SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1261336
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66531
USSR: 38646
NSČR: 128169
NSSČR: 69671
USČR: 81929
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 429658
Krajské súdy (ČR): 48646
Posledná aktualizácia
18.01.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zákonná lehota na podanie odvolania


Približný počet výsledkov: 343 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zákonná lehota na podanie odvolania
  • zakonny nájdené 121778 krát v 38729 dokumentoch
  • lehota nájdené 126723 krát v 35702 dokumentoch
  • na nájdené 2416243 krát v 66446 dokumentoch
  • podanie nájdené 131403 krát v 41144 dokumentoch
  • odvolania nájdené 53848 krát v 25807 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 38 dokumentov
Krajské súdy SR 466 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Právna veta: "Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 204 ods. 1 O.s.p.). Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty (§ 57 ods. 1\ O.s.p.). Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci výkonu rozhodnutia oprávneného K. , so sídlom v B. , proti povinnej J. S., bývajúcej v B. , o vymoženie 87 € , na odvolanie povinnej proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 1. augusta 2012 č.k. E 6140053111 -7, takto r o z h o d o l : Odvolanie o d m i e t a . Oprávnenému náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva . O d ô v o d n e n i e Krajský súd v Bratislave uznesením z 1. augusta .
Právna veta: "Obvinený môže napadnúť dovolaním iba rozhodnutie druhostupňového súdu, ktorým bolo právoplatne vo veci \ rozhodnuté. Podmienkou prípustnosti dovolania teda je, že rozhodnutiu predchádzalo dvojinštančné konanie...Podľa § 262 Tr. por. ak je obava, že svedok v prítomnosti obžalovaného nevypovie pravdu, prípadne ak ide o výsluch svedka, ktorému alebo jeho blízkej osobe z podaného svedectva hrozí ujma na zdraví, smrť alebo iné závažné nebezpečenstvo, agenta alebo o svedka, ktorého totožnosť musí zostať zo závažných dôvodov utajená, urobí predseda senátu vhodné opatrenia na zaistenie bezpečnosti ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3 Tdo 81 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u JUDr. M ilana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Igora Burgera na neverejnom zasadnut í v Bratislave 13. marca 2013 v trestnej veci obvineného J. D. a spol. pre zločin krádeže spolupáchateľstvom podľa § 20, § 212 ods. 1, ods. 3 písm. b/, ods. 4 písm. c/ Tr. zák. , vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 3T 224/2010 , o dovolan iach .
Právna veta: Podľa § 201 OSP účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Odvolanie sa podáva do pätnástich dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje (§ 204 ods. 1 OSP). Zmeškanú zákonnú lehotu na odvolanie nie je možné odpustiť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7So 64/2012 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: E. M. , narodený X. X. , bytom V. V. proti odporkyni: Sociálna poisťovňa v Br atislave, Ul. 29. augusta č. 8, o výšku invalidného dôchodku, na odvolanie navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Trn ave z 5. decembra 2011, . k. 44Sd/107/2011 -13, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolanie navrhovateľa o d m i e t a . Na vrhovateľ n e m á .
Právna veta: Podľa § 204 ods. 1 v spojení s § 246c OSP odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí lehoty podľa odseku 1 preto, že sa odvolateľ spravoval nesprávnym poučením súdu o lehote na podanie odvolania. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na podanie odvolania alebo, ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie do troch mesiacov od doručenia rozhodnutia (§ 204 ods. 2 OSP). Pre včasnosť podania opravného prostriedku nestačí, aby bol ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7So /166/2012 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky : D. E., bytom L ., M . č. X, Rakúska republika, proti odporkyni : Sociáln a poisťov ňa v Bratislav e, Ul. 29.augusta č. 8, o invalidný dôchodok , o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 26. septembra 2012 , č.k. 5Scud/26/11 -40 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolanie navrhovateľky o d m i e t a . Účastní .
