Nájdené rozsudky pre výraz: zákonnosť postupu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6150

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1389 dokumentov
12804 dokumentov
36 dokumentov
5 dokumentov
24 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 1. Ústavný súd Slovenskej republiky nie je oprávnený na preskúmanie a hodnotenie zákonnosti postupu alebo rozhodnutia všeobecného súdu. 2. Ústavný súd Slovenskej republiky nemá právomoc na konanie o podnete, ktorým sa žiada vysloviť, že právoplatným rozhodnutím všeobecného súdu došlo k porušeniu základného práva fyzickej alebo právnickej osoby, pokiaľ by vysloveniu takéhoto porušenia malo predchádzať hodnotenie zákonnosti postupu alebo rozhodnutia všeobecného súdu.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí konanom 23. januára 1997 predbežne prerokoval podnet S. - P. družstva, Banská Bystrica, zastúpenej predsedom Ing. Ľ. T. a podpredsedom Mgr. Ľ. J. vo veci porušenia základných práv upravených čl. 2 ods. 3, čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 2, čl. 35 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky postupmi a rozhodnutiami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v odvolacích a dovolacích konaniach o určenie platnosti hospodárskej zmluvy
Kľúčové slová: osobnými údajmi sú údajeprávo na ochranu súkromia
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Súčasťou práva na ochranu súkromia je aj ochrana osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov stanovuje zákona č. 428/2002 Z. z. tak, že osobným údajom je informácia týkajúca sa fyzickej osoby, ktorá je „určená“ alebo „určiteľná“, resp. ktorá je na základe určitého súboru rôznych údajov konkrétne identifikovateľná a nezameniteľná s inou osobou. Ak žiadateľ požiada o sprístupnenie informácií o sprístupnenie dokumentov obsahujúcich informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, povinná osoba ich podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z. z. sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zák ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Sži/9/2013 Identifikačné číslo spisu: 1011201632 Dátum vydania rozhodnutia: 19.03.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:1011201632.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisnauerovej a členov sená
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pre konanie správneho súdu ako štátneho orgánu tiež platí znenie čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého „Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“ Správny súd v zásade rozhoduje (len) v konaniach, ktoré sú upravené v druhej až siedmej hlave piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. Na všetky tieto konania sa aplikujú (primerane) aj spoločné ustanovenia prvej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku označenej ako „Všeobecné ustanovenia o správnom súdnictve“, pričom pri niektorých druhoch konaní s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sži/2/2010 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Mesto Zlaté Moravce, zast. primátorkou Ing. Serafínou Ostrihoňovou, Ul. 1. mája 2, Zlaté Moravce, proti žalovanému: Okresná prokuratúra v Nitre, Damborského 1, Nitra, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č. k. 15S/6/2010-12 zo dňa 14.6.2010, jednohlasne,
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva SR v určovacom konaní nie je vylúčené zo súdneho prieskumu podľa § 248 písm. b) O. s. p., pretoţe posudzovanie technického stavu veci je nevyhnutne spojené s právnym hodnotením pri aplikácii zákona. Posúdenie technického stavu vecí, ktoré je súčasne spojené s aplikáciou zákona, je nevyhnutné povaţovať za zákonom povolenú voľnú úvahu správneho orgánu (správne uváţenie) a súd preskúmava iba to či také rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 SžoKS 153/2006 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, ako súd odvolací v právnej veci žalobkyne D. F., právne zastúpenej JUD. K. C., proti žalovanému Ú., v konaní o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného zn. PP 1567-96/patent SK 281981-II/141-2005 zo dňa 21.12.2005, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 23S/119/2006-81 zo dňa 27.09.2006 takto r o z h o d o l : Naj
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Účelom zákona o ochrane osobných údajov je jednak zabezpečiť právo každého na ochranu pred neoprávneným zásahom do svojho súkromia a taktiež uviesť práva a povinnosti vymedzené týmto zákonom do súladu so Smernicou Európskeh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo 43/2011 Slovenskej republiky 6Sžo/ 44/2011 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Na jvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalob cu : P., s.r.o. , so sídlom R. X, B., IČO: X. , zastúpený JUDr. D. R., advokátom, so sídlom K . X. , B ., proti žalovanému: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Odborárske námestie 3 , Bratislava , zastúp
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Najvyšší súd poukazuje na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16. februára 2010 číslo II. ÚS 65/2010 k prípustnosti dovolania v správnom súdnictve. V jeho publikovanom znení Ústavný súd Slovenskej republiky akceptuje výklad Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, podľa ktorého je dovolanie proti právoplatnému rozhodnutiu súdu podľa V. časti Občianskeho súdneho poriadku neprípustné, ako súladný so základným právom na súdnu ochranu...Ústavný súd taktiež vylúčil možnosť, že by zastavením dovolacieho konania z dôvodu neprípustnosti dovolania mohlo dôjsť k odmietnutiu spravodlivosti s p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sdo/11/2014 Identifikačné číslo spisu: 1011201449 Dátum vydania rozhodnutia: 29.04.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:1011201449.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu X. G., bytom Y. XXB., A., zastúpeného Advok
Kľúčové slová: príslušnosť prokurátorarozhodnutie prokuratúrysúd v správnom súdnictve
R 70/2014
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Na preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia prokuratúry pri plnení jej úloh, nie je daná právomoc súdu v správnom súdnictve, ale je daná právomoc prokuratúry.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: J. Š., nar. X. , bytom S., proti žalovanému: Okresná prokuratúra Žilina, Moyzesova 20, Žilina, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1Pn 14/12 -8 zo dňa 20. marca 2012, o návrhu žalobcu na opravu uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. zo dňa 21. augusta 2013 , jednohlasne, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovens kej republiky návrhu žalobcu
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Úlohou správneho súdu pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu podľa piatej časti druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku je posudzovať, či správny orgán vecne príslušný na konanie si zadovážil dostatok skutkových podkladov pre vydanie rozhodnutia, či zistil vo veci skutočný stav, či konal v súčinnosti s účastníkmi konania, či rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi a či obsahovalo zákonom predpísané náležitosti, teda či rozhodnutie správneho orgánu bolo vydané v súlade s hmotnoprávnymi ako aj s procesnoprávnymi predpismi. Zákonnosť rozh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/4/2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobcu : M., bytom U., právne zastúpený Mgr. M. T., advokátom, so sídlom J. X., Š. proti žalovanému : M
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Najvyšší súd pripomína, že v konaní o návrhu na povolenie obnovy konania súdu neprislúcha preskúmavať zákonnosť postupu v pôvodnom konaní a zákonnosť rozhodnutia, ktorým bolo toto konanie právoplatne skončené. Rozhodovanie o návrhu na povolenie obnovy konania sa obmedzuje iba na zistenie, či existujú skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, odôvodňujúce povolenie obnovy konania podľa § 394 Tr. por.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 1 Tost 25/20 15 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 2. decembra 2015 , v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Harabina a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci proti odsúdenému P. K. pre obzvlášť závažný zločin podvodu spolupáchateľstvom v štádiu pokusu podľa § 20, § 14, § 221 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Tr. zák. , o sťažnosti odsúdeného proti uzneseniu Špecializované
MENU