Nájdené rozsudky pre výraz: zákonnosť rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15934

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1772 dokumentov
16217 dokumentov
411 dokumentov
5 dokumentov
33 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 43 ods. 1, 2, 3 O.s.p. sudca alebo poverený zamestnanec súdu uznesením vyzve účastníka, aby nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie doplnil alebo opravil v lehote, ktorú určí, ktorá nemôže byť kratšia ako desať dní. V uznesení uvedie, ako treba opravu alebo doplnenie vykonať. Ak účastník v lehote podľa odseku 1 podanie neopraví alebo nedoplní a pre uvedený nedostatok nemožno v konaní pokračovať, súd odmietne podanie, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania. Ak bolo podanie doplnené alebo opravené v celom rozsahu v súlade s uznesením podľa odseku ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ Ľ. C., bytom T., Z., 2/ J. C., bytom T., Z., 3/ J. K., bytom T., P., 4/ Mgr. J. K., bytom N. M. nad V., T., zastúpení JUDr. M. K., T., R., proti žalovaným: 1/ O. P. Ú. v T., N., T., 2/ K. P. Ú. v T., N., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí a postupu žalovaných správnych orgánov, o odvolaní žalobcov proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne č. k. 11S 8/2007-107 zo dňa 31. máj
Právna veta: Prvostupňový súd v danej veci prihliadol na osobitosti daného prípadu, najmä na skutočnosť, že žalobcovia nezavinili omeškanie so zaplatením dane. K omeškaniu došlo v dôsledku nedodržania zákonných povinností iným správnym orgánom a preto dospel k záveru, že úmyslom zákonodarcu v tomto prípade nebolo stanovenie dôvodu postihu daňového subjektu za zlyhanie iného správneho orgánu, ktorého úkon má zo zákona vplyv na lehotu splatnosti dane povinného daňového subjektu a na základe uvedeného dospel súd k záveru, že je potrebné moderovať rozhodnutie žalovaného správneho orgánu v spojení s roz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžf/28/2008 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1. Ing. J. D., CSc., 2. RNDr. Ľ. D., obaja zastúpení JUDr. Ľ. Š., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/222/9622-65428/2005/992139R zo dňa 16.09.2005 a o odvolaní žalobcov proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 2S/137/2006-19 zo dňa 23.01.2008 v časti výroku o trovách konania
Právna veta: Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v hore cit. znení účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia (zásada časovej a vecnej súvislosti). Ak túto zásadu nemožno dodržať, účtovná jednotka ich zaúčtuje a vykáže v období, keď sa tieto skutočnosti zistili. Ďalej podľa § 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v hore cit. znení je účtovná jednotka povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky. Teda ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Elexovej a členov senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, v právnej veci žalobcu : V. K., a.s., IČO : X., so sídlom B. č. 132, X. R., proti žalovanému : Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Nová ulica č. 13, 975 04 Banská Bystrica, o preskúmani
Právna veta: Predávajúci je zodpovedným subjektom za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a vzhľadom na ust. § 15 a § 16 Obchodného zákonníka zodpovedá za konanie osôb, ktoré boli poverené výkonom činnosti v jeho prevádzke.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Sžo 112/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobcu: Ing. Š. T. - K., K., zastúpený advokátom JUDr. I. J., B., proti žalovanému: S.O.I., Ú.I. S.O.I. so sídlom v B., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. K/0382/04/05 dňa 12.5.2006, na odvo
Kľúčové slová: zvernicabažantnicazmena poľovných revírov
Právna veta: Žalobcovia v snahe zjednotiť výkon práva poľovníctva na pozemkoch v ich vlastníctve v jednom poľovnom revíre a pri uplatnení svojho dispozičného práva s poľovnými pozemkami v Poľovnom revíri I., u ktorých skončili platnosť zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva, postupovali ako vlastníci poľovných pozemkov v súlade s čl. II ods. 3 a ods. 4 zákona o poľovníctve, podľa ktorého uznané poľovné revíry, zvernice alebo samostatné bažantnice možno zmeniť na žiadosť vlastníkov poľovných pozemkov za podmienok uvedených v § 6 a nasl.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/33/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Hargaša a sudcov JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Ľuboša Szigetiho v právnej veci žalobcov: 1/ P. S. L. U. K., 2/ P. S. – u. 1, 2 T. H., 3/ U., s. r. o., D., 4/ U. a P. s., p. s. I., 5/ O. I., všetci zastúpení JUDr. V. Š., advokátom, so sídlom v Ž. S.X., proti žalovanému: Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici so sídlom v Bans