Právna veta: Podľa § 204 ods. 1 veta prvá OSP odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Podľa § 218 ods. 1 písm. a/ OSP, odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci navrhovateľky : G. H. , bytom M. X. , proti odporcovi : Centrum právnej pomoci Bratislava , Nám. slobody 12, Bratislava, o pres kúmanie rozhodnutia odporcu sp. zn. 3828/2013, Ev. č. 21920/2013 z 22 . mája 2013, o odvolaní navrhovateľky proti r ozsudku Krajského súdu v Bratislave, č. k. 5 Sp/59/2013 -35 z 3. decembra 2013 , jednomyseľne takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovensk ej republiky .
Právna veta: Dovolací súd pri posudzovaní včasnosti podania dovolania povinného vychádzal z ustanovenia § 240 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého účastník môže podať dovolanie do jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia odvolacieho súdu na súde, ktorý rozhodoval v prvom stupni a z ustanovenia § 240 ods. 2 O.s.p., podľa ktorého zmeškanie uvedenej lehoty nemožno odpustiť. Lehota je však zachovaná, ak sa dovolanie podá v lehote na odvolacom alebo dovolacom súde. Podľa § 57 ods. 2 O.s.p. platí, že lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 ECdo 309 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej : INTEX, akciová spoločnosť , so sídlom v Liberci, T anvaldská 345, proti povinnému : J. B. , bývajúc emu v K. , pre vymoženie 5 856 ,- € s príslušenstvom , veden ej na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod sp. zn. 8 Er 702/2006 , o dovolaní povinného proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 28. februára 201 3, sp. zn. 2 Co E 2/201 3, takto r o z h o d o l : .
Právna veta: Ani vyznačenie právoplatnosti na rozhodnutí nebráni fyzickej a právnickej osobe, ktorá sa cíti byť opomenutým účastníkom, podať proti takémuto rozhodnutiu riadny opravný prostriedok, teda odvolanie a to v 15 dňovej zákonnej lehote v súlade s poučením uvedeným v závere napadnutého rozhodnutia. Využitie možnosti podať proti napadnutému rozhodnutiu riadny opravný prostriedok v zákonnej lehote je jedna z podmienok konania v zmysle § 247 ods. 2 O.s.p. Z tohto ustanovenia totiž vyplýva, že svojich práv sa žalobou proti rozhodnutiu správneho orgánu nemôže domáhať ten, kto v správnom konaní proti roz ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sž o 117/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: l/ Obec Čakany , 2/ Obec Tomášov , 3/ RNDr. H. B. CSc. , bytom T. , 4/ K. , s.r.o. , so sídlom Č. , 5/ T. J., bytom P., 6/ A. S., bytom B. , 7/ A.. K. , bytom K. , 8/ K. T. , bytom J., zastúpení: Mgr. M. H. , advokát so sídlom R. , proti žalovanému: Krajský stavebný úrad Trnava , so sídlom Kollárova č. 8, Trnava, za účasti: G. , s.r.o., so sídlom Š., zastúpený: JUDr. S. .
Právna veta: Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorého predmetom úpravy sú (aj) podmienky poskytovania poštových služieb, definovaných ako služby poskytované na účely dodania poštovej zásielky, a to vybranie a distribúcia poštovej zásielky, vymedzuje poskytovanie poštových služieb poštovým podnikom ako podnikateľskú činnosť. Poskytovať poštové služby možno len za podmienok stanovených zákonom, a to len na základe registrácie vykonanej Poštovým regulačným úradom v rozsahu podľa všeobecného povolenia (rozhodnutia vydaného Poštovým regul ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Cdo 575 /2014 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne C. , so sídlom v Č. , IČO : X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F., so sídlom v B. , IČO : X. , v mene ktorej koná doc. JUDr. B. , PhD., konateľ a advokát, proti žalovanej J., bývajúcej v K. , o zaplatenie 332,49 Eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 30 C 190 /2013, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Kr ajského súdu v Trnave z 2. jú la .
Právna veta: Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 CSP zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný pomer a na adrese evidovanej v registri obyvateľov Slovenskej republiky sa nezdržiava, a nepokúsi sa mu doručiť žalobu na pracovisko, môže porušiť jeho právo na spravodlivý proces; uvedené neplatí, ak sa dostatočným spôsobom preukáže, že žalovaný mal o spore vedomosť

