikuláš, zastúpeného sudkyňou JUDr. J. H., na začatie konania o súlade ustanovenia § 29 ods. 8 prvá, druhá a tretia veta zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v rozsahu, v akom sa vzťahuje na vlastníkov bytov uvedených v ustanovení § 17 ods. 3 písm. f) uvedeného zákona s
Právna veta: Zákonné podmienky upravujúce zápis zmien a zánik skutočností do registra spoločenstiev, vedenom obvodným úradom v sídle kraja (ďalej len „register“) upravuje § 7 ods. 8 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len „zákon č. 182/1993 Z. z.“). Iba v intenciách tohto zákonného ustanovenia bol kompetentný žalovaný návrh na zápis zmeny zapisovaných skutočností posúdiť a vyhodnotiť či sú (nie sú) splnené zákonné podmienky na zápis zmien do registra. Preto žalovaný nemal kompetenciu „preskúmať“ platnosť písomného hlasovania, čo je výlučne v kompetencii civilné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6015201169 Dátum vydania rozhodnutia: 28. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6015201169.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a z členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. E riky Čanádyovej v právnej veci žalobcu: Y. Y., bytom S. XX, L. L., právne zastúpeného JUDr. Petrom Petríko
MENU