Právna veta: Služba v policajnom zbore nepatrí medzi činnosti, ktoré môžu byť obsadzované prostredníctvom sprostredkovania zamestnania podľa tohto zákona, nakoľko policajtom, podľa zákona o štátnej službe príslušníkov, môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý o prijatie písomne požiada, a okrem iných predpokladov je aj zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby. Policajti nie sú zamestnanci v pracovnom alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ale sú to zamestnanci štátu a žalovaný len plní úlohy zamestnávateľa, a preto nemá povinnosť vo vzťahu k počtu policajtov zamestná ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu: JUDr. Ida Hanzelová a členov senátu: JUDr. Marianna Reiffová a JUDr. Alena Poláčková PhD, v právnej veci žalobcu: ÚV, Sládkovičova č. 80, B proti žalovanému: ÚP, B, Š, B, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23S/140/2007–27 z 19. s
Právna veta: Podľa § 23 OZ zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu, alebo na základe dohody o plnomocenstve. Podľa § 31 ods. 1, 4 OZ pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia. Ak je potrebné, aby sa právny úkon urobil v písomnej forme, musí sa plnomocenstvo udeliť písomne. Písomne sa musí plnomocenstvo udeliť aj vtedy, ak sa netýka len určitého právneho úkonu.V danej veci plnomocenstvo (ako jednostranný právny úkon preuk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžo 116/2007 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci navrhovateľa: P., s.r.o., B., zastúpeného advokátom JUDr. D. R., Advokátska kancelária, B. 1, proti odporcovi: S.K. v P., P., za účasti: A. G., rod. G., bytom P., S., o preskúmanie zákonnosti rozho
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme § 2 reštitučného zákona kogentným spôsobom ustanovuje, kto je oprávnenou osobou na navrátenie vlastníctva alebo priznanie práva na náhradu za pozemky v zmysle ustanovení reštitučného zákona a v právnej norme § 3 taxatívnym spôsobom ustanovuje zákonné dôvody na navrátenie vlastníctva alebo priznanie práva na náhradu. Skutočnosti o oprávnenosti osoby preukazujú vlastnícke listiny žiadaných pozemkov a pokiaľ žiadateľom nie je oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 (pôvodný vlastník) aj listiny preukazujúce právne nástupníctvo po pôvodnom vlastníkovi podľa § 2 ods. 2, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci navrhovateľa: Ing. D. S., bytom T., B. č. 27, proti odporcovi: O. P. Ú. v N. Z., S., N. Z., za účasti: S. P. F. B, B., o. preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu odporcu zo dňa 12. júla 2007 č. OPÚ- 445-2007/987
Kľúčové slová: náhrady zák. č. 229/1991priznanie náhrady za nehnuteľnosť
Právna veta: Predpokladom navrátenia vlastníctva k pozemkom alebo priznania náhrady za nehnuteľnosti, ktoré nie je možné vydať podľa reštitučného zákona bolo, aby si oprávnená osoba uplatnila reštitučný nárok na pozemkovom úrade v zmysle § 5 ods. 1 uvedeného zákona a súčasne preukázala splnenie zákonných podmienok oprávnenej osoby ustanovených v § 2 ods. 1, 2, ako aj že žiadané nehnuteľnosti prešli v zákonnej dobe (od 25.2.1948 do 1.1.1990) na štát alebo inú právnickú osobu v dôsledku skutočností taxatívne ustanovených v § 3 ods. 1, 2, 3, právo na navrátenie vlastníctva alebo priz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej PhD. a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci navrhovateľa: Ing. A. S., bytom M., V., zastúpený advokátom JUDr. J. K., Advokátska kancelária M., S., proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad M., S., M., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu zo dňa 17
Právna veta: Podľa právnych záverov uvedených v rozsudkoch Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č.k. 2 Sž-o-KS 22/2004 a 3 Sž-o-KS 63/2006 je daňová exekučná výzva sú len jednými z rozhodnutí v rámci procesu, ktorými sa správca dane ako oprávnený subjekt domáha zaplatenia daňového nedoplatku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Sžf 87/2007 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : C., IČO : X., so sídlom P. č. X., X., zast. : JUDr. Ľ., advokátkou so sídlom U., X., proti žalovanému : D., so sídlom N. č. X., X., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove zo dňa 25. septembra 2007 č.k. 3 S 13/2007-46, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Prešove zo dňa 25. septembra 2007
MENU