Úryvok z textu:
... súdu odôvodnenie napadnutého rozhodnutia odvolacieho súdu síce vo všeobecnosti zodpovedá požiadavkám posúdenia objektívnej prípustnosti odvolania, medzi ktoré patrí aj zachovanie zákonnej lehoty na podanie odvolania, pretože právo na súdnu ochranu [čl. 46 ods. 1 a 4 v spojitosti s čl. 51 ods. 1 Ústavy Slovenskej .
Kľúčové slová: rozhodnutie odvolacieho súdu, dôvody dovolania, uplynutie zákonnej odvolacej lehoty

Zbierka NS 2/2011
R 24/2011
Uznesenie
Právna veta: Ak obvinený podal odvolanie až po uplynutí zákonnej lehoty na podanie odvolania a v dôsledku toho odvolací súd nemohol preskúmať rozsudok súdu prvého stupňa, a preto odvolanie podľa § 316 ods. 1 Tr. por. zamietol ako oneskorene podané, nie je proti takému rozhodnutiu odvolacieho súdu prípustné dovolanie (§ 368 ods. 1 Tr. por.), okrem prípadu, ak by obvinený v dovolaní namietal, že odvolanie nebolo podané oneskorene, a preto je naplnený dovolací dôvod spočívajúci v zamietnutí riadneho opravného prostriedku bez splnenia procesnej podmienky na také rozhodnutie (§ 371 ods. 1 písm. j/ Tr. por.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Pavla Tomana a sudcov JUDr. Jozefa Kanderu a JUDr. Pavla Farkaša, v trestnej veci obvineného M. K. , pre trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1 odsek 2 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006, o dovolaní obvineného proti rozsudku uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 16. októbra 2007 sp. zn. 4 To 90/07, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 28. januára 2009 v Bratislave, .
Právna veta: Právo vedľajšieho účastníka, ktorý má samostatné právo podať odvolanie v zmysle § 201 vety druhej Občianskeho súdneho poriadku, nie je limitované odvolacou lehotou hlavného účastníka. Takémuto vedľajšiemu účastníkovi začína plynúť odvolacia lehota v zmysle § 204 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku po doručení rozhodnutia súdu prvého stupňa.

Úryvok z textu:
... strane ktorého vystupuje, odvolacia lehota vedľajšej účastníčky je však limitovaná od volacou lehotou hlavného účastníka konania. V danej veci žalovanému zákonná lehota na podanie odvolania uplynula dňom 14. februára 2012 a vedľajšia účastníčka podal a odvolanie na súde až 15. februára 2012 . Vyvodil, že odvolanie .
Právna veta: I. Ak výsluch svedka v daňovom konaní nebol vykonaný pri zabezpečení účasti žalobcu, resp. jeho právneho zástupcu v súlade s vtedy platnými daňovými predpismi, tento nedostatok je možné napraviť tým, že pri ďalšom výsluchu tohto svedka, ktorý sa už realizuje v súlade so zákonom, sa svedok iba odvolá na svoju skoršiu výpoveď, nakoľko žalobcovi správca dane právo účasti zabezpečil. II. Najmä podvojné účtovníctvo právnických osôb vytvára podklady a s tým súvisiace relevantné údaje (výstupy) pre vyhotovenie daňového priznania na dani z príjmov. Osoba vykonávajúca zaúčtovanie účtovného prípadu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... argumentáciu je v zmysle § 205 ods. 3 O.s.p. možné rozširovať s prihliadnutím na koncentračnú zásadu iba v zákonnej lehote na podanie odvolania a to smerom iba proti aplikačným, skutkovým alebo procesným pochybeniam krajského súdu, nie však proti pochybeniam správneho orgánu (v prejednávanej .
Kľúčové slová: povaha pošty, poskytovateľ poštových služieb, zachovanie lehoty na podanie odvolania, počítanie lehôt

Zbierka NS 2/2007
R 24/2007
Uznesenie
Právna veta: Podľa § 60 ods. 4 písm. a) Trestného poriadku lehota uvedená v § 248 ods. 1 Trestného poriadku na podanie odvolania je zachovaná aj vtedy, ak podanie bolo v lehote podané na pošte a súčasne adresované súdu, u ktorého sa má podať (t. j. súdu, proti rozsudku ktorého smeruje) alebo súdu, ktorý má vo veci rozhodnúť. Podaním na poštu v zmysle § 60 ods. 4 písm. a) Trestného poriadku treba rozumieť podanie urobené v lehote u poskytovateľov poštových služieb, ktorými sú poštové podniky zaregistrované podľa § 15 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov a vykonávajú ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bolo podanie obsahujúce spomenutý riadny opravný prostriedok podané aj na pošte, kde je zariadenie posádkovej podacej stanice prihlásené, znamená zmeškanie zákonnej lehoty na podanie odvolania, pretože podanie urobené v lehote len na uvedenej stanici nemôže mať účinok predpokladaný v ustanovení § 60 ods. 4 písm .
Kľúčové slová: konanie proti ušlemu, zamietnutie odvolania, trestné stíhanie, právoplatný rozsudok, oneskorene podané dovolanie

Zbierka NS 2/2001
R 24/2001
Uznesenie
Právna veta: Ak sa trestné stíhanie v konaní proti ušlému podľa § 302 a nasl. Trestného poriadku skončilo právoplatným rozsudkom, odsúdený, ktorý sa neskôr dozvie o tomto rozsudku, nemá právo na jeho doručenie. V prípade, ak proti takému rozsudku podá odvolanie, treba v zmysle § 253 ods. 1 Trestného poriadku jeho odvolanie z formálnych dôvodov zamietnuť ako oneskorene podané.

Úryvok z textu:
... ods. 1 písm. a) a b) Trestného poriadku. Odsúdený N. A. teda podal odvolanie už proti právoplatnému rozsudku po uplynutí zákonnej lehoty na podanie odvolania, a preto Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací bol povinný podľa § 253 ods. 1 Trestného poriadku podané odvolanie .
Zbierka NS 1/2003
Nález
Právna veta: Z ústavného hľadiska nie je udržateľné, aby dobromyseľný účastník dovolacieho konania spoliehajúci sa na správnosť informácie o dátume právoplatnosti rozhodnutia odvolacieho súdu poskytnutej súdom (tzv. doložka právoplatnosti) prišiel o súdnu ochranu následkom pochybenia, ktorého sa dopustil tento súd.

Úryvok z textu:
... 204 ods. 2 OSP. Ústavný súd považuje za potrebné poukázať predovšetkým na určitý zásadný rozdiel medzi zákonnou lehotou na podanie odvolania ako riadneho opravného prostriedku v občianskom súdnom konaní a zákonnou lehotou na podanie dovolania ako mimoriadneho opravného ... o tom, kedy mu bolo rozhodnutie súdu doručené, a teda ani o tom, odkedy mu plynie zákonná lehota na podanie odvolania. Naproti tomu účastník konania spravidla nie je schopný sám bez informácie zo súdu ustáliť, kedy nadobudlo rozhodnutie .
Právna veta: Územné a aj stavebné konanie sa okrem osobitného predpisu, stavebného zákona, riadia tiež všeobecnými predpismi o správnom konaní, konkrétne zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), ktorý upravuje najmä základné zásady správneho konania za účelom zaistenia ochrany procesných práv účastníka konania (§ 3 a §4 správneho poriadku). Základnou ideou je umožniť účastníkovi konania riadne sa zúčastniť na konaní, byť informovaný o úkonoch správneho orgánu tak, aby jeho vec bola prejednaná v čo najkratších možných lehotách, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... stavby, nevyč nieva po celej dĺžke obvodovej steny a má nepravidelný tvar. V tomto smere prvostupňový súd absolútne pochybil. V zákonnej lehote na podanie odvolania ho žalobca doplnil podaním z 25. júna 2010 (§ 205 ods. 3 OSP). Pre podrobnejšie vysvetlenie uviedol, že prvostupňový súd .
Právna veta: Je potrebné zdôrazniť, že preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania je mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorý je upravený v zákone č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov a na preskúmanie takéhoto rozhodnutia nie je právny nárok. Najvyšší súd SR sa stotožňuje so záverom vysloveným v inom rozhodnutí Najvyššieho súdu, na ktoré poukazuje odporca (pod sp. zn. 3Sžnč/1/2011), „že správnemu orgánu súd v zásade nemôže na návrh súkromnej, fyzickej alebo právnickej osoby uložiť povinnosť začať konanie vo veciach, ktoré nie sú podľa platných právnych predpisov návrhovými konaniami“. S ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že tvrdenie odvolacie ho správneho orgánu Krajského dopravného inšpektorátu o tom, že z jeho strany nebola dodržaná zákonná lehota na podanie odvolania je nesprávne posúdená a následne dňa 25.7.2011 zaslal odvolaciemu správnemu orgánu svoje podanie, ktorým ho upozornil ... zásielky bez ohľadu na to, či sa adresát o jej uložení dozvedel alebo nie. Na základe tohto zákonná lehota na podanie odvolania uplynula navrhovateľovi dňa 2Sž nč /7/2011 4 14.6.2011 a rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu .
Právna veta: Právna úprava doručovania v občianskom súdnom konaní plní veľmi významnú funkciu. Súd totiž môže konať a rozhodovať len vtedy, ak má riadne preukázané, že účastníci dostali všetky písomnosti, prijatie a znalosť ktorých je predpokladom ďalšieho postupu v konaní, použitia opravného prostriedku, prostriedkov procesnej obrany a ochrany ďalších úkonov, ktoré je prípustné urobiť len v zákonom alebo súdom ustanovenej lehote. Obzvlášť doručovanie súdnych rozhodnutí vo veci samej je nevyhnutným predpokladom právoplatného skončenia veci, prípadne i vykonateľnosti súdneho rozhodnutia. Doručovanie o ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodnutí. Dovolací súd na základe uvedeného dospel k záveru, že odvolací súd nesprávne posúdil plynutie zákonnej lehoty na podanie odvolania odporkyne proti uzneseniu súdu prvého stupňa. Odvolací súd preto nedôvodne odvolanie ako oneskorene podané podľa ... . Občiansky súdny poriadok spája právne účinky rozsudku s jeho doručením. Okamih doručenia zakladá začiatok plynutia zákonnej lehoty na podanie odvolania, t.j. na vykonanie procesného úkonu, ktorý je súčasťou realizácie základného práva na súdnu a .